Soldater

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] [ Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ]
[underordnad]

 

Vg 19 Uddagården

Västgöta Regemente Gudhems kompani nr 19

Augment Backgården troligen över 1879. Början av 1700 talet även Finngården i Gudhem. Tjensten indragen till musikens underhåll kring 1846.

Rotebönder.

Torpets öde

koordinater ja säg det. Var torpet legat veta vi inte ännu. Enl. Hjilmers referat av Udd och Björn, så skulle de vara sold under Uddagården.

Soldater vid Roten

Namn född död antagen avsked
Bryngel Hansson 1691 <1694
Nils Hansson sventjenare  1694
Per Andersson 1701 1709
Carl Stenvall sventjenare 1678 1709 1714
Nils Ambjörnsson Udd 1692 1714 1725-08-27
Petter Abborre 1680 1724 1729-09-10
Erik Andersson Blomberg 1709 1742 1730 1741
Anders Blomqvist 1720 1758 1741 1758-09-26
Arvid Blomqvist 1741 1762 1789
Anders Blomqvist 1761 1789 1805
Anders Björn 1791-11-06 1811-12-04 1830-06-14
Sven Johan Paus trumslagare       1842-10-29
Sven Johansson trumslagare       1844-01-01
August Apell 1814-03-10 1864-01-01 1891-04-10
Karl August Westerberg 1877-09-12 1891-05-12

Soldatöden

Per Andersson fick avsked 1709 och mer veta vi inte nu. Annotation om ryttarens beskaffenhet: Ryttaren Per Andersson är befunnen på 1709 års regementmöte siuck. I Stället Carl Stenvall barnfödd uti Måsagården Stenum. Sohn blefwet antagen till Ryttare uthi Juni månad 1709

Carl Stenvall var född 1678 och antas 1709 först som sventjenare.

Nils Udd 

Nils Ambjörnsson Udd föddes 1692 i Broddetorp och dog 1767. Ambjörn Larsson i PerHåkansgården yngsta son Nils minne har av traditionen trots avståndet i tiden bevarats. Nils, som var född år 1692, blev enligt traditionen vid 18 års ålder tvångsuttagen till militärtjänst och sedan inrollerad som soldat men erhöll 1725 på grund av sjukdom och dålig syn sitt avsked. Nils fader dog redan år 1703, medan moderns dödstid angives i ett i släkten ännu bevarat arvskifte "mellan nembdemannen ährlig och Wälförståndig Nils Ambiörnsson Udd i Broddetorp samt hans syster, ährliga och Gudfruchtiga Hustrun Ingri, Ambiörns dotter i Håf, angående arfvet efter theras Saliga K moder Mareth Nils dotter, som blef död d. 20 sistl. Aprilis, sedan hon i samfelte 17 åhrs tid blifwit af sin son, under sin ålderdoms svagheter wäl och tillbörl.:n skiötter". 

Själva aktstycket rör sig i övrigt endast om, att Ingrid "utan vidare åtalan" skulle få behålla "all then lösa egendom", som hon fått vid sitt bröllop, utan därå företagen specifikation, medan Nils erhöll en del uppräknade husgeråd. Arvskiftesinstrumentet, vars nedre del är bortriven, lämnar som synes den viktiga släktuppgiften att Nils var son av faderns andra gifte och hade en levande helsyster. Nils Udds ålder finnes angiven i regementets mönstringsrullor, som dock (givetvis) ej talar om tvångsuttagningen och andra av traditionen omtalade detaljer. 

Rörande Nils Udds uttagning till krigstjänst och om hans upplevelser i kriget, varunder han bl. a. var med i Norge, har traditionen en hel del att berätta, som förtäljes i annat sammanhang. En uppgift om att Udd för penningar han hemförde från kriget köpt Pickagården i Brunnhem är icke bestyrkt men man vet, att denna gård utgjort ett av släktens stamhem. Skattelösen för gården erlades dock först senare och själv bodde han där aldrig utan i fadershemmet PerHåkansgården som brukades av släkten ännu några år efter hans död, som inträffade1767. Nils Udds hustru hette Annika Gustafsdotter men utöver namnet är ingenting om henne känt. 

Nils Udds och Annika Gustafsdotters älsta barn dottern Maria, född 1725 5/4, samt hennes livstid och avkomlingar är nu inget närmare känt, men om hans två söner, Anders f. 1727 23/12 och Ambjörn f. 1733 16/9 är i den mån avkomlingar återflyttat till hembygden från sina nya gårdar i Brunnhem närmare utforskade. Redan före sitt avsked från regementet synes. Nils ha trätt i faderns fotspår som frälsebonde i PerHåkansgården, som vid den tiden tillhörde den Hernska släkten, och kom där att åtnjuta stort förtroende. Bl.a. valdes han till socknens nämndeman och tjänstgjorde som sådan i tjugusju år och var då han 1762 avgick häradsdomare. Om Nils Udds duglighet och skrivkunnighet vittna ännu idag ett och annat gulnat dokument ute i bygden och hans släktingar akta med vördnad de gulnade papper som minna om honom. Afzes- och PerHåkansgårdar i Broddetorp voro 1651 av sal Adolph Wrangel köpta à 4½ procent.

Far Ambjörn Larsson Frälsebonde PerHåkansgården född i Brunnhem och dör som sagts 1703. Nils mor var Marit  Nilsdotter född 1657 och dör 1738 i Broddetorp.

Nils gifter sig med 1721 med Annika Gustafsdotter född 1701 från Breagården  i Bjellum. Lars förkvävs i sängen 1723, Johan Jonas 1724 dör även han späd, Maria överlever sin fader gifter sig till Marka där föräldrarna åldras, Börta som gifter sig till Håv, Per efterträder fadern på Frälsegården PerHåkansgården Broddetorp, Ambjörn 1733 blir frälsebonde i Broddetorp tillika Pikagården Brunnhem, Jonas och sedan Margareta dör båda späda.

Soldat Udd

N:r 19 Udd- en sägen från Karl XII tid.
I PerHåkansgården, Broddetorp, bodde i början av 1700-talet en bonde Ambjörn och hans hustru Mareth. Dessa hade i sitt äktenskap flera barn och bland dem tre söner, varav en vid namn Nils, varom traditionen fört med sig följande historia.
Det var under Karl XII regering och krig och hårda utskrivningar av folk och materiel till krigsmakten gjorde missnöjet bland allmogen och alla som det kunde sökte rädda sig och sitt. Många försökte också att hålla sig undan genom att gömma sig och bland dem Nils Ambjörnsson. Men det var icke så lätt att slippa undan, ty jämt låg kronobetjänterna på lur efter sådana personer och hade däruti en god hjälp även av andra, som genom att infånga eller angiva lösdrivare och s k försvarslösa män kunde rädda det egna skinnet.
En gång när kronobetjänterna sålunda kom för att söka den gode Nils, befann sig denne för tillfället hemma hos modern och observerade ej i tid, vilka som voro i antågande, förrän länsmannen med sällskap voro strax utanför. Nu voro god råd dyra och Nils kröp på moderns inrådan ned i fållbänken eller utdragssoffan, på vilken hon sedan satte locket och sig själv samt började spinna blångarn.
På kronobetjäningens vid inkomsten anställda förhör med henne, svarade hon som vanligt, att hon ej alls visste var sonen fanns.
”Um vi än sa gå här både da å natt årt ut, så sa vi allt ha tag i-n te slut!”, sade en av karlarna, varpå länsmannen, vare sig han nu sett eller hört något från soffans inre eller ändå kom att fälla de orden, yttrade :
”Gå av soffan I, mor, så få karlarna här bytas om att ligga där tills er son kommer hem, för efter vad jag hört, brukar han inte vara borta så värst länge i taget!”
Till männens stora bestörtning ropade då den eftersökte från soffans inre:
”Jasså, mor! Då är det väl så gott jag reser på mig och följer med”.
Nils förstod nämligen nu, att det ej längre lönade sig att spjärna emot, och ansåg för klokast att följa med godvilligt.
Ja, så gick det till, när Nils Ambjörnsson blev uttagen i krigstjänst. Han blev inskriven bland Västgöta ryttare för rusthållet Uddagården i Bolums socken under namn av nr 19 Udd samt erhöll av rusthållet sin utrustning och en grå häst att rida på.
Efter nio års tjänstgöring, erhöll Udd år 1725 sitt avsked, varom passet ännu finnes bevarat inom släkten. Vid sin återkomst från kriget, red han på samma gråa häst, som han ridit ut på och när han då kom hem stirrade hans anhöriga förvånade på honom och kunde ej i den trasige och krutstänkte främlingen igenkänna sin son och broder, före än han vid inkomsten i stugan tog av sig sin hatt och sade:
”Här har-a min knapp, där hänger-a min hatt”.
Naturligtvis var man också nyfiken att få veta om hans upplevelser i kriget och han berättade även en hel del därom. Bland annat beskrev han striderna med s.k. länkkulor såsom det ruskigaste han varit med om. Därvid hade tillgått så att två kanonkulor fästades samman med länkar och avfyrades, och när de kommo farande sleto de av karlarna på mitten så att överkropparna föllo till marken, medan hästarna fortsatte att gå med underkropparna sittande på sin rygg.
N:r 19 Udd medförde från kriget en stor påse penningar, för vilka han köpte sig en gård i Brunnhems socken, där han sedan bodde, och dog 1766 som häradsdomare därstädes.
Namnet Udd antogs efter rusthållet.
Även bröderna, som hette Per och Ambjörn, flyttade från fädernegården till Brunnhem.
En syster Elin gifte sig till Säckesten i Bolums socken. Om ännu en broder, Erik, som nämnes i Berggrens ”Den gömda skatten”, har inga uppgifter kunnat erhållas.
Sägnen är byggd på släktanteckningar av kontorist Hugo Sköld, järnvägen Stenstorp.

Nils udd klassades som för liten och fick avsked med aproberades (godkändes) kring 1719.

Min allra nådigaste konungs och Herres förordnande General af Cawalleriet och öfverste för dess lyf Regemente
Till Häst Carl Gustaf Creutz Fryherre
Giör witterligt att såsom wid denna General munstring med wästgöta Regementet till Häst och Gudhems Compagnie N:o 19 Nils Udd, hwilken under benämnde Regemente tiänt tillbörl. Och wäl utj Nyo åhrs tyd, nu har erhållit om afskied och Dimision ifrån krigstiänsten, emedan han är siuklig och felar på synen , och dymedelst oförmögen till vydare krigstienst, hafwandes Rusthållaren utj dess ställe framstedt en annan munstergill Karl, som blifwit inskrifwen och approberad, alltså och i anseende till sådant warder ofwan bemälde Nils Udd härmed utur Kongl M:ts krigstienst wid detta Regemente alldeles Demitterad och afskedadt.
Datum Generalmunstringsplatsen Eggby den 27 Aug A:o 1725 Carl Gustaf Creutz

Petter Abborre Karlen är god och gillas. Hästen likaledes håller måttet aproberas.

Erik Andersson Blomberg f1709 tjänte 11 år från 1730. Dog ett år efter sitt avsked på basis av att vara sjuk i benet. Gifte sig med den 6 år äldre Maria, som födde honom Catarina 1739, och Pähr, som föds året då fadern går bort (troligen i Finland).

Anders Andersson Blomqvist född 1720 stupar i Pommern 1758. hann tjänstgöra 17 år från 1741 i övrigt intet känt.

Arvid Blomqvist 1741 var 174 lång, tjänstgjorde i 30 år från 1759. gift
westg 41 ålders år 13 tjänsteår 5 fot 8 tum gift. Karlen är sjuklig oförmögen till vidare krigstjänst.

Anders Blomqvist född 1761 170 lång, tjänstgjorde 1789 i 13 år, får avsked för sjuklighet. 

Anders Björn 

var f1791 i Skövde i en ryttarfamilj var 173 och tjänstgjorde 17 år från 1811 var gift med Thomasdotter Ärlig född 1793 i LarsNilsgården Bolum. Anders blir moderlös vid 4 års ålder faderlös vid 13. Björn togs till soldat 1811 och tjänstgjorde till 1830. Under hans första tid som soldat var brodern hos honom bosatt och skriven, även han med namnet Björn. Tal: "Dä ä falit å vära hemma i Bulum, där finns 19 Björn och 20 Lejon". Anders deltog mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau och Leipzig. 1814 vid Liege. Bröt hö nyckelben 1829 och blir oförmögen att tjäna och begär avsked.  Afskedad wid General Mönstring den 14 juni 1830enl Konkl Brefwet den 26 Mars 1831Vacant till Löne Regleringens befrämjande sedan den 18 Julii samma år.

Björn klättrade upp i Broddetorps kyrka för att få ett halv stop brännvin efter ett vad och gjorde det. Och där satt han på korset och drack upp brännvinet i ett enda drag. Anders blev detta till trots kyrkvaktmästare och orgeltrampare men saknade bibel och var bräcklig. Orgeltramparen Björn i Bolum, beviljades under en följd av år 1 rdr, 16 sk. till inköp av ett par skor. Utom förmåner in natura, torde detta ha varit hans lön. Björn och klockaren Liljeberg tillerkändes dessutom 1833, 2 marker ljus vardera i anseende av de besvär de hade vid ljusens tändning m.m.

Sonen och drängen Lars Andersson Björn dömdes 1859 vid Walle hd till 28 dagar på vatten och bröd på grund av misstanke om att ha utskänkt brännvin en söndag och att ha svurit och skändat sin far.
Utdrag ur 1859 års dombok nr 67. Till stöd av uppskov sista ting påropades åter målet J E Strand yrkande laga ansvar å drängen Lars Andersson Björn i Munkgården Bolum för det han skulle slagit sin far Anders Björn. Svarande infunne sig härvid personligen av vilka Svarande fortfarande förnekar åtalet. Under uppgift att af förut uppgivne vittnena endast Lars Danielsson i Broddetorp kunnat anträffas anhöll utan befunnet jäv aflade ed varnades och berättade att vittnet en höstafton år 1857 i skymningen kom in i målsman stuga der svarande då uppehöll sig och grälade med fadern, till vilken han då yttrade din förbannade tjuvgubbe, jag skall till lagårn å alla tjuvhästarna men svarande varken skuffades eller slog fadern tillägger vittnet jämväl var inne uti målsman stuga. Berättelsen upprepades vidkändes av vittnet som fordrade ersättning för 1 1/8 mils tingsfärd. Svarande erkände härefter vittnesmålet och jämte det åklagaren yrkade ansvar å honom för det mot fadern fällda okvädningsordet och överlämnade åklagaren målet till avgörande.
Utslag den 13 maj 1859.
Då någon bevisning ej framkommit att svarande slagit sin fader varder åtalet i denna del ogiltigt, sedan svarande erkänt innehållet av vittnet Lars Danielsson berättelse och derigenom är försvuren hafa fällt okvädningsord och smädesord mot sin fader. Af kap 14 3 § MB döma Lars Björn att härför afstraffades med 20 dagars fängelse med bröd och vatten i Landshäktet, jämte att å nästa Tings första dag inför rätta göra sin fader offentlig avbön och förpliktas svarande att ersätta afhörde vittnen Sven Larsson Hornborga, Maja Stina Larsdotter i Bolum, Abraham Johansson i Fjellåkra, Jonas Andersson i Öfre Skattegården Hornborga, samt Lars Danielsson i Broddetorp för tingsbesök med vardera 3 rd hvardera. Sonen blev blev ihjälslagen 1860.

Vi har en anteckning om att han hade en stuga nere vid Heavägen mitt emot Kycklingens. Stugan mätte 18 * 8 * 2 ½ , och innehöll stuga, förstuga, kök och två kamrar, två spisar och bakugn. Ladugård, 25 ½ * 7 ½ * 3, innehöll fähus, loge, två lador, svinhus och vedbod. Egen brunn.

Sven Johan Paus trumslagare f1819? 21 åldersår 6 3/4 tjår 5 fot 7 tum ogift spel recrut approberas tjente från 1836?-1842-10-29

Sven Johansson trumslagare får sedan transport till n3 Janaskede 1844-01-01

August Larsson Apell

f1841 tjänstgjorde 27 år från 1864. Alla barnen är emellertid födda i N Lundby varför makarna troligen inte ville använda sig av sitt torp. August var gift med Anna Kajsa från N Lundby född 1847. De hade tillsammans Johan Alfrid född 1871, Karl Linus, August Albin, Richard Fridolin dog späd, Hjalmar, Anna Matilda Gustaf Adolf och Ivar Natanael född 1890. August tar avsked 1891 efter 27 års tjänst och återfinnes 1910 på Sjöhaga i N Lundby.

Karl August Westerberg

antas 1891 och det är det enda som finns noterat om honom. 


Vg 20 Samuelsgården

Västgöta Regemente Nr 20 av Gudhems kompani

Rusthållare

Samuelsgården och Bjärstorp

Torpets öde Annedal Alfhem

Alfred Lilja löste torpet men avyttrade det till Cesar

Soldater på Torpet

Namn födelse död antagen avsked
G Lindman
Warrenius
Göran Gunnarsson 1674 1701
Sven Sträng 1691 1712
Göran Modig 1685 1720 1732
Jöns Hålsson 1719 1740 1756
Anders Munter 1734 1756 1764
Petter Bolin 1743 1765 1785
Per Åberg 1766 1787
Olaus Fågelberg 1765 1790 1788 1790
Ekman 1808-10-25
Sven Lejon 1820-07-14 1822 1846
Gustaf Lejon 1828-02-03 1853 1847 1853
Anders Lejon 1830-06-30 1854
August Lilja 1864
Karl Alfred Lilja 1864-02-08 1931-06-11 1885-02-09 1912-07-31

Soldatöden vid Torpet.

G Lindman var vicekorpral och är det enda vi vet.

Warrenius vicekorpral är det enda vi vet.

Göran Gunnarsson född 1674 antogs 1710, var fången i Wram 1710 hemkommen är det enda vi vet.

Sven Sträng född 1691 antogs 1712 är allt.

Göran Modig född 1685 antogs 1720 och var i tjänst 12 år

Jöns Hålsson född 1719 antogs 1740 och tjänstgjorde 16 år. Var kommenderad till Finland och uppges ha gårdsbruk.

Anders Munter född 1734 tjänstgjorde 8 år från 1756.

Petter Bolin född 1743 var 168 tjänade 20 år från 1765 Får avsked 1785 med anmärkningen sjuk och oduglig till tjänst.

Per Åberg född 1766 tjänte från 1787 var 175 och var korpral och kvartermästare från 1796.

Olaus Fogelberg född 1765 var 178 tjänte i två år från 1788 men dog 1790 i tjänsten i en ålder av 25 år.

Ekman dog 1808 och var vicekorpral det enda

Sven Lejon

f1802 i Brunnhem var 179 och tjänte 24 år från 1822 var gift med Maria Andersdotter f1807 N Ving. Får barnen Inga Maria, Anders Gustaf, Anna Kajsa, Christina, Lotta, Johanna Matilda. Vid sitt avsked 1846 får han omdömet tjänt utmärkt väl. Får underhåll.

Gustaf Lejon

född 1828 i Munkgården av brukarefamilj var 172 tjänte i 6 år från 1847, var kommenderad till Fyn 1848 dog 1853 i en ålder av 24 år i tjänsten.

Anders Lejon 

född 1830 i Väring var 182 och antogs 1854. Gifte sig med Johanna Andersdotter f1829 Feskars dotter från Varnhem. De fick fem barn Johan Alfred 1859, Christina Carolina, Maria Charlotta, Frans Gustaf 1867 och Karl August 1871. Blir efter avskedet backstugesittare i Knektamarken. Lejons stuga under Samuelsgården 13 * 8 ¼ * 3 ½, innehöll stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård, 25 * 8 ½ * 4 ½, innehöll fähus, loge och lador. Flyttades till ovanför den s.k. Knektamarka. Var den låg eller hur man skall tolka dessa uppgifter får vi nog aldrig veta.

Alfred Johansson Lilja 

f1864 i Dala var 172 antogs 1885 och tjänte i 27 år. Var gift med J A Högberg född 1864 i Fränneslund och fick med henne barnen Gustaf Adolf född 1887 född i Edhem, Johan f1889, Jenny, Anna, Märta, Gunhild och Karl August George alla född i Bolum och alla lämnar bygden för Amerika eller socknarna en bit bort.

Alfred genomgick korpralsskola 1890 med godkända betyg, noteras som skytt 1901. Bild på Alfred finns i bibl. Västgöta Regemente Nr 20 Samuelsgården och det tillägda sk. Björstorp i Häggum. Alfred var soldatgranne till Blomqvist d.v.s. under Stommen. Denne siste Lilja var stenhuggare hos Andersson i Bjellum. En kortväxt, kraftfull man med grant skägg. Patriarkalisk uppsyn. Han var en kunnig yrkesman. En mångfald stenarbeten i orten härrör från hans händer. Bl.a. högg han trappstenen till Broddetorps kyrka. Siste soldaten Alfred Lilja löste torpet, som efter kortare tids ägande nu av dennes efterträdare sammanlagts med de av böljanknekten Cesar sammanköpta boställena. Nu kallat Alvhem.

Här bor en kortare tid vår vän Johan August Vik från 1931 fram till 36 tillsammans med sin hushållerska Elisabet f Hallbom, följd av Carl Viking Carlsson 36-47.


Vg 21 Stommen

Wästgöta Regemente nr 21 Gudhems kompani

Rusthållare

N Andersson ¼, Johannes Andersson ¼, Anders Petterssons arvingar ¼, Johannes Pettersson 3/16, Gustaf Johansson 1/16 enligt GMR 1879. Till Rusthållet hörde också Björstorp.

Torpets öden Marieberg

Soldat nr 321 Blomqvist under Stommen: Manbyggnad, 13 * 8 ¾ * 4, innehåller stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård med intillbyggt svinhus av sten. Anm. Torpet låg i nuvarande Stommens beteshage mot bäcken till, där rudera ännu synas. Torpstället brann ner en påskafton och soldaten bosatte sig sedan på det intill varande Sörgårdens boställe, som om några år rönte samma öde, på en och samma helgdagsafton, men av honom återuppfördes. Lennart berättar att Blomqvist gick i kalkbruket och var från Tomten Bolum.

Soldater på Torpet

Namn född död antagen avsked
Erik Berg
Anders Bengtsson 1674 1701
Erik Wallman 1695 1718 1729
Jon Lundberg 1720 1741 1757
Henrik Stomberg 1732 1794-10-21 1758 1788
Jan Billerot 1758 1788 1798
Jon Berg 1773 1798 1807
Erik Brink 1787-01-14 1841-01-02 1807 1836
Anders Blomqvist 1815-07-07 1836 1869
August Blomqvist 1851-01-05 1935-12-01 1869-09-31 1901-09-15

Soldaternas öden

Erik Berg var 172 det är allt vi vet kan vara en BUG.

Anders Bengtsson född 1674 och antogs 1701 är allt.

Erik Wallman född 1695 antogs 1718 och tjänstgjorde i 11 år.

Jon Lundberg Jonsson född 1720 antagen 1741 och tjänte i 16 år får avsked 1757 för att han är sjuk i benet.

Henrik Stomberg född 1732 var 178 tjänte 30 år från 1758. Var gift med Maria Jonsdotter och får med henne Stina f1763 i Broddetorp. Han blev blesserad i Pommern och får underhåll, dör i hetsig sjukdom 1794 i en ålder av 62 år.

Jan Billerot

är f1758 antogs 1788 och tjänar 10 år det kan finnas en dubbelgångare född 1753-01-18.

Jon Berg

är född 1773 är 178 tjänar tio år från 1798 och får avsked för sina förfrusna fötter. Han flyttar 1807 till torpet Tråkåsen i Broddetorp där hans efterträdares efterträdare Anders Blomqvist blir soldat.

Erik Brink

en torparson från Våmb var 175 cm lång och deltog i fyra fälttåg. Tjänte särdeles väl och får underhåll efter 29 tjänsteår med avsked 1836. Gifter sig med Maria Larsdotter från Broddetorp. Han får med henne barnen Anders 1814, Anna Cajsa, Inga, Lars och Anna Cajsa f 1827. Familjen flyttar till Kappagården och blir där hemmansägare.

Anders Jansson Blomqvist.

f1815 i Trakåsa Broddetorp. Han var son till Jon Berg här ovan, som förfrusit sina fötter. Anders var 172 lång och tjänade 33 år från 1836, 1848 kommenderad till Fyen hade tjänat utmärkt väl och fick underhåll. Han var gift med Greta Johansson f1810 i Varnhem. Hon gav honom fem barn.

 • Johan Gustaf dör ung.
 • Anna Cajsa gift med Josua Andersson vid Enetorp
 • Maja Lisa bor hemma på Enebacken och ogift.
 • Emanuel dör också i ungdomen.
 • och August 1851 som också han dör i späd ålder. 

August Gustafsson Palm Blomqvist Stoms Husar

var soldatson född i Afzegården Broddetorp 1851. Han var 174 lång och tjänte 31 år från 1869. Gick i underbefälsskolans 1:a klass 1875.

August benämndes av kamraterna och ortsborna – Stoms Husar - emedan han "gufsade" eller hyssade kroppen, när han gick. När han gick såg det faktiskt ut som om han suttit till häst i stället för att gå på sina egna ben. Till smädenamnets uppkomst bidrog antagligen i viss mån hans anställning vid Wästgöta Regemente, som i äldre tid ju varit häst- eller dragonregemente. Gratialist. Familjen flyttar 1901. 

Var gift med Bolla Sofia Svensdotter f1846 från Forsby och gifte om sig med Anna Sundberg f1854. Dessa födde honom Carl Gustaf f 1874, Hanna Elisabeth, Oskar Gideon, Hilma Maria, Rickard Wilhelm, Henning, Frans Otto, Karl August Fredrik, Gustaf Henning, Johan Erik f 1897.

 • Sofia Svensdotter f1846 i Forsby
  • 4 barn dör späda
  • Oskar till Amerika
  • Hilma Amerika
  • Rickard stannar kvar på Sörbolund men blir inte gammal
  • Frans knuten till kapellet i Hornborga och dör i en timmerolycka på Falköpings stn
 • Anna Sundberg f1854 i Skånings Åsaka 
  • Carl återfinner vi med familj i Vällingby
  • Gustaf Blomqvist gör den första sammanställningen av torpbebyggelsen över Bolum, vilket ligger till grund för denna lokalhistoriska sammanfattning, som Du just nu läser.
  • Erik stannar här en stund men bor sedan på Åbacken i Broddetorp.

Torphusen nedbrunno en påskafton (en valborgsmässoafton) och Blomqvist med familj bosatte sig därefter vid det intill varande Sörgårdens boställe, som om några år rönte samma öde på en och samma helgafton, men sen av honom återuppfördes.

Korpralen P A Cesar köper in lägenheten och skapar ett fungerande småbruk Alfhem. Vi får berätta mer om detta. tveksamt

Vänfastes

Stället låg vid Stommens soldatboställe. Väntastes hustru hette Ulrika Rika och när hon skulle få barn hände detta en mörk natt då stark köld och yrväder rådde. När då hustrun väckte sin man och bad honom gå efter Falkesa, som var jordegumma, svarade han: "Ah, legg stell du å lûss um inget tess i mûra!" och vände sig bara på sig i sängen - men det blev i alla fall ingen annan råd för honom än att bege sig upp och ut, huru vädret än var. Hans tal blev sedan till ett ordstäv i bygden. Familj utvandrade till Amerika.


Vg 22 Grefvagården

Västgöta Regemente Nr 22

Rote hemman Grefvagården

Torpets Öde

Grefvagården Soldattorp utflyttar från 415 (tomtplatsen låg som första torp alldeles söder om vägen vid Broga) och bekommer af Hansagårds skifte på Tån och sitt nuvarande ängsskifte skrev man 1850.

Efter indelningsverkets upphörande lades torpet under gården. Torpet ligger mitt för uppfarten till Korpatorp, med ladan, som man minns, längs vägen och torpet en 15 m in, nu är torp grunden omgiven av snöbärsbuskar. Källaren en välbevarad grund, men taket har rasat samman. Före skiftet var tomtplatsen 415. 

Syneprotokoll 1870

År 1870 den 30 augusti förrättades af kronolänsmannen Adolf Mogren, med biträde af Nämndemannen Anders Carlsson i Sandtorp och Petter Larsson i Kärragården i Bolum, på grund af Herr Kronofogdens i orten ordres den 21 sistlidne mars lag syn å soldattorpet till № 22 Hof Grefvagården. 

Härvid voro närvarande såsom Kompani Ombud Fahnjunkaren L J Forsblad, Rusthållaren Johannes Johansson, Anders Pettersson, och Anders Larsson, samt rekryten Johan August Ehn.

Stugan som är uppförd af timmer under tak af halm och torf 32 fot lång och 16 fot bred, indelad i stuga kammare , kök och vind långt större än soldatstugor i allmänhet, begära rusthållarne få som boningshus insynad, hvilket och af Kompani Ombudet medgifves; Och tarfva så densamma följande reparationer.

 • Huset brädfodras med 16 tolfter bräder 80:-

 • Spik och arbetslön 20:-

 • Taket påtäckes 6 Sku halm 18:-

 • Arbetslön 6:-

Norra rummet: 

 • Wäggarna afskrädas och rappas 12:-

 • Dynstockarna höjas hvarefter golfvet omlägges med tillhjälp af en tolft bräder. 12:-

 • Tröskningen höjes 5 tum 5:-

Köket: 

 • En dörröppning upptages på östra väggen och förses med ny dörr foder, ram och lås för 5:-

 • ett halft fönster insättes för 2:-

 • Wäggarna rappas för 5:-

 • Öppningen vid muren igenforas för 1:-

 • Golf inlägges af hällar 5:-

 • Tröskning anbringas för 10:-  181:-

Ladugården:

 • Nya syllar underlägges fähuset för 3:-

 • Taket i fähuset höjes 1 fot för 10:-

 • Fähuset brädfodras med 4 tolfter bräder 20:-

 • Spik och arbetslön 4:-

 • Fähusdörren öfver hvilken ett fönster anbringas nygöres och förses med lås för 3:-

 • Logdörren förses med lås 1:-

 • Rödfärgning verkställes för 10:- 51:-

Summa Rdr Rmt 232:-

Skolande reparationerna fullbordas för den 1 aug nästkommande år. Den med syneförättningen missnöjde eger att rotehållarne hos Kongl. Majt:s Befallningshafvande i länet samt soldaten hos herr Regements Chefen vid Westgöta Kongl. Regemente deröfver anföra besvär inom en månad härefter som ofvan.

Soldater vid Torpet.

Namn född död antagen avsked
Anders Persson 1662 1689
Olof Setterberg 1695 1712 1736
Hans Otter 1717 1737 1757
Lars Frisk 1718 enl. kyrk. böcker 
Petter Westerberg 1734 1757 1802
Anders Friskopp 1736 1812-01-25 1802-12-01 1805
Anders Band 1786-01-11 1817-11-11 1805 1817-11-11
Lars Band 1794-12-18 1860-05-09 1818 1840
Jonas Ehn 1815-12-11 1882-12-26 1840 1869
Johan August Ehn Ryning 1849-08-25 1901-11-28 1869 1885
Ahlin 1898-03-07
Karl Johan Grönqvist 1859-07-23 1943-06-10 1882-10-19 1910-08-15

Soldatöden.

Anders Persson född 1662 antagen 1689 och det är allt

Ahlin gick godkänd korpralsskola 1883. Bedömdes olämplig och avskedas 1898.

Olof Setterberg född 1695, tjänte 24 år från 1712 och det är allt.

Hans Carlsson Otter f 1717 tjänade 20 år från 1737. Var kommenderad i Finland och illa trampad av hästen.

Petter Westerberg

född 1737 var 174 tjänte 45 år från 1757. Får underhåll vid avskedet 1802. Han blir sedan inhyses under Grefvagården. Han var gift med Stina, som skänkte honom Greta, som kommer och går i hemmet och till sist flyttar till Åsaka.

Anders Friskopp född 1736 i Högstena dog 76 år gammal i Åsle tjänte blott två år från 1802. Rolf Alnefelt: Skriver om den indelta Armén i Vartofta härad s 161.

Anders Band

född i Skövde 1876 och dog blott 31 år här på stället. Han var 178 lång och tjänte 12 år från 1805, deltog mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau och Leipzig och 1814 vid Liege. Han var gift med enkan Stina Larsdotter f1786 i Broddetorp, som förde fostersonen Lars till deras bo. Hon gifte sedermera om sig med Anders Brodd som tjänte vid Törnagården och senare flyttade till Gulltorpet.

Lars Band

f1794 i Häggum tjänte i 22 år från 1818. Som skäl till avskedet ofärdig i vänster fot. Han var 172 lång. Han blir efter avskedet inhyses under Jägartorp, och som ett tecken på fattigdomen denna anekdot: Petter i Jägartorp hade vid ett tillfälle 8 får, som dog för honom i rödsot (sommarsjuka). På kvällen, då han nedgrävt djuren, kom en i närheten boende torpare – Band – och bad, att få bli vid dessa. "Dä ä uselt å förstöra så mycket mat!" sa han. "Dä får du inte", svarade Petter – "men du vet var de ligger!" – Han ville inte ha någon skuld i om kadavren blev till skada! En nöd, som drev till ätandet av sådant kött, fanns den tiden.

Var gift med Annika Jonsdotter f1796 och hon gav honom barnen. Av de 11 barnen så överlever.

 • Per f1818 blir drygt 40 år och svagsint.
 • Johannes blev 16 år men frös ihjäl.
 • Stina Larsdotter f1826 gifte sig med Olavesa på Korsbacken och senare Jonas Andersson Hansagården Häggum
 • Maria f1829 gifte sig med Anders Knopp Åslagården Häggum. Maria Band, dog något år efter mor, nära 102 år gammal. Hon var gift med soldatsonen Anders Knopp från Varnhem, vilken först var torpare under Höberg i Häggum, men efter att ha varit i Amerika och tjänat sig lite pengar köpte ett ställe i Häggum, som vid avstyckning kallades för Åkholmen. Hon dog hos sondottern i Klostergrens intäkt Häggum.
 • Johanna f1839 gift med Johannes Eriksson Blackeled Häggum

Jonas Ehn

f1815 i Broddetorp dog 67 år gammal. Han var 174 lång, och tjänte i 29 år från 1840. Var på Fyen 1848. Vid avskedet 1869 fick han vitsordet tjänt utmärkt väl och erhöll underhåll. Hustrun Inga Jonsdotter från N Bosgården i Hornborga gav honom tvillingarna Johanna (som dör späd) och tvillingen Johannes som blir soldat för Skattegården i Häggum och
Frans Gustav f1855 gifte sig med Johanna enkan efter Kappen och födde honom två barn som dör späda. Hon dog redan 1884, då han drog till Amerika.

Johannes August Ehn

en soldatson f1849 Torbjörntorp var 183 antogs 1869 och åter flyttade med familjen 1885 till Tornbjörntorp, när barnen var födda.

1869-09-18 Soldatkontrakt Gudhems kompani № 22:

Emellan undertecknade Rusthållare för № 22 vid Gudhems Kompani av Kongl Westgötha Reg:te och drängen Johan August Ryning äro följande vilkor öfverenskomne och afslutade om denne sednares antagning till Soldat för samma Rusthåll; nemligen:
1:o Uti lega erhålles efter antagning 20 Rd Rmt
2:o Uti årlig lön, hvilken skall beräknas f.o.m. den 1:ste dagen i månaden efter Rekrytering, erhålles:
i Contant 5 R:dr Rmt som utbekommes med halfva summan den 1 juli och med återstoden den 31 December hvarje år.
i spannmål 2 kubikfot råg och 2 kubikfot korn vilken spannmål Soldaten hvarje år vid Juletiden äger att utbekomma.
3:o Erhålles Soldattorp uti fullt och godt skick, med till och afträde enligt Författningarne.
4:o Då Soldattorpet tillträdes, skall det på Rusthållets bekostnad, vara uppsådt med 1,6 kubikfot råg, 3.2 kubikfot Blandkorn, 25.6 kubikfot havre och 25.6 kubikfot Potater. Och äger soldaten rätteligen få begagna Rusthållets dragare till brukning af Torpets jord.
5:o Härförutan erhåller Soldaten jemvel årligen, vid derom görande anfordran:
till bränsle; 2 lass med eller och 4 Rd Rmt i penningar och rättighet att å rusthållets skog taga nådigt risbränsle, som med rusthållarens skog taga nödigt risbränsle, som med rusthållarens dragare hemkörer.
Såsom utfodringshjelp
Betesrättighet för de kreatur soldaten han wintertid föda erhålles på utmarken tillsammans med rusthållarnes kreatur.
Hof Grefvagården den 18 September 1869
Johannes Johansson och Anders Larsson; Anders Pettersson
Med följande kontrakt förklarar jag mig nöjd. Johan August Rayning
Egenhändig namnteckning intyga Johan Forsblad, Olof Blom
Gillas och fastställes Skövde 21 sept 1869 På landshövdinge embetets vägnar Brudolf ??
På Regementets wägnar Hjalmar Dagberg

Han gifte sig med torpardottern Charlotta Andersdotter f1846 från Nybygget Vrangelsholm och hon gav honom barnen Hilma Anna Lovisa 1872, Anna Sofia, Per Johan, Frans Gustaf Teodor, Lina Mathilda f 1883. Alla barnen födda i Bolum och flyttar till Uddevalla och Storfors. Dömd för bedrägeri 1882 om det kan ha föranlett hans afsked.

1870-08-30 Syn af soldattorp

År 1870 den 30 augusti förrättades af undertecknad kronolänsmannen, med biträde af nämndemannen Anders Carlsson i Sandtorp och Petter Larsson i Kärragården i Bolum, på grund af Herr Kronofogdens i orten ordres den 21 sistlidne mars lag syn å soldattorpet till № 22 Hof Grefvagården vid Gudhems Kompani af Kongl Westgöta Regemente.
Härvid voro närvarande såsom Kompani Ombud Fahnjunkaren L J Forsblad, Rusthållarne Johannes Johansson, Anders Pettersson och Anders Larsson samt rekryten Johan August Ehn.
Stugan som är uppförd af timmer under tak af halm och torf 32 fot lång och 16 fot bred, indelad i stuga kammare, kök och vindlångt större än soldatstugor i allmänhet, begära rusthållarne få som boningshus insynad, hvilket och af Kompani Ombudet medgifves; Och tarfva så densamma följande reparationer.
Huset brädfodras med 16 tolfter bräder 80:-
Spik och arbetslön 20:-
Taket påtäckes 6 Sku halm 18:-
Arbetslön 6:-
Norra rummet:
Wäggarna afskrädas och rappas 12:-
Dynstockarna höjas hvarefter golfvet omlägges med tillhjälp af en tolft bräder. 12:-
Tröskningen höjes 5 tum 5:-
Köket
En dörröppning upptages på östra väggen och förses med ny dörr foder, ram och lås för 5:-
ett halft fönster insättes för 2:-
Wäggarna rappas för 5:-
Öppningen vid muren igenforas för 1:-
Golf inlägges af hällar 5:-
Tröskning anbringas för 10:- 181:_
Ladugården
Nya syllar underlägges fähuset för 3:-
Taket i fähuset höjes 1 fot för 10:-
Fähuset brädfodras med 4 tolfter bräder 20:-
Spik och arbetslön 4:-
Fähusdörren öfver hvilken ett fönster anbringas nygöres och förses med lås för 3:-
Logdörren förses med lås 1:-
Rödfärgning verkställes för 10:- 51:-
Summa Rdr Rmt 232:-
Skolande reparationerna fullbordas för den 1 aug. nästkommande år.
Den med syneförättningen missnöjde eger att rotehållarne hos Kongl Majt:s Befallningshafvande i länet samt soldaten hos herr Regements Chefen vid Westgöta Kongl Regemente deröfver anföra besvär inom en månad härefter som ofvan
Å synemännens vägnar Adolf Mogren.

Karl Johan Grönqvist

var född 1859 i Vinköl, och levde i 83 år. 

Utdrag av soldatkontraktet från 1882 kan vi läsa 

Emellan undertecknade rusthållare för № 22 vid Gudhems Kompani af Kongl. Westgöta Regemente och fd sappören Carl Johan Grönqvist äro följande villkor öfverenkomne och afslutade om denne senares antagning till Soldat för samma Rusthåll, neml 
1¤ Uti lega erhålles genast efter antagningen 10 kr 
2¤ Uti årlig lön, hvilken skall beräknas fr o m den 1 dagen i månaden efter Rekrytering erhålles i kontant 10 kr som årligen aflemnas till Afdeln Chefen vid februari mån visitation för att af Kompani Chefen enligt författningarne insättas uti soldatens Sparbanksbok, och får soldaten ej lyfta dessa penningar förrän efter afskedet. 
3¤ Erhålles soldattorp uti fullt godt skick, med till och afträde enligt författningarne 
4¤ Då soldattorpet tillträdes skall det på Rusthållets bekostnad vara uppsådt med: 
3 kbf råg, 20 kbf hafre och 15 kbf potäter, Dessutom erhåller soldaten årligen vid anfordran 2 kbf råg 1 kbf korn o 1 kbf malt. 
Och äger soldten rättighet årligen få begagna Rusthållets dragare till brukning af torpets jord, 
5¤ Härförutan erhåller soldaten jemväl årligen vid därom görande anfordran 
till bränse af den på torpet befintliga skogen efter utsyning och soldatens behof
såsom utfordringshjelp det till torpet afsatta ängen samt betesrätt för sina kreatur på Brunhemsberget. 
Hof Grefvagården den 19 Okt 1882
Anders Larsson enligt Fullmakt.
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd C j Grönqvist. Egenhändiga namnteckning

Han var 165 lång och var korpral och hemmansägare, tjänte i 27 år. Var inom sappörbataljonen från 1879 och tre år framåt, genomgick utbildning i träarbeten vid denna bataljon, med betyget beröm godkänd. Godkänd korpralsskola 85, skytt 93, vicekorpral 1906. Erhöll svärdsmedaljen 1907 tog avsked 1910 gratialist. Gifte sig med Matilda Silberg född 1864 i Bolum, Bäckarns dotter, Barn Karl Sanfrid som tar över Korpatorp och Selma Viktoria som flyr till Stockholm båda födda i Bolum.
Blir sedan hemmansägare i Korpatorp och köper sig Ringsborg i Hornborga.


Vg 23 Nilsagården

Västgöta Regemente Nr 23

Rusthållare Lars Nilsgården

Torpets öde Alekärr Alebäck Vektera

Torpets marker låg kring Litt H enl. Hof 51 norr om Torstensgårdens marker. Nisagårdens Soldattorp utflyttar och förlägges på Torstensgårdens tåskifte och behåller sin ängsteg skrev man 1850.

Soldater vid Torpet

Namn

Född

död

antagen

avsked

Måns Borrman

1683

1701

1736

Jon Andersson

1710

1707

1710

Lars Frisk

1718

1738

1763

Anders Hofgren

1746

1766

1774

Petter Sträng

1752

1774

1783

Lars Munter

1759

1805

1783

1805

Anders Hof

1787-05-15

1853-03-02

1805

1830

Anders Hof

1807-01-04

1863

1831

1849

Gustaf Hof

1824-06-15

1900-04-09

1849

1882

Karl Johan Ahlin

1859-08-09

1881-03-10

1891-11-30

Gustaf Tor

1873-05-06

1891-11-30

1892-08-29

August Teodor Sträng

1873-06-29

1954-12-09

1892-10-03

1903-01-31

Soldatöden vid torpet 23.

Måns Borrman född 1683 tjänte i 35 år från 1701 Får avsked med underhåll 1736 på grunda av att han trampad i Norge.

Jon Andersson född ? tjänte tre år från 1707 stupar i tjänsten 1710. Slagen i sista action.

Lars Frisk född 1718 tjänte 25 år från 1838 och får avsked som för gammal 1763.

Anders Hofgren född 1746 tjänte 8 år från 1766 och får omdömet 1770 har gikt och värk mycket god.

Petter Sträng f1752 var 180 tjänte 9 år från 1774 innan han klassades som förrymd 1783

Lars Munter född 1759 död vid 46 års å 1805 efter 22 års tjänst.

Anders Hof

f1787 Doterbo var 173 tjänte i 25 år från 1805. Deltog i fem fälttåg 1807, 1808, 1809, 1813, 1814. Tjänt utmärkt väl får underhåll.

Gifte sig med

 • Maria Olofsdotter f1782 V Kleva
  1. Maria f1807 i N Ving gifter sig med Sven Lejon som var soldat på Samuelsgården fram till 49, då familjen åkte till N Ving.
  2. Inga f1809 gift med Johannes Skräck och sedan Gustaf Palm. Hon är Stoms Husars moder.
  3. Johannes Mars som blir soldat för f1812 för Grottesgården fram till 37 då vi kan söka honom till Istrum och Djupedalen under Höjentorp och 1850 attest till att söka arbete i Motala.
 • Cajsa Andersdotter kom från Sjogerstade och dör 62
  1. Maja Stina f1840
  2. Anna Cajsa
  3. Anna Greta 1844.
  4. Inga Cajsa f1847 gifter sig med Lars Lätt f1837 Stenstorp.
  5. Gustaf blir 12 år.

Åldras som backstugesittare vid Trollsvik. Cajsa dör 62 och lämnar två omyndiga flickor åt ett okänt öde.

Anders Petterson  Hof Onge Hof

f1807 i Söakullen Häggum var 173 och tjänte 18 år från 1831. Var gift med Stina Pettersdotter från Bolum f1812 och ger honom barnen Per Johan, Cajsa, Beata, Anders, Augusta Christina, Lovisa, Stina, Otto, August, Knut Oskar, Carl Gustaf och Claes Wilhelm de sex senaste  födda i Bolum. Tre av de yngre barnen drar till Amerika. Det finns uppgifter som antyder att Onge Hof bodde på stället som sist innan detta soldattorp blev fattigstuga.

Gustaf Hof

född 1824 i Häggum, tjänte som dräng under de nya ägarna till Allmänningen i Häggum, 1841 till Tyskagården i Borgunda, ett år senare till Postgården Sjogerstad, där han var i 5 år. 1847 till Korstorp och 1849 var han på Prästgården och 1850 på Soldatstommen u Hof SvenNilsgården där han bor till sin död. Han gifter sig med dottern till soldaten Blom som inte bor allt för långt bort.
Han var 174 tjänte under året 1849. Lite oklart. Gifte sig emellertid med Anna Maja Jonsdotter f1824 i Bolum. Får med henne här

 • Emma Christina 1852, tvillingen
 • Wilhelmina  som båda dör innebränd 1855.
 • andra tvillingen Vilhelm flyttar till Amerika
 • Vilhelmina f1856 stannar som sömmerska hos systern,
 • Johanna Matilda och Frans Gustaf åker båda till Amerika,
 • Emilia (småskollärarinna i Bolum) och
 • Emil flyttar till Amerika

Sedan backstugeägare vid Broga Hof.

Karl Johan Andersson Ahlin

f1859 i Friggeråker tjänte 10 år från 1881. Gift tre gånger och hade 4 barn. Genomgick godkänd korpralsskola. Familjen flyttar tydligen tillbaka till Falköping före 1888.

Gustaf Ström Thor

son av inhyse f1873 i Friggeråker var 176 tjänte knappt ett år.

August Teodor Sträng

f1873 i Segerstad av soldatfamilj Anders Flod, tjänte 10 år från 1892. Gift och får tvenne söner Karl Viktor och Josef. Vissa intressanta fakta finns om torpet som inte åtgärdades enligt krav från myndigheter. Rotebönderna lovade att så skulle ske men det lär aldrig ha blivit gjort. Arrenderar Backgården i Hornborga är aktiv i Kapellets verksamhet och hans namnteckning finns med i administrativa sammanhang. Deltog genom att ta ställning i den schism som skapades med intåget av Russilianarna. Hemmansägare och skomakare LarsAndersgården Brunnhem.

Civila Efterträdare.

Stället såldes till Viktor Augustsson och ägdes av Bertil Viktorsson. 

Bäckars

Johannes Johansson Silberg var tidigare hållkarl å Garpegården Bolum och i samband därmed torpare vid Bäcken under Uddagården, samt sedan småbruksägare å Alekärr i  "Bäckarn".

Dottern Matilda, gift med soldaten Karl Johan Grönqvist för Håv Grefvagården, Bolum, sedan hemmansägare i Korpatorp Bolum, ägare till svärföräldrastället Alekärr och auktionsropare.

Karl Sanfrid Grönkvist f1884 tar över Alekärr och Korpatorp.


Vg 24 Hansagården

Västergötlands Regemente Nr 24 Gudhems kompani

Rusthållare Hof Hansagården

Torpets öde

Soldattorpet till Hansagården qvarligger och bekommer större delen af sitt förra jord med bibehållande af ängsskiftet vid skiftet 1850. Hansagården Soldat lärer innehaft ett mindre land, som ej blifvit utvist, hvilket således kommer att till dess skift tilläggas.
Vi kan se reser av torpet i form av rikligt med snöris söder om vägen strax bortom Broga söder om vägen.
Stugan flyttad efter den siste soldatens avgång (Viktor Blom) och är nu manbyggnad i Ramstorp.

Soldater på Torpet

Namn Föd död Anställd avsked
Sven Lundberg 1675 1700
Bengt Wallman 1689 1714 1739
Petter Lundberg 1718 1759 1739 1759
Anders Hof 1742 1764 1774
Isak Håflund 1754 1775
Lars Ax 1777 1802 1815
Jonas Blom 1794-08-20 1846-04-20 1816 1840
Olof Blom 1818-12-20 1902-07-13 1841 1872
Frans Blom 1852-01-30 1882-01-15 1872-09-04 1882-01-15
Anders Petter Blomström  1848-09-15 1929
Blom Johan Viktor 1861-02-04 1948-01-01 1882-04-22 1902-09-05

Soldatöden

Sven Olofsson Lundberg född 1675 antas 1700 och försvinner därmed ur historien.

Bengt Wallman f 1689 tjänar 25 år från 1714 och begär transport till Västgöta Regemente N:o 28 Garpegården: Han blir sedan rusthållare 1741. Vi finner en Annika Bengtsdotter Wallman som gifter sig med en rusthållare för Håf.

Petter Lundberg född 1718 som efter 20 års tjänst dör i tjänsten 1759. Han har dessförinnan varit i Pommern och Finland.

Anders Hof född 1742 tjänar 10 år från 1764 får avsked för sjuklighet.

Isak Håflund är 171 lång och börjar 1776.

Lars (Blom) Ax

född 1777 tjänade 13 år från 1802. Deltog i striderna mot Napoleon 1813, avpolletterad i Rosvick 1813. Sjuklig begär avsked. 

Jonas Johannes Olofsson Blom

född 1794 PerHåkansgården Broddetorp där fadern var soldat. Han var 175 lång, tjänte 24 år från 1816. Gifte sig med Brita Andersdotter från Broddetorp f1793. Hon gav honom 9 barn Cajsa f1817, Olof, Anders, Anna Maria Carl, Inga Cajsa, Brita Cajsa, Johanna och Inga f 1836. Lämnar tjänsten med betyget tjänt utmärkt väl. Han tjänstgör sedan som hembrukare i Hansagården och Torstensgården i Bolum och Hovslagården Hornborga som blir hans dödsort.

Sonen Olof Blom

tar över efter fadern  är född 1818 tjänar 31 år från 1841. Är gift med tre Andersdöttrar Lisa, Eva och Anna Maja har med Lisa barnen Jonas och August, samt med Eva Brita Maria, Frans Gustaf och Carolina. Anna Maja hinner med de två Kristina Josefina och Anna Matilda innan det är dags för en ny fru Maja Stina Palm och här följer Herman, Oskar August, Carl Fredrik, Ida Augusta, Eva Elisabet, Hilma Olivia och Frans Gustav. Vid sidan om all barnalstring hinner han vara med om en vända på Fyn 1848 och kronan är nöjd och ger honom betyget tjänt utmärkt väl. 18 barn och fyra fruar!

Flyttar till Blummen på norra sidan om vägen.

Anders Petter Blomström Persson

föddes 1848 i Hornborga, gifter sig och  får bara 11 barn. Hur länge han tjänstgjorde är inte bekantgjort men Anders Petter väljer att åter ta sitt gamla namn, när han slutar sin tjänst. Nedsätter sig som hemmansägare å Hansegården och Kappagården. Gifter sig med Emma Kristina från Sörgården Bolumstorp och får med henne många barn som vinna anseende i bygden.

Frans Gustaf Blom

född 1852 i Hans i Hof i den rika Blomska barnkullen på stället. Han tar över 1872 men dör redan vid 29 års ålder efter en kommendering till Karlsborg. Han var gymnastiklärare i och vid sin död förlovad.

Johan Viktor Karlsson Blom

född 1861 i Varnhem, var 172 och tjänte 20 år från 1882 och slutar som korpral.  Gift med en soldathustru från Kungslena och hade med henne barnen Ester Emilia, Hjalmar Severens, Hilda Dorotea. Bor på Åars ett år från 03, arrenderar Grottesgården 04-20 och från 1925 finns han på Solbacken under JonPersgården och var aktiv i kapellet i Hornborga, där vi tror oss kunna identifiera honom. Han säljer Solbacken i Bolum för 3.250 kr till Lennart Stark i Böljan. Har verkat som stenhuggare, som så mången annan soldat.
Han är inte släkt med de andra Blummes
Unge Viktor Blom stenhuggare i granit. Hans sista arbete i stenhuggeri var granitsockeln till lägenheten Hörningslund 1922. Framstående Baptistman en period av sitt liv för övrigt en frispråkig rabulist. Dog på Stenstorps Ålderdomshem omkring 1946.


Sk 322 Böljan

Skaraborgs Regemente N:o 322 av Höjentorps kompani

Rusthållare:

Prästgården, OlofGrottesgården, Päregården och Törnagården. (Tovatorp och St. Boslycke). På grund av att en del av rotehemmanens uppdelning i små brukningsdelar hade soldaten Nöjd på sin tid ej mindre än 14 rotebönder.

Koordinater:

Torpets Öde

Torpet beskrevs i samband med en inventering åbyggnader: Stuga, 13 ½ * 8 * 3 ½, innehållande stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård, 17 ¾ * 8 ¼ * 4, innehöll fähus, loge, två lador och vidbyggt skjul.

Torpbesiktning 1882-07-12 -- 07-13 Stugan Taket påtäckas och torfvas. Felande brädfodring anbringas. Spisen ommuras, så röken ej står fram i rummet. Gångbräder i loftet inlägges. Ladugården: Nya skiften inlägges i logen. Golvet i fähuset repareras. Lås för fönstren anbringas. Den siste soldaten Cesar sammanslår denna fastighet med Blankes och Blomqvistes till ett fungerande småbruk.

Soldater vid Torpet

Namn Född Död antagen avsked
Anders Sjödahl 1768 1792-09-28 1818-06-20
Anders Rapp 1797-04-03 Göteborg 1818-12-15 1820-04-27
Johannes Vacker 1795-06-06 1885 1820-04-30 1840-06-23
Anders Stadig Abrahamsson 1822-02-10 1898-12-14 1841-05-23 1847-12-17
Anders Nöjd 1827-01-02 1889-08-16 1847-12-17 1877hji
Per Alfred Cesar 1857-09-11 1924-0419 1878-09-30 1906-04-07

Soldatöden

Anders Jacobsson Sjödahl

klockarsonen var f1768 163 lång tjänt i 25 år från 1792. Anges som fånge i Pommern 1807-04-16 och har ransonerat sig själv från fransk fångenskap enligt uppgifter i KMR 1808. Fick avsked 1822 för ålder och svaghet och fick betyget tjänt utmärkt väl. Har gjort alla fälttågen. Vid avskedet anmäles han till underhåll. Gifte sig med Bolla från Segerstad och fick med henne barnen Sara, Johannes, Johannes och Inga alla födda i Bolum. Får transport till Sk 32 1792, som sedan ger Sjödahlsstugan på Skansen. 

Anders Rapp

var f1797 i Friggeråker tjänte ett år från 1818 och lämnar inga övriga spår efter sig annat än att han efter 2 år åker till Göteborg. 

Johannes Vacker

född 1795 i Sjogerstad död vid 89 år 1885. tjänte 20 av dessa från 1820. Inga militära meriter noteras men ägnade sig åt barnproduktion med Maria med vilken han hade fem barn Anna Maria, Christina, tvillingarna Gustaf och Anna och sen Gustav. Med Eva Stina har han sedan Johan Fredrik, Gustava, Adolf, Gustava, tvillingarna  Gustava August och sist Anna Stina. Många barn dör dock späda. 

Anders Abrahamsson Stadig 

minns vi från Pavlia och att han var av soldatsläkt Fröjd, tjänte här sex år från 1841 och var med på Fyen 1848. Var som vi minns gift med Maja Kajsa från Bolum och fick med henne tre barn, varav vi känna Stadig Kristin.

Anders Dahlberg Johansson Nöjd

född 1827 Stenstorp var 174 och dog 1889. Antogs 1847 och Hjilmer hjälper oss med att han nog tjänstgjorde till 1877. Gifte sig med Cajsa från Bolum och fick med henne barnen Inga Maja, Johan August, Pehr Alfred, Frans Gustaf, Axel Vilhelm, Wilhelmina Matilda och Augusta. Mer vet vi just nu inte. Vi återfinner honom sedan i Enebacken uppe i Törnagården skogsskiften.

Per Alfred Johannesson Cesar

var född i Bolum tjänte utmärkt väl under 27 år från 1878 fick svärdsmedalj 1905, och gick korpralsskola med beröm godkänd, blev korpral 1899 och distinktions korpral 1901. Gift med en dam från N Lundby och fick med henne barnen Ellen Elisabet, Elin Lovenia, Hulda Emilia, Ludvig Vilhelm Eugene, Viktor Ferdinand Alexander, Holger Fritiof Nikolaus, Hilmer Albert Valdemar, Olga Viktoria Paulina alla födda i Bolum. Var närmaste granne med Blank, som han inköpte tillsammans med Blomqvist och sammanbyggde dem till ett småbruk Alfhem.

Stat Gustaf Knut Andersson f1888 bor här 20-21 för att flytta till Gudhem.

Det är något förvirrande men det blir Alfred Cesar som av bland annat detta skapar Alfhem ett lönsamt småbruk. 


Vg 25 AndersTorstensgården

Västgöta Regemente N:o 25 AndersTorstensgården   Häggelund

Rusthållare

Torpets Öde Häggelund

Torstensgården soldattorp qvarligger och bekommer äfven af Torstensgårdens Tåskift samt bibehåller sin äng skrevs 1850. Torpet köptes av sista soldaten Lars Johan Hägg, som innehade det till sin död 1953, varefter det såldes till Karl Erik (?) Augustsson (Viktor).

Soldater på Torpet.

Namn Född Död Antagen Avsked
Lars Dunder 1719
Lars Häggblom
Abraham Stålfeldt 1726 1726
Anders Larsson 1673 1700
Petter Frisk 1697 1719
Jonas Hofberg 1710 1743-01-04 1732 1743-01-04
Jan Fogelberg 1715 1743 1744
Sven Boman 1725 1746 1777
Johan Hofgren 1756 1790 1777 1790
Johan Berggren 1765 1790 1815
Lars Hägg 1789-12-01 1851-09-05 1815 1840
Göran Hägg 1818-07-22 1875-05-22 1840 1872
Nils Petter Hägg 1849-09-25 1883-10-25 1872
Lars Johan Hägg 1862-03-08 1953-01-25 1882-10-19 1908-08-12

Soldatöden

Lars Dunder avskedas 1719 men mer vet vi inte.

Lars Häggblom var 166 och var en extra roteringskarl

Abraham Stålfeldt dog 1726 i tjänsten.

Anders Larsson född 1673 antogs 1700, befordrad 1710 till korpral.

Petter Frisk född 1697, antogs 1719.

Jonas Hofberg född 1710 tjänar 11 år från 1732 kommenderad till Finland dör i tjänsten.

Jan Fogelberg född 1715 tjänte ett år från 1743.

Sven Boman född 1725 var 170 tjänte 31 år från 1746. Har tarmbråck får avsked och underhåll.

Johan Hofgren född 1756 tjänte 13 år från 1777 avsked i samband med dödsfallet 1790.

Dahlbom 

hade detta som hemvist berättar hfl. En gissning är att det rör sig om Kristoffer f1736 som dog 1808. Han var knuten till PerHåkansgården. 

Johan Berggren

född 1765 var 165 tjänte 25 år från 1790. Gjort finska kriget å västra gränsen 1808 - 09, samt sista tyska fälttåget. Deltog i striderna mot Napoleon 1813 i Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege. Dör strax före hemkomsten (Regementet återkom 1814-06-15). Han var gift med Cajsa från Ving och hans barn fyra till antalet är alla födda i Varnhem, vilket kan förklara att Dahlbom här ovan kunde bo kvar i torpet. Han tar hand om sin gamle far även han en soldat.

Lars Hägg

var född 1789 i Broddetorp var 166, tjänte 25 år från 1815. Deltog i tre fälttåg som vargeringskarl, får underhåll vid avskedet 1840. Gifte sig med Stina Isaksson f 1785 gav honom Anna 1815, Maja, Cajsa, Johanna, Stina 1825. Lars dör i hjärtsvaghet vattusot 1851.

Göran Hägg 

född 1818 Broddetorp tjänte 32 år  från 1840. gifte sig med Maja Johansdotter f 1819 i Stenstorp, Hon ger honom barnen Anders Gustaf 1843, Johan Albert, Emma Gustava, Johanna Wilhelmina, Matilda Christina 1858. Får omdömet tjänt utmärkt väl och får underhåll och fortsätter som torpare under Alekärr. Han dör dock några år därefter.

Soldatkontraktet: 

Såvida drängen Göran Andersson i LarsNilsgården Bolum och höga vederbörande herrar bliver antagen till soldat vid Vestergötlands Regemente nr 6 och Gudhem kompani № 25 så gifva vi honom 
1 uti Leja 13 Rd 1 s.k. 
2 och årlig lön 3 Rd 1ski
3 Till varje jul en tunna spannmål varav ¼ Råg , ¼ korn ¼ Malt och ¼ Blandsäd.
4 Bostället uppsås första året av Rusthållarna men sedan af soldaten så länge han tjenar
5 Bostället brukas av våra ökar varje år.
6 Hus och hägnader ansvaras av oss årligen.
7 Det boställe och den jord dertill den förre soldaten innehaft begagnar äfven den senare soldaten.
8 Fyra lass ved skall af oss tillsläppas och till soldaten utan hans hjelp till bostället hemköras , varje lass med två hästar om året. 
9 till hemkörsel af nödigt bränsle skall soldaten begagna wåra hästar, då han det själf anskaffar och för boställets bergning under hans commendering ansvarar wi.

Sålunda afslutat Hof den 14 aug 1840
Göran Andersson tilltr Anders Larsson; 
Anders Larsson, Gustaf Pettersson rusth
Till wittnen Anders Jonsson Per Svensson i Bolum 

Nils Petter Hägg

född 1849 Istrum, var 169, antogs 1872. Var gift med Stål Maria Charlotta f1850 och får med henne Anna Christina och Carl Sacheus. Nils Petter var skarpskytt, men rymmer till Amerika 1882. Han efterlämnar Hägga Lotta, som vi lär känna på annat håll.

Lars Johan Hägg

född 1862 i Häggum i torparfamilj, tjänte 25 år från 1882 tog med sin fru Ida från Gudhem och gav honom fyra barn,

 1. Johan Werner f1886 kalk och jordbruksarbetare på Planteringshagen. Han är fader till
  1. Gunhild
  2. Göte en duktig jordbruksarbetare och hembygdsvän, som berättat mycket om sin hembygd för undertecklnad
  3. Astrid
 2. Karl Gustaf f1889 som gifte sig med Hedbergs Gustaf och flyttade till Skara.
 3. Frans Oskar Hjalmar som senare bodde vid Snyggebon (el Stenåsen) i Alebäck. Sonen Tage flyttar till Sundbyberg
 4. Axel Viktor återfinner vi med familj i Stenstorp.

Han var 173 och blev 90 år och vid uppnådd pensionsålder köpte han torpet, som han kallade Häggelund.
Han innehar stället till sin död 1953, varvid han säljer det till grannen Augustsson.


Vg 26 Kappagården

Västergötlands Regemente N:o 26 Kappagården
Rusthållare
Kappagården
Torpets öde.

Koordinater 0 1372707 N 6466636. 1850 hävdeteckning under Kappagården Soldattorp 413 wall i utmarken 437 wall å tån 438 åker 439 åker 440 wall 441 wall 442 åker 443 stenbacke 527 äng 528 d:o 530 åker, 531 wall 532 d:o 565 allmänningen vid gatan åker 1/5 del. Kappagårdens soldat äfven lärer innehaft 1/5 del af den vid gatan liggande allmänning hvilket icke eller blifvit uppgifvit och kommer således detta torp att vinna den tillökning, som detta gör.
Soldattorpet flyttades i samband med skiftet och vi läser ur skifteshandlingarna "flyttar och förlägges intill Betesmarken bekommer där sin åkerjord och bibehåller sin äng". Torpet såldes icke utan uppdelades emellan delägarna, varav de flesta fortfarande bruka sina bitar. 
Det låg NO om Gulltorpet och väster om den nuvarande vägen till Brinkstorp. Nu synes icke något därav, men man kan ana grunden till torpets lada. I mannaminne kunde man finna klarbär och krusbärsbuskar, men även dessa är borta. Den låg i kanten av en nu klippt gräsplan som förr bestod av två skiften med förr en stig emellan. Torpet är nu borta men man kan ana det i kanten av vägen till Brinkstorp det ägs lagd till gården och delat till Viktor Augustsson och Johannes Silberg i Alekärret.

1870-07-01 Syn hägnader
År 1870 den 1 juli förrättades af undertecknad syn å hägnaderna omkring betesmarken, samt de till soldatbostället till ¼ mantal Kappagården Hof tillhörigt Adam Anderssons sterbhus, Ock vore närvarade för sterbhusets räkning Anders Pettersson i Kjärragården Bolum samt Arändatorn Johannes Johansson Synen förrättades i följande ordning.
50 famnar gropvall emellan Brinks intägt och betesmarken iståndsättes för 12 öre famnen 6:-
15½ famnar samma sträcka varmark som anmärkes 27 famnar gropvall mellan Hansagårdens betesmark iståndsättes för 12 öre famn 3,24
39 famnar gropvall mellan Broddetorps fädrift och betesmarken iståndsättes för 12 öre famn 4.68
19 famnar i samma sträcka saknas hägnad som anmärkes
11 famnar stenmur i samma sträcka i ståndsättes för 50 öre famnen 5.50
90 famnar odelad tillhörande hela hushållet saknas hägnad som anmärkes.
7 famnar gärdesgård emellan Torstengården Gustaf Petterssons egor och soldatbostället iståndsättes för 32 öre famn 2.24.
9½ famn gärdesgård emellan soldatbostället och Torstensgårdens soldatboställe iståndsättes för 16 öre famn 1.52
3 famnar gärdesgård emellan soldatbostället Sven Nilsgårdens soldatboställe iståndsättes för 32 öre famn .96
7 famn gärdesgård emellan soldatens åker och äng iståndsättes för 25 öre famn 1.75
4 3/4 famnar gärdesgård mellan Hansagårdens soldatboställe och Broddetorps fädrev iståndsättes för 25 öre famn
12 famnar gärdesgård emellan Broddetorps prästgård och soldatens äng iståndsättes för 50 öre famn 6.
Summa Rd Rmt 33.27

Soldater vid Torpet

Namn född död anställd avsked
Magnus Ladulås
Christoffer Jonsson 1678 1694
Nils Kappe
Sven Ullgren 1691 1713 1741
Jonas Billgren 1717 1742 1758
Jonas Hofberg 1735 1758 1774
Arvid Lundberg 1755 1777 1798
Erik Hållfast 1763-06-27 1798 1808
Magnus Fast 1807-06-14 1830
Lars Snygg 1811-07-01 1831 1841
Johan Snygg 1817-03-04 1890-11-09 1842 1872-11-15
Johan Alfred Malm 1852-01-09 1873
Johannes Alfred Alm 18580109
Lars Johan Alm 1863-12-06 1882-10-19 1899-09-21
Gustaf Alexander Hassel 1879-04-14 1899-11-17 1907-05-29

Soldatöden.

Magnus Ladulås var 165, man är frestad att tro att detta är ett skämt.

Nils Kappe har barn födda 1701

Christoffer Jonsson född 1678 antogs 1694

Jonas Billberg född 1717 tjänte 16 år från 1742. Har gårdsbruk.

Jonas Hofberg född 1735 tjänte 16 år från 1758 var kommenderad i Pommern hade lungsot meddelar soldregistret.

Arvid Lundberg född 1755 tjänte 21 år från 1777 178 lång.

Erik Hållfast född 1763 tjänte 10 år från 1798. Skadade knät och skenbenet efter fall från häst på Axvalla hed. Oduglig till krigstjänst enligt läkarbevis, Mönstring ställe Göteborg 1808-08-29. Göteborgs fältlasarett. Gift med Stina från Broddetorp. Slutar som inhyses Tån under Kappagården. Dör utfattig. 

Magnus Fast var 170 tjänte 22 år från 1817, deltog i striderna mot Napoleon vid 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och Liege. Får betyget mindre gott uppförande. Antecknad som gift.

Lars Snygg född 1811 från Tiarp var 178, tjänte 10 år från 1831. Får avsked med omdömet liderlig kasseras 1841.

Johan Johansson Snygg

f1817 från Vartofta Åsaka tjänte 30 år från 1842. Var 174 och med på Fyn. Gifte sig med A L Johansdotter från Falköping. Hon föder Maja Stina 1847, Carl Johan, Axel, Wilhelm, Gustaf Henning, Helga 1863. Är hemmansbrukare av Bältaregården innan han sedan torpare i Hästhagen vid Snyggalyckan. Har lämnat ett och annat spår i bygden. 

Johan Alfred Fredriksson Alm

soldatson f1852 Åsled, 174 lång, antogs 1873, men rymde till Amerika 1882. Kom med sin far Hofman till Hommans vid Brunnhemsberget.

Johannes Alfred Alm f 1858 från Åsled kom hit 73 1024 rymmer till Amerika 82 

Lars Johan Andersson Alm

född 1863 N Lundby var 179, tjänte 16 år  från 1882. Gifte sig med en Varnhems tös och får tvillingarna  Elin Emilia och Johan Alexander födda 1888 i Varnhem. Gick korpralsskola 1886. Får interimt avsked 1889. Skogvaktare å Broddetorps skog på Billingen.

Gustaf Alexander Gustafsson Hassel

f1879 Bolum tjänte 7 år från 1899 och var 179 lång och utflyttade till Skultorp. Mer om föräldrar sök Harsses.doc


Sk 339 Västorp

Skaraborgs Regemente N:0 339 för Höjentorp Kompani

X 6720 Y 6991

Rusthåll Västorp

Torpet Rehnsbacken vid Västorp Rosendalen och Rosendalen från 1870 talet.

Hemmanet Vässtorps i Bolum soldatboställe å Ekemabacken, söder om den nuvarande norra hemmansdelen, inroterat för nr 339 vid Höjentorp kompani av Skaraborgs regemente, med hemmanen Brestorp och Korpatorp som hjälprote. Under början av 1870 talet utlades i dettas ställe den s.k. Rosendalen som soldattorp. Soldat Rehns stuga, 16 ½ x 7 ¼ x 2, innehåller stuga, förstuga, kammare och bod, spis och bakugn. Stugan låg på Rensbacken och stod där kvar tills i slutet av seklet. Nummertavlan finns på Museet PB9.

Vid skiftet 1874 antecknas att torpet har sin jord tvenne lyckor och en ängsteg i mitten av hemmanets ägor samt följaktligen icke kan antagas till orubbat qvarboende, utan måste soldatjorden graderas för utskiftande eller reglering i sammanhang med laga skiftet mellan hemmanslotterna.
Emellan regementsombudet och skiftesdelägarna övenskoms att soldatbostället skall vid laga skifte bekomma
1 wederlag efter gradering för nu dithörande åker och ängsjord samt
2 Ersättning i ett för allt för hittills med skiftesdelägarnas kreatur innehavande betesrättigheter , som efter beräkningar och utvisningar å marken slutligt bestäms att i jord motsvaras av 5.6 qu refs uppskattnings innehåll.
Som soldatboställets ägor mitt inuti hemmansägorna och till heder för redligt skifte emellan delägarna kan af soldat boställes obehindrat äga rum, uppgjordes nu proviionell felanläggning , enligt vilken litt S Wästorp soldatboställe bekommer hela sin åker , ängs och betesjord i ett skifte, som utgöres av Rosendalen med fyllnad i utmarken öster därom, - vilken felanläggning , efter det den så å kartan som på marken utvisas blef af samtliga vederbörande godkänd.

Rosendalen

Under början av 1870 utlades i detta ställe Rosendalen som soldattorp. Nu en modern sommarstuga där torpet legat. Nederdelen av murad ladugård är troligen de ursprungliga resterna av soldattorpets ladugård. Siste soldaten på torpet var Anders Petter Silberg. Efter Silberg bor soldaten Stark i stugan.

Soldater vid Torpet.

Namn Födelse Död Anställd Avsked
Anders Westman  finns 1717
Anders Westman  1720 1750-04-27 1750-04-27
Hans Friman Persson  1739 flyttbok
Lars Lydig 1750 1804
Erik Rehn 1780-04-17 1856-12-18
Johannes Fogel 1785-12-08 1826
Johannes Gård 1819-10-05
Olof Rehn 1806-10-05 1837-04-23 1829 1837
Johannes Rehn 1816-09-03 1876-11-22 1837-10-06 1869
Anders Petter Silberg 1850-04-18 1869-09-28 1901-01-11

Soldatöden vid Torpet.

Anders Westman

f1720 dör i heftig feber 1750, har säkert kommit utifrån.

Hans Friman Persson

kommer med sin fru 1739.

Lars Lydig

Erik Rehn 

f1780 i Häggum gifte sig med

 1. Annika från Snikens Kvarn, som dör ifrån honom 1828Rehnsas är mer känd för sin samvaro med
 2. andra hustrun RehnsBolla.
  1. Remma Johanna som vi återfinner i Hånger
  2. Johannes dövstum yngling som gick med knall
  3. Gustaf Rehn även han dövstum men var sedan skräddargesäll hos Spets på Blombacken
  4. Maria som väljer man i Skara

Johannes Fogel

född 1785 i Åsle dör i 40 års ålder 1826. Vi har inget mer militärt att ange. Gifte sig med Maria från Stenstorp och född Cajsa Inga Inga och Brita Maria. Härtill en fosterson Johannes. Han finns också registrerad på Heljesgården. Familjen flyttar till Tjursbacke efter makens död.

Olof Rehn 

f1806 (son till Jonas Dahl Afzegården) tog över sedan Fogel slutade. Vi vet inget om hans anställning. Gifte sig med Maria Eriksdotter: Barn var Maja Cajsa och Britta Stina. Han drunknar i Hornborgasjön 1837 vid 30 års ålder.
Om Olof Rehns sista färd. skriver Hjilmer:
Beträffande händelsen med Olof Rehns död meddelas i församlingsböckerna, som i kontrollerande syfte utfrågats, endast att han drunknat i Hornborgasjön och begravdes i tysthet. Rörande tilldragelsen omtalar emellertid traditionen, att Rehn, som soldat tjänade för Vässtorp i Bolum i tidig morgonstund sjöledes, d.v.s. på isen begivit sig till Axvall, där det den dagen hölls mönstring av soldaterna. Allt hade då gått väl och Rehn ansåg isen för säker så att han även på återvägen använde sig av "genvägen". Kamraterna, som gått landsvägen och ansåg isen för osäker så långt fram på året, avrådde honom dock ifrån företaget -- men han gick i alla fall över sjön, som under dagen blivit än osäkrare samt dessutom i Vässtorpsviken, där man dagen efter fann soldatens döda kropp, "landlös". Händelsen väckte givetvis stor förstämning i orten och framförallt i familjen och denna förstämning mildrades visst icke därav, att den döde måste - som det hette - begravas i tysthet, d.v.s. utan klockor och begravningsfölje. Den tidens prästerskap hade, som man förstår, ett visserligen lagstadgat men dock mått av vidskeplighet, som ej kände någon medömkan med familjer, som råkat i olycka och drabbats av bråd död. Olof är farbror till sin efterträdare i sängen.

Johannes Jonsson Rehn

mjölnarsonen f1816 i Raglås Valtorp. Perioden 1834 - 37 var han dräng i Valtorp innan han 177 lång antogs här 1837. Rehn blev kommenderad till Fyn 1848 och får avsked 1869 alltså efter 32 år. Vid avsked var han gratialist och får underhåll från Vadstena krigsmans huskassa. Han gifte sig med Inga från Bolum.

Omkring 1870 av en då för Vässtorp tjänstgörande och avgående soldat vid namn Rehn uppförd stuga, belägen vid den södra hemmansdelens gräns mot den norra eller östspetsen av Långebacke. Ett avsnitt av dessa senare, med läge på den norra hemmansdelen, nordväst om stugan, benämnt Rensbacken, har icke något gemensamt med denna, utan var före denna tid gårdssoldatens boställsjord. Johannes får alltså övertaga den gamla soldattorpet på Rehnsbacken medan efterföljande soldater får ta hand om det nya i Långebacke. Barnen

 1. Gustaf Ask blir soldat i Norra Lundby
 2. Sven Rehn blir kusk och Statare utanför Mariestad
 3. Anders Rehnström blev rättare, men går ej att spåra
 4. Inga gift till Skara men kan ej heller spåras
 5. Alfred lär dö ung
 6. Emma flyttar med broder till Storegården Sätuna bodde kvar på stugan men var mest i Sätuna, varför stugan förföll och revs.
 7. Ville blir så småningom häg på Stommen.
 8. Axel till Amerika
 9. Henning flyttar alltså till Storegården Sätuna, där vi berättar mer.

En dotter till soldaten Rehn vid namn (Kristin) Emma ägde efter föräldrarnas död stugan, men bodde där sällan, varför denna förföll och till slut måste rivas. (Kristin) Emma, som uppnådde en ålder av över 90 år, tjänade hela sitt liv andra, till en början som piga och senare som hushållerska, det senare under ett flertal år hos handlare Ture Andersson i Broddetorp. Hon var dessutom en i orten gärna anlitad kokerska.


Rosendalen

från och med 1870 så blir Rosendalen soldattorp för Västorp då Anders Petter kommer hit. Vi vet inte om det har legat något ställe här före etableringen som soldatboställe.

Jonas Eriksson f1750 finns här 1797-1812

-1826 Anders Jonsson f1799, finns här från 1818 till i alla fall från 1824 till 1826, då han flyttar till Tjursbacke, där vi kan berätta mer.

1826- Torp Anders Nilsson

f1802 född i Stenstorp finns här mellan 1826 till 36, då han brukar Uddagården. Han är pappa till Nisa och Rosen, som vi kan berätta mer om på Stomnadreven. Han gifte sig med Stina från Hornborga Gata

 1. Johannes
 2. Nisa f1829
 3. Gustaf Rosen f1832 som sedan flyttar upp till Stommen i Bolum och påstås ha omkommit under de berömda Piggastenarna. Efter Rosen blir stället ett soldattorp och Anders Petter kommer hit.
 4. Per tog med sin familj till Amerika.
 5. Maja Greta dör ung
 6. Maja Cajsa f1840 föds senare på Uddagården

efter Rosen blir stället ett soldattorp och Anders Petter kommer hit.


Anders Petter Johansson Silberg

född 1850 tjänte 31 år från 1869. Distingtion Redgarn. Blev godkänd i underbefälsskolan 1874. Vid 1880 års målskjutning uppnådde han 23 points. Gifte sig med Maja Lisa från Postgården i Norra Ving, som gav honom barnen Johan Edvin, Anna Matilda, Gustaf Henrik och Carl David alla födda i Bolum. Vi får anta att han bebodde Rosendalen, då hans företrädare tydligen fick bo kvar på det gamla stället. Anders Petter Gifte sig med Maja Lisa som tidigt blev faderlös och fick växa upp vid Svabens torp i Bjellum. Vi kan i kyrkböckerna följa de unga tu som flyttade runt som dräng och piga tills de slår till och blir ett soldatpar här ute. Anders Petter arrenderar sedan Kake Britas Skräddaregården för att avsluta sitt liv på Stommen i Hornborga och därmed ge startskottet för den Silbergska släkten på denna gård. Anders Petter nöjer sig inte med detta utan förvärvar en gård i Segerstad och sin son David som brukar denna Sefastegård under flera generationer. Framstår som en imponerande personlighet. Vi följer honom vid Stommen i Hornborga.

Johannes Stark

Här träffar vi soldaten Johannes Persson Stark, som vi träffade på under Kappagården vid Hofs Ängar. Denna boplats efter att ha lämnat soldattorpet i L Torpa förklaras av att han gifte sig med Gustava Kjellman skomakaredottern från sagda ställe. Han flyttar sedan till Liljedal. Han var en känd slagruteman.      b v Han var f1862 och kom 1902 från Lilla Torpa Segerstad och hans hustru Johanna Gustava f1859. 
Einar Stark bor här fram till 37, då han flyttar upp till JonPersgården. Familjen Einar med familj omkommer under en bilolycka 1968.

 Sonen Einar tar över och driver sambruk med JonPersgården, som han förvärvar genom gifte.

 • skomakaren Johan Henning
 • Hilma Stannar hemma som piga
 • Gustaf flyttar till Solna
 • Carl Artur blir skomakare i Skövde.
 • Axel flyttar till Stockholm
 • blott Einar stannar hemma och övertar bruket av huvudgården.
 • Erik
 • Bertil flyttar till Skövde 

arrendator Erik Lindberg f1895 från Häggum 38-42.


Sk 340 Heljesgården

Skaraborgs Regemente N:o 340 Höjentorps Kompani

Koord 

Rusthållare:

Torpet: Blankes Mariero 

1766 anges i vb att en Olof Bengtsson finns på Soldatbostället vid Heljesgården vid Bolumstorp. Inga uppgifter finns var torpet var beläget beläget. Från 1892-12-02 är det indraget till stadsverket.  Siste sold var Gustaf Blank. Sista soldaten Blank inlöste icke torpet enär han skaffat sig annat bruk, och detta såldes därför sedan till soldat Cesar, som därigenom blev ägare till ej mindre än tre av boställena.

Soldater på Torpet

Namn  Född Död Anställning Avsked
Lars Hinberg <1737
Anders Hök 1808-04-11
Anders Fogel
Johannes Fogel  1785-12-08 1826-06-01 1811? 1826
Sven Person Flinta 1806-12-16 1868-02-25 1826-11-26 1843-02-23
Carl Krantz 1820-06-05 1852-08-11 1843-09-29
Adam Häggman 1830-01-30 1858-12-22 1852
Gustaf Blank 1843-08-29 1924-09-00 1863-09-29 1895-11-13

Soldatöden 

Lars Hinberg får en son Henrik där Nils Göransson är första vittne.

Anders Hök togs tillfånga i Tyskland 1807-04-16 och ersattes inom roten 1808-04-11.

Anders Fogel var 168 och bevistade kassationsmönstring 1808-08-02.

Johannes Fogel f 1785 står under hfl som soldat här troligt är att han var knuten till torpet han står som kommen från Stenstorp 1816 och familjen flyttar till Tjursbacken 1827, när maken dött 1826. Han lär också ha varit skriven på Rehnsbacken.

Sven Pettersson Flinta

f1806 var 178 tjänte 16 år från 1826. Gifte sig med Annika från Segerstad och födde honom Anna Cajsa, Johannes, Anders, Anders Gustaf alla i Bolum.
Som jag är sjuklig och min hustru gammal så att vi nu omöjligen med arbete kan försörja oss så lämnar vi till Bolums Sockens Fattigkassa nu genast vår egande stuga jemte andre våra tillhörigheter emot det att vi af Bolums Kommun erhåller bidrag till nödigt lifsuppehälle intill vår död. Bodde en tid i Enetorp

Carl Gustafsson Krans

f1820 i Berg var 175 började 1843 och var kommenderad till Carlstens fästning enl. GM 1847. Gifte sig med Johanna som gav honom Anders Gustaf och Carolina. Carl dör ung redan vid 32 års ålder 1852. Hustrun gifter om sig med en soldatson Brunn och blir far till Cesar. Det är troligt att änkan får bebo ett ställe som gick under namnet Toves. Hans åbyggnader: 14 ¾ * 8 ¾ * 2 ¾, innehöll: stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård, 17 ¾ * 7 * 4, innehöll fähus, loge och två lador. Källare. Detta ställe flyttades efter skiftet upp till Knektamarken.

Adam Jonsson Häggman

född 1830 i Varnhem dör ung även han 28 år 1858 fick transport till Sk 363 1858. Var 171 lång.

Gustaf Larsson Blankes

född 1843 Broddetorp son till Askebacka Larsa blev 81 år tjänte 32 år från 1863. Greta Nilsdotter Silberg och hennes barn voro i anledning av mannens superier i mycket små omständigheter och fingo lita socknen till. Sålunda omtalade älsta sonen, som uppnådde en ålder av nära 90 år, att han då endast sju år gammal fått ge sig ut med tiggarpåsen. Hans skildringar av hur svårt detta var voro belysande. Mottagandet i gårdarna voro sällan det bästa och värst voro de arga hundarna, som han icke skulle vågat sig fram för om han ej fått göra sällskap med en äldre man, som gick med två käppar och utnyttjade dessa så, att han gav gårdvararna den ena käppen att tugga på och slog dem med den andra, så att de flydde undan samt lämnade vägen öppen för honom och den lille, som han även i andra avseenden hjälpte till rätta. Soldat för hemmanen Bolum Tomten o LarsNilsgården samt efter avsked ägare av utmarksavstyckningen Björkelund i Bolum. Blankesa var bra på att bota stamning och kunde lite olika konster. 

Gustav Blank. Soldatgranne med Granat. Flyttade efter avsked från tjänsten upp till skogsmarken, där han odlade och byggde ett litet ställe under Munkgården. En rak och grann karl med isgrå knävelborrar och ett gott humör. Gustav Blank 1843-08-20 i Bolum Askebacken "Askebacka Blank" efter Arvid Brodd.

Gustaf Blank, granne med Josua, hade en duktig gumma, som hade gott handlag med djur. De var först av småfolket att lämna mjölk till mejeriet i Korsgården. Folk sade att hon kunde mer än andra - trolla menade dom förståss. Okunnigheten var ännu stor i mångt och mycket. Även Blank trampade upp en stig, som han gick, när han i alla väder bar sina mjölkflaskor. Stigen gick delvis samman med Josuas, därefter korsa den och gick ut vid Sörgården i Bolumstorp.

Cesar tar hand om soldattorpen, då Blankes flyttar och skapar Alfhem.


Sk 342 Kärragården

Skaraborgs Regemente N:o 342 Höjentorps Kompani

Hemmanen Kärragården och Bältaregårdens soldatboställe.

Koord 

Rusthåll Kärragården och Bältaregården

Torpet

Från Hjilmer kan vi saxa stuga 13*8¾*5 innehållande stuga förstuga med kammare spis och bakugn Ladugård 18¼*9¾*5 innehållande fähus loge och två lador. 
bortarrenderades från 1894-03-04 på tre år. Numera tillhörigt Bältaregården Frans August Gustafsson står som äg per 13-31. 

Soldater på Torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Anders Lind 1771-05-07 1841-05-07 1804  
Johan el Johannes Lind 1808-12-26   1831-03-03 1849-04-11
Johan Lind 1826-12-16 1899-10-08 1849-04-11 1849-10-05
Anders Berg 1825-06-25   1849-10-05 1882-07-04
Carl Gustaf Berg Lindgren 1861-02-10 1952-08-01 1882-09-26 1886-04-21
Emil Lindström 1866-12-20 1953-01-15 1886-10-02 1913-08-21

Soldatöden

Anders Lind f1771 i Sjogerstad död i bröstsjukdom vid 70 år 1841 i Broddetorp. Han var 166 och antogs 1804. Gifte sig med Maria från Segerstad och levde änka i Broddetorp till 1859. De fick barnen Sara och Johannes, som blev soldat tillika. Anders var på Carlstens fästning och bevistade kassationsmönstring 1808 och skrevs som inhyses.
Johan Johannes Lind född 1808 i Varnhem gift med Anna Lisa, som gav honom Inga Maria. Han var 170 antogs 1831 tjänte 18 år från 1831 fick interimsavsked för sjuklighet.
Johan Lind f 1826 tjänte bara ett halvt år.

Anders Pettersson Berg

bondson född 1825 i Bjurum var 181 tjänte 32 år från 1849 Gifte sig med Stina Greta som gav honom 8 barn varav det sista är född i V Kleva. Från en debetsedel för Soldaten Anders Berg finner vi för kommunala utskylder: Personlig avgift .25öre, d:o d:o 12 öre, Skolmedel enl. kyrkostämmebeslut 4 dec 1864 för person 12 öre do 12 öre, sammanlagt 61 öre. Från en Kronodebetsedel från 1874 finner vi återigen Anders Bergs namn: Mantalspenning 1 mf 2 qwf 2,40, debetsedellösen ,03 öre 

Johan Andersson Lind född 1826 i Lundby dör 72 år i Stenum får direkt transsport till 310 - 1849 Var gift med Lovisa Boman från Varnhem

Carl Gustaf Johansson Lindgren Berg 

född 1861 bondson från Härlunda var 172 anställd 1882, men transporteras till 336 i Häggum 1886. Vid avskedet blev Berg gratialist och erhöll underhåll från Vadstena Krigsmanshus. Berg återkommer till 341 Bengtgårdsknekta 1891. Hustrun var Fosterdotter till Carl Granat. 

Soldatkontraktet: Höjentorps Kompani No 342.

Emellan undertecknade rusthållare för No 342 vid Höjentorps kompani af Kungl. Skaraborgs Reg:te Karl Gustaf Johansson Lindgren från Tomten i Bolum äro följande villkor öfverenskomne och afslutade om denne senares antagning till soldat för samma rothåll nemligen.

 1. Uti lega erhålles genast efter antagningen 20 Kronor.
 2. Uti årlig lön 5 kronor som genom Kompanichefens försorg insättes i sparbanken och får dessa medel ej lyftas förrän vid soldatens afgång ur tjänsten.
 3. I Julspannmål erhåller soldaten af roten årligen 6,4 kub fot korn, 6,4 kub fot råg 8 kannor ärter .
 4. 4 årligen erhåller soldaten 10 centiner hö 8 cent råghalm.
 5. Soldaten erhåller årligen 4 lass ved innehållande 8 fot långt 8 fot omkring.
 6. Soldattorpet uppsås första året af roten med 2 fot råg, 12 fot potatis all den öfriga jorden med hafre.
 7. Sten å soldattorpet uppbrytes av soldaten, men bortköres med rotens ökar.
 8. Till jordens brukning erhåller soldaten ökar af roten utan någon ersättning.
 9. Mulbete erhåller soldaten i den hagmark som tillhör soldattorpet samt för övrigt på Billingen om så erfordras.
 10. Soldattorpet får af Rekruten tillträdas den 14 mars 1883 med samma åker som förre Soldaten innehaft.

Kärragården Bolum den 25 September 1882

J P Andersson äger ¼ Kärragården
Petter Larsson äger ½ mtl Kärragården
Lars Pettersson ¼ mantal Kärragården
Johannes Hedberg äger ½ mtl Bältaregården
Gustaf Johansson äger ¼ mtl Bältaregården
Gustaf Persson äger ¼ mtl Bältaregården.

Med förutstående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd. K G Lindgren.
Egenhändiga namnteckningar styrker Karl Johan Nilsson, Abrahamsson från Kärragården.
Gillar å Konungens Befallningshavares vägnar Oläslig namnteckning  jämte en oläslig men snygg namnteckning. Regts chef.

Emil Larsson Lindström 

f1866 i Bolum och son till Lindströms Larsa dog i N Kyrketorp 1953 vid 83 års ålder. Tjänte 26 år från 1886. Var gift med Augusta Matilda från Broddetorp som gav honom 9 barn varav de tre första är födda i Bolum resten i Våmb. Arbetare i Skövde. Familjen avflyttar 1902 till Våmb.

På detta soldathemman 342 bor Alfred Molitor från före 01 fram till 03, då familjen flyttar till LarsNilsgården.  


Sk 343 Munkgården

Skaraborgs Regemente N:o 343 Höjentorps Kompani

Koord X 6858 Y 7290 Alvhem ?

Rusthållet

Munkgården, LarsNilsgården. (Bjellums Tomten, Korstorp och Säckasten) 

Torpet

Torpet har i senare tid utlagts till betesmark und hemmansdelar i Bolum Stommen o Bältaregården.

Soldater på Torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Petter Munk vi tror  att han hör  hemma  här 
Öjdal Jonas 1752-12-19 >1805    
Johannes Fogel 17920718   1815 enl k1
Thomas Ärlig 1767-10-14 1835-12-31    
Nils Bengt Ärlig 1802-12-22 Ledsjö 1819-02-15 1828-11-11
Lars Båld 1808-03-01 1860-09-16 1828-11-02 > 1848
Johannes Turk 1832-10-27   1855-09-29 1886-03-22
Carl Nikolaus Alm 1865-05-30 1953 1886-10-02 1913-08-04

Soldatöden

Jonas Öjdal f1752 står 1805 skriven som afsked dragon och satt som inhyses under Kärragården.

Thomas Ärlig född 1767 i Broddetorp död vid 68 års ålder av bröstvärk. Han var 168 och bevistade kassationsmönstring 1808-08-02.  Gifte sig med Bolla från Hentorp och som dog i lungsot 1837. Hon födde idel flickor Maria, Stina, Cajsa, Britta och Kjerstin på sin skomakarlön och skrevs sedan under Backgården.

Nils Bengt Svensson Ärlig f1802 i V Kleva  tjänte här från 1819 i 9 år och har en tp till sk 0390-1828 därefter. Det finns också ett släktskap sk 0013 1840 trol. son. Kom närmast från N Ving i samband med tjänsten och tog med Anna från Varnhem. Ärlig flyttade till Ledsjö 1828 men hustrun och Brita Maria stannar i Bolum.

Lars Jonsson Båld f1808 i PerHåkansgården Broddetorp var 173 bevistade Fyn och anställdes 1828, gifte sig med Kerstin från Segerstad och gav honom barnen Stina, Eva Cajsa, Johannes, Maja Lisa, Maja lisa, Johannes, Maria  och Johannes. Slutade som inhyses u OlofGrottesgården. Varav blott tre når reproduktiv ålder, men har inte så stor glädje i livet.

Soldatkontrakt.

Så wida drängen Göran Andersson i LarsNilsgården Bolum, af höga vederbörande herrar bliver antagen till soldat vid Västgöta Kongl. Regemente № 6 och Gudhems Compagnie № 25 så giva vi honom
1. Uti Leija 13 rdr 1 sk. bco.
2. Och årlig lön 3 rdr 1 sk. bco.
3. Till hwarje Jul en tunna spannemål, (varav) ¼ Råg, ¼ Korn,¼ Malt och ¼ Blandsäd.
4. Bostället uppsås första året af Rusthållarna men sedan af soldaten så länge han tjenar.
5. Bostället brukas med wåra ökar warje år.
6. Hus och hägnader answaras af oss årligen.
7. Det boställe och den jord dertill den förre soldaten innehaft begagnar äfwen den senare soldaten.
8. Fyra lass wed skall af oss tillsläppas och till soldaten utan hans hjelp till bostället hemköras, warje lass med twå hästar om året.
9. Till hemkörsel av nödigt bränsle skall soldaten begagna wåra hästar, då han det själf anskaffar, och (för) boställets bergning under hans commenderingar answara wi.

Sålunda afslutat. Hof den 14 augusti 1840.
Göran Andersson, tillträdande soldat. Anders Larsson och Gustaf Pettersson rusthållare.
Till wittnen Anders Jonsson, Pär Swänsson i Bolum.

Johannes Andersson Turk bondson född N Ving 1832 tjänte 30 år från 1855 och flyttade till Amerika 1891. Han var gift med Sara Lisa från Häggum och gav honom Carolina,  tvillingarna Gustava och Charlotta, Lars Johan och så den oäkta Axel Frithiof .

Carl Nikolaus Persson Alm. född 1865 Fröjered tjänte 26 år från 1886 till 1913 kom inflyttad från Horn tog sin Anna Sofia från Åsle som gav honom tre barn med många tillnamn alla födda i Bolum. Han lämnar 1903 och avslutar som hemmansägare Blombacken Bolum och sist Allmänningen i Häggum. Alm avyttrar till Alfred Lilja äger denna och bor på Liljedal en period under intervallet 13-31.

Alfred Molitor arrenderar f1857 från 1903-och flyttar till Tjursbacke Sätuna 1909.


Bolums soldatboställen

söder om dreven Se skiss i Orig.

 1. Kärragården 
 2. Garpegården (Garpegården var obebyggd och utgjorde en s.k. Löväng.
 3. Munkgården - eller Lars Nilsgården
 4. Samuelsgården.
 5. Stommen
 6. Heljesgården
 7. Böljan SvenAndersgården.
 8.  ( inom Bolumstorp ) Sörg.
 9. Skatts Stam brt. nr 20´

Västorp

 1. Sold Rehn under Vässtorp

Barn:

Gustaf Ask. utfl. sold. und. Mellomg.

Henning. Bonde i Kärra och Storeg.

Ville. Bonde i Stommen

Bolla. Backst. äg. i Askebacken

Emma. Hush. hos handl. A. i Broddetorp

Soldat Olof Blom under Hansag., Hof.

Hustrun Lisa Andersdtr född i Broddetorp d. 5/6 15 död den 13/11 1846.

Soldattorp.

Lindström Kärragårds.

Alms LarsNilsgårds..

Liljas Samuelsgårds.

Cecars Böljan P. A.g:s

Blanks

Granats Sörgårds.

Kinds Törnagårds.

Blomkvists Stommen.

Kranses var ryggås.


vid en förrättning nämnes ett soldattorp som kallades Heden som på käranden i Västorp ålades att flyttas till söder om  linjen från Carls Graf till Hallen vid Långeberg.

Sven Hjort leve 61 64.

En av Korsgårdsknekta 1767 var ryttaren

Vi har en soldat Måns Lundberg som bor vid i Bolum

Jonas Almgren blir pappa 1746

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] [ Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ]
[underordnad] [ Innehåll ]