Ramstorp

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] [ Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]

 

Namnet av fornsvenska mansnamnet Rampn
Stugan från stp Hans flyttad efter den siste soldatens avgång och är nu manbyggnad i Ramstorp.
Dokumentationen om Ramstorp är splittrad och ofullständig.

Trumslagare

Erland Månsson ger 4 sk till Broddetorps kyrka 1687 om Valborgsmäss 
Nils Henriksson f1688 dör här ute 1741 har en son, som senare står som inhyses här Lars Nilsson f1739.
Pähr Hällsing.
Trumslagaren i Ramstorp är runt 1725 27 flitig givare till kyrkan.
tredings sold Anders Flink f1685 fanns här minst 1714-20 vars ena dotter återfinnes, som inhyses under Ramstorp

1785-1834 Trumslagare Jonas Englund

från Fågelås f1758 finns här från 1785 fram till sin död 1834. Han fick med sin Anna Brita från Aklinga döttrar, som alla gifte sig till militärt anknutna män. Hustrun flyttar till Sjogerstad, vilket kan bero på att Jonas stämdes av Bjellums samtliga byemän, som misstänkt honom för att ha gjort åverkan på deras mark. Han svarar med att skälla för nyttja alla gång och körewägar, nedbryta gärdesgårdar nedhugga löfskogen samt aflägga kreatur så väl winter som sommar å förenämnde boställe det vill säga detta Ramstorp.

Ärendet som sidsta ting under № 49 i domboken förewarit rörande trumslagaren Jonas Englund, såsom trumslagare af trumslagare boställe gjorde anhållan att ett witesförbud af 5 Rd Bco jemte skadans ersättning måtte utfästas för den af de , som olofligen nyttja gång och körvägar, nedbryta gärdesgårdar, nedhugga löfskogen, samt insläppa kreatur så wäl winter som sommar å förenämnda boställes enskilt tillhöriga ägor, företogs åter ; hwarwid för sökanden sig infann, hd Anders Larsson Bolum, som uppvisade förde Härads Rätten wid sidsta ting i ämnat protokoll, hwarå fanns tecknadt Hr Comministern L Winqvist intyg att samma Protokoll bft i Bolums och Broddetorps socknenkyrkor uppläst i sistl martii månad . Och som ingen inställde sig fri xx mot förenämnde ansökan hade något att påminna, så fann Härads Rätten skäligt på det sätt densamma bifalla, att wite af 3 Rd 16 ski Bco skadans ärsättning och böter efter lag utsättes för den af de som å trumslagar Bostället Ramstorp enskildt tillhöriga ägor nyttja olofliga gång och körwägar , nedbryta gärdesgårdar nedlägga löfskogen , samt insläppa kreatur såwäl winter som sommartiden, dock måste detta förbud så wida det med wärkan mot förbrytare skall kunna åberopas nu genast och sedan minst wart tredje år i socknarnes och nästgränsande kyrkor från Predikostolen kungöras 
Johannes Dahlberg Innehafvare af trumslagarebostället Ramstorp
Johannes Pettersson Innehafvare af mönsterskrifvarebostället Pilhult.

Brukare

~1754 Anders Olofsson f1722 finns här 1754.
Åbo Anders Svensson kring 1750
Jonas Svensson finns här 1767
1807 Petter Jonsson f1772 slutar sina dar i Bränneberg.
-1811 Hälften brukaren Lars Larsson f1722 från Hr Lages Gård brukar här till 1811 då han ju for till Kungslena med sin fru.

1814 Per Larsson från Sätuna
f1780 tar vid och återfinnes på Källängen i Bjellum.  

Anders Rapp sold på Frälsegården Sätuna innan han binder sig och gifter sig

Jonas Eriksson i Ramstorp finns nämnd under skiftet 1850.

1870 tal Johannes Andersson f1833 fanns här hela 70 talet troligt är att familjen åkte till Am.

1851?- Gustaf Hoffman
1888 inköps stället för 5000 kr av Gustaf Hoffman och han äger detta ¼ mantal Emil och Hanna J G Hoffmans sterbhus.  Hoffman har köpt in stället och ägs av Hanna Hoffman och arr åren 13-31 av Emil. 

1941-56 Wilhelm och Elsa Sahlin
f1898
från Lerdala återvänder till Götene. 19 ha 11 åker, förvärvar 41, 1 häst 11 nöt.

1981- Sörmlandsfrasse Frans Hellström
f1898 finns här från 81-.

Torpare under Ramstorp ?

  • stället får också stå för de inhyses som i stor mängd finns här på Ramstorp.
  • Lars Nilsson  f1739
  • Förre Soldaten Anders Lindqvist f1769 med familj tycks leva under knappa omständigheter och flyttar till Varnhem.
  • Per i Gata Larsson f1795 kan ha passerat här innan Grottesgården.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] [ Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]