Ryttartorpet

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] [ Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

Kallas också i hfl för Ryttaränget. Tillhörde Garpegården och var värderat till 166.67 i en bouppteckning caps. 24, där det även kallades Jägaremarken. Torp på en särskild av gammalt hemmanet Böljan JonPersgården i Bolum tillhörig utmark, den s.k. Ryttaremarken i Hästhagen, vars läge av traditionen ännu ungefärligen utvisas, ehuru det redan på 1820-talet synes ha försvunnit, dock med dithörande åkerjord ännu odlad och behållen gården.

Ryttartorpet

-1791 Sven Andersson f1736 dör på platsen 91 och frun flyttar åter till Högsgården Segerstad, där dottern brukar.

1792- Johannes Fogelberg Ryttaren f1748 kom 1792, då familjen inflyttade från Sjogerstad, till i början av 1800-talet, innehavare av Ryttartorp. Han var gift med Maria Larsdotter, som kom från Berg.

1795-6 torp Elias Sahlberg f1762.

Sven Hansson från Ving med sin fru Catarina f1748 i Häggum. Petter Andersson torp här 1793.

Swen Jansson f1748 var torpare på Ryttartorpet och var gift med senare änkan. Han dör 1803. Vi vet att hans änka Catarina Månsdotter f1746 JonPersgården får hjälp att hyra ut marken till avskedade soldaten och svågern Jonas Blomberg på 4 år, vilket jag tycker att vi kan bjuda på. Hon dör 1813. Deras två döttrar dör i unga år. 

Jonas Olsson Blomgren 

f1767 gift med (Catarinas syster) Ingrid Månsdotter f1758 med sina tre barn bor här. 1811 instäms han tillsammans med sin husbonde Erik Jonsson i Pilhult för att åverkat ¼ lass wed och husbonden är ärlig nog att vidgå att han är ensam ansvarig för åverkan. Barnen äro

 1. Backa Maja gift med Per på Backen där vi kan följa hennes vidare öden
 2. Inga möjligen född i Brunnhem
 3. Stina f1791 i Brunnhem
 4. Johannes f1795 jordbruksarbetare på diverse gårdar gift med fattiga Maria från Gudhem och producerade fem barn på Storegården i Sätuna. Dottern Stina gifter sig med Snodig under Persson i Marka.
 5. Är ju pappa till Backa Brita som är mor till Johannes Backa Britten, som vi återfinner på Stenåsen.
1808-07-06

Efter skrefne Contrakt är afslutadt undertecknade emillan

 1. Såsom nuvarande Änkan Catarina Månsdotter nu godvilligt afstår dess Beräkning enligt det Contrakt af den 18 januari 1876, wi med dess afledne man Sven Jonsson ingådt å rätt ägande och innehafwande Hemman Ryttare eller Jägaremarken Kallad så uplåter wi nemde hemman, som det nu befinnes till jord hus hägnad till afskedade Soldaten Jonas Blomgren; mot följande villkor.
 2. Kommer denna åbon att Hemmanet tillträda Fardagen 1809, och får af honom innehafwda uti 4 år derefter emot det han till oss årligen betalar uti Februari månads början femb /:5:/ Riksdaler Banco, såsom skatt.
 3. Och tillika kommer denna åbon, att årligen till nuwarande änka Catarina Månsdotter wid Thomastid aflämna 2 skp Råg, 2 d:o hafra, uti ren och förswarlig säd och äfwen skall meromnämnde Änkan åtnjuta och behålla den del af Kålgården, samt öfrige tomter som hon nu innehafwer och såsom äfwen utså en Kanna Linfrö å den jord som hon finner tjenligast wara, å detta hemman, och det äfwen årligen; Samt tillika skall ofte nemda Änka under den tid som föreskrefwen är, åtnjuta fritt huserum med wed och wärma, samt kokning efter behofwet; och skulle denna änka medhinna att sig förskafwa ko till nästa wårfrudag 1809 skall åbon Jonas Blomgren från sidst nämnda tid, den framföda till dess hon kan sig på betesmarken själf nära, dock ej räknadt widare än för första året.
 4. Alla hus och hägnader, som till deta hemman hörer, kommer af åbon att repareras och underhållas och tillika answara såwäl för de sidst förflutna åren som de tillkommande och wid dess afträde, som mer desse hus och hägnader att undergå laga syn.
 5. Och som Mangårdshusen, äro för det närwarande på sina ställen mycket bristfälliga, så ålägges åbon Jonas Blomgren att inom nästa året utgång härå hafwa wärkstäldt nödiga Reparationer der det tarfwas.
 6. Den å hemmanet wäxande skog kommer af åbon wårdas och anfwändas, och ty af hus intill det nusta utom wårt tillstånd widröras, skjer annar hävda, ware han genast sin Fardag förlustig, och från hemmanet utkastad.
 7. Då wi finner oss wid att själfwa å denna skog föröfwa något hygga, med löfbrott eller annat, skall åbonn så få åtnjuta 1/3 del häraf.

Af Bolum d 6 julii 1808. Lars Persson Erik Jonsson
Med förestånnde Contrakt är jag nöjd och åtager mig det till alla delar fullgjöra Jonas Blomgren

1862 köper Lars Larsson i Böljan JonPersgården Ryttartorpet på auction af sterbhuset efter Maja Larsdotter i Garpegården.

Lars Jonsson Sörgården Bolumstorp

1821-1823 Jan Sigvard

från 1821-23 i Ryttartorp f1790 i Segerstad efter denna avflyttning 1829 är stället ej mera nämnt i hfl,

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] [ Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]