Böljan JonPersgården

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ]
[underordnad] Dokument från Böljan ]

 

1772 ägdes av Peter Jonsson, Svän Eriksson, som också finns nämnd vid ett bröllop 1770
1795 gäller Böljan Lars Larsson Böljan JonPersgården, Petter Jonsson och Lars Pettersson 
1796 ½ mantal kronoskatte Äges utaf Petter Jonsson samt Petter den yngre.

Gärden: Brunnsjaert, Hajen, Tuvet, Tuvejaert, Banejaert, Tôrparelöcka.

Johan Pährsson

i "Bolljan", efter vilken gården med säkerhet fått sitt namn, omnämnes 1655. Jaen Pährsson var emellertid endast brukare eller frälsebonde därstädes då gården hörde till de gårdar i Valle härad, Magnus Gabriel De la Gardie 1647 i samband med Höjentorps kungsgård erhållit i förläning, men torde sedermera efter reduktionen och De la Gardie:s fru furstinnan Maria Eufrsynes död, då den tillföll kronan, ha erhållit åborätt till densamma.

Enligt kvitto betalade Lars Persson till sin broder Andreas Setterholm d. 29 dec. 1798 en summa av 166 rdr 32 skr specie riksgäldsmynt, som borde tillfalla denne enligt deras "Saliga Faders sista Testamentariska författning, såsom ytterligare arf". - Andreas, som studerade synes ha undfått mindre arvedel.

Arvsskifte 

Lars Persson blev ägare till gården enligt av Valle häradsrätt den 16 okt. 1799 fastställd arvsförening, som saknas. Vid arvskifte efter Lars Persson den 7 nov. 1860 erhöllo vardera av barnen ?/16 mtl i hemmanet. Det är givet att när en husfader uppnår en så hög ålder som Lars Persson en del förändringar i släkten inträffa. Av de i äktenskapet födda barnen hade de fyra dött i ungdomen och av dem som uppnått vuxen ålder hade de tre gift sig och det ena av dessa avlidit. Älsta dottern Cajsa hade 1834 avlidit och efterlämnat en dotter Maja Stina Larsdotter, som nu var gift med hemmansägaren Lars Svensson på Båltorp Sätuna; dottern Maria var gift med hemmansägare Johannes Pettersson i Garpe - eller Gästgivaregården Bolum. Medan sonen Anders hade bosatt sig i hemmanet Rödesten Ugglum. Yngsta dottern Stina var ogift och till hennes förmyndare föreslogs vid bouppteckningen förre nämndemannen Anders Pettersson i Kärragården Bolum. Denna dotter, som vistades i hemmet och vårdat fadern, fick därvid uppge boet, i vilken uppgift hon biträddes av ovannämnde förmyndare. Stina Larsdotters medarvingar efter mannen voro dennes broder Anders Ring i Dala samt systrarna Cajsa Larsdotter under Bosgården Hornborga, änka efter avlidne soldaten Gotthard, Johanna Larsdotter i Kungslena ogift, Eva Larsdotter gift med Johan Erik Johansson i Vagnstaled under Gunnarsgården, Skärv, Inga Larsdotter, g.m. soldaten Johan Petter Lundberg under Foxerna, och avlidna systern Maria Stina Larsdotters dotter Inga Kajsa Jonsdotter, 24 år, vid bouppteckningen under förmyndare men vid arvskiftet företrädd av sin blivande man Johan August Larsson i Böljan SvenAndersgården. 

Vid arvskiftet efter Lars Larsson den 8 okt 1869 företeddes:

1. Bouppteckning efter L. av den 12 juli s.å.
2. Ett den 12 aug. 1859 till förmån för den nuvarande änkan, av dennas fader utfärdat testamente, innehållande, att Stina Larsdotter utöver sin lagliga arvsrätt av faderns kvarlåtenskap skulle erhålla 450 rdr rmt, enligt vilket enligt anteckning å detsamma utgått 300 rdr kontant och s.k. hemföljdspersedlar 1 ko, 1 sugga, 3 får, 1 gås, 1 bolster, 2 dynor, 1 täcke, 3 st. lakan och 1 vävstol m. tillbehör.
3. Köpebrev av den 28 okt. 1861, enligt vilket makarna av Johannes Pettersson och Maria Larsdotter köpt 1/16 mtl Böljan JonPersgården. Vid arvskiftet tillerkändes änkan av fastigheten sitt efter fadern ärvda 1/16 mtl och i giftorätt 1/32 mtl samt av lösegendomen hälvten jämte 1/20 - del av det oskiftade boet i s. k. fördel och 1/20 av mannens behållna egendom i morgongåva, vars storlek ej före vigseln utfästs. Genom samma dag den 8 okt. 1869 upprättat kontrakt försålde Lars Larssons syskon sina andelar i fastigheten till änkan Stina Larsdotters systerson Petter Johansson, och den 12 jan. 1874 sålde änkan till honom sin del därav. Efter att efter sin moster Stina Larsdotters mans död ha köpt dennes arvingars andel i Böljan JonPersgården brukade han denna jämte mosterns del därav, och inköpte den 12 jan. 1874 även den senare. Under tiden från morfaderns Lars Perssons död till Petter Johanssons tillträde av mosterns åttondel av fastigheten hade den andra åttondelen av de övriga delägarna i Lars Perssons dödsbo försålts till dåvarande skolläraren i Broddetorp, Gustaf Hedrén, och Petters första åtgärd blev att begära lantmätare för klyvning av hemmanet i åttondelar, så att var och en fick sitt. Nästa uppgift för Petter blev att sammanföra vad andra skingrat och detta lyckades honom också fram på 1890-talet, då förutvarande ägaren Gustaf Eriksson och Maja Kajsa Andersdotter avlidit, varom utom andra handlingar lagfartsbevis för Petter Johansson och hans hustru Anna Johansson av den 12 april 1897 å den andra åttondelen förmäler.

Gustaf Eriksson f1828 * Cajsa brukare av den JonPersgården som Hedrén köpt.


Böljan JonPersgården 

Areal 28 har varav 12.5 åker, svartmylla och moränjord. Manbyggnaden uppförd 1920. Dessutom finns manbyggnad av äldre datum. Ekonomibyggnad uppfördes 1918. Av byggnaderna å Rosendalen är manbyggnaden uppförd 1910 och ekonomibyggnaden 1916.  4 hästar, 10 nötkreatur, 2-3 svin, 2-3 får. 

Släktföljden

Jan Persson

är bonde på JonPersgården och lever någon gång på 1600 - talet. Gården har dock sannolikt ehuru detta ej synes kunna bestyrkas varit i släkten redan från senare delen av 1600-talet genom den Jon Persson, efter vilken den särnamnats och av de där i början av 1700-talet bosatta Jon o Per kan den ena ha varit Petter Jonssons far eller farfar, med då säkerhet därom ej ernåtts har åldern i stället nedskrivits.

Per Jansson

gifter sig 1704 med okänd. 

Jon Persson 

född 1706 är hemmansägare av Bolgan JonPersgården. 

Böljan JonPersgården 1750.

Bolums socken och by.
Ägare till ¼ mtl av ursprungligen ½ Einar Stark, g.m. f. äg. dotter Linnéa f. Pettersson.
Till släkten omkring mitten av 1700-talet genom bonden Petter Jonsson, som senare 1760 skattelöste gården.
Gården har dock sannolikt ehuru detta ej synes kunna bestyrkas varit i släkten redan från senare delen av 1600-talet genom den Jon Persson, efter vilken den särnamnats och av de där i början av 1700-talet bosatta Jon och Per kan den ena ha varit Petter Jonssons far eller farfar, med då säkerhet därom ej ernåtts har åldern i stället nedskrivits.
Hemmanets skiftande i fjärdingar har tidigare ägt rum och efter den därpå sittande sonens död 1859 delades den kvarvarande fjärdingen i åttondelar varav den ena såldes ur släkten och först några decennier senare återförenades med släktgården som alltså beträffande denna del ej varit i obruten ägo.

Släktföljden.
1. Petter Jonsson.
2. Lars Persson.
3. Stina Larsdotter * Lars Larsson.
4. Stinas syster Marias son Petter Johansson.
5. Sven Aug. Pettersson.
6. Linnéa f. Pettersson, * Einar Stark.

Anders Andersson

dör 1660 här på Böljan. Han var gift med Elin Svensdotter. Av deras sju barn kan vi spåra

 1. Gunborg som gifter sig med en bonde i Böljan
 2. Sven Andersson dör här 1680 gift med Ingegerd Månsdotter f1653 och död 1748 och vi har två söner som vi må berätta om
  1. bonde Böljan Per Svensson f omkring 1676 kom 1710 till sin död här på Böljan 1717. gifte sig med Maria Månsdotter från Sörgården i Bolumtorp. Relationen barnlös.
  2. Jon Svensson född 1680 tog över efter Pers död 1717 inte bara gården utan även hustrun Maria Månsdotter f1685. Barnen i denna relation kan vi följa.
   1. Ingegerd f1721 som letar sig tillbaka till Sörgården, gift med Erik Björnsson från Bjellum Tomten. Här för det kanske för långt att dotter och son blir huvudmän för Törnagården och SvenBengtsgården i Bolumtorp
   2. Petter Jonsson f1724 berättar vi om nedan

-1798 Petter Jonsson

f1724 gift med Kierstin Andersdotter f1734 från Munkgården. Hon dör i kräfta drygt 53 år gammal. Petter dör 10 år senare. Men under tiden ser han sin

 • äldste son Jonas f1754 ta över Kärragården, som han köpte av Per Afzelius.
 • Anders blev ju präst i Dala vid namn Setterholm. Han övertog där prästänkan som gav honom åtminstone en dotter som vi kan följa.
 • Lars tar över fädernegården. Se nedan

Anno Christi blef iag Petter Jonsson föd den 5 oktober hit till worden i 7 ocktober då man skrev 1724.
Anno Christi 1734 den 14 november blef min hustru Kierstin AndersDotter föd hit till worden i Monkegården.

Böljan JonPersgården skatteköptes 1765 av rusthållaren Petter Jonsson för 47 daler 24 öre. Hemmanet utgjorde ½mtl rustningsstam för nr 27 vid Gudhems kompani av Vg. (Vi har handling som visar att Kongl kammar Collegiet den 29 oktober 1765 utfärdade ett skattebref å ¼ mtl. Han köpte ju som sagt Kärragården på 1780-talet måhända i syfte att ge sina barn ett gott arv. 

-1859 Lars Pettersson Persson

är barnfödd 1769 på gården. Af inskrifningsprotokollet den 10 september 1800 blev Lars inskriven, som rusthållare som han erhållit i disposition af sin fader Peter Jonsson. Han blir änkman tidigt och kyrkvärd. Gifte sig med Maria från Lunnagården i Bjellum. Många barn, men få når vuxen ålder. 
Maria Andersdotter dör redan i maj 1819 och vi finner en bouppteckning därå, och efter sig lämnat änkemannen Rusthållaren Wälförståndige Lars Pettersson, samt omyndiga

 • Sönerna Petter 16 År,
 • Anders 7 År och döttrarna. Anders är han som flyttar till Rödesten och blir mjölnare i V Kleva.
 • Cajsa 15 år  vars dotter gifter sig till Dala
 • Maria 9 år och som gifte sig till Garpegården, vars son sedan tar över gården
 • Stina 3ne År stannar på gården och tar över.

Jonas Wenfast från Sörgården blir förmyndare för dessa barn.

Det är möjligt att han gifter om sig vi får se.

Af bouppteckningen framgår att de äger ¼ JonPersgården värderad till 400 Rd Banco och att gården har 2 hästar, 2 kor och en kviga 2 suggor och 3 grisar. I övrigt finner vi i silver en bägare om 4 lod ganska mycket koppar och malm och then av stort värde. I övrigt tycker jag denna bouppteckning så värdefull att vi återfinner den på egen sida.

Vi noterar att Lars Pettersson   själv kunde skriva sitt namn.

Stina en av de få, som överlever fadern, tar hand om honom på ålderdomen. Av Bouppteckning 1859 efterlämnar han dottern Maja, som gifter sig till Garpegården, och Stina, som tar över, samt dottern Cajsas dotter Maja Stina Larsdotter, som gifter sig till Dala. Anders flyttar först till Rödesten men blir sedan mjölnare i Vilske Kleva. 

Lars dör först 1859 efter 30 år som änkeman och vid uppnådda aktningsvärda 90 år och drygade ut sin ensamhet med att vara kyrkvärd. Yngsta dottern Stina tar mot slutet hand om änkemannen, sin fader och får därmed lite förtur till gården, när hon som omyndig och ogift är med om boutredning och arfskifte. Vid arvskiftet delar man upp hemmanet i 1/16, som efterträdarna sedan samlar ihop, med tillhörande byråkrati.

Stina Larsdotter och Lars Larsson

gifter sig 2 år efter faderns död. Paret köper på sig Stinas systers Maria Larsdotter och Johannes Pettersson i Garpegården ärvda 1/16 1861. Äktenskapet är barnlöst och Lars dör redan 1869 och lämnar Stina i ett 30 årigt änkestånd. Bland sidoarvingar finner vi Lars Larssons bror soldaten Ring i Dala, Kajsa änka efter soldaten Gotthard under Bosgården, Johanna som vi återfinner i Kungslena fattigstugan,  Eva i Skärf, även hon soldathustru. Varför Stina måste samla på nytt.

Stinas syster Marias son Petter Johansson svarar för successionen. Hemmanets skiftande i fjärdingar har tidigare ägt rum och efter den därpå sittande sonens död 1859 delades den kvarvarande fjärdingen i åttondelar varav den ena såldes ur släkten och först några decennier senare återförenades med släktgården, som alltså beträffande denna del ej varit i obruten ägo. Stina står dock, som ägare men säljer 1891 till sin systerson, som dessutom tydligen tar hand om henne. Priset för gården 1688 Rd.

Petter Johansson

f1834, systersonen tar över gifter sig med Anna Stina.

 

Bild av paret Grömmera dotter Anna Stina f1843.

Makarna skriver ett inbördes testamente. Petter köpte stället av sin moster för 1688 Rd som framgått tidigare redan 1891. Makarna köper ⅛ mtl Böljan JonPersgården af Johan Gustafsson, Frans Gustafsson, Anna Kristina Gustafsdotter, Alfred Gustafsson och August Gustafsson mars 1897 och får lagfart redan april 1897. Vilka säljarna är Erik Gustafsson Solskiftes f1828 som brukade dessutom Sven Larsgården i Ranstad. Hans barn säljer nu sina efter honom ärvda delar sedan han aflidit för ett år sedan. Och därmed är ¼ JonPersgården samlad igen. Svårigheten vad gäller åtkomsten för Böljan tillhörigt Ryttartorpet kräver domstolen en omfattande byråkrati med annons i tidningar och uppläsning i traktens kyrkor gånger tre. 
Petter dör 1916 och hustrun sitter kvar i orubbat bo, men delar på gårdens överskott. Två barn brukar gårdar i Hornborga, en dotter blir mjölnarhustru i Hjo och yngste sonen tar över.

Parets barn

 1. Amanda gift med jvg arbetare från Örebro, som vi kan följa.
 2. Sanfrid Pettersson som tar över N Skattegården vid Brona och därmed far till Petter Pettersson och träskofiolmannen Gustaf därstädes
 3. Tekla gifter sig till Mofalla och ger måhända koppling till den andra av JonPersgårdarna
 4. Emma gifter sig med mjölnaren från Tyska qwarn i Marum och paret skapar sin familj vid Systra Qvarn i Segerstad.
 5. Sven August brukar Böljan gift med Hilda från Borgunda och deras dotter gifter sig sedan med Stark från Socknen och återfinnes sedan här på gården. se nedan

Undantaget på gården, som nu är rivet men vi tror oss ändå ha kunnat identifierat platsen.

~1930 Sven August Pettersson

född 1883 och är gift två gånger. 1907 beviljades lagfart för Sven August Pettersson och hans tilltänkta hustru Hilda Maria Johansson å ⅛ mtl kronoskatte Böljan JonPersgården, som han enligt köpehandling av den 1906 köpt av sina föräldrar för 4000 kr, och 1911 för även den andra åttondelen, som makarna då köpt av desamma mot köpeskilling och vissa på livstiden gällande undantagsförmåner. 

Här omnämns Anna Kristina Gustafsson, som skall få bo kvar i sin lilla stuga och ha tillgång till brunn och väg. Hon är dotter till denna ⅛ förre ägare Solskiftes vars arvingar sålde tillbaka till denna släktgren. Sven August begärde under sin värnpliktstid om vapenfri tjänst med hänvisning till sin övertygelse och Regementschefen tillstyrker detta 1915.

Dottern Linnea träffar soldatsonen från Rosendalen och övertar gården omkring 1935 efter en auction där följande försäljes på grund av fastighetsförsäljning:
3 hästar 9 nöt varav 5 kor, 1 gris 25 höns. 1 slåttermaskin, radsåningsmaskin, ¼ i gräsfrö 1 rovfrösåningsmaskin, halvrensande tröskverk, långhalmsstol hackelseverk harpa vagnar slädar selar plog krokar harvar ringvält slättvält medbottnar svänglar och handredskap. 
1 decimalvåg, separator 40 l transportflaska, stocksåg, länkar, melass 4000 kg utsädeshavre, stjärn och Gullregn något korn och foderhavre, klöverfrö smidesinventarier, därav en fläkt smidesstäd, skrivstäd med mera

Blixt Carl

arrenderar tydlingen från 28 och över 30 talet. 

 

1937 - Einar Stark

f1902 i Rosendalen nere vid sjön gifter sig med Linnea och övertager därmed rörelsen 1937 efter svärfar. Gården är nu på 24 ha med 11 åker för 4 hästar och 10 nöt. Familjen släcks tragiskt i en trafikolycka utanför Hjo.

Evert Jonsson bebor nu stället och lämnar över till Anders Sundström son som nu övertagit gården.


Bäckströms 7'2

vid tåns delning 1826 fanns Böljan JonPersgården 1 mtl d:o Lars Persson den äldre och den yngre.

Anders Johansson och Johanna Eriksdotter ägde dess denna hemmansdel ? vi forskar vidare. 

Areal 24 har 10 åker svartmylla på morängrund. En man byggnad uppfördes 1892 93 en annan omkring 1905. 

August Bäckström

f1848 i Varnhem. Förutom gården var han intresserad av hästar, något som fadern lärt honom. Han tog med Kristina från Högetomt och bygger upp sin gård. Detta förvärv skulle kunnat ske 1880. August bygger den vackra ladan 1898 - 99 som vi nu kan glädja oss åt. Den rymde 2 hästar, 2 unghästar, 10 nöt, 2 - 3 svin. 
Vi kan gissa att han bodde i undantagsstugan som nu renoverad står på gården. 

Parets barn: Carl Johan anonym men stannar måhända som dräng på gården sina 50 år och Algot tar vid

 
Ladan byggdes slutet på 90 talet

1925- Algot Bäckström

tar över 1925 och gifter sig med Maria från Böja. Han ägnade sig åt hästhandel, fröhandel och var ute och tröskade med en gammal bilmotor. 1952 omskrivs Algot som en modern bonde som lagt av med djuren och använder sig av en traktor för att lösa de arbetskraftsproblem som flykten från landsbygden utgör. Härnborg arrenderade marken.

Arrendatorer

 • 1925-28 Alfred Vilhelm Djerv arrendator från Mellby 25-28.
 • 1928- 31 Carl Blixt arrenderar f1887 kom fr Stenstorp 28-31 Borgunda.
 • 1931-37 Svärsonen Johan Fredrik Hellström f1903 kom 31 från Berg men flyttar till Nolgården Horsås 1937. Sonen har förtjänstfullt renoverat den gamla ladan ovan.
 • 1937-44 Holger Härnborg f1895 1937-44 N Lundby. 
 • 1944-47 Teodor Magnusson f1908 44-47 
 • 1947-50+ Carl Viking Carlsson f1904 47-50+

Avstyckningar JonPersgården

Under JonPersgården löd fordom Ryttartorpet. i början av 1800 talet skrivs Ryttartorpet under denna gård enligt vad prästerna vittnar. Avstyckning är Falkatorp, Alvhem och Blombacken.

¼ JonPersgården Gustaf Pettersson, August brukare av ¼Böljan JonPersgården Gustaf Nilsson Rik Gulle brukar hela 70 talet.

Ryttartorpet Falkatorp ; Solbacken ; RosendalenLansa Johan el Tuvet ; Solskeftet.

Solskiftes

Mindre hemmansdel som vid laga skiftet avstyckades från fjärdingen kanske redan 1600 talet. Hedrén förvärvade 1861 och avyttrade till Gustaf Eriksson f1828 i LarsSvensgården Hornborga. Dottern Solskefta Krestin är en stuga på denna hemmansdel (kan ev kallas Solbacken)

Stugans läge i hörnan mellan forvägen till Västorp och framfartsvägen till det åter sammanslagna hemmanet dit även denna stuga numera får räknas. Den är numera riven vilket skedde omkring 69-70.

Stuga på den förenämnda hemmansdelen av Böljan JonPersgården, som ägdes och beboddes av en ogift dotter i gården. Stugans läge i hörnan mellan farvägen till Vässtorp och framfartsvägen till det åter sammanslagna hemmanet, dit även denna stuga numera får räknas (omkring 1970). Mindre hemmansdel av Böljan JonPersgården som vid Bolums laga skifte avstyckades från den dåvarande fjädingen, som sedan mycket långt tillbaka, antagligen senare delen av 1600 talet varit i samma släkt. Stället förvärvades 1861 av den dåvarande skolläraren Hedrén och såldes sedermera av denna till den till orten då överflyttade fd hemmansägare Gustaf Eriksson i LarsSvensgården Hornborga en av flera – vid skiftet där utflyttade. 

Solskeftes var gift med Anders Brodds dotter från Törnagården och åter flyttar till denna mindre hemmansdel sedan Hedrén avyttrat den. Av deras barn känner vi 

 • Kristina f1851 som stannar kvar ogift på stället till sin död 1932.
 • Johanna på Jetnäs med sina töser och som arrenderade LarsNilsgården.
 • övriga tre söner August, Alfred och Frans flyr till Amerika.

Solbacken

Johan Viktor Blom förre soldat och baptist byggde och stugan ligger mellan Lilla Samuelsgården och JonPersgården, säljer den till Einar Stark 1944 för 3500 kr, varefter Blom flyttar till ålderdomshemmet.
Josef Gustafsson f1890 51-55; Per Otto Jonsson  f1919 57-9; 

Tuvet

Lansa Joana, Johan Johansson

f1839 benämndes ett torpställe på den västra Böljan JonPersgården alldeles invid där denna gård och hemmanet Vässtorp gränsar emot Hornborga socken. Den förste som bodde där hette Lans och fick en måg som hette Johan och efter svärfadern fick benämningen Lansa Joan. Platsen där stället var beläget kallades i dagligt tal för Tuvet, varefter innehavarfamiljen ävenledes benämndes Tuves och torparen själv för Tuven, vilket gick igen på den sistnämndes son, som ännu idag, fast bosatt å sockengränsens andra sida benämnes för ”Tuves Albin” f1875 som bodde på Nyborg Hakåsen. Lansa Joan uppförde sitt torp i Tuvet under Böljan JonPersgården omkring 1872. Om släkten se Lansens i Hornborga. Johan var en liten snäll och enfaldig karl men hustrun var katig och detta blev anledning till familjenamnet. Hon var dotter till soldaten Lans i Eriksberg vid Hornborga. Av barnen kan vi spåra personer, som bebor och skriver sin historia på Hakåsen och föräldrarna slytar sina dagar på sagda soldatgata. 

 • Anna Charlotta f1870 som tillsammans med sin man friköper Eriksberg mitt emot Hornborga skola. Hon får som enka arbete som städerska på skolan.
 • Gustaf Henning Landin som gifter sig med sin Bill och bebor Övertorpet på Hakåsen.
 • Albin på Nyborg Hakåsen som gifte sig med Rimberg. efterlämnade två pojkar.
 • och sist Selma som gifte sig med Redig och även de befolkade Nyborg Hakåsen.

Det kan vara denna plats som diskuterades i samband med att man delar upp Hea bland Bolums bönder och löser gränstvister med Hornborga bönderna. 

 


[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ]
[underordnad] Dokument från Böljan ] [ Innehåll ]