Hans i Hof

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] [ Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

Hof 5 Hansagården

Två gårdar i Hofs by innehades i slutet av 1600-talet av brukare vid namn Hans, vilka då efter dem uppkallades den ena till Hans i Hof eller Hansagården och den andra till Kappagården, enär den senares innehavare bar tillnamnet Kappe. Åbon Hans fanns i jb 1715. Vg 24 hör hit.

Hans gård.

Det ville emellertid ej, att någondera av dessa gårdar skulle bliva beständiga i släkten. Hans i Hansagårdens båda söner Anders och Lars flyttade den förre till hemmanet Backen i Bolum och den senare till hemmanet Överstegården i N Lundby, som hade det gemensamt, att de rustade för samma soldat, samt undgingo därigenom sannolikt att dela det öde att utdö, som under pesten 1711 drabbade den till dess kvarboende Kappen familjen.

1738-53 Arvid Persson f1704 finns här som rusthållare. Vi tror oss veta att han var gift två gånger andra gången med Kerstin från Korpatorp. En av döttrarna återfinns i Törnagården och den andra Ingeborg gift till JonFrimansgården, men det måste vi utreda bättre.

Sven Hansson är rusthållare här och svärsonen och soldatsonen från gården Vg 24
Lars Wallman Bengtson f1722 tar över rusthållarskapet och sonen i sin tur Bengt Larsson.

Jöns Larsson * Maria Svensdotter

Jonas Larsson köper till Skatte 1794 för 19 Rd 28 sk och lånar 1795 50 Rd av Stenum Kyrka och sätter ¼ Hans i Hof som säkerhet. Det verkar, som att han får lagfart på detta hemman. Det bekräftas sedan att Kungl. Kammar Collegie utfärdat ett skattebref å denna del, varaf senare Johannes Andersson nedan tillhandlar sig delar av denna gård av Rådmannen Lars Mårtensson och Johannes Bengtsson 1823.

Anders Jonsson * Maria Andersdotter

köper av Jöns Larsson 1795 för 500 Rd Spec och får lagfart 1797. Lars Andersson och Jonas Jaensson voro vittnen till detta köp av ¼ Hans i Hof. Kan det vara han som var f1745. Anders och Bengt Larsson bråkar med SvenNilsgården ägare Johannes Jonsson om stängsling av åker lycka i Broga och Smedbacka kallade och de når förlikning, men får betala rättegångskostnaden. Till släkten enligt 1797 för Anders Jonsson utfärdat fastebrev.
Den genom sagda förvärv bekomna delen av hemmanet utgjorde ½ mtl, varav hälften krono och hälvten skatte, stannade, sedan modern på annat sätt erhållit sin andel i boet och systern utlösts i de båda sönernas ägo, vilka sinsemellan avgjorde äganderätten sålunda, att de genom utfärdat transportbrev sålde fastigheten till ett par obest. makar, vilka i sin tur överlät detta på boutredningsmännen, som slutligen återsålde hemmanet till den äldre brodern och dennes senare hustru – ett skenförfarande som givetvis endast åsyftade att den sistnämnde skulle "få sitt namn i gården".
Efter den sålunda blivne ägarens och h.h. död år 1868 och efter den sedan barnlös avlidna ena systern kom mantalet för släktgården att ändras till nuv. 1/6-del.

Anders Jonsson.

f1757 är gift med Elin Jonsdotter f1764 Törnagården. Han var son till Jonas Andersson som var rusthållare på Törnagården resp Sörgården. Anders dör redan 1810 och efterlämnar enkan, som vi återfinner som ägare av 3/16 Korpatorp. Anders Jonsson erhöll på 1790 talet rättens fastebrev å ¼ mtl skatte av rusthållet Hof Hansagården och efterlämnade enligt arvskifte efter honom av 1814 dessutom ¼ mtl krono i samma hemman "sedan änkan erhållit sin andel i boet", som det heter i fört lagfartsprotokoll av 1825.  Anders bror Lars Jonsson i Sörgården Bolumtorp blir förmyndare för Anders barn.

Nu framgår att Johannes och Lars Andersöner löser ut sin syster Maria, som är gift med Kappes Anders. De överlåter sedan genom transport till makarna Sven Andersson och Kristina Larsdotter sin del av hemmanet för en summa av 833 Riksdaler Riksmynt.

Sven Andersson.

f1779 bondson från Hof med hans kära hustru Christina Larsdotter dotter fr brukare av Grefvagården transporterar halva hemmanet Grefvagården mot en ¼ Hansagården 1823 jämte 833 Rd. Paret är barnlöst och de försvinner sedan ut i historiens glömska). Att dessa senare i sin tur redan i mars samma år överlåtit hemmansdelen på rådmannen Lars Mårtensson å Bjärsgården Häggum, och nämndemannen Johan Bengtsson i Uddagården Bolum för 500 Riksdaler, samt att dessa sist nämnda slutligen i okt 1823 år för 483 Riksdaler Banco överlåtit densamma på den förstnämndes broder Johannes Andersson och hans hustru Cajsa Jonsdotter. 

Denna omständliga procedur för överlåtelsen av hemmanet från den era låter en förmoda, att då några svårigheter för s.k. lagfarts erhållande förelegat eller att Johannes hustru önskats ha sitt namn i gården - ett skenköp har i varje fall nu förekommit. Vid arvskifte efter Johannes Andersson kom sedan ¼ mtl Hans i Hof i första giftes dotterns med mans ägo och genom knep vid denna halvsyster Brittas efterlevande mans 1898 timade död ytterligare 1/12 - del därav i den förstnämndes sons ägo, så att denna avkomstgren av det ursprungliga halva hemmanet erhöll 1/3 mtl, under det att av återstoden 1/6 mtl ena tolftedelen ärvdes av den yngsta halvsystern Maria samt lades i sambruk med Grefvagården och den andra av den kvarvarande halvsystern och hennes man genom försäljning förenades med AndersTorstensgården.

Anders Jonsson är alltså 
rusthållare för ¼ mantal krono och ¼ mantal skatte Rusthållet Hansagården. Då likvisst tillkjännagafs det änkan före äktenskapet infördt i Boet 1/8 del och dess aflidne man likaledes 1/8 del i Hansagården Hof; samt sedermera under äktenskapet förvärvat ¼ i Hansagården och 3/16 i Korpatorp. Anders dör 1810 och efterlämnar enkan Elin Jonsdotter och 3 myndiga barn, som alla bär spår efter sig i bygden. Han är också ägare till ¼ Grefvagården.

 • Johannes Andersson f1787 övertar rusthållarskapet på gården efter arv af ¼ Hans i Hof.
 • Maria Andersdotter f1790 gifter sig med Kappes Anders Mårtensson brukade Kopratorp, Kappagården och slutar som inhyses på Grefvagården. 
 • Lars Andersson f1798 gift med Annika från Heljesgården och återfinnes på Grefvagården. 

Enkan nöjer sig med 3/12 Korpatorp och lämnar därmed Hansagården 1814 för just Korpatorp. Johannes bekommer vid delningen av gården den västra ladan och Lars den södra. Lars och Johannes köper 1/10 Hansagården av syster och svåger för 5350 Daler i Rixgälds sedlar. 


Bengt Larsson f1762 tar över ansvaret som brukare efter svärfar ovan perioden 1794-1815 och flyttar sedan till Stora Boslycke vars svärsöner i sin tur tar vid där. Göran Andersson f1759 finns här som brukare från 14 men dör efter blott tre år. Br av Hansagården 1mtl ¼ skatte och ¾ krono. Hans son Anders kan ta vid och vi återfinner honom sedan under Smedjebacken under Grefvagården.
Bengt Larsson gift med Maria från Hofmansgården i Segerstad har bidragit till bygden med intressanta ättlingar

 • Maria gift med Petter Jonsson på Kärragården. Hon är änka under många år och bor senast på St Boslycke. Mer därom under Kärragården
 • Cajsa gifter sig med Kärres Jonas i samma gård
 • Inga gift till Prestegården Bolumtorp där hon dör troligen i barnsäng 37 år gammal
 • Anna stannar kvar på St Boslycke i två giften

rusthållare f1762 Hof 1814 och tillika förmyndare för Anders Jonssons barn ovan. Han flyttar 1815 till Boslycke i Häggum. Det kan vara så att han brukar i väntan på att Johannes Andersson skall ta över. Han finns här och bråkar med SvenNilsgården om stängsling av åker lycka i Broga och Smedsbacken kallad 1810. Det kan förklara att han blir förmyndare för Anders barn . 

Sven Andersson * Christina Larsdotter

f1779 transporterar 1823 sitt ägande ½ Grefvagården till drängen Lars Andersson i Hansagården för ¼ i Hans i Hof med en mellanavgift om 833 Rd. Sven och Christina håller själva i pennan. Taxeringsvärdet vid denna tranport var 1875 Rd. Sven återfinnes sedan på Hansagården och slutar sina dagar på Tomten utfattig. Paret är barnlöst.


Johannes Andersson

f1787 ärver ¼ Hans i Hof. Johannes får med lottens hjälp den västra av ladugårdarna och köper tydligen till sig den södra gårdsdelen av sin broder. Johannes övertager gården omkring 1814 blev rusthållare. Han börja köpa in syskonens delar redan 1816 är gift med Annika från Skattegården. 1824 köper han 1/8 av kronoskatte Rusthållet från Lars Mårtensson från Bjärsgården och Johannes Bengtsson från Uddagården för 483 Rd. 

Hans svåger Anders Mårtensson från Toltan försöker att 1820 tillskansa sig mer af fadersarvet än vad som står att läsa, men hur det går vet vi ännu inte. 1822 instäms Johannes till tings för att ha ertappats med ett lass ved av kronojägmästaren A Hök. Häradsrätten vill innan Johannes skall under ed svara på anklagelsen få undervisning av prästen och vid följande ting lämna intyg om bekommen Christendoms kunskap.

Johannes köper 1823 ⅛ Grefvagården av rådman Lars Mårtensson och nm John Bengtsson i Uddagården. Pappan Anders Jonsson hade redan köpt ¼ Grefvagården år 1797.
Johannes och Cajsa köper Deerens del i Jonas Bengtssons arf ¼ Heljesgården 1837 

1850 Johannes Andersson ägare af ½ Hans i Hof ¼ Kappagården önskar äfven att få qvarbo och erhålla sina ¾ sammanlagda uti Rännagärdet intill Korpatorp gränser i Ängen äfven lotterna sammandragna. 

Delägarne medgifva att till Johannes Andersson å Hansagården, som i sin nya skift bekommit jord som i några år varit ogödslad, till honom erlägga 33 lass gödsel hvaruti han dock sjelf deltager, det ofreja erlägges af samtelige i skifteslaget utom Anders Larsson i AndersTorstensgården och utgår i proportion på lotterna, så att Johannes Jonsson i SvenNilsgården Hof lemnar 12 lass, ¾ Grefvagården Lars Andersson arfvingar 6 lass, 5/12 Gustaf Pettersson 3 1/3 lass, ½ Kappagården Brinks arfvingar 4 ¼ lass ¼ Johannes Pettersson 2 lass. 

Johannes ättlingar

 1. Annika från Skattegården, som dör något år efter Ingas födelse. 
  1. Johannes dotter Inga f1816 gifte sig med Johannes Johansson även kallad Nissen av det skäl att han är son till Johannes Nissen rusthållare för SvenNilsgården och han brukar under sin levnad SvenNilsgården.
 2. Cajsa Jonsdotter från Heljesgården
  1. Brita Stina gifter sig med Anders Heljen på Kämpenhof där vi kan berätta mer. Deras barn dör i unga år och dör utan arvingar.
  2. Maria gifter sig med sin kusin Anders Griven på Grefvagården.

1861 börjar Johannes att trappa ner och arrenderar ut till ½ till Anders Griven Larsson. Cajsa dör 64 och Johannes 4 år senare och paret visar sig tillsammans ägt ½ mantal Hansagården i Hof, ¼ d:o i Kappagården Hof, ½ d:o Heljesgården och 3/32 mtl Korpatorp och i lösören 361 Kronor och 48 öre. Vid arfskiftet delas fastigheterna mitt av.
¼ Hansagården 
som äges av Anders Griven Larsson 1850 är den del som ligger vid gamla utfarten från Hof och som troligen kom att integreras mot AndersTorstensgården.

Skiftet

½ mantal Hansagården Johannes Andersson 

Mannbyggnad 22 aln lång 12 ¼ bred och 4 aln hög innehåller 2ne rum och förstuga har 2ne eldstäder 80.- 
En bod 20 aln lång 9½ aln bred 3½ hög 10.- 
Ladugården i väster 43 lång 10 aln bred och 5 aln hög innehållande Fähus, stall loge och lador 28,32
Östra Ladugården 42½ aln lång 10 aln bred och 5 aln hög innehållande stall Fähus, loge och lada 28.-

¼ mantal Hansagården 
äger Anders Larsson i Torstengården. en Mannbyggnad 23½ aln lång 10 aln bred och 3 aln hög innehållande 3 rum och förstuga har en eldstad 40.-

¼ Mantal Hansagården 
äges af Johannes Jonsson 
En manbyggnad 21 ¼ lång 8 ¼ bred 4½ hög har 3 rum oinredda en eldstad. 13,16
En bod 16 aln lång 7 aln bred 2½ aln hög 5.-
En Wagnbod 10½ lång 7 aln bred 4½ hög samt ett svinhus derintill 3.-
En ladugård gemensam till Johannes Jonsson och Anders Larsson. 
47 aln lång 10½ bred 4½ hög innehåller stall fähus svinhus loge och lador 31.16.

¼ mantal Hansagården 
äger Anders Larsson utflyttar 600 aln från Bostaden 
En Manbyggnad 40
½ i en Ladugårdsbyggnad 15.32 55.32

¼ Mantal Hansagården 
äger Joh Jonsson utflyttar 3500 aln från Bostaden 
En Mannbyggnad 13.16
En bod 5:-
Ett svinhus 3:-
½ i en ladugård med Anders Larsson 165

Följande Undantags innehafvare anmälte sig framsade handlingar neml Anders Martinsson å ½ mantal Grefvagården, Johannes Jonsson å ½ mantal Kappagården, Jonas Jonsson å ¼ Hansagården. Såsom förmyndare för Jonssons omyndiga barn anmälde sig Jonas Andersson i Stommen Bolum.

Delning av ½ Hans i Hof mellan Anders Griven och Johannes Johansson sker 1869 

Johannes Andersson

fortsättning

Han blir änkeman en andra gång 1864 och vi kan där se att makarna ägde ½ mantal Hansagården och ¼ Kappagården och ½ Heljesgården och 3/32 Korpatorp och lösören för 361 Kronor. 

men arfskifte sker inte förrän Johannes själv är borta.

 • Brita Stina som gift sig med Heljen brukare från Heljesgården har ärft ¼ Heljesgården och 1/8 Kappagården.
 • Maria som gift sig med Anders Griven Larsson som nu äger Grefvagården har i arv fått idem. 

Man bestämmer att Johannes skall få sitta i orubbat bo på ½ Hans och 3/32 Korpatorp och döttrarna får dela på Kappa och Heljesgården. Johannes föreskriver då att arvet efter honom skall vara sådant att Inga dottern i första äktenskapet skall erhålla ¼ Hans i Hof medan de andra döttrarna får dela på den andra ¼ samt få 1/32 af Korpatorp var. 

1879 genomföres arfskiftet efter Johannes och här får döttrarna vara med. Han äger enligt bouppteckningen ½ Hansagården 3/32 Korpatorp. 

 • Inga dotter i Johannes första äktenskap med Annika är gift med Johannes Johansson brukare av Hansagården. Hon får ¼ Hansagården och 1/32 Korpatorp.
 • Brita Stina är nu gift med Anders Johansson i Kappagården. De får 1/8 Hansagården och 1/32 Kopratorp. 
 • Maria gift med Griven får 1/8 Hansagården och 1/32 Korpatorp

1869 delar döttrarnas män upp byggnaderna till ½ Hans och ¼ Kappagården, så att lotten ger Helgen östra ändan af Hans boningshus samt västra ladugården och  Griven får västra boningshuset och mellersta ladan och Inga med sin Johannes Jonsson får ett i söder och norr uppfört boningshus samt den i öster belägna ladan. 1870 byter Griven till sig Hansagården och mot att Heljen får resterande delen av 1/8 Kappagården. Mer om detta på annan plats. 

Till släkten 1797 för Anders Jonsson utfärdat fastebrev.
Den genom sagda förvärv bekomna delen av hemmanet utgjorde 1/2 mtl, varav hälften krono och hälvten skatte, stannade, sedan modern på annat sätt erhållit sin andel i boet och systern utlösts i de båda sönernas ägo, vilka sinsemellan avgjorde äganderätten sålunda, att de genom utfärdat transportbrev sålde fastigheten till ett par obest. makar, vilka i sin tur överlät detta på boutredningsmännen, som slutligen återsålde hemmanet till den äldre brodern och dennes senare hustru – ett skenförfarande som givetvis endast åsyftade att den sistnämnde skulle ”få sitt namn i gården”.
Efter den sålunda blivne ägarens och hans hustru död år 1868 och efter den sedan barnlös avlidna ena systern kom mantalet för släktgården att ändras till nuvarande 1/6-del.

Släktföljden.
1. Anders Jonsson.
2. Johannes Andersson.
3. Inga Johansdotter g.m. Johannes Johansson.
4. Johan Gustaf Hoffman.
5. Beata Hoffman, g.m. Oskar Johansson. Ägare till 1/3 mtl Beata G. Hoffman o hennes man Oskar Johansson.

Släktföljden ¼

Anders Andersson från Varnhem flyttar till Kärragården.

från Hfl omkring 1840 eges av ¼ Jonas Andersson Bengtsgården Bolumtorp brukare Sold J Blom
¼ egare och brukare Anders Larsson på Stommen Bolum
Erik Pettersson f1802
½br av ¼ Hansagården från 38 sold Brink står som ½br därefter Bruk Anders Larsson Stommen därefter Johannes Pettersson f1813.

Johannes Johansson 

f1817 är mågen och gift med Johannes första dotter Inga. Han är dessutom son till Nissen f1781. Johannes brukar både SvenNilsgården och Hansagården, som han tydligen prioriterar på äldre dagar. 1869 sker en klyvning av Hans i Hof mellan delägarne Johannes Johansson och Anders Griven Larsson, hvilka äga hälften eller ¼ mantal vardera. Detta kan vara ett första steg till att Hans raderas från kartan.

Deras äldste son Gustaf tar över gården så småningom under det välklingande namnet Hoffman. 

Griven 

får tydligen ¼ mtl av gården som han sedan för över till dottern 1895 Lina som ju är gift med Johan Wilhelm Andersson. 

Gustaf Nissen Hoffman är äldste sonen.

Beata Hoffman, gm Oskar Johansson.

gården bestod då av 13 ha med 9 åker. Den förvärvades 1908 och byggdes vid skiftet 1860. Familjen lämnar denna fastighet för Munkgården som de först arrenderar men sedan förvärvar av Domänverket. Allt sedan dess har Hansagården stått där ensam som ett minne av den tid som flutit. Ägare till 1/3 mtl Beata G. Hoffman o hennes man Oskar Johansson.

Beata Hoffman och senare Emil Hoffman äger 1/3 Hans perioden 13-31

Statarfamiljerna

Klas Mossberg tror jag mig bo här från 31 till 38 då de drar till Saleby 

Per 01 - 13 slukas 1/6 av Hansagården upp av Torstensgården.


Hansagården

Den Hansagården som utflyttar till Hofs ängar är ¼ som ägdes av Johannes Jonsson. Man flyttar en manbyggnad värderad till 13 Rd, en bod och ett svinhus samt hälften i den lada, som delades med Anders Larsson. Då denna del hör samman med Kappagårdarna berättar vi mera på dess sida, men vi tillåter oss dock en sammanfattning.

Varja Per Per Anders Johansson 
f1819 står som ägare och brukare av dels Kappagården, som han förvärvar genom Inga Brink och dels den Hansa och det torde vara denna del 

Anders Petter Blomström Persson

soldaten och skomakaren, som förvärvar denna fastighet nere på Hofs ängar. Han flyttar från Bolums Tå den stugan, som Halsdukes hade bott i som låg mellan SvenAndersgården och Samuelsgården och använde den måhända som skomakareverkstad.
Sonen Aron Johansson tar över 
Elin Johansson g Jansson brukade denna Hansagården. Familjen flyttade sen till Västomten i Stenum 
nere vid sjön brukades senast av Emil Andersson men gården har nu slukats upp av andra gårdar och rester av gården går nu knappast att urskilja. Den ligger nu under Skattegården Bäckström och kvar är endast ett magasin och en jordkällare.

 Avstyckning

Soldattorp Vg 24.

Jonas Jonsson
Från ¼ Hansagården som äges af Johannes Jonsson dess anlott efter hemmanstal uti följande ägor till Jonas Jonsson bortförande 421-423, 429 – 4436, 449 451a 452 utgörande 2,19,3 eller tillsammans 6,7 deraf ¼ del tillfaller förpantningstagaren Jonas Jonsson 1,17, 7½
Jonas Jonsson bekom ersättning härför på ¼ Hansagården skifte under Litt Ca
461 461a, 462 åker 463 Betesmark 464 Tomt, 541 betesmark, 459 åker 458 betesmark

Perssons Snodig 

Johannes Snodig Persson f1829.

Olof Bloms soldattorpet

gratialist dör 1902 och hans änka Palm dör 1927, sonen Carl Fredrik Blom är hemma till 15. Änkan dör 1927 och då kommer hyrande hos Bloms sterbhus är Johan August Hedberg f1851 som hyrde 1913-28. samtidigt som Bloms dotter bor här 1913 till 22 P1132239

Skatebacken

kan den finnas under Hans.

Ens 
Mindre del av av fastigheten Hans i Hof kallad Ens Tå. Efter Jonas och sonen Frans, köpt av J G Hoffman SvenNilsgården och efter den sistnämndes död 1906 ärvd av dottern Beata. 
Korpa Stina bodde i stugan en del år innan den försåldes till Johan Pauli i Bjellum, som flyttade och byggde upp densamma på nytt. Står ännu kvar väster om kalkbrottet () och är nu gulmålad. Ladugården blev också flyttad till ny plats och står nu på Snyggabon.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] [ Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]