Bältaregården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] [ Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]

 

skrevs Bellttaregårdhen i jb 1564. Redan 1546 omnämndes den emellertid i tiondelängden Beltaregardhin  två hemmansdelar. Namnet genitiv av bältare = gördel - sadelmakare. Nämndes 1564 och innehades 1685 av änkan Karin. Frälsehemman. Gärden: Kakelösa Backe, belägen vid gränsen mot Korsgården, varöver den gamla kyrkstigen från Broddetorp gick. Under ett svårt nödår hade någon här dött av svält. Kesebacken, belägen å gårdens beteshage i övre ändan av Bolumsdreven. Härå en forngrav. Härledes av ”kesa”, springa.
Korna kesa, när bromsarna sätta åt dem, men även när de äro ”glada”.

Brukare

Sven Persson * Karin flyttar från gården 1732.

1793 Jon Andersson f1748 Bd

1801-03 Anders Jonsson f1752 Floby. Anders Jonsson som förekommer? i dramat f1752 finns på gården 1801-03 men flyttar då till Floby

Per Andersson Kjellberg kommer från Skarke med sin fru 

 • Anders Andersson f1721 avslutar sitt liv på Kappagården
 • 1793-4 Jan Andersson f1748 brukar 1793 och lämnar Bolla f1758 från Stenstorp med en kull barn. Hon dör 1794 här på gården

1772 frälse skatte Bengt Svensson

1796 Ett helt hemman frälse äges af HC Magister Synnerberg och Anders Andersson.

Anders Persson

f1730 son till åbon i Päregården blir storbonden som äger Stommen, Bältaregården och Falbogården. Hjilmer berättar att Anders var gift med två systrar från Varnhem.

 1. Kerstin kan jag inte återfinna.
 2. Per tar över Stommen
 3. Sonen Jonas Jonases tar över Källegården, men var brukare här på Bältaregården intill 1810.
 4. Lars Andersson dyker ju upp på NordBredegården kom från Falbogården och denna markförmögna familj.
 5. Stina Andersdotter gift med bonson och rusthållare på SvenNilsgården i Hof. Stinas dotter tar hand om modern i Sandtorp Eggby.

Härmed Lämnar denna familj Bältaregården och nya människor träder till.


Jonas Andersson ½ frälse Pd

1806-23 Jonas Andersson från Blackeled f1773. Han är gift med Annika Larsdotter är lb här, men flyttar till Anderstorp, där han skrivs som inhyses. Han är bror till Abraham Pan, som finns här uppe i skogen vid Korsbacken.
Paret säljer ½ Bältaregården till Anders Andersson, som får 2 upbudet 1811 lämnar till Anders Andersson mot att han ger dom sin ¼ i samma hemman. Jonas tar över Bältaregården och gifter sig med Annika Larsdotter 1806 och mer vet vi inte, ehuru vi ana att de fått arvingar. Men från Domboken i Walle Härad kan vi läsa att paret går i skuld för ½ skatte frälsegården för en summa av 777 Rixdaler. Anders Andersson d:ä f1762 nedan, som brukade ¼ av den andra gårdsdelen och rusthållersonen från Pikagården Olof Andersson f1778 i Skattegården Bolum går i borgen för denna affär. Borgensmännen höll själva i pennan inför denna då viktiga handling, som öfverenskoms i Käpplunda. Jonas och Annika avslutar sina dagar i Anderstorp vilket kan antyda att han inte fullt lyckades i sitt förvärv av gården. Olof återfinner vi efter några år i Korpatorp, varför vi ana att tiderna under dessa krigsår var nog så tunga att bära för bonden. Vad vi bevittnat är att en trolig mellanhand mellan ett tidigare ägande var en Magister Lars Anders Synnerberg, som då varit en mellanhand mellan en adlig ägare och en simpel bonde. Vi får se vad domboken kan berätta. Denne mellanhand förkommer även vid Holmagården ägarbyte 1808; 

1793-08 Anders Andersson d:ä

f1752 skrivs som d:ä finns skriven här å denna frälsegård från 93 där räntan häraf till Frisells arfvingar. Han är instämd till ting 1808 för att ha förgripit sig på ¼ lass ved. Med Karin från Muiarp hade de sammanaflat

 • Annika återfinnes under Backgården 1866.
 • Maria hade tydligen blivit våldtagen av en kringvandrande soldat och fick böta 16 skilling, men omhändertogs sedan av en bonde i Ving.
 • Lars Flyttar till Kärragården.

1808-1866 Cajsa Andersdotter

från Romlycke får stå som sammanfattande av gårdsdelen perioden 1808-1866

 1. 1808-12 Anders Andersson d:y ¼
  f1776 på Lunnagården brukar gift med Cajsa från Stenum. Enligt dombok 1811 vinterting får en Anders Andersson inteckning för ett lån på 166 Rd. f1776 är ägare av gården, gift med Kajsa från Stenum. Anders dör redan 1812 och hon gifter om sig och Johannes Kristoffersson tar över stolen.
  1. -1832 Sonen Anders Döven f1839 kallad är ½brukare Bältaregården. Är på Heljesgården och sedan Bosagården Hba. Första gången gift med
   1. Cajsa Deras två döttrar försvinner till Härlunda respektive Råda
   2. Anna Jonsdotter från Skattegården f1813 och Maria i andra äktenskapet gifter sig med Silla Pär, som flyttar till Häggum. Yngste sonen brukar en mindre del av gården och tar med Monkens dotter till Amerika.
    Pappa Anders dör 1812 och lämnar säng och säte till
 2. 1814-1866 ½ egare Johannes Christoffersson
  f1783 Rådene Sjogerstad. Han är halvbror till nedannämnde Jonas Kristoffersson. Fadern kom från Piparegården Rådene hade varit brukare av PerHåkansgården. Han hade också varit dräng på Hansa- och Garpegården innan han tillträder som hemmansägare här på Bältaregården. Han var gift med enkan Cajsa från Romlycke i Stenum.
  • Anders ?
  • Jonas, Stina och Cajsa dör späda
  • Johannes Johansson berättar vi mer om under Fridhem Västorp. Återfinner vid som brukare av Skattegården Bolum senare nere vid Hansagården. Vi återfinner honom vid Fridhem under Västorp.
  • Maria Stina f1827 finns med under skiftet som dövstum i "Gröna Bältaregården gifte sig med Silla Pär som vi senare via Toragården  återfinner på Söder i Stockholm
  • Gustaf Biskopen Johansson f1831 som brukar enligt skiftet brukar denna gård, Samuelsgården för att ta sig till Amerika 1887

torp och brukare

-1821 Jonas Kristoffersson
yngre broder till Johannes ovan f1795 i Åkatorp dyker upp som dr på Sörgården och Garpegården finns som torpare här under gården med fram till 1821 då vi finner honom på Pilhult.

1822-25 Kurses Anders hamnar på Askebacken efter några år som statare.

1832 - Anders Sandberg f1790 från Fröjered hade varit gästgivare på Garpegården och stannar sedan som inhyses under Garpegården. Barnen känns senare igen som Sannbärs på Samuelsgården.

under 60 talet har vi följande uppgifter

 • ¼brukaren Per Johan Jonsson f1836, SillaPär gift med Johannes Kristoffersson dövstumma dotter följd av
 • 1868-67 Per Jonsson f1835 Valtorp, sen följer
 • ½eg Lars Pettersson i Kärragården, sen
 • br Anders Andersson fr 67 till 69

Skiftet

 

Pa

Gustaf Johansson

Pb

Johannes Johansson

Pc

Maja Stina Johansdotter

Pd

½ mtl frälse äges av omyndiga Kristina Jonsdotter som utflyttar till 1923.
Blir det vi kallar Hebergs nere vid Stomnadreven ehuru säkert delar frånsäljes.

½ äg Jonas Andersson Stommen, ½ äg Johanna Christina Jonsdotter på Stommen ½ Per Lars på Stommen 


Lär ha förekommit i slagsmålet 1810 refererat ovan men denna Jonas har också haft problem med Anders Månsson i Lilla Åkatorp av mindre ekonomisk art men det löste sig inför tinget. Utdrag av domboken 1810 och 1811 ger en inblick i samvaron i byn.

Jemlikt HR wid sidsta ting med № 84 i domboken fattade beslut uppropades nu åter kronolänsman Smedborg då förehafde tjenste åtal mot Anders Johansson i Västorp, Jonas Andersson och Anders Andersson d:ä i Bältaregården Bolum tilltalade för det de under dryckenskap skola öfverfallit och slagit Anders Svensson [f1775] från Torstensgården Hof samt Anders Andersson den äldre särskildt för olovlig Brännvins minutering, hwarwid i åklagarens närvaro, jämte Anders Svensson de tilltalade personligen sig inställa, hwilka nu som förr tillfället förneka; och förklarar Anders Svensson sig icke närmare minnas huru slagsmålet tillgått hwarföre åklagaren anhåller att Anders Andersson den yngre i Bältaregården Bolum måtte till upplysning i Målet blifwa, såsom wittne Edeligen afhörd; Och då mot honom något jäf icke anfördes, fick han framstå och efter aflagd Ed samt erhållna warningar, berätta att en måndags morgon för ungefärligen ett år sedan innan wittnet ännu wakna och uppstigit, har först Jonas Anderssons hustru och derefter hans dotter kommit till wittnet och bedt honom för Jesu namns skull skynda sig upp till Anders Andersson d:ä Stuga emedan Jonas och mjölnaren Anders Jonsson från Västorp höllo på der taga lifvet af Anders Svensson från Torstensgården i Hof.

Sedan Wittnet efter skyndsam påklädnad, kommit dit har han funnit sidstbemälte Anders liggande i förstugan med hufwudet utanför och kroppen innanför dörren samt tilltalade Jonas och mjölnaren bägge sig slosatte, att försla ut honom, då de frågat wittnet hwarföre han logg och om han wore nyfjädrad; hwarwid wittnet sedt att mycket, blod hade flutit af Anders Svensson som wittnet hulpit upp emot trappan då wittnet märkte honom wara nästan utan all sansning, hwartill det mästa tyckts härröra af för mycket till bästa tagit Brännwin. 

På mjölnarens begäran har wittnet åtföljt honom in i Anders Anderssons stuga, der den förre undfägnade wittnet med två extra supar Brännvin, under hwilkas förtärande Anders Svensson inkommit och först satt sig på spiselen och derefter laggt sig på bänken, derifrån Jonas Andersson efter en kort stunds förlopp dragit honom ner i golfwet; Dock har wittnet förebrått Jonas ett så hårt behandlade och hulpit Anders Svensson lägga sig i soffan; men sedan på wittnet anmodan, Anders Andersson d:ä hustru laggt en Jacka under hufwudet på Anders Svensson, har Jonas för andra gången dragit honom i golfwet hwarefter Han bleft liggande en stund och slutligen sjelf uppstigit. Wittnet har skickat sin gosse till Anders Svenssons swåger och systrar på Stommen Bolum med begäran att de skulle taga honom från Bältaregården; häldst wittnet hwarken hade tillfälle eller lust att längre wakta honom.

I detsamma har mjölnaren Anders Johansson sagt till Jonas: "Nu ha wi fått wittne och det kostar ej mer än tio Riksdaler om wi slå ihjäl honom; här har jag min knäppel, hwar han Du din? Jo har Jonas swarat som derwid haft sin knäppel eller en större käpp i handen, hwar har jag min, då wittnet yttrat, att sådant ej skulle hända i dess närwaro. Härwid afstyra owäsendet har wittnet tagit mjölnaren och Jonas en i hwardera armen och försköt dem ut i förstugan samt igenhållit dörren då de åter welat gå inn tillbaka; 

Och har Anders Andersson d:ä hustru hotat att med skoen slå den över näsan som wågade försöka åter gå in. Derefter har owäsendet helt, och hållet afstadnat och wittnet gått hem till sitt dit äfwen Anders Svensson efter en stunds förlopp inkommit åtföljd af sin hustru. Häradsdomaren Anders Larsson och gästgifvaren Petter Svensson, då på hustruns fråga hwad som honom så illa handterat, Anders Svensson swarat, att han fallit i kull och gjort det sjelf; Och upplyser wittnet att Anders Andersson d:ä i wittnets närvaro icke deltagit i owäsendet emedan han under hela tiden legat i sängen, derifrån, han dock yttrat att om han warit uppe skulle icke Anders Svensson med lifwet hafwa kommit ur hans hus.

Af parterna säger wittnet, att Anders Svensson warit så öfwerlastad att han hwarken kunnat gå eller stå samt Jonas Andersson och mjölnaren Anders Johansson efter wittnet eget ord, något lyftade; Och påminner sig wittnet att denne sidstnemnde frågat Anders Svensson om han ej ville betala det han fått och sagt att han skulle hafwa stryk för det han ej ville betala; Tilläggande wittnet slutligen, att Jonas Andersson f1773 och dess hustru Annika Larsdotter, vid det ofwan omrörde tillfälle då Anders Svensson setat i spisen, den förra slagit honom med handen först på ena och så på andra kinden samt den sednare strödt aska i huvudet på honom för att dymedelst stämma bloden.

Uppläst och widkändt 
Häradsdomaren Anders Larsson intygar att Anders Svensson såwäl för honom som för sin egen hustru och gästgifvare Petter Svensson sagt sig hafwa fallit omkull öfver en gryta; Och har han wid detta tillälle warit ganska starkt öfverlastad. 
Jonas Andersson förklarade nu det han wäl slagit Anders Svensson men nekar helt och hållet att hafwa tillfogat honom de å honom befundna Blodwiten, dem han skall sig sjelf förskaffat på sätt Häradsdomaren Anders Larsson berättat;
Och upplyser Jonas tillika att dess hustru till Anders Svensson försållt ett stop Brännvin som denna jemte Jonas sjelf och Anders Johansson förtärt hos Anders Andersson d:ä. 
Anders Johansson säger sig icke hafwa slagit Anders Svensson; men förklarar att han endast försökt få honom inn då han låg i förstugan; Och när han alldeles att hafwa fällt det af wittnet omtalte yttrande angående käpplarne, utan medgifwer det han på sin höjd sagt, det Anders Svensson wore wärd slå ihjäl, såsom den der icke hade wett gå hem. 
Anders Svensson afsäger sig widare Bewisning hwaemot åklagaren anhöll om ytterligare anstånd med målet till nästa ting för att emellertid komma i tillfälle efterhöra flera bewis till de tilltalades öfwertygande, hwilken anhållan xx bestrider. 
Parterna afträdde under öfwerläggan ger om följande, efter deras åter inkallande afsagda

Utslag
Enär i mål af denna beskaffenhet xxaxlig upplysning om rätta sammanhanget måste sökas till upptäckande af wärdet och den mer el mindre bristfällighet och deraf följande answar hwartå denna eller andra kunnat gjort sig skyldig, finner HR sig icke kunna afslå den af åklagaren gjorde uppskofs anhållan utan warder den samma de tilltalades bestridande rättadt med stöd af 16 Cap 6 § på det sätt bifallen att målet uppskjutes till tredje rgg af HR nästinfallande laga sommarting då de tilltalade jemte Anders Svensson wid hämtaina tw inställa sig infuma, i närwaro af åklagare som då bör wara försedd med de skäl och Bewis, hwarom han kunnat erhålla kännedom Som till efterrättelse länder. 
Det kom mer i sommartinget där Bältaregården frikändes från minutering men förövaren mot den fulle Torstensgårdens drängen får böta en mindre summa.

Värre gick det med Anders dotter Maria som blivit tagen av en kringvandrande soldat och blivit med barn under maj månad 1811 och får böta 16 skillingar. 


Bältaregården 5'2 Pc

skulle vara den östra Bältaregården, som ligger lite för sig själv och som har en ful restaurerat uthus vid sidan. 
Areal 7 har åker jämte soldattorpet svartmylla. Man och ekonomibyggnader uppfördes efter storskiftet 1858. 2 hästar 5 kor, 1 ungdjur.

Anders Gustaf Andersson Rosen

f1832 kom ju från Rosendalen sedan torpet blivit soldattorp och han flyttar sedan ⅛ Bältaregården under några år för att sedan återfinns på Roses på Stomnadreven. Hans efterträdare ärver sedan namnet Rosabon. Han valde Cajsa och vi berättar mer vid Rosabon.

1880- Gustaf Rosabon Persson ¼

f1839 från Storegården Fjällåkra, där fadern byskollärare gifte sig med Johanna Cajsa från Ulvstorp, men mera känd som Vargens dotter från Bjellum. Han förvärvade gården 1880. Hans dotter Anna gifter sig med Krull Bas som vi återfinner på Stommen. Per Gustaf återfinns som dräng och brukare men återvänder hit till gården. Yngste sonen Frans tar över och brukar sin del och skapar Bälthaga nere i centrala delen av Bolums by.

gården födde 2 hästar 5 kor

1913-1944 Frans August Gustafsson 

sonen f1879 övertar gården 1913 5'2 då de kommer från Pikagården Segerstad. Gifter sig med Emma Qvist och får två döttrar. Frans August Gustafsson f1879 utökade sedan sin del med Stommen Krullbas del och sålde 1944 ¼ Bältaregården och ⅛ Stommen (Krullbas del sedan han dött med sin tupp) till arr Erik Olsson Törnagården. August var mjölkkörare i Korsgården och träffade där sin mejerska Emma. Emma var dotter till soldaten Qvist från V Gerum och som åldrades här under Bältaregården.
Dottern Vega flyttar sedan ner till Bältarehaga tillsammans med sin make och snickare Carl Hermansson från Bäckagården. Svea far till Piteå.
Paret säljer 1945 genom en gårdsauction 2 ston 8 nöt varav 5 goda mjölkkor, 30 höns, halvrensande tröskverk halmfläkt, gröpkvarn, m.m. och flyttar till Bälthaga.

Bolum 21'1 Huset byggt omkring 1850 två rum och kök rest 1948 ekonomibyggnad 1890 för en häst 8 nöt

1944-1962 Erik Olsson 5'2

Han var f1895 i Bjurum och fanns med vid 1955 års mantalsräkning. Han kom vid Törnagården under kriget, kan vara den som Törnbergsson ägde. Förvärvade denna ¼ samt delar av Stommen. Erik var gift med Vendela Abrahamsdotter från Bjurum.
Barnen är Lennart, Bengt och Kjell hade passerat Lindqvisttorp i Hånger och hustrun var av den kända Abrahamsonska släkten från Hällatorp.
Familjen återfinner vi senare i Sätuna.

Här fanns tidigare en skvalpqvarn, men den har vi inte återfunnit ännu.

79


Bältaregården Hoffman Pa 5'2

Till denna gård integrerades delar av Holmagården 4'4

1877-1901 Johannes Hedberg Stretel

f1822 äger ½ mtl Bältaregården lämnar änkan 1901 Bolla Greta från Segerstad. Hon dör 1904 och det är denna del som Hvarfvén tar över ¼.

 1. Hebbärs August f1851 brukar gårdarna här ikring bor på Stommen som snickare och lever som änkeman sedan hans Paulina från Törnagården avlidit redan 1890
 2. Kristina gifte sig men en av Skräckpojkarna och återfinnes i Högstena
 3. Anders Hedberg Kloris framlevde sin levnad under Stommen om det nu kan vara nere vid Stomnadreven.
 4. Cajsa Charlotta blir inte gammal
 5. Inga Maja Hattanten f1862 fann Anton från Skallmeja
 6. Per Alfred Skuris f1864 söker sig till Skara och deras telningar finner jag i Tranås.

Hvarfvén äger denna del en period och säljer till 

1904-20 Soldaten Granat Englund

f1874 som son till Röras Per från Segerstadsfalan. Han köpte sitt föräldrahem i Marumsmarken 1897 för 1000 kr. Valde sin Tekla från Skattegården i Häggum och kan övertaga Bältaregården 1904 för 7300 kr tar avsked i och med detta och blir ofta anlitad förtroendeman i bygden. När hans Tekla gått bort i sviter av spanskan tillbringar Granat sin återstod, som lägenhetsägare i Liljedal och klockare efter ett långt liv. Sonen Fritiof blir fanjunkare och radiotelegrafist och återfinnes sedan i Vilan, Bertil flyttar till Falköping. Linnar stannar på gården, som han brukar till 1927. 

arrendatorer

 • 1925-28 Otto Einar Johansson f1886 till Sätuna. 
 • 1928-30 följd av Sven Bjerke f1899 sedan Häggum 
 • 1931-34 Ernst Einar Gustafsson f1893

1934- Linnar Englund

arrenderar från 34 men övertar 1942 och gifter sig med Märta. 25 ha 12 åker. Huset uppfördes 1870 och ladan 1942 i sten och gav plats för en häst och 10 nöt. Deras dotter Eivor säkrar gården i familjen genom gifte med Bror Hoffman. Sten tar över.


Forngravar.

På den s.k. "Kesebacken" på Bältaregården boställsjord, finnes på högsta toppen en forngrav med en utgrävning i mitten.
På Trollsvik finnes nära gränsen mot Korpatorp ett röse med dubbel stenring, en utomkring och en inuti. På flera av kullarna omkring har troligen varit gravar.
I Korpatorps hage, strax intill finnes en hög kulle med kantkedja omkring, utgrävd mitt upp i, en häll där synes.


Korsbacken

Olavesa Inh Jonas Persson 1770 samt Olaus Svensson fd sold som blir svärson på torpet.
På Korsbacken har vi också Billbäck och anförvanter.


Ny gård ?

Gustaf Johansson i Samuelsgården äg ⅛ tillsamman med Johannes Johansson i Skattegården, ¼ eg Johannes Pettersson ¼ eg Gustaf Johansson 1831 som brukar fr 62 och decenniet ut

Wekas del av Bältaregården där står Johannes Fredrik Svensson på L Weka ½ egaren Johanna Kristina Johansdotter på Stommen ½ arrendatorn Inspektör Andersson ibm ½ eg Per Jonsson i Skattegården Åstorp Segerstad  1/8 del egaren Anders Gustaf Andersson f 1832

¼ Gustaf Johansson f1831 åker till Am 84 och Hvarfven tar över efter honom.


1900

Johannes Jonsson Hedberg häg f1822, Gustaf Persson häg 1839

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] [ Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]