Kärragårdarna

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] [ Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Debetsedlar ] Kärragårdens Skifteshistoria ] Frälseräntan ]

 

Jordeboken 1600 talar om Kiärgårdenn. År 1652 köptes den från Kronan av guvernör Anders Eriksson Hästehuvud och innehades 1685 av Gustav Horn, men som gården var belägen på Cronans Park Billingen så förbehöll sig kronan inlösensrätt. Är en gammal släktgård. Soldatbostället Sk 342 hör hit. Bresmakällan lär ligga på denna gård. Vi har tack vare Ester i Kärragården kunnat följa denna gård från historiens gryning, gamla kartor har hjälpt till. Vi kommer att berätta gårdarnas historia så långt lånade handlingar ur Hjilmers arkiv tillåter, kompletterad med skifteshandlingar, som beskriver hur gårdarna låg inne i byn och efter utflyttning.
Gärden: Bresmarekälla, tryter aldrig vatten. Dongen, Schettrik, Schettriksudden, Kringelahula.

Kärragården.

 

Kärragården.
1778.

Bolums socken och by.
Ägare : A. till 1/4 mtl Gillis Larsson och B. till 1/2 Gösta Hoffman.
Till släkten 1778 genom pastor Per Afzelius köp från friherre Måns Palmstjerna, och kort därefter skedd överlåtelse till fadern av halva mantalet och av 1/4 till vardera Petter Jonsson i Böljan och Arvid Jonsson i Munkg., vilka senare inom ytterligare några år övertog den förstnämndes halva mtl. Efter de båda kvarvarande böndernas död blev den förres med den senares dotter gifta son småningom ägare till hemmanet i dess helhet och efter honom hans fyra söner till vardera 1/4.
En av bröderna dog emellertid ung och en söp upp sin del, vadan de kvarvarande efter att ha bördat till sig den sistnämnde broderns fjärding blevo ägare till 1/2 mtl var.
Nästa generation medförde för den ena hemmansdelen den ändringen att denna uppdelades i 1/4 –dingar, vilket skedde för nu omkring 100 år sedan men i övrigt ändrades då och sedan inget, intill dess den ena fjärdingen 1946 bortföll.
De båda 1878 nyblivna och sedan fortfarande hemmansägarna i Kärrag. släktskap med Per Afzelius o dennes fader Per Persson är icke klarlagd men dock trolig och om mot förmodan sådan vid ev. undersökning skulle kunna påvisas saknar detta betydelse för ägartiden.
Vid Afzelius försäljning nämndes i köpeavhandlingarna inget om den hans eget köp av gården följande frälserätten och följden därav var, att denna allt fort tillhörde honom, de godtrogna eller oförstående köparna till stor skada då anspråk därpå 30 år därefter framställdes, då ägarna fingo punga ut med en ny, dryg köpeskilling för gården.

Släktföljden.
1. Per Persson Afzelius.
2. A. Petter Jonsson.
B. Arvid Jonsson.
3. Jonas Persson.
4. A. Petter Jonsson.
B. Lars Jonsson.
5. A a. Lars Pettersson.
b. And. Pettersson.
B. Petter Larsson.
6. A. a. Linus Larsson.
b. Johan P. Andersson.
B. Josefina Pettersdtr, g.m. G. V. Hoffman.
7. A. a. Gillis Larsson.
b. sterbhus, som sålde.
B. Gösta Hoffman.
 

Överste Måns Palmstierna

 – som under 1770-talet sålde Kärragården, Bolum – var son till riksrådet Nils Palmstierna till Sonstorp i Öglunda  f1696 och h.h. Anna Christina Lagerberg f1728. Nils beskrives som en "berest kunnig och fosterlandsälskande" man. Deras son Måns säljer ut till ofrälse. 

ägdes 1772 af tillhörig högvälborne fru Grevinnan och Riksrådinnan Palmstierna å hvägnar Secreteraren Herr Joh Frid Björkman är närvarande

Brukare av Kärragården.

Jonas Arvidsson finns här som dopvittne 1742

Kärragårdens brukare omkring 1755 Nils Larsson var gift med Katarina Andersdotter. Barn: Lena Nilsdotter f1755 gift med Petter Hansson f1755. Han bodde vid Lenas död i Nilsabo i Bjellum. Denne Petter gifter om sig med Stina Andersdotter f1805 i Häggum. Hustrun gifter om sig och ger sedan upphov till släkten i Västra Bredegården. 

Kärragårdens brukare 1753 – 1777 Jonas Arvidsson f1724 gift med Catharina Jeansdotter som bli föräldrar till tvillingarna Jean och Maria 1754. Han blir sedan åbo i Ringagården. Dödsnotis.

Anders Jacobsson är Åbo här 1763 

Kärragårdens brukare 1755 Jonas Jonsson gift med  Bolla Svensdotter. Barn Jon Jonsson f1755.

Bengt Andersson brukar 1779

1795 står Kärragården Jonas Persson och Petter Swensson som br och ägare. 

äges utaf Jonas Pettersson och Petter Svensson 1796 

 • 1831- Nils Silberg f1771 avslutar på Backgården
 • 1822-26 Johannes Persson f1798
 • 1816-21 Kärrs Jonas f1794 fortsätter till Hans i Hof

Först ut Vice Pastor Per Afzelius

eller vise Pastoren Wälärewördige och höglärde herr Magister Pehr Afzelius, som han tituleras i köpehandlingarna.

Vi ber Hjilmer sammanfatta en komplicerad gårdshistoria. Till släkten genom fastebrev 1778-11-16 genom pastor Per Afzelius köp från friherre Måns Palmstierna. Vid Afzelius försäljning nämndes i köpeavhandlingarna inget om den hans eget köp av gården följande frälserätten och följden därav var, att denna allt fort tillhörde honom, de godtrogna eller oförstående köparna till stor skada då anspråk därpå 30 år därefter framställdes, då ägarna fingo punga ut med en ny, dryg köpeskilling för gården. Kort efter Afzelius köp därefter skedd överlåtelse till fadern Per Persson av halva mantalet och av 1/4 till vardera Petter Jonsson i Böljan och Arvid Jonsson i Munkgården, vilka senare inom ytterligare några år övertog den storbonden i Hälsingegården halva mantalet. De båda 1878 nyblivna och sedan fortfarande hemmansägarna i Kärragårdarna släktskap med Per Afzelius och dennes fader Per Persson är icke klarlagd men dock trolig och om mot förmodan sådan vid ev. undersökning skulle kunna påvisas saknar detta betydelse för ägartiden. 

Efter de båda kvarvarande böndernas död blev Petter Jonssons son Jonas Persson gift med den andre dvs. Arvid Jonssons dotter Maria Arvidsson och hemmanet i dess helhet åter under en ägare. Deras fyra söner får en 1/4 mtl vardera. 

En av bröderna dog emellertid ung Arvid †1811, och en annan Kärres Jonasa söp upp sin del och hamnade på undantag, vadan de kvarvarande (Lars resp. Petter) efter att ha bördat till sig den sistnämnde broderns fjärding blevo ägare till 1/2 mtl var.

Nästa generation medförde för den ena hemmansdelen den ändringen att denna uppdelades i fjärdingar, vilket skedde för nu omkring 100 år sedan. Den gick till respektive Anders Pettersson och Anna Katarina, men i övrigt ändrades då och sedan inget, intill dess den ena fjärdingen 1946 bortföll.

Ägandeföljden, Släktföljden.

för de olika gårdsdelarna. Per Afzelius är vice pastor och tydligen socialt begåvad, han köper till sig Kärragården ur frälsehand, men avyttrar den sedan i delar till dels sin far i Hälsingegården, dit han föresten tvingas låta barnen växa upp då han råkar ut för ekonomiska oegentligheter. Vi återfinner honom efter några år i militär exsil i bland annat Danmark för att sedan vara pastor i Falköping. En tjänst som han fick trots sin motsträviga natur. Allt nog. Bakom ryggen på en av sina köpare avyttrar han ett ¼ frälseräntan Kärragården sannolikt i smyg till Arvids son, som blir bokhållare i Göteborg och köpet sker i Torbjörntorp och lagföres på sedvanligt sätt. De frågor man kan ställa varför ville han smyga med denna affär, varför hörde inte sonen bokhållaren av sig med bulvan förrän 25 år senare och varför slog inte Härads Rätten larm om denna affär tidigare. Vi återkommer till detta

När vicepastor Per Afzelius efter år 1775 av friherre Måns Palmstierna inköpte hemmanet Kärragården skedde väl detta icke därför, att han själv ämnade bli jordbrukare utan antagligare i avsikt att sedan i sin tur avyttra hemmanet till bönder. Det hade vid denna tid blivit liksom omodernt för adelsmännen att besitta åtminstone smågårdar och dessa sålde därför flitigt bort vad de ägde i den vägen. Men att göra affärer med en bonde, ansågs av dem vara skamligt – så simpla bekanta ville de ej ha – och därför anlitades som oftast en präst eller annan person av lägre rang, bara det var en s.k. ståndsperson som mellanhand. Per Afzelius var i egenskap av regementspräst ofta i förbindelse med den s.k. societeten och det är därför klart, att han emellanåt fick sina anbud i antydd riktning. Att han också i flera fall blev en sådan mellanhand, åtminstone i hembygden, det utvisar bl.a. urkunderna i Kärragården.

Emellertid synes han vid denna gårds försäljning ha i hast måst göra sig av med den, då hans då åldrige fader, Pehr i Hälsingsgården i Sätuna fått ställa sig som köpare till den ena gårdshalvan. Antagligen har sonen i sin egenskap av pastor i den då uppställda frikorpsen fått sina order samt hastigt och lustigt måst lämna den bekvämare vicepastorssysslan i Broddetorp och till den ändan velat vara utan bekymren om gården, vilken måhända också var obetald. Något annat giltigt skäl för i synnerhet fadern men även dennes nästan lika åldriga släktingar att överta gården finnes sannolikt ej. Vare nu därmed huru som hälst – i och med detta kom gården i händer, som intill denna dag bevarat den i släkten.

I samband med de härmed uppkomna transaktionerna förekommer en passus, som är av intresse, emedan den belyser den tidens affärsmetoder och senare fick föga angenäma följder. När Per Afzelius av friherren köpt gården, hade detta skett med frälserätten eller – räntan, men när han sålde den, sålde han endast åbo och besittningsrätten, d.v.s. ingenting nämndes om räntan, och följaktligen var han i alla fall ägare till densamma. På denna sak tänkte helt visst aldrig köparna och i deras tid var därom tyst. Till vederbörande prästmans rättfärdigande kan här nämnas att han häller själv aldrig gjorde bruk av sin rätt – men det kan icke förtigas, att han sålde räntan till en annan person, som sedan i sin tur sålde den till en tredje, vilken utkrävde det sålunda samlade kapitalet. Att den andra personen i denna "papperslek" varit en son i gården, förbättrar icke saken, ehuru det måhända delar skulden till att den blev så kännbar för dem, som fingo betala fiolerna.

Per Afzelius erhöll sin fasta å 1 mtl Kärragården den 5 nov. 1778. Han hade köpt hemmanet av friherre Måns Palmstierna. Per Afzelius vice pastor i Broddetorp sålde sedan: 

 • besittningsrätten av ¼ mtl till Arvid Jonsson i Munkgården, Bolum, enligt köpebrev 1779
 • ¼ mtl till Petter Jonsson i Böljan JonPersgården, enligt köpebrev 1779 och
 • sålt 1/2 mtl till fadern Per Persson i Hälsingsgården Sätuna. Uppbud brev 1779 enligt vilket Per Persson den 1 feb 1779 av sin son Per Afzelius köpt ¼ mtl Kärragården.
 • I smyg avyttrar Afzelius frälseräntan Kärragården 1797 utfärdades av häradsrätten för bokhållaren John Settergren å halva hemmanet Bolum Kärragården, som denne den 14 juli 1795 inköpt av pastor Per Afzelius och hans fru Magdalena Lindström. (Innehas av Allan Larsson i Bolum 1950).

Pappan Per Persson Helsingegården

Fastebrev å 1/2 mtl frälse Kärragården utfärdades 1779 för Per Persson i Hälsingsgården Sätuna, som enligt köpebrev av den 1 feb 1779 förvärvat åbo och besittning till detsamma av sin son vice pastor Per Afzelius i Broddetorp. Storbonden i Sätuna ägare till ½ mtl fastebrev 1779, säljer snart ¼ till Arvid Jonsson i Munkgården och hans maka Ingrid Jonsdotter enligt köpebrev 1779 (faste feb 1782) och d:o ¼ till Petter Jonsson, enligt köpebrev 1779 och därmed är Per Persson ute ur bilden vad gäller Kärragården, men vi har mer att berätta och så äfven den tvivelaktige herr vice pastorn Pehr Afzelius son Arvid kan förtälja en del om vad som timas i Sätuna.


De till nu förmodade bröderna har därmed en ½ Kärragården vardera. Vi ägnar oss nu åt Petter.

Brodern Petter Jonsson 

f1724 gift med Kerstin Andersdotter f1734.

inköpte sitt halva mantal Kärragården: först 1/4 mtl enligt köpebrev den 13 jan. 1779 av vice pastor Per Afzelius, varå han erhöll laga fasta den 3 nov 1780, sedan 1/4 mtl enligt köpebrev den 6 dec. 1779 av Per Persson i Hälsingsgården Sätuna, varå han erhöll laga fasta den 23 feb. 1782. Hustrun dör 6 år tidigare än maken, men paret har skrivit ett testamente som alla inte är överens om varför det blir samtal inför skranket. Lars som sitter på Böljan är missnöjd och pappan irriterad medan den vordne Pastorn i Dala Setterholm är nöjd med det stöd han fått under studietiden. Vi får se hur det går.

Vi återfinner familjen dvs. sönerna Jonas på Kärragården och Lars som fick Bolgan framför skranket då Lars blir avundsjuk på Jonas och vi får se hur det avlöper. Pappa Petter umgås med fint folk från Uddeberg och får dem att bewittna hans testmente, där Jonas tillerkännes Kärragården och Lars Böljan, men de är som sagt inte sams däröver utan lagsöka i detta. Pappan blir förbannad och skärper till sitt testamente och formaliserar och kräver att delningen af boet skall ske efter Christina, som dog redan 1888. Jonas i Kärragården får betala tillbaka vad han redan tagit ut. Den lott som är min är min och jag driver fortfarande mina båda fastigheter, eller som han skriver göre vad jag förordnar. Pastorn i Dala godtar faderns beslut. Lars vill inför skranket och med Malmstedt från Uddeberg som talesman nå en förlikning men Jonas förhåller sig så egenvilligt att att han efter uppgörelsen hållit sig undan och icke velat skriva på. Domstolen kräver att de skall ha löst frågan till augusti och skall vid vite inställa sig vid rätten. Från ett utdrag av domstolen i oktober har bröderna försonats i att Jonas får betala lite för den arvslott, som han fått och Lars känner sig nöjd om han får 25 riksdaler för sin del. Därmed skulle denna konflikt vara ur världen.

Sonen Jonas Persson (Petersson) gynnad af faderns testamente och i anledning av klander därom domstolsutslag 1799 16/10. Han gifter sig med sin kusin som på sin kant hann samla ihop alla där splittrade delarna och familjen har då åter Kärragården under en hatt. 

Sen kommer bekymren med frälseräntan som vi ser detaljerna på annat håll men här en kort redovisning. 


Brodern Arvid Jonsson 

gift med Ingegerd Jonsdotter, förvärvade sitt halva mantal Kärragården: först 1/4 genom köpebrev den 12 jan 1779 av vice pastor Per Afzelius, varå han 1781 erhöll laga fasta och sedan 1/4 genom köpebrev dec 1779 av Per Persson i Hälsingsgården Sätuna, varå han 1782 erhöll laga fasta. Det är en komplicerad administration för en bonde att få ett köp godkänt och det krävs 3 upbud innan man kan få laga faste, som det hette denna tid. Frun kan vara dotter till en tidigare brukare här på gården. 

Arvid Jonsson f 1723 åbo Frimansgården och Kärragården gift med Bolla Eriksdotter Barn: Greta Arvidsdotter f. 1752 kvarboende. Britta f. 1759. Jöns dör späd. Maria f. 1764 gift med Jonas Persson som blir ägare till 1 mtl Kärragården. Jonas f1768 som utflyttar till Stockholm. detta stycke är icke sant men får stå kvar tills vi vet var det kom ifrån. Ett uttryck för att det blivit fel någonstans då det finns flera och namnförbistring förekommer. 

Så här prydligt dokument försågs man med när det gällde att få s.k. upbud en form af registrering vid Häradsrätten i Walle. Häradsdomaren Arsenius förekommer på många dokument i slutet af 1700 och början af 1800 talet.

Dagarna innan Arvid dör 1788, kallar han testmentes vittnen till sitt Uddagården och vill att hustrun skall få bo kvar på ½ Kärragården ostörd, att hans döttrar och söner skola dela lika. Samt att sonen Anders skall få ut lite kontanter. Denne Anders bebor Lars Nilsgården, han dör och frun gifter om sig med en Adolf Udd, som vi återser i bråket kring Frälseräntan.

Arvid dör 1788 före sin Ingegerd och i arvskiftet efter änkan Ingjerd som dör 1793, utfaller det så att

 • sonen Jonas Settergren får ¼ mtl, 
 • dottern Ingrid Arvidsdotter 1/12 mtl Kärragården 
 • och dottern Maria Arvidsdotter 1/6 mtl enligt arvskifte 1795.
 • Anders Arvidsson får ¼ LarsNilsgården 
 • Bolla Arvidsdotter 2/12 LarsNilsgården

En annan handling, som Anders Jonsson (gift med dottern ovan) underskrivit rör just samma fastighet och är en överenskommelse i samband med arvskiftet efter svärföräldrarna. Därvid överenskoms att boets tre systrar, Bolla, Ingrid och Maria, skulle ärva lika med bröderna Jonas Settergren och Anders Arvidsson. I enlighet därmed fördelades boets fastigheter sålunda att brodern Jonas, erhöll 1/4 mtl Kärragården och brodern Anders 1/4 mtl LarsNilsgården medan systrarna erhöllo: Bolla 2/12 i LarsNilsgården, Ingrid 1/12 i Kärragården och 1/12 i LarsNilsgården samt Maria 2/12 i Kärragården.

Jonas bokhållaren säljer sitt ¼ mtl till systern Ingrid Arvidsdotter och hennes man från Floby Anders Jonsson. Ingrid Arvidsdotter ägare till 1/6 mtl vid samma arvskifte 1795. Försökte sälja sin 1/6 mtl på auktion 1796 till dannemannen Anders Larsson i Westtomten, Stenum, enligt köpebrev 1796 för en summa stor 363 Rd, men sedan bördköpt av Ingrids kusin och måg Jonas Persson, enl. häradsrättsutslag 1799. Det intressanta med detta köp är att här nämnes frälseräntan om 1/6 tunna råg i köpehandlingen. Här nämns även qvarn och qwarnställe i denna köpehandling. Ingrids man Anders Jonsson inflyttade från Floby i mitten av 1790-talet, men flyttar snart åter dit efter att en tid ha bott i Holmagården och en tid i Bältaregården. Sin andel i Kärragården hade Anders Jonsson bekommit dels genom arv och dels genom köp av bokhållaren. Försäljningen av hemmansdelen till den nämnde Anders Larsson gick emellertid i stöpet, då försäljningen skedde utombörds och en annan svåger det vill säga ofvannämnde Jonas Persson nedlade protest däremot och – som det hette – bördade till sig densamma. Sin hustrus arvslott i LarsNilsgården sålde Anders Jonsson till svågern Anders Arvidsson och efter att ha köpt svågern Settergrens arvslott alltsammans på ovan omskrivna sätt. Anders Jonsson var redan 1796 bosatt i Holmagården att döma av ett där den 21 okt detta år utfärdat köpebrev å 1/6 mtl Kärragården, som han å offentlig auktion försålt till dannemannen Anders Larsson i Västtomten, Stenum. Möjligen hade han detta år tillträtt hemmanet enligt köpekontrakt, fast detta ej framgår av det först vid köpeskillingens slutbetalande utfärdade köpebrevet. (Denne Anders är en gårdsspekulant som figurerar lite var stans i bygden bland annat i Holmagården men återvänder efter försäljning till sitt Floby varifrån han kom.)

Maria Arvidsdotter ägare till 1/2 mtl Kärragården. Först 1/6 enligt arvskifte 1795 14/3. 1/3 enligt bördsfasta 1803 15/10, som maken var med om att ordna. Det bör väl ändå påpekas att det tog ungefär 8 år att korrigera detta Anders Jonsson från Floby genomförda köpet, vilket kan förklara att han återvänder till sitt Floby.


Hel gård när Jonas Persson gifter sig med Maria Arvidsdotter.

Jonas har med sig i boet ½ mantal Kärragården, Maria 1/6 och paret bördköper den del som höll på att förskingras av denne Anders Jonsson från Floby, som i sin försökt avyttra det till Anders Larsson i Stenum men räddats tillbaka. Första upbud beviljats för Lars Andersson (5/3 99) och de båda andra för Jonas Persson (30/5 99 o 2/6 03). Innebär att gården samlas under en hatt igen.

Jonas och Maria blir centralfigurer i gårdens moderna historia. 

Jonas Persson ägare till 1/2 mtl, enligt genom arvsöverenskommelse genom domstolsutslag 1899 16/10 fastställt testamente 

Bild Jonas Persson och Maria Arvidsdotter, en översikt av ägarstrukturen efter det lyckosamma äktenskapet Jonas och Maria. Det kan vara bra att gå tillbaka till denna bild då och då för att hålla i alla trådarna.

Jonas Persson förlorar sin 10 år yngre hustru Maria redan 1804 och vi kan återfinna hennes bouppteckning. Sannolikt dör hon i någon förlossningssjukdom. Av hennes 8 barn överlever bara fyra. Vid bouppteckningen finner vi att gården är relativt stor med 8 kor 2 oxar stutar, 4 hästar, men över hälften af kapitalet är skulder. Vid arvsskiftet gör man tre lotter, varvid husfadern får 2 och de 4 omyndiga sönerna en lott. 

Jonas gifter om sig med den betydligt yngre Katarina från Gästgifvargården och själv dör han 1810 och lämnar efter sig ett oskiftat bo som kan vara värt att närmare bekanta sig med vid arvskiftes uppdelningen.

Petter och Arvid som är myndiga vid tillfället får den östra halfgården. Men snart uppstår problem på nytt då Arvid dör ganska snart på hösten samma år. De omyndiga sönerna Lars och Jonas får den Västra Halvgården. Jonas kallad Kärres Jonas super upp sitt arv och är ute ur historien,  men Lars tar över och ger upphov till den Fastighetsbildning, som nedan identifieras som Hoffmans. Äldste brodern Petter står för den gård som vi lära mer om under Estera. Vi kan lära mer om detta spännande arvsskifte efter Jonas Persson å annan plats.

 • sonen Arvid Jonsson 1/4 mtl.
 • sonen Jonas Jonsson 1/4 mtl.
 • sonen Lars Jonsson 1/4 mtl.
 • sonen Petter Jonsson 1/4 mtl.

Vardera enligt arvskiften efter föräldrarna 1805 24/10 och 1811 22/3.

Sonen Arvid Jonsson ägare till 1/4 mtl arvskiften 1805 24/10 och 1811 22/3. Egentligen var han delägare i den östra halvgården med sin tvillingbror Petter. Kort efter lagfart på arvet så dör han ju. Hans del i gården delas därför upp och vi hoppas att kunna berätta mer om detta även detta på annan plats

 • brodern Jonas Jonsson 1/12 mtl.
 • brodern Lars Jonsson 1/12 mtl.
 • Brodern Petter Jonsson 1/12 mtl, enligt arvskifte 1811 31/10.
Arvsdelning efter drängen brodern och tvillingen Arvid 1811.

Arvsdelning efter drängen Arvid Jonsson i Kärragården Bolum, förrättades den 31 okt 1811 av U. Leijonstolpe. Enligt detta voro myndige brodern Petter och omyndiga bröderna Jonas och Lars, vilkas förmyndare var deras farbroder Lars Persson i Böljan, berättigade till arv av vardera 1/3 av den av den avlidne ägda fjärdingen i gården, men då p.g.a. det efter brödernas fader den 15 maj samma år upprättade arvskiftet lösningsrätten av den avlidnes hemmansdel ensamt tillkom brodern Petter, som ägde den andra fjärdingen i den östra halvgården, så uppsköts delningen i fyra år, räknat från fardagen följande år, under vilken tid den arvfallna fjärdingen skulle arrenderas av bemälte Petter, mot samma arrende, som för den andra fjärdingen i samma halvgård betingats vid utsatt arrendeauktion, varav denne för sin arvslott ägde behålla den ena tredjedelen och sina bröders 2/3 till dessas förmyndare utgiva "årligen, och oavkortat". Lösöreegendomen, oberäknat spannmål, enligt lottlista vid arvskiftet efter fadern upptagen till ett värde av 57 Rdr o 13 skr skulle av den arrenderande brodern lösas till det pris, som en av de omyndiga erhöll för sitt lösöre arv på auktion den 31 sistlidna maj, dock med avdrag för auktionsarvodet, eller 205 rdr, 42 skr o 9 Riksdaler. Dessutom skulle brodern ansvara för hälften av den avlidnes andel i fordringar eller rdr 28:39 – allt banka, av vilka summor Petter själv skulle uppbära 1/3. Slutligen bestämdes, att den avlidnes gångkläder skulle på auktion försäljas och jämte det innevarande årets avkastning av hemmansdelen, efter avdrag för skulder lika delas mellan arvingarna.

Kärres Jonasa Jonsson ägare till 1/3 mtl Arvskiften 1805 24/10, 1811 22/3 och 1811 31/10 brodern Lars Jonsson 1/6 mtl. Brodern Petter Jonsson 1/6 mtl, enligt exekutivt auktionsprotokoll 1823 15/10. Jonas Kärres Jonasa kallad super upp sitt arv och hamnar på obestånd och slutar som inhyses. Gifte sig med Kajsa f1796 från Kappagården. Paret hade 6 barn vars öde några återfinns som pigor, en blev soldat Brolin i Torbjörntorp och en flyttar som barnmorska till Stockholm.

Kvar blir Petter Jonsson som genererar den västra och norra Kärragården och Lars som grundar den Hoffmanska gårdsdelen. 

Petter Jonsson ägare till 1/2 mtl, enligt arvskiften 1805 24/10, 1811 22/3 och 1811 31/10 samt fastebrev 1825 28/2.  Han fördelar till sina barn. Petter gifte sig med Maria Bengtsdotter från närbelägna Kappagården Hof. Hon föder honom 11 barn varav endast 4 når vuxen ålder. Petter lämnar dem med döden och här sker sedan en uppdelning av hans tillhörigheter, varvid de två yngsta sönerna Gustaf och Pehr får var sin 1/8 Uddagården, som även får sin förmyndare i äldre brodern Anders Pettersson. Kärre Pär flyttar till Boslycke och Gustaf blir brukare af bland annat Samuelsgården och tillika predikant.

 • äldste sonen Johannes Pettersson 1/6 mtl arvskifte 1840 22/3 sålde 1/12 mtl till brodern Lars Pettersson d:o 1/12 mtl till brodern Anders Pettersson enligt köpebrev 1846 7/11 och flyttar sedan till Häggum. Johannes försöker att sälja sig fri från militärtjänst genom att städsla en Anders Eriksson från Gudhem, men det kostar.
 • sonen Lars Pettersson 1/6 mtl ger upphov till den västra Kärragården, som fortfarande är kvar i släkten.
 • sonen Anders Pettersson 1/6 mtl vardera enligt arvskifte 1840 22/3. Blir en hedervärd och framgångsrik nämndeman och vi återfinner mer om honom nedan. 

Det finns kvar ett auctionsdokument efter Petter Jonsson som inne håller nog så intressanta uppgifter om gården och bygden. Det var en förmögen man som lämnar Kärragården med döden 1841. Under tvenne dagar under april 1841 pågår auctionen. Hustrun Maria Bengtsdotter nämnes endast som Enkan i huset. Auctionen bevakas vidare av Johannes, Lars och Anders vilka alla tvingas att köpa tillbaka det som de vill behålla. Vi skall komma ihåg att gården ännu inte är utflyttad, något som Anders sedan gör om cirka 25 år. Johannes återfinner vi i Häggum som en välbeställd man. Gustaf ser vi inte av så mycket under auctionen men han tar senare över Samuelsgården och grips av tidens väckelserörelse och blir predikant. Man kan mäta förmögenheten i antalet djur som försäljes och vi finner en Oxe som går för 81, 1 stut, 8 kor, 3 kvigor, 1 kalv, och 2 stutkalvar. 1 häst, ett sto som änkan köper tillbaka. En grå häst tar Johannes hand om. Hur sedan detta fördelas vet vi inte i detalj men Maria lever till 1870.  

Vi kommer att följa Anders öden och äventyr detta tack vare hans sondotter Ester som bevarat det material som vi nu bygga vår kunskap om gården på. 

Draget i Kärragården
När –a bodde i bun, (Bolum), - dä va nô år fôre attanhundrasäksti – då feck di dra i Karagårn, i stall, å dä do två hästa fôr lum, enar li rådde jära säk å mä-t.
Dä va fôr bror min å han va nusätare, å dä va ente mer än jamt han rådde re upp-et. G. i V. 1926.


Frälseräntan

En otäck historia

Vi minns att Pehr Afzelius sålde Kärragården till släkten, men ful som han var så sålde han bakom ryggen frälseräntan till Jonas Settergren bokhållaren som flyttade till i Göteborg. Detta skedde 1795 för 30 Rd. Han var visserligen son till en av köparna men ändå. Han gör sig inte på mint av denna frälseränta och kan lagföra den och får upbud x 3 som sig bör. Men handlingen ligger på is tills en Adolf Udd köper den för 13 Rd och flyttar till Bolum och Lars Nilsgården och blir gift med änkan till en av Arvid Jonssons söner. Om det är att han fått nys om denna frälseränta i första eller andra hand sedan han väl kommit hit låter vi vara osagt tills vidare. 

Han förvärvar den för 13 och kan när affären är slutförd inhysta 500 Rd för att sedan flytta från orten. Hans hustru kan inte ha mått särskilt bra såvida inte det är fråga om en mer djupgående konflikt som detta vill visa. Bröderna Petter och Lars på Kärragården respektive Västorp - Bjärsgården kämpar, driver frågan till Högsta rätt men förlorar och tvingas inte betala räntan från 97 till 24 men väl från 1815, vilken finns noggrant uträknad. Sen visar det sig att bröderna betalat något som kallas rustningsbevillningen och det tillhör egentligen just frälseräntan och där vinner de en måttlig men ändå lite ljusning. Det slutar med att de 1831 tvingas att köpa gården en gång till i och med at de tvingas köpa denna frälsegård en gång till för den stora summan 500 Rd. 

Han gör sig påmint ett kvarts sekel senare och kräver sin ränta, säljer sin handling till en fd sjöman Adolf Udd Kaggaremästare Uddagården senare Lars Nilsgården för 30 Rd. Udd driver frågan i ting och det framkommer att Johan följt spelreglerna och erhållit lagfart. Denne Udd tvingar släkten att ännu en gång köpa gården för 500 Rd. Detta sker 1829, men lagfart först 1831. Så det här med ekonomiska övergrepp är inget bara för 2000-talet. Vad som gjorde att rättsapparaten inte reagerade tidigare i samband med att Kärragårdens fastebref är ofattbart och vad Per Afzelius beträffar så finns det en del oklarheter i denna släkt, som inte bör överskylas av alltför upphöjda hyllningar.


Östra Kärragården ½ mantal Hoffmanska 2'4 och 2'5

Arealen är här 34 varav 14 åker. Mulljord på moränbotten. Två mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader uppfördes på 1840 talet. 2 hästar en unghäst 12 nöt. Här fanns förr en rävfarm om 20 djur. Gården är en gammal släktgård och det var Petter Larsson f1828 från Häggum, som uppförde den på 1840 talet samtidigt som han brukade Garpegården. Det kanske bör tillfogas att hans far blott gjort en visit i Häggum då hans farföräldrar har rötter i Kärragården. Sin Maria tog han med från Rådene. Deras dotter Augusta gifter sig med en Hoffman och deras son Evert Hoffman f 1902 tillträder 1941. Då han är ogift så återgår gården efter hand till äldste brodern Gösta Hoffman, som sedan i sin tur överlämnat den till en son som för närvarande odriver fastigheten.

Hoffmanska delen av Kärragården vid den gamla järnvägen. Notera att allen fram till gården är dragen bortom den nuvarande vägen upp till byn. I Fonden där borta skulle alltså Johans Kärragården ligga.

Lars Lasse Jonsson

f1804 ägare till 1/2 mtl, enligt arvskiften 1805 24/10, 1811 22/3 och 1811 31/10 samt fastebrev 1825 28/2. Lasse gifter sig med Greta Tidblad kommer genom arv och köp av syskon att äga ½ mtl Kärragården. Lars dör ju tidigt och änkan är med i arvet. I arvskiftet 1848 6/3 efter Lasse 

 • Maja Greta Larsdotter 1/6 mtl säljer sina delar till sina bröder.
 • Johannes Larsson f1828 1/6 mtl säljer sina delar till Petter, brukar Tomten och ger upphov till släkttraditionerna på denna gård. Vi minns hans tragiska död som nybliven änkeman. 
 • Petter Larsson 1/6 mtl

Statardrängen Helge Jonsson f1816 brukar från 44 - 47 gift med Fogela dotter. 

Petter Larsson

f1828 erhöll efter begäran lagfart å 1/4 mtl Kärragården den 1 maj 1860, varav 1/6 mtl utgjorde hans arvslott och 1/12 mtl hans del av systerns tillsammans med brodern inköpta hemmansdel. Om när lagfart beviljades Petter för den av brodern Johannes sedermera köpta fjärdingen saknas uppgift. (Johannes satt på Tomten, dränkte ju sig efter hustruns död). Lagfart för Petter å 1/4 mtl – utgörande den förut avlidna hustruns giftorätt i hemmanet – beviljades den 8 dec 1898 i följd av mellan makarna upprättat testamente, som utom föreskriven besittningsrätt för den efterlevande maken förordnade, att den avlidna dotterns dotter endast i händelse hon överlevde den efterlevande maken skulle erhålla arvsrätt i moderns ställe – vilket hon också med några månader gjorde. Petter har alltså ett ½ mantal, som han kan lämna över till sin enda dotter som överlever honom. Den andra dottern Emerentia dör redan 93, året innan modern dör. Petter blir ju änkeman redan 1895 och yngsta dottern är gift med Valerius Hoffman, som tar över denna delen av Kärragården ½ mantal. 

Han har gården utarrenderad under åren kring 1900 till 

Olof Petter Olsson f1853 fr Eskilssäter han är mera känd för Olofstorp i Hornborga u Bosgården

Henning Rehn 

f1864  kom före troligen 1906 och flyttar till Storegården Sätuna 26

Josefina Pettersdotter g. Hoffman

f 1872 gift med Gustaf Valerius Hoffman erhöll lagfart å sin arvslott 1/4 mtl Kärragården den 7 mars 1916, då fadern Petter Larsson dör 1915. Hon förvärvade sedermera 1934 efter övergången misär för hennes man även den andra fjärdingen, som sålunda efter att efter systerdotterns död ha övergått till dennas fader, räddades till hennes barn, varav sonen Evert vid moderns död år 1941 av de övriga sterbhus delägande barnen förvärvade äganderätten, som han dock med tillträde vanlig fardag 1947, överlät till älsta brodern Gösta, som nu med sin familj äger försöka uppehålla gårdens traditioner. Hustruns genom arv förvärvade fastighet kunde räddas undan den auktion och konkurs som drabbade maken. Paret kunde därför efter avvecklingen av Korsgården flytta hit. (Korsgården går för 40.000 till Jacob). Efter konkursen försåg sig Valerius med diverse material bland annat rördelar som bygden hjälpte till att använda upp. 

 

Sonen Evert Hoffman erhöll gården enligt arvskifte 194? , och sålde sedan denna enligt köpebrev 1946 till brodern Gösta Hoffman. Gösta Hoffman förvärvar 1947 gifter sig Ingrid. De brukar gården med 4 hästar och 12 nöt. Gården brukas nu av hans yngste son Kjell Boy Hoffman. Lantbruksnämnden har även erbjudit sagda hemmansägare det tidigare så välskötta Uddagården.

Norra Kärragården, Estera

Areal 27 har därav 11 har åker på mulljord. Manbyggnaden uppfördes på 1860-talet. Ekonomibyggnader med stallar  av tegel. 2 hästar och 10 nötkreatur, 1-2 svin. Gården en gammal släktgård. Anders Pettersson med hustru Kajsa flyttade den från byn. Sonen Sigfrid f1885 brukade den efter sin far, systern Ester i Kärragården bodde på gården. Sigfrid dör i en allvarlig olycka och Ester skänker sin del i gården till Missionen. Ester i Kärragården är känd bland många äldre som en aktiv kvinna när det gäller att ta hand om barn och ungdom. Syskonparet adopterade en son från Stockholm. Denna Kärragården kom senare under Bolumlids hand och såldes senare till Naturvårdsverket. Tack vare Esters hembygdsintresse finns mycket av gårdens handlingar i behåll.

Anders Pettersson 

f1818 erhöll sin hemmansdel i Kärragården: genom arvskifte efter sin fader Petter Jonsson av den 22 mars 1840 å 1/6 mtl. Genom köp av sin broder Johannes Jonssons halva arvslott i hemmanet den 22 dec 1846, varå fastebrev den 2 dec 1847 bekommits. Johannes som var äldste sonen flyttade till Häggum. Anders förvärvar 1/8 mtl Uddagården och 1/24 mtl Tomten. Bouppteckning efter Anders Petterssons hustru Britta Kajsa Johansdotter, den först avlidna maken, förrättades den 8 april 1873. Förrättningsmän voro soldaten Olof Blom vid Hov och Nils Andersson på Stommen. Sterbhusdelägare voro änkemannen och makarnas fyra barn, myndiga döttrarna Anna Kajsa och Maria Kristina samt omyndiga Johanna och Johan i Kärragården. Arvingar voro i bouppteckningen angivna med undantag av dottern Johanna Charlotta, som sedan dess avlidit. Efter förrättningsmännens utredning om ställningen i boet, förklarade sig änkemannen såsom sin del av tillgångarna endast ville ha 1/24 mtl Tomten och lösegendomen, med åtagen skyldighet att bekosta boutredningen. Barnen antogo tacksamt det förslag till delning av boet detta innebar och erhöllo med anledning därav vardera 1/8 mtl av fastigheterna, av vilka dottern Maria Kristina erhöll 1/8 mtl Uddagården jämte, att hon vid Anders Petterssons död utan lott och byte skulle ur dennes kvarlåtenskap skulle undfå 500 kr till byggnadshjälp å detta hemman, som var obebyggt. Bouppteckning efter änkmannen förrättades den 11 april 1883 och arvskifte samma dag och månad 1885. Förrättningsmän vid båda tillfällena voro hemmansägaren Anders Eriksson i Uddagården och den förenämnde släktingen Petter Larsson i Kärragården. 

Debetsedlar från gården från finns bevarade från 1790 till och med 1875. 

Bodelning 1878 då hustrun varit död sedan 1873, (bouppteckning finns) 1/4 mtl Frälse Kärragården värderat 3400, 1/8 Kronoskatte Rusthåll Uddagården med andel i qvarn 1200 (enl. köpebrev 1878), 1/24 mtl frälse Tomten 400, och lösegendom värd 1023. Härvid behåller Anders 1/24 mantal Tomten, Johan Petter delar Kärragården med Anna Kajsa och Maria Kristina får Uddagårdsdelen, som de senare arrenderar ut till Johan Petter. 

1883 gör man bouppteckning efter Anders som sista tiden bodde hos Johan Petter. Han hade då 1/24 Tomten diverse ting och tog man bort en skuld till sin svärson på 500 kr så fanns blott 328 kvar att dela på. Arvskiftet sker 1885 i april. Man delar på denna fastighet mellan syskonen förutom den del man tvingats avstå till Lidköping Skara Stenstorps järnväg om 1/48 mtl. Man hade tydligen även en lösöres auktion nov 1883 efter Anders som inbringade 285 kr och som barnen sedan delar. 

Sonen Johan Petter Anderssons f1854

förvärv av hemmanet grundade sig på: arvskifte av den 2 juli 1878 efter modern, Britta Kajsa Johansdotter från Tomten Bolum, enligt vilket han erhållit 1/8 mtl Kärragården, varå lagfart den 12 maj 1885 erhållits. Köpebrev av den 26 maj 1888 enligt vilket han köpt sin syster Anna Kajsa Andersdotter Petterssons arvslott i gården, varå han erhöll lagfart den 17 aug. samma år. Systerns lagfart var liksom hans å den av honom ärvda lotten utfärdad den 12 maj 1885. Även denna gällde 1/8 mtl. Rörande av honom i sambruk ägda 1/8 mtl Uddagården förvärvat 1878 och 1/24 mtl Tomten, se resp. gårdsnamn nedan.

Johan Petter i Kärragården väljer sin fru Maja från närbelägna Backen. Ester som står i mitten är äldsta dottern förblir ogift och överlever alla de andra. Johan dör relativt tidigt och Maja blir ensam att sköta gården. Sigfrid tar snart över med hjälp av en dräng, som finns med på en av bilderna. De två yngsta döttrarna dör före fadern i tbc och Sigfrid dör i en traumatisk olycka, som sliter av hans arm mitt under brinnande krig.

Johan Petters hustru Maja Johansdotter var dotter till hemmansägaren Johannes Håkansson i 1/4 mtl Backen eller Lilla Böljan och hans hustru. (Utom Maria hade makarna sonen August Johansson, hemmansägare i nämnda Backen och dottern Alida, g.m. hemmansägaren Ville Larsson i LarsNilsgården). Bouppteckning efter Johan Petter Andersson förrättades den 11 juni 1918 och inregistrerades den 13 juli samma år. Bouppteckningsförrättare voro folkskolläraren K. A. Abrahamsson i Bolum och den avlidnes kusin F. L. Larsson i Kärragården. Arvtagare voro änkan Maja, äldsta dottern Ester och sonen Sigfrid Johansson. Tillgångarna uppskattades till kr. 16,670:03 och skulderna till kr 507:-, med en behållning alltså av kr 16,163:03. Fastigheterna bestodo av 1/4 mtl Kärragården taxerad till 4200, 1/8 mtl Uddagården taxerad till 1900 och 1/24 mtl Tomten taxerad till 800 kr, bankmedel 3122 kr, resten inre och yttre lösegendom. Arvskifte förrättades sedermera den 30 mars 1927. Förrättningsmän därvid voro nämndemännen Hvarfvén i Samuelsgården Bolum och den förenämnde kusinen F. L. Larsson. Fastigheterna fördelades sålunda att änkan därav fick ena hälvten och barnen den andra, lika delad sins emellan. Bankmedlen fördelades efter samma grunder. Den yttre lösegendomen skulle övertagas av sonen till ett överenskommet pris av 4524 kr. Den inre lösegendomen bibehölls tills vidare odelad. Å arvskiftet begärde bodelägarna lagfart, som erhölls den 9 april 1927. Änkan å 1/8 mtl Kärragården 2 2, 1/48 Tomten 8 4+5 och 1/16 Uddagården 1 3 och barnen å resp. 1/16, 1/96 och 1/32 mtl samma vardera.

Arrendekontrakt på 1/8 mtl kronoskatte Uddagården till svågern Johan Petter från mars 81 till 86 för en summa av 50 kr per år. Ett kontrakt fram till 96 för 100 kr finns. 

Johan Petters kontakt med sin svåger Hagman, som var förmyndare för systerns Maria Kristinas två barn var lätt ansträngd av vad som framgår av korrespondensen. Hagman som han hette ville ha mer i arrende än de 200 för två år som han yrkat. Han yrkar i en offentlig auktion för att arrendera ut sin mark mars 96 och 5 år framåt och ger G S Larsson fullmakt i ärendet. (Det torde vara Sanfrid Larsson). Ännu ett om 5 år med Johan Petter som arrendator, fram till 1901 finnes om 100 kr per år.

Okänd dräng från Backen, Sigfrid , fostersonen Nils Björklund och mor Maja.

   

Moster Maja blev över 90 år. Sigfrid som så tragiskt gick bort i en olycka 44

Ernst Sigfrid Johansson och Ester Karolina Andersson, ärvde vardera 1/8 mtl. Syskonparet hyser två pojkar Nils och Karl Björlund, som efter att tuberkulosen ryckt bort deras far får en fristat här. Under krigsvintern var Lager och Lars ute och sågade ved i bygden och den 9 april 1940 fällde Sigfrid: "Jaha nu är de till gârsbon" när de via radion fick besked av vad som skett med Norge och Danmark. Lager fick låna Sigfrids långbenta och raska häst för att fortsätta med vedkapning vid Nilsgårdarna och de valde då att ta vägen över sjölandet nere vid Villes vik. Med Lagers vana hand kommer de lyckligt fram farten till trots. 

Kärragården, äldre handlingar. Äldre handlingar rörande 1 mtl Kärragården, innehavda av Ester Andersson. Hon skänker gården 1946 till Svenska Allians Missionen och gården går därmed ur släkten. 

Fastighets auctionen ägde rum 1946-08-14. Gården omfattade då 27 hektar varav 11.7 åker 10 skog 3 äng , 2.3 övrig mark och 0.25 trädgård. Vid auktionen efter brodern så kan vi saxa 2 hästar, 13 nöt, 3 greser, 1 st 9 hästars motor, halvrensande tröskverk, halmfläkt, gröpqvarn, hackelseverk, 2 sädesharpor, drivremmar, släphiss med körvandring, 1 bindare, 2 slåttermaskinerharvar och plogar ringvält hästräfsa, vagnar för par och enbett, lastfjädervagn, gödselvattenpump med tunna, selar och draglinor. Diverse virke, smides och snickeriverktyg. 

Vi ägnar Ester en tacksamhetens tanke då hon låtit oss ta del av mycket av gårdens handlingar, som annars vore spridda för vinden. 

Oskar Dahl med fru Sigrid från Bjurum köper gården efter att ha bebott Grottesgården. Sonen Erik blir polisman och dotter  Eivor flyttar ävenledes. Paret flyttar sedan till Skoghall Skara. I anslutning till flytten brinner manbyggnaden ner i samband med ett åsknedslag. Oskar Dahl förvaltade 27 har  varav 11 åker som han förvärvar 1947. Huset var uppfört av Anders 1880 och var ombyggt 1900. El stall sten och trä 1939, för 3 hästar, ladugård sten och trä omkring 1920 för 10 nöt. 


innan det brann på 50 talet. Bolumlid använder grunden med kvarstående väggar till svinhus. 

Kalle Bolumlid Tuppakal från Jämtland köper Kärragården men huset brinner ner till timret och Kalle gör svinstia av det men sonen har nu byggt en villa på den gamla grunden.


Västra Kärregården Uddagården 1/4 Gillis Larsson 2'3

Areal totalt 23 har, därav 10,5 med svartmylla på moränbotten. Manbyggnaden restaurerades 1931, ekonomibyggnad uppfördes i mitten av 1800-talet, ladugård renoverades 1912. 3 hästar, 10 nöt 2-3 svin. Gården omfattar ¼ Bolum Kärragården 23 , 1/8 mtl Uddagården 14. Gården flyttades i samband med skiftet av Lars Pettersson f 1820. Yngste Linus sonen tar över efter brodern Sanfrid som flyttar till Grottesgården som snickare. Linus gifte sig med Emma Roos från Hornborga och deras son Gillis tar över denna gamla släktgård. Gillis gifter sig med Ingrid från Bolgan.

Petter Jonssons son Lars Petterssons

f 1820 åtkomst av hans hemmansdel i Kärragården skedde: enligt arvskifte efter fadern Petter Jonsson av den 22 mars 1840 å 1/6 mtl. Enligt köpebrev den 22 dec 1846 av brodern Johannes Jonssons halva arvslott i hemmanet, varå han den 2 dec 1847 erhöll fastebrev gemensamt med brodern Anders, som köpt den andra hälvten eller 1/12 mtl. Förvärvar 1/8 mtl Uddagården. Petter gifter sig med Monkens dotter Britta Maria f1824. De brukar fr 46 och framåt 

Hans äldsta son Sanfrid Larsson tar över men på grund av olycklig borgens förbindelse tvingas att lämna över gården. Sanfrid Larsson köpte år 1907 av Bolums kommun en av ett par åldriga makar vid namn Palm till denna för åtnjutande av fattigvård överlämnad förpantningslägenhet under Olof Essbjörnsgården, Bolumstorp, och ägnade sig sedan under återstoden av sitt liv åt möbelslöjd. Han var en mycket skicklig möbelsnickare och bidrog till bygdens uppbyggande av denna tradition.

Yngste sonen i denna kull Linus Larsson f 1867 övertar ansvaret enligt arv 1899 o 1907 tillsammans med Emma Roos från Hånger. Valerius Hoffman hade sagt att han ville äga all mark mellan berget och sjön, varvid Linus svarat att "Du skall åtminstone inte komma ner på min mark". 

Sonen Gillis Larsson född 1908 driver gården från 1943, och är gift med Ingrid Bergström från Bolgan. 

Gården beskrivs på 50 talet med 25 har varav 10 åker, Huset av trä 1859 om 2 lägenheter och ombyggd 1931, Stallet från 1859 för tre hästar ladugård i trä för 10 nöt


Bolum 1/4 Uddagården.

Den Kärragårds släktens B- och C-grenar tillhöriga 1/4 mtl Bolum Uddagården inköptes den 10 feb.1838 Petter Jonsson i Kärragården och hans hustru Maria Bengtsdotter. Säljare voro Lars Jaensson och Catharina Larsdotter och fastebrev utfärdades av rätten den 21 februari 1839.

Vid arvskifte efter Petter Jonsson den 22 mars 1841 tilldelades sönerna Per och Gustaf Pettersson sina arvslotter i denna fastighet samt bodde där med modern tills de vuxit upp.

Förhållandena mellan modern och sönerna under denna tid framgår av ett bevarat kontrakt enligt vilket den förra för att minska förmyndaren Johannes Petterssons på Gästgivaregården besvär och för att barnens arvslotter ej skulle minskas, åtog sig att sörja för deras uppfostran intill dess de fyllt 15 år mot det, att hon ägde bruka och begagna den av dem ärvda hemmansdelen.

Strax innan yngsta sonen Gustaf (han som blev predikant i Missionshuset) fyllt 18 år, ingav dåvarande förmyndaren brodern Anders till häradsrätten en den 14 juli 1855 daterad ansökan om att få försälja myndlingens del i hemmanet. Huruvida ansökningen bifölls och försäljningen i anledning därav kom till stånd, framgår ej av de bevarade handlingarna men till grund för brodern Lars lagfart ligger ett köpebrev av den 14/3 1860. Vid nämnda ansöknings skrivande voro änkan och sonen Per, bosatta å Lilla Boslycke i Häggum, vilket var moderns fäderneärvda egendom. 

Hemmanets åbyggnader, som vid laga skiftet ålades utflyttning, återuppfördes icke. Brodern Pers del i hemmanet behölls av denne till inemot 1878, då han den 1 juli utfärdade köpebrev till brodern Anders, som följande år den 1 april erhöll lagfart därå.

Vid arvskifte den 1 april 1879 efter Anders Petterssons hustru Britta Kajsa Johansdotter erhöll makarnas dotter Maria Kristina Andersdotter Hagman sin arvslott i denna fastighet, medan de båda andra fingo sina arvslotter i hemmanet Kärragården och den efterlevande maken för sin del enligt egen önskan endast 1/24 mtl (lagfart 12/5 1885) i Tomten.

Maria Kristina Hagmans arvingar, sönerna Arvid och Enok Hagman blevo vid arvskifte efter modern den 27 augusti 1887 ägare av fastigheten.

Någon lagfart för sönerna begärdes dock ej förrän efter sedan dessa den 15 feb. 1914 sålt densamma till morbrodern Joh. Pet. Andersson och hans hustru Maria Katarina och erhölls då sådan samtidigt med deras den 11 maj 1914.

Efter J. P. Anderssons död 1918 erhöll genom arvskifte den 30 mars 1927 änkan 1/16 mtl och de två barnen, Ester och Sigfrid Johansson, vardera 1/32 mtl, varå den 9 april sistnämnda år lagfart beviljades. Efter moderns och broderns kort efter varandra 1944 inträffade död blev dottern och systern ensam ägare till denna 1/8 av hemmanet, som efter att i 107 år ha befunnit sig i samma släkt 1946 delade huvudgårdens öde. Sigfrid Johansson omkom i en olycka. Han hade en ny läder jacka och stog och svarvade vid en halmfläkt och så tig en spik i remmen tag i jackan och kastade omkull Sigfrid så att han strax dog berättar Lars. 

Förenings stadga emellan uti Kjärragården, Bolum, som Anders Pettersson satt till en regel emellan Sina Barn.

Som nedanstående dag arvskifte är förrättat emellan mig och mina Barn, och Warandena hafwa fått sina fastighetsandelar tilldelade, så har jag gjort ett undantag af 1/8 dels Mantal Uddagården efter som på den till gården hörande Myran, kallad, ……ets Bränntorf - Och ej är de andra hemmansdelarna, så föreskrifwer jag, att Både jag så länge jag lefwer, och efwen de båda andra mina Barn lefwer och i Kjärragården., skola få taga så mycket Bränntorf de behöfwa för egen Räkning men icke därutöfwer, men dätta skall ej Räcka längre än som sagt är i deras liftid så det får ej blifwa i arf till Barn eller Barnbarn.

Sålunda afslutadt som skedde i Kjärragården, Bolum den 7de April 1877. Anders Petterson. Bewittnas af Olof Blom J. P. Andersson. Petter Larsson. Anna Kajsa Andersdotter. Maria Kristina Andersdotter.

Fornlämningar

 • Under 1870-talet bortodlades 64 rösen varvid en bältesknapp av brons och en bronsklinga påträffades. S29
 • Rund stensättning S30
 • Två runda stensättningar S23b
 • Rund stensättning
 • Rund stensättning

1965 uppförda fågeltornet vid Fågeludden samt den 1959 resta minnesstenen över Rudolf Söderberg.

Avstyckning

Munars Anners ; Soldattorpet


[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] [ Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Debetsedlar ] Kärragårdens Skifteshistoria ] Frälseräntan ] [ Innehåll ]