Jägartorpen

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] [ Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

Bengt i Jägartorpet finns här 1687 då han ger 4 skilling till Kyrkan. Anders gav 10 1699.

-1707 Jon i Jägartorp med hustru och barn flyttar till Segerstad och ersättes av
1707- Carl som kommer 1707 från Bierka ?
stället har så långt tillbaka man känner inga stadigvarande innehavare.
Jonas Andersson finns Enligt domboken 1811
Träbeningen bodde inhyses här innan Askebacken 
Stuga NO Jägaretorp var bördig från Gåran och Göersa
Lillebon Jonas Larsson f1792 och hans änka sedan de brukat Korpatorp.
Fiskars Gustafs änka och hans barn finns här som inhyses.


1737-52  Soldaten Anders Engberg Ringberg 

f1725 skrivs som åbo här i mitten av 1700 talet. Vi har lite oklara relationer här men han var gift med Brita Jonsdotter, som överlever honom i över trettio år och från sommartinget 1811 saxar vi ett intressant inbördes testmente mellan kvarvarande syskon Jonas, Kerstin och Brita.

Vi vet att

  • Brita var gift med Olof Erson som fostrade en son, som dog i fält 
  • En Maria som inte finns med i testamentet men f1742 som gifte sig med mjölnaren i Prestegårds qwarn.
  • Stina som gifte sig med Arvid Andersson i Hofmansgården Segerstad. 
  • Jonas f1752 uppenbarligen ogift och som dör 1811 som dräng på Jägartorp
  • och Kerstin som sedan står som enka här på Jägartorp.
Testamente

Vi vet att detta alltså inte kan stämma då vi mer litar till rättsväsendet än presten. Texten är ändå en så intressant tidsspegel att den väl förtjänar att visas. 
№ 36 H R företeddes följande öfwerenskommmelse: 
Under ett gudeligt L HLS 
Efter hwars uppläsande och sedan anmäldt blifwit att Brodern Jonas Andersson wore med döden afgången H R genom påskrift å originalet som återställdes meddelats den under rättelse det bör en besannad afskrift häraf tillställes den aflidnes arfwingar, H R i fall af befogenhet kunna deremot anföra klandra med iakttagande af lagens föreskrift i 18 Cap Ärvdabalken. 
I A S 
Under ett gudeliget eftersinnande af människan förgänglighet och att döden oss alle lefwandes säker ändalyckt inne wi en billig försiktighets fordra; att i Wår ålderdom medan den högste ännu behagar förunna dess sinnetd och förnufts krafter om dödfalle qwarlåtenskap i följande frivilliga forordnande uprättad och gifwa till warandra. Så framt den ewiga allmagten efter sitt allwisa råd Behagar uplåta det emellan vår själ och kropp warande föreningsband skall den utaf oss 3ne ggne nuwarande syskon nämligen 

  • brodern Jonas Andersson skrivs som dräng
  • systern Brita Andersdotter
  • Kerstin Andersdotter 

nu alla komma och samman med warde. Så Wilja Wi göras en liten anstalt om wår lilla Egendom Lydande som i löst som fast i wad namn och wärde det ware må så att nu den allwisa för synen Behagar att kxgte oss någondera utav denna Wärlden, Wilken utaf oss den nådiga guden tänker låta, lefva efter alt så wilja wi göra denna lilla gåfvoskrift ut af en fri mans och otwungen wilja så gifver wi den efter lefvande, at af oss all vår då lilla qwarlåtna egendom så i fast som löst ewad namn och värde det vara må fritt nyttja och begagna till sin egen förmon utom något klander ut af någon; ut af wåre andre arfvingar så att ingen utaf dem hafwa någott det minsta att efterfråga förän efter allas wår död. all den stund då wi alla äro kommo till en så hög ålder att ingen utaf oss behagar att ingå i något äktenskap utan wi äro alla war för sig utan någon lifsfrukt, till bringat i förtiden af någondera utaf arf. Ock om försynen så behagar att vår ålderdoms bräcklighet tilltager att wi nödgas att sälja vår lilla fasta egendom emot någon liten undantag antingen inom eller utom odala ägorna att då den utaf oss som efterlefver utaf må sitta orubbat i sin lifstid och begagna sig utaf alt hwad som ofwan nämnt är.
Och dätta hafwer wi alla 3 giort och gifwit till deras med den nådiga guden, tack för lången god hälsa och sunt förnuft uti opartiska wittnens närvaro som skedde uti Jägaretorp den 17 jan 1809.
Jonas Andersson brodern sjelf hållit i pennan Brita Andersdotter och Kerstin Andersdotter båda systrar
till wittnen Anders Lindqvist och afskedade soldat i torpet Erik Jonsson bonde i Pilhult.

~ 1830 Jonas Larsson f1792 finns registrerad som 1/16 omkring 1830 som äg och sold Band som brukare.


Jägartorp eller Juttars

1812 - 45 Petter Johansson

f1790 hemmansägare i 1/16 Jägartorp Hof kom från Korsbacken och brukare av Vässtorp Bolum var född 1790, gift med utsocknes Maria från Rådene. Efter Petters död gifte Maria om sig med änkemannen Johannes Jonsson i Hof Sven Nilsgården, "Nissen", under detta gifte i Hansagården. "Nissen" var förmögen och änkan trodde sig göra ett gott parti, men blev efter mannens död i stället skinnad, i det dennes arvingar, då hon icke "var med" (skriven) i gården, icke fick något av kvarlåtenskapen utan i stället fick "sätta" det hon dit medfört. Petter Johanssons hustru kallades av icke utredd anledning för "Juttagumman". I en variant av den s.k. Hofska visan nämnes Juttarn (Jöttarn) som alltså möjligen varit binamn å mannen.
Petter i Jägartorp hade vid ett tillfälle 8 får, som dog för honom i rödsot (sommarsjuka). På kvällen, då han nedgrävt djuren, kom en i närheten boende torpare – Band – och bad, att få bli vid dessa. "Dä ä uselt å förstöra så mycket mat!" sa han. "Dä får du inte", svarade Petter – "men du vet var de ligger!" – Han ville inte ha någon skuld i om kadavren blev till skada! En nöd, som drev till ätandet av sådant kött, fanns den tiden.
Petter Johansson och hans hustru voro enligt släkttraditionen bördiga från Varnhem och voro från sin inflyttning till socknen hemmabrukare å Vässtorp i Bolum, där de efter att ha inköpt Jägartorp i Hof efterträddes av sin son. Deras öfverlefande barn

  • Gustaf August Trollsvikarn Lättars f1815 som skrivs senare till Trollsvik, där vi sammanfattar mer. Gustaf Pettersson hemmansägare i Jägartorp och AndersTorstensgården Hof Bolum föddes 1815 gift med Maria från Rökstorp. Av barnen gifter sig Kajsa med Räven från Påvagården i Segerstad. Kristina gifter sig med Falbon. Gustava gifter sig med Lars Magnusson på NolBreagården. Gustaf August f1855 tar över gården
  • Maja Stina gifter sig Per Pettersson i Törnagården (medkoppling till Säckasten) 9 barn och hon överlever som änka på Törnagården.

Sonen Gustaf Pettersson övertar bruket av Västorp. Gustaf, som sedan köpte en hemmansdel i Bosgården Hornborga, vilken han emellertid p.g.a. grannarnas ovilja, emedan han var med om att begära laga skifte av Hornborga by, måste överge. Han inköpte sedan 5/12 mtl Anders Torstensgården eller Trollsvik, som denna del av hemmanet efter att vid laga skiftet ha utflyttats till en f.d. kronointäkt kallad Trollsvika åkern benämndes, liksom såväl Gustaf som sonen August därefter aldrig kallades för annat än Trollsvikarn. Båda ställena ha sedan resp. tid gått i släkten.

Trollsvikarn Sonen August Gustafsson f1855 övertar Jägartorp och Trollsvik och skapar ett sambruk av dessa båda gårdar.  August Gustafsson fick i sin ungdom s.k. amerikafeber och för att hålla honom hemma överläto föräldrarna gården till honom. Gifter sig med Inga Greta från Veka Kungslena, en gård som ingår i familjens vård. Arvskifte har ej ännu ifrågakommit och hemmanet såväl som mödernet, Vekagården i Kungslena, som bebos och brukas av sonen Sigfrid, ägas av bröderna gemensamt.
Vid Gustaf Petterssons död lades Jägartorp definitivt i sambruk med det större Trollsvik. Ernst Bernhard Gustaf f1881 ogift, delade ägarskapet med till Jägartorp och Trollsvik med Oskar f1891. Sonen  Sigfrid Gustafsson f1885 tar hand om Veka i Kungslena. Vid Gustafs död lades norra delen definitivt under Trollsvik.

Så fick

Norra Trollsvikarn den norra delen efter sin fader och får ta med sig halva manhuset men det verkar inte ha blivit någon flytt. Om han avyttrar eller integrerar till Trollsvik vet vi inte.

Mellandelen tilldelas Maja Stina, som hon låter maken Per Pettersson i Törnagården råda över. Detta kan förklara att denna del blott lämnat kvar en förfallen lada på området. Kan fastigheten ha erbjudit rum för inhyses i denna del ?

Tillsammans har de 1/16 mantal och de äger tillsammans
1/16 mantal Pär Pettersson och Gustaf Pettersson innehafva följande gemensamma hus samt anläggningar, nämligen:
1¤ Manhus, gammalt och lågt, men i brukbart skick till en del brädfodrat, täckt med halm och torf, innehållande förstuga, boningsstuga, kammare, wisthus och wedbod.
2¤ En byggnad, i godt skick, täckt med halm och torf, innehållande förstuga och klädkammare.
3¤ Ett mindre swinhus, så kallt snedbygge.
4¤ Stensatt källare i försvarligt skick
5¤ En byggnad i förswarligt skick, täckt med halm, innehållande loge wagnbod samt twenne lador.
6¤ Ladugård gammal men brukbar till en del af sten täckt med hal innehållande fähus samtt stall.
7¤ En mindre plantering af endast körsbärsträd.

Södra delen Gustaf Eriksson får södra delen 1/16 se nedan.


1868 Gustaf Eriksson

var ägare till den södra delen av Jägaretorp. Anonym ägare och om husen vet vi 1868
1¤ manhus, gammalt, men brukbart, till en del brädfodradt, täckt med halm och torf, innehållande förstuga, boningsstuga, kök, kammare, wedbod och ett kontor.
2¤ Stensatt källare i förswarligt skick
3¤ Ladugård, gammal men brukbar, täkt med halm, innehållande stall, fähus, loge, två lador och redskapshus.
4¤ Ett mindre swinhus af sten.
5¤ En större plantering af tjugoen aplar och en mängd körsbärsträd jemte några oxlar samt ekar.

77-85 Slinken Per Johansson

Snoppen, Slinken eller Halte Per ett namn som senare följer honom till Övre Skattegården i Hornborga. Han var bördig från Sörgården i Bolumstorp och hade varit torpare under Prestegården i Broddetorp, och brukar 1/16 från 1877 till 85 och återfinnes sedan som inhyses i Hornborga. Men dessemellan tydligen brukare av Samuelsgården där hans hustru lämnar honom.
Han gifte sig med Maria Jonsdotter från Pilhult och bland överlevande livsfrukt Johan Alfred som dör i 20 års ålder på Bjellum och Emma Kristina som gifte sig med Silver Frans, som hade Övre Skattegården och som senare flyttade in till Vilan i Broddetorp.

1884-89 Sven Johan Söns Johansson

f1851 brukade 1/16 Jägartorp och återvänder mot Skara området. Makarna hade en son, som var tokig och en dotter Ida gift med Lind. De kom från slätten "Öttuma får di har inga lår" Vi får leta mer.

1891- Gustaf Spång

f1845 korpral och gratialist kom 1891 från Istrum och blir änkeman och dör själv 1928. Dottern Emma Josefina stannar över 31. Spånges är den sista i detta självständiga Jägartorp. Under denna period så sugs Jägartorp upp av AndersTorstensgården under Evert Carlsson och Carl August Gustafsson. Emma Josefina Spång f1883 flyttar och vi vet inte vem som övertar.


1884-01-17 Jägaretorp 15:1
Beskrivning över laga skifte å alla ägor till hemmanet Jägaretorp inom Bolum upprättad år 1868; 

a Jägaretorp 1/32 kronoskatte ägs av Gustaf Pettersson, som med utflyttningsrätt erhållit alla sina ägor å följande enda skifte.
b Jägaretorp 1/32 kronoskatte äga av Per Pettersson som med rättighet att kvarbo bekommit sina ägor i följande enda skifte
35 manhuset 36 Träd och kålgård svartmylla på grusbotten, 37 Ladugårds tomt stenfull 36 trädgård lika med 36
c Jägaretorp 1/16 mantal kronoskatte äges av Gustaf Eriksson, som under rättighet att med manhuset kvarbo bekommit sina ägor å följande enda skifte. 
38 Träd och kålgård djup svartmylla på grusbotten, Manhuset backe, Trädgård stenbunden mark, Tån stenfull mark Tån stenfull mark drev, 64 lyckorna åker
Laffalyckan åker djup svarmylla på grusbotten 
77 d:o, tomt med åker d:o 
a vattenplats i dreven 
b 20 fot bred utfartsväg 
Trollsvikarna eller Lättars bor här med sin fam och fru hela 70 och 80 talet.


Inhyses

Rangela Eriksdotter f1731, Sjukliga Annika Larsdotter f1767, Maria Turström som dör 1800. Kerstin Andersdotter f1754

Lars Band Ban

f1794 i Häggum. Stuga Norr om Jägartorp på Munkgården Samuelsgårdens mark strax intill gränsen. Bebodd av en soldatfamilj vid namn Band och som efter makarnas död nedrevs. Platsen utpekad av Oskar i Trollsvik sommaren 1977, men det enda, som minner om någon tidigare bebyggelse är nu några förvildade rosbuskar, av husgrunder synes ej ett spår. Lars Band f1794. 

Stuga strax norr om Jägartorp bebodd av en soldatfamilj vid namn Band och som efter makarnas död nedrevs.
En dotter till denne Band tjänade som ladugårdspiga hos komminister Bredberg i Broddetorp, vilken efter en del manipulationer med pastoratets vinsädes- och andra kassor rymde till Amerika.
Denna dotter var då han i slutet av 1920-talet fyllde 100 år änka och bosatt i Häggum.
Vid det besök nedskrivaren härav gjorde henne i anledning av hennes ålder meddelade gumman bland mycket annat, att hon några år förut råkat komma in i en ”vårvervel” samt fått ett ”sting” i sidan och efter den dagen blivit lam i ena armen (den vänstra), annars hade hon under sitt långa liv aldrig varit sjuk.

Föddes 1794 i Häggum tjänte i 22 år från 1818. Var gift med Annika Jonsdotter f 1796 och
hon gav honom barnen Per död född 1818, Johannes, Maria, Stina, Maria, Johanna alla
döda späda. Som skäl till avskedet ofärdig i vänster fot. Han var 172 lång. Han blir efter
avskedet inhyses under Jägartorp, och som ett tecken på fattigdomen denna anekdot:
Petter i Jägartorp hade vid ett tillfälle 8 får, som dog för honom i rödsot (sommarsjuka). På
kvällen, då han nedgrävt djuren, kom en i närheten boende torpare - Band - och bad, att få
bli vid dessa. "Dä ä uselt å förstöra så mycket mat!" sa han. "Dä får du inte", svarade
Petter - "men du vet var de ligger!" - Han ville inte ha någon skuld i om kadavren blev till
skada! En nöd, som drev till ätandet av sådant kött, fanns den tiden.abs1821
Stuga Norr om Jägartorp på Munkgården Samuelsgårdens mark strax intill gränsen. Bebodd
av en soldatfamilj vid namn Band och som efter makarnas död nedrevs. Platsen utpekad av
Oskar i Trollsvik sommaren 1977, men det enda som minner om någon tidigare bebyggelse
är nu några förvildade rosbuskar, av husgrunder synes ej ett spår.

Laffen och Laffenlyckan

ligger i sydvästra hörnet och lyckan integrerades vid lagaskiftet 68, med påföljden att detta ställe tvingades till markerna under Bolumstorp vid Uppsala vägen där vi berättar mer.

Gôers el Hômmans

Stuga NO Jägartorp. Gôern var bördig från hemmanet Gåran i Häggum och Gôersa "jeck umkring å klente bakåmma inni". Makarna hade en son som överlevde dem. Denne var konstig och hade för sig att han fått en s.k. firfota (ödla) i sig. Han hölls inackorderad hos Lites Gustaf. Gôers ställe benämndes även för Hômmans, och skulle enligt traditionen ha varit bebott av en soldat med namnet Hofman, fast när – det vet nu ingen.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] [ Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]