Hof By

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] Bolum By ] [ Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ]
[underordnad] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]

 


Här en kartbild från 1715 där vi ser hur gårdarna ligger

Det kan vara svårt att tro att gårdarna ligger på den plats som här anges. Som Ni ser så är inte AndersTorstensgården angiven. Ej heller är soldattorpen markerade. I vänstra kanten ser vi vägen och i söder gränshörnet Hofska brunn, en punkt som senare kom att bli orsaker till dispyter mellan Broddetorp och Hof.
Men här finns andra konflikter i gränsområdet mellan Hof och Broddetorps byemän.

Hoff skrivs det på 1400-talet. Karl Ormsson Gumsehuvud utfärdade 1439 stadfästelsebrev på gården Hof i Bolum till S:ta Katarina kloster i Skara. Han utfärdade det egentligen på sin broder Fyllaers Olssons gåva till detsamma klostret. Jordeboken anger 1566 tre kloster och två prebendhemman (ett indraget kyrkohemman, som användes som löneboställe). Sydost om Hof omtalar Sahlström och Hildebrand också inkopplad en kulle med söndersprängda stenar, som kan ha varit en gånggrift. Vi kan nog tillägga att namnet härrör från medeltid då byn eller dåvarande gård var huvudgård till Kyrkan i Broddetorp. Detta kan ses som en förklaring till att byn var hänvisad till just den gamla kyrkan och man kan kanske se trådarna till den nuvarande kyrkans placering som just ligger på Hofs mark. När byn skall beskrivas så hänvisas vi till kyrkböckerna, skifteshandlingar och protokoll för att lägga detta pussel hur byn och dess människor utvecklades. Vi ger här några exempel källor men lyss först till Hjilmers utlägg: Under äldre tider benämndes gårdarna i Hof icke med några särnamn, sådana kom först på 1700-talet i bruk. Det är för den skull ganska svårt att bestämma vilka som innehade den eller den gården och huru länge densamma varit i släkten.


Hofska visan.

Nissen å Greven;
Hansingen å Brink;
Tôrssen å Ruttarn å Kappen;
Hofen å Snögg;
Blummen å Trögg;
Trana å Jäjarn å Laffen;
Hej, lelle stackarn,
Fröjd, långe rackarn,
Tå Anners, Jonnsen å Krokarn;
Larssen, Sion, Mårten,
Påvel å Jättarn å Pan
dä ä Hofska barn –
män Tröskelujen
bor i Tjuvadarn.

Nissen, Greven och Hansingen voro hemmansägare i SvenNilsgården, Grefvagården respektive Hansagårdarna, Torssen var hemmansägare i AndersTorstensgården, Brink och Kappen i Kappagården. (Familj- och bostadsbenämningarna voro de anförda ägarenamnen med tillsättande av -es i stället för –en. En del använde dock benämningen efter gården, t.ex. Nisagålingen, då de andra benämningarna närmast betraktades som öknamn)

Hov, Blom, Trygg, Snygg, Hej, Fröjd, Trana, Sion, Band och Pan äro typiska soldatnamn, men om alla var, voro avkomlingar till eller hade varit soldater i byn är ej gott att säga, någon var sannolikt inflyttad från annat håll. Tåes Anders var ej en tåbebyggare, som namnet antyder, utan kallades så på grund av en vanskapt (krokig) tå. Laffen var byskräddare och bodde liksom Jägarn å Jägartorp, som ehuru hörande till de lövhemmanen av visans författare räknas till Hofs By. De andra lövhemmanens ägare eller åboar nämnas ej alls i visan, som torde förskriva sig från mitten av 1800-talet och var diktad till en klämmig polskmelodi, berättade Hjilmer.


Stängseldelning 1817.

Närvarande vid stängseldelning 1817 mellan Broddetorps och Hofs byar och gårdar:

Nämndemännen Jonas Persson i Bjellum och Lars Andersson i Sätuna.
Prosten Gustaf Bratt för Prästbordet.
Herr H G Falkenberg och Johannes Jonsson för PerHåkansgården.
Johannes Andersson och Anders Olofsson för Afzegården
För Fjällåkra: Erik Andersson i Storegården, Petter Olofsson i Frimansgården, Jan Jonsson i Knektegården, samt Erik Andersson och Isak Jonsson i Ringagården.
Herr komministern Vinqvist för Åkatorp och Toltan och SvenFröjdenbergsgården, Mårten Andersson i Toltan JonMånsgården.
För Hofs by: Sven Andersson i Grefvagården, Johannes Jonsson och Sven Olofsson i SvenNilsgården, Johannes Andersson i Hansagården, Jan Andersson i Kappagården och Johannes Jonsson i AndersTorstensgården.

1852 är ägarförhållandena

Johannes Jonsson ägare af 1 mantal Nilsagården, ¼ Grefvagården och ¼ Hansagården.
Anders Pettersson egare af ¾ Grefvagården.
Josef Johansson ¼ Kappagården.
Adam Andersson ⅜ Kappagården.
Johannes Andersson ägare af ½ Hansagården och ¼ Kappagården.
Petter Jonsson 1/8 Kappagården.
Anders Larsson till 7/12 AndersTorstensgården och ¼ Hansagården.

4 Karta öfwer hemmansdelen, upprättad vid laga skifte å Hofs by år 1850 ag Jh Conon Godeé samt fastställd af Walle Härad Egodelnings Rätt den 8 dec. 1853.

Här finner vi att vid Hofs by skiftades lugnt och städat och kunde genomföras ovanligt snabbt. Ur skifteshandlingar och mantalslängder, stängseldelningsprotokoll och kyrkböcker vidtager nu ett pusselarbete för att kunna beskriva gårdarnas olika ägares öden. Stor oro kan ändå förmärkas då ägoskiftet är omfattande. Det har ändå gått smidigt jämfört med vad Bjellum och Bolum byar visat prov på. 

1854 gäller enligt Höjentorps fögderi detta

Utdrag af Mantals och Skattskrivningslängden för Walle Härad uti Höjentorps Fögderi för år 1854.

1   Hof Kappagården
¼  Johannes Andersson i Hans i Hof 
½  Erik Brinks Arvingar.
¼  Johannes Pettersson i Hulan Häggum .

1  SvenNilsgården
1  Johannes Jonsson

1   Hof Grefvagården
¾  Lars Anderssons arfvingar.
¼  Lars Jonsson i SvenNilsgården Hof

1   AndersTorstensgården
5/12  Gustaf Pettersson
7/12  Anders Larsson

1  Hans i Hof
¼ Anders Larsson i AndersTorstensgården
¼ Johannes Jonsson i SvenNilsgården
¼ Johannes Andersson

Rätteligen utdraget styrker Höjentorps Födgeri Häradsskrifvare Contor den 31 Mars 1854 Johannes Ekendahl.

Uppbördslängd

Uppbördslängd å de mantal som enligt kyrkostämme beslutet av den 20 sistlidne Oktober (åren efter skiftet) skall utgå med 8 Rd 68 öre på hvarje helt oförmedlat Mantal till amortering och räntelikvid å bekomna lånet till småskolan samt 25 öre av hvarje förmedlat Mantal till församlingens Biblioteks kassa.

Hofs Rote

Gårdar Hemmantal Rd. Öre
Pilhult Anders Johansson 1/8 1 11
Ramstorp Johannes Andersson 1/4 2 22
Grefvagården Anders Larsson 3/8 3 32
Grefvagården Anders Pettersson 3/8 3 32
Grefvagården G Hoffman 1/4 2 22
Kappagården Johannes Johansson ½ 4 43
Kappagården Per Johansson 1/4 2 22
Kappagården Anders Johansson 1/4 2 22
SvenNilsgården G Hoffman 1 8 86
Hansagården  Johannes Johansson 1/4 2 22
Hansagården Anders Larsson Grefvagården 1/4 2 22
Hansagården  And Larsson Torstensgården 1/4 2 22
Hansagården  Johannes Johansson Skattegården 1/6 1 48
Hansagården  Jonas Ehn 1/12 74
AndersTorstensgården Anders Larsson 7/12 5 16
AndersTorstensgården  Gustaf Pettersson 5/12 3 70
Korpatorp Anders Pettersson 1/4 1 11
Korpatorp August Andersson 1/8 1 11
Transport 5 3/4 50 99
Korpatorp  Anders Johansson i Kappagården 1/24   37
Korpatorp  Anders Larsson i Grefvagården 1/12   74
Jägartorp  Gustaf Pettersson 1/16   56
Jägartorp  Johannes Jonsson 1/16   56
Korstorp   Sven Petter Pettersson 1/4 2 22
Brestorp   Anders Jonsson 1/4 2 22
Säckasten d:o man 1/16   56
Säckasten Anders Pettersson 1/8  1 11
Säckasten   Per Pettersson 1/16   56
Summa 6 3/4 59 89

Föreskrifvne 59 Rd 89 öre har sexmannen Johannes Andersson i Ramstorp att uppbära samt till undertecknad med det första redovisa. Munkgården den 29 aug 1873 G Andersson. Detta dokument visar vackert vem som bodde och ägde vad vid tiden strax efter skiftet, och vi skall berätta mer om dessa människors liv och villkor. 


Gårdarna i Hofs by

Hof 1 Grefvagården

Frälse Grefvagården erhölls 1647 av furstinnan Maria Eufrosyne och reducerades 1682. "Andhers Gunnarsson i Hof", bekoms 1674 av greve Magnus De la Gardie under ärftligt frälse. Med denna gård avses säkerligen hemmanet Håv Grefvagården i Bolums  Grefvagården. Inrustat under Västgöta Regemente N:o 22.

Hof 2 Kappagården

Två hemmansdelar om ¼ mtl Nils Kappe i Hov nämndes i jb 1685 eller möjligen av en kaplan, som bodde i Bolum på 1600-talet. Västgöta Regemente 26. Gården har varit i samma släkt flera hundra år. Hofmaden nr 1-2 tillkom efter sänkningen och är en utbrytning av Kappagården. Hofs Ängar är nuvarande benämningen. 

Hof 3 Nilsagården

En av gårdarna har varit i samma släkt i flera hundra år. Hit hör Alebäck. Fast vi vet ovanligt lite om denna gårds historia. Registrerad för Västgöta Regemente N:o 23.


Hof 9:1 bondgård belägen vid Hof, på kartan har man markerat alldeles S om SvenNilsgården 

Hof 4 Torstensgården el AndersTorstensgården

var tidigare kronogård och hästehemman under Västgöta Regemente med N:o 25. 

Hof 5 Hansagården


Löfhemman

  • 6 Korpatorp ¼,
  • 7 Säckesten ¼ kronotorp i jb 1564. Gården ligger långt in vid Tovaberget och Billingen. Säkkia fornsvenska för sank mark. Härifrån utgick flera vägar över Marumsmarken, Stenåsen, Brinkstorp till Broddetorp gamla kyrkan. En qvarn utdömdes och revs 1732. Nu 5/12 mtl, omtalas 1564 under namn Seckesthen. Beboddes av Pähr Tholsson 1685.
  • 8 Brestorp ¼,
  • 9 Ramstorp ¼,
  • 10 Jägartorp Omtalas jb 1564 (Jegertorp) och 1685, då det var Kongl. Jägeri staten anslaget men alldeles öde. Jägaremarken som kronointäkt nämns i jb 1795.
  • 11 Pilhult upptas jb 1600 som kronotorp skrevs 1725 Pilhult. Var tidigare ett mönsterskrivare boställe.
  • 12 Ryttartorp,
  • 13 Trollsvik,
  • 14 Korstorp ¼.

Vägar vid Hof

1850. Wägen genom Östergärdet, äfvensom utfart vägen till Bolum bibehålles och utökas till 10 alnars bredd. Vägen i Tån bibehålles sådan den nu är. Gata till 20 af bred afsattes på utmarken intill Pilhult. Säckasten gräns samt sedan upp till Berget i Utängan bibehålles vägen från Bolums by förbi det så kallade Blixtners varefter den sedan utstakas rakt igenom Torstensgården skift ned till Johannes Petterssons nu utlagda plan. Johannes Jonsson medgiver äfven att gångstig till kyrkan får af delägarna i skifteslaget nu såsom förr begagnas.

Namn i Hof

Skantahålan, Rännagärdet intill Korpatorps gränsen, Blixtners, Nokebacken, Skatebacken ligger i Hof kanske nära Trollsvik, Tjuvadalen, Hasslastugan var fattigstugan för Hofs rote. (Här bodde Dammen på 1860-talet, som tidigare bott i Broga vid Hofs dreven). Nycklafallet ligger nu under Grefvagården, Klockarebolet alldeles vid kyrkan omtalas första gången 1719. I husförhörslängderna får man reda på klockorna. Avstyckningar är Vänerud, Fridhem, Lyckebo och Heden. Stenåsen nr 2 en avstyckning från flera gårdar, Sörbolund nr 1 en avstyckning från flera gårdar.

Ängasjeftet, Ängagåla, Tittebacken å Kappagården, Blexerör å Hansagården, Sjölannt å Hansagården, Älebäcken å Hansagården, Tolängsbrona å Hansagården, Blexerörsbacken den höjd å vilket Blixerör finnes, Murmoralöcka en förr bebyggd lycka i gränsen mellan Hansagården och Kappagården.
Heljalôtten, den plats där Heljens hemmansdel eller torp, kallat Kampenholm eller Kampenhof, låg innan den skiftades mellan SvenNilsgården och Grefvagården
Krepplingehôvet var ett öknamn å Hofs By, enär flera personer där voro lytta och en t.o.m. gick på träben.
Hasslabacken benämndes den forna tomtplatsen för Kappagårdens soldattorp, efter soldat Hassel.


Pestgraven

De i pesten 1711 döda Hofska borna (inalles 26 personer) begravdes i Millomgärdet vid den s.k. Broddabacken, varom traditionen ännu i dag förtäljer. Den nämnda backen var förr ett gränsmärke mellan Hof och Broddetorp och troligen hade platsen utsetts för båda byarna gemensamt. I dödboken står att samtliga dess begravda på en åkerlycka utanför Knektstugan.

Under pesten skriver presten 1711 följande uti Hofs gården äro af pesten döde, som begynte dö sambtlige aldre sidst i september mycket få i oktober med mest i november och december nämligen:
"Anders Torstensson någon och 60 år, hans barn Anders Andersson 10 å, Lars Andersson 8 å, Beata Andersdotter 3 å.
Per Larsson 40 å hans hustru Kerstin Svensdotter 39 sonen Hans 3 å, dottern Maria ¾ å
Hustru Rangela Andersdotter 38 å
Jon Jägare? i Grefvagården 60, sonen Jon 1 å hustru Karin i Grefvagården 40, sonen Lars i Grefvagården 1 å, hustru Agneta i Grefvagården 41 å, Annika Johansdotter 15 å, Ingeborg Johansdotter 6å, Jon Jönsson 20, Änkan hustru Karin Kappes 46, Arvid Nilsson 16, Brita Nilsdotter Kappe 17 å och sonen Nils 10 å Johan Hansson 54 och sonen Hans Johansson 4å, Maria Esbjörnsdotter 16 å, Annika Svensdotter 14; 
Dessa skulle alltså kunna vara begravda i den gemensamma pestgraven, som nu ligger på PerHåkansgården och som nu blott igenkännes som en liten numera uppodlad och med stenmurar tidigare försedd gravplats.

Hofs By

I Bolums sockens sydvästra del ligger Hôv, eller den s.k. Hôfska bun, bestående av fem mtl.
Den från platsen för Bolums by dit gående vägen kallades i dagligt tal för Hôfska gata ehuru den ej på något sätt var stensatt. Från byn fortsatte sedan denna väg upp mot de s.k. Lövhemman, några enstaka belägna gårdar, men bytte här om namn och kallades ömsom Brojaväjen eller Brogaväjen och ömsom Stebroväjen, emedan den någon gång blivit ”broad” eller ”bättrad”, d.v.s. iordningställd genom påförandet av sten. Detta hade varit en nödvändighet, då marken genom Sidda öster om byn, var av en där rinnande bäck försumpad och oframkomlig. Från denna väg utgingo sedan i dess fortsättning olika vägar till några av de nämnda lövhemmanen såsom Pilhultadreven, Ramstôrpadreven, Jäjartôrpadreven och Kôrpatôrpaväjen, den senare ej försedd med stenmur å båda sidor och därför ej görande skäl för namn av ”drev”.
Vägen slutade i äldre tiden vid den s.k. Ruttaremarka, som enligt vad det omtalas varit en för rusthållshemmanen i socknen till bete för remonterna eller de s.k. kronohästarna upplåtet område, varest ifrågavarande djur övervakades av rusthållens ryttare, som därvid alltid bodde i Ruttartôrp, en för ändamålet uppförd bostad, efter vilken platsen också benämndes Ruttartôrpamarka, varav dock en del kallades för Tôrravalla, emedan den var torrare än den andra dit hörande marken.
Sedan vägen under senare tid försetts med hägnader å båda sidor och kommit till användning även av utombys t. ex. vid skogskörslor, kallas den på grund av sin sträckning genom Hof Hôfskadreven, men detta hindrar icke att dess fortsättningar från Ryttarmarken givits andra namn: Kôrsbackaväjen, Per Meraväjen, eller Sanbärsväjen, de båda senare efter personnamn.

Det är givet att även inom Hovs By och vid gårdarna där finnas en del namn på olika ställen i periferien, varigenom man orienterade sig själv och andra.
Av sådana här förekommande namn må till belysande av namngivningen i Hof antecknas följande, ehuru antalet med hänsyn till nästan samtliga gårdarnas ålder i släkten är överraskande litet.

Från Anders Torstensgården kan sålunda antecknas endast tre marknamn:
Askebackajaert, som erhållit detta i anledning av belägenheten på och vid den s.k. Askebacken i gränsen mot Bolum samt det intetsägande Môsen, ett trappsteg öster därom.
Av ett visst intresse är dock namnen på denna mosses tre diken, det främsta môsadiket, det bôrtersta môsadiket och diket ve' väjen, samt Metterdiket. - Det hör till saken, att det främsta mossdiket utgjorde mittdiket och att diket vid vägen var det mot gården främsta.

Annars buro gärdena namn efter angränsande platser, t.ex. Grefvagårsjaert, som dock ej angränsade själva den i namnet ingående gården utan en dit hörande del av Hansagården.
Bland de till SvenNilsgården hörande markerna befann sig den s.k. Grefvagårsfjälingen vilken liksom även det dit hörande 1/10 mtl Kappagården Tiendel utgjorde till sträckningen kända områden och därmed voro benämnda.
Dessa hemmansdelar hade genom arv någon gång före skiftet tillfallit gården och vid skiftet utlagts avskilt från hemmanen med samma namn.
En del av förstnämnda hemmansdel kallades även Körkejaert i anledning av närheten till nuvarande kyrkan, medan ett gärde mot Broddetorps socken, vilket innan denna kyrka uppfördes benämndes så, kallades Piltajaert efter en år 1800 från Piltagården i Stenstorp till PerHåkansgården i Broddetorp, inflyttad hem äg.
Denna hemmansdel av Grefvagården har även givit upphov till namnet Grefvatômta, på smedens i närheten av kyrkan belägna lägenhet.
Gårdens ned mot Broja belägna gärde benämndes Brojaert, vilket till belysande av Broganamnens härledning förtjänar att nämnas.
Vid gårdens södra utfartsväg finnes en brunn, ömsevis kallad Hôvs brunn och Lellebrunn, vilken har mycket gamla anor och omnämnes redan på 1500-talet samt givit upphov till namnet Lellebrunnsjaert på den därinvid belägna åkern.
Vad dock det senare namnet på brunnen beträffar så är detta yngre och uppkommet genom att efter skiftet en "större" brunn grävdes, vilken dock under torkperioder ej såsom den lilla (= gamla) håller sitt vatten.
Av namn å de övriga gårdarnas i Hof och lövhemmanen tillhöriga ägor kan anföras namnet Körnema å en hemmanet Pilhult tillhörig äng, varest enligt traditionen en gång i tiden stått en kölna. På hemmanet Säckesten annoteras namnen Gunnarelôcka och Honjaert.
Det förra har helt visst vad beträffar uppkomsten något att göra med ett under 1700-talet uppkommet släktskapsförhållande mellan gårdens ägare och gunnarssläkten i AndersGunnarsgården Bjellum, ty någon med detta namn har aldrig varit där bosatt.
Vad det senare namnet beträffar skulle detta uppkommit av en där före markens uppodlande till åker anbragt vattenho.

Tillägg
Kringel – åkerjorden å ömse sidor gränsen mellan de båda Säckestengårdarna, nedanför eller väster om södra hemmansdelens tomtplats. Där av vattenflöde bildats en kringelkrokig sänka i marken.
På det ställe dit vid skiftet en hemmansdel av AndersTorstensgården därefter benämnd Trollsvik, fanns då en åker kallad Trôllsvikaakern, naturligtvis emedan trollen där förmenades hålla till.
På Jägartorp finnes ett område kallat Lôckera, vilket bildas av flera i brukningshänseende sammanslagna s.k. lyckor eller täppor. Här bodde bl.a. på Laffalôcka den förste s.k. Laffen, stamfadern för släkten med detta öknamn.
Namn som det sistnämnda, bildat av öknamn och namn på personer med tillägg av –lycka voro alltför vanliga i Hof för att här mera nämnas. Stundom gåvo dessa personer upphov till flera namn såsom t.ex. en hr Trana till Tranelôcka, Tranehajen, Tranemurn, Tranaplera o.s.v. belägna på hemmanet Korpatorp, på vilken gård dessutom den s.k. Hofmanstomten enligt ett kontrakt från mitten av 1800 talet var belägen. Om här någonsin varit bosatt en person med det namnet är dock ovisst, då detta mycket väl kan härleda sig efter en från Hovmene härstammande person, benämnd ”Hômmarn”, som enligt uppgift varit bosatt i Hof innan han därifrån flyttade till Broddetorp.
En grind på sistnämnda hemman å därifrån mot Grefvagården gående väg kallades Massaledet och detta hade gett upphov till namnet Massajaert å sistnämnda gårds där belägna åker – det enda förekommande namnet å denna gårds ägor.
Utom de upptagna namnen torde slutligen böra antecknas Bôddabacken såsom förr tillhörig byn och utgörande ett ägoskillnadsmärke mot Broddetorp, inom vars gräns den nu ligger.

Hof

Hôfska Fatistuva, Häljes, Blummes, Hofes, Gulles, Dammes, Mases, Gôers, Fröjdes, Kappes, Tranes, Laffes, Krischarna, Tôravallagubbes, Brinkes, SkomakareGustava, Snöggaboens, Fajermans, Snodis, Kôrpes, Kôrpa-Stines, Murkes, N:o 22, N:o 23, N:o 24, N:o 25, N:o 26, Spångs, Pära-Brittes, Gamle Harsslas, Bäckars, Lujes, Harsses, Ko-Olles, Krokes, Säckestenstôrpa, Grefvagården //efter Emil Vilson, Hemjola, Utjola, Utänga vid Buänga, Lagårsjaert, Lejunahula

Den nya vägen ut till landsvägen vid Askebacken är ganska ny har och har ersatt en stenmur med samma sträckning.