Lille Böljan el Backen

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] [ Lille Böljan el Backen ]
[underordnad]

Lille Böljan eller Backen ¼

Anders Hansson son till Hans i Hansagården.

Lantmäteriet har bestämt att det heter Backen 12. I Jordebok 1685 förekommer beteckningen Backen men f.o.m. 1715 är båda namnen vanliga. Böljan kommer av bulna, bulle, bilster och betyder höjd eller av fornsvenskans bulghin uppsvälld ojämn och tuvig terräng. 1741 finns två ställen Bengt Backen och Jöns L Böljan.
Gärden: Gullrört.

1 mtl 1772 ägdes av Lilla Böljan krono Rusthåll And Andersson Hans Bengtsson, som också nämns 1770 vid ett bröllop.

1795 ägs Backen av Bengt Hansson Anders Jonsson

Det var osämja mellan familjemedlemmarna i hemmanet Backen Bolum, i det att mågen ej kunde dra jämt med svärföräldrarna och man talade om att det även förr i tiden där varit missämja samt om att gården i det avseendet var en olycksgård. En dag sade mågen :"Dä blir allri no lôcka här - ja har sett en svarter katt på skorsten!" Vidskepelsen fanns kvar in på 1900 - talet.

En dag sade mågen: "Dä blir allri no löcka här - ja har sett en svarter katt på skorsten!" Vidskepelsen fanns kvar in på 1900 - talet. Sägnen Jättekvinnan och Bryggkaret.

 • Anders Isaksson och hustru Ingrid Svensdotter från Gudhem står här fram till 1791.
 • Hans Bengtsson f1720 skrevs som dräng här 1743 hans son tar över
 • 1807-31 Bengt Hansson f1751 Häggum står som första namn i boken och han är gift med Lena. Hans Bengtsson finns här med sin dotter pigan Kristina Hansdotter som flyttar 1808 när fadern? dött. Pigan Ingrid Jonsdotter från ? kommer och hjälper till under 4 år. I nästa förhör så står han som gift med Katarina Andersdotter f1857 vilket förbryllar. 
  Bengt flyttar till SvenNilsgården
 • 1828-9 Anders Olofsson f1797 brukar 1828-9 och flyttar sedan till Nilsabo och anfader till Källängen

Backen, Lilla Böljan i Bolum såsom släktgård.

Till släkten omkring år 1811, då stombonden Anders Jonsson i Hornborga från 1812, där nedsatte sig. Han var född 1745 känd bland annat som far till Ruter. Hans yngste son Petter född 1784 gifter sig med Backa Majes från Ryttartorpet under Bolgan. Sedan går ägandet (mot Hjilmer uppgifter) till yngste brodern Erik Andersson, vars dotter Maria i Backen för gårdens ägare vidare. Hon gifte sig med soldaten Olof Rehn från Rehnsbacken, han som drunknade på Hornborgasjön efter en GM på Axvall.

1811-1824 Anders Jonsson

f1745 på Övre Stommen Hornborga och är tydligen en framgångsrik bonde. Köper Holmagården men bor aldrig där utan kommer hit 1811 och lämnar över till sin son Petter.

Från domboken 1812 kan vi få fram att 

1ste Efter bägges vår död skall våra söner Erik och Petter hafva ¼ från den del af rusthållet Backen Bolum och skall betala till vår måg Anders Svensson [f1770] såsom lösen för fastigheten en summa af 166 Rd han har icke någon del i den gröda som efterlämnas.
då våra söner Jonas och Anders har vid sitt gifte fått sin deremot svarande lott i fastigheten män efter bägges vår har de att fodra två femmande delar af den gröda som då antingen bärgas af den fierdedel Backen Bolum 
Ofvanstående testamänte hafva för oss tvänne gånger hört uppläsas och förklara oss å ömse sidor nöjda 
Sentet af Hornborga den 9 okt 1811 Anders Jonsson och Maria Andersdotter föräldrar
till wittne Lars Jonson i Bosgården.
Med det på andra sidan stående Testamente vilja vi undertecknade barn med vördnad och tacksamhet betacka våra föräldrar för den bemödan och aktsamhet de bewisat oss. Såsom barn och wittnet äro därmed nöjde 
Jonas Andersson 
Anders Andersson 
Erik Andersson 
Petter Andersson söner 
Då jag å min hustrus vägnar med all wördnad vill betacka äfven mina svärföräldrar för den Nit och trohet de bevisat för sina barn å min hustrus vägnar. 
Anders Svensson måg  Till wit Lars Jonsson. 

 • Jonas f1774 tar vid Holmagården.
 • Anders Ruter f1777 som får ta över Övre Skattegården och slutar på Löfåsen på Vallen.
 • Maria Andersdotter gift till Södra Sniken.
 • sonen Erik Andersson dotter Maria i Backen även hon från Stommen Hornborga kopplas till nästa följd. Maria säges vara hennes farfars ögonsten varför han särskilt omhuldade henne.
 • sonen Petter på Backen f1784 brukar Backen. Han hamnar senare som inhyses och var gift med Backa Maja och föräldrar till Anders, som stannar som dr på Backen och föräldrar till Johannes Majen f1826.
 • Lars f1789 Stommen Hornborga.

Backen delas när Petter och Maria ärver ¼ del var.


son dotter Maria i Backen

f1811 Stommen Hornborga. Vi berättar först om hennes relationer

 1. Olof Rehn soldat på Rehnsbacken Västorp, men åbo Backen efter giftermålet. Han drunknade efter en mönstring på Axvall. Händelsen väckte förstämning i orten och han begrovs i tysthet.
  1. Maria Cajsa född på Rehnsbacken gifter sig med Lelle Backen nedan.
  2. Brita likaledes född på Rehnsbacken men dör här 38.
 2. Hon gifter om sig med sold Johannes Gård född i Törnagården 1819
  1. Emma Kristina gifter sig med socken läraren Träbeningen
  2. Anna dör späd.
  3. Inga Maja gifter sig med Luars Magnusson och vi återfinner henne på NolBreagården.
  4. Gustaf dör späd.
  5. Johan August tar med sig fru och 7 barn till Amerika och visar vägen för sin släkt.
  6. Anna Beata gifter sig till Baltak, blir änka tidigt. Barnen blir tändsticksarbetare och själv hamnar hon på fattigstugan.
  7. Jonas dör späd.
  8. Johanna Gustava f1854 gifter sig med Stumpen till Åslagården i Häggum och sätter 11 barn till världen.

dottern Maria Cajsa Olofsdotter gifter sig med Lille Backen Johannes Larsson f1830

Vid därom gjord ansökan erhöll Johannes Larsson och Maria Cajsa Olofsdotter 1862 åbobrev å ¼ mtl Bolum Backen eller Lilla Böljan, som då ännu ej lösts till skatte. Detta senare skedde emellertid nu så fort sig göra lät och brev därå utfärdades av länsstyrelsen dels 1864 och dels 1870, det förra å 1/12 mtl, den egna arvslotten, och det senare å 1/6 mtl, Maria Cajsas halvsyskons arvslotter. Sin åtkomst av besittningsrätten till fastigheten grundade makarna dels på arvskifte av den 15/2 1858 – vid åbobrevets utfärdande angivet till den 22 mars 1860 = dagen då förmyndaren kvitterade myndlingarnas arvsandelar – och dels på auktionsprotokoll av den 19 juni 1857, varigenom Johannes Larsson köpt hustruns halvsyskons andelar i hemmanet, varå köpesumman slutbetalats den 14 mars 1861.
Arvskiftet – som var efter Maria Cajsas moder och upprättat av ortens dåvarande förtroendeman i sådana och andra avseenden, fanjunkare L. J. Forsblad i Korsgården – lämnar i ett passus belägg på myndlingarnas sätt att skipa rättvisa, som ej kan underlåtas att här relateras.

Förrättning

Vid förrättningen anförde nämligen Johannes Larsson såsom rättvist att svärmoderns andel i fastigheten upptogs till 1/9 dels i stället för 1/6 mantal, emedan åbo och besittningsrätten till hemmanet förvärvats av den avlidnas första man Olof Rehn, som med henne haft tvenne barn, Johannes hustru och en syster vid namn Britta Stina, vilken sistnämnda avlidit efter fadern, men naturligtvis varit berättigad till arv efter honom lika med Johannes Larssons hustru, och vilkens kvarlåtenskap vid hennes död bort så fördelas att av fastigheten modern erhållit en tredjedel eller 1/36 mtl och systern två tredjedelar eller 1/18 mtl. Johannes yrkade därför nu att hans hustru utan lott och byte tilldelades det 1/18 mtl, som vid arvskiftet den 16 nov 1839 bort henne tillkomma. Som emellertid i detta arvskifte, som icke överklagats, fanns antecknat, att änkan ensam ärvde sin dotter, och dessutom KB, på grund av ifrågavarande arvskifte, den 30 aug 1843 i änkans namn meddelat åbosedel å besittningsrätten till samma, så bestred förmyndarna i boet – Gustaf Johansson i Bältaregården, Bolum och Gustaf Eriksson i Ranstad – det av Johannes Larsson väckta anspråket, som lämnades utan avseende både vid förrättningen och vid utfärdandet hos KB av åbo och skatteköpsbreven, trots det att Johannes Larsson enligt auktionsprotokollet köpt endast 5/36 mtl av hemmanet.
För Maria Eriksdotter hade som nämnt åbobrev utfärdats den 30 aug 1843 men om tiden för utfärdandet av sådant för hennes förste man finnes inga upplysningar bland gårdshandlingarna och troligt är att sådant vid mannens snöpliga bortgång ännu ej hunnit utfärdas.

Johannes och Cajsa brukar backen hela 70 talet.

Vid arvskiftet efter modern 1892 erhöll Albin Johansson och hans syskon vardera 1/72 mtl och vid faderns död 1914 lika mycket. Sedan har det varit för honom att lösa den ena syskondelen efter den andra tills han 1937 kunde lagföra den sista biten av den gård, som sedan 1800 befunnit sig i hans släkts ägo och innehav.

Lilla Böljan om totalt 25 har och 8 åker. Jordart svartmylla. Två manbyggnader uppförda efter skiftet på 1860-talet. 2 hästar, 6 kor och ungdjur. 

Släktgård från 1850, fastigheten byggdes 1878 med två lägenheter, moderniserades 45, här fanns ~1952 plats för 2 hästar och 6 nöt. Ladugården brann 51 och ersattes av en lada nere vid sjön som kallades Hotel Hornborga av de jägare fiskare, som där höll hus.

Sold Gård f1819 och hustru Maria Eriksson står som äg till denne gård kring 1850 tal, och Anders Nilsson i Uddagården som brukare.

Maria Cajsa Rehn och Lelle Backens barn

 1. Lars åkte till Amerika, men hann dessförinnan ge Pans Anna ett frö, som blev Gustaf Backman, som vi berättar mer om på annan plats.
 2. Maria dör späd.
 3. Tilda gifter sig till Torstenagården Hof och blir anmoder till de s.k. Torstenapôjka.
 4. Vilhelmina åker till Amerika och gifter sig där.
 5. Johan Henning följer efter
 6. Emma gifter sig till den östra av Skattegården Bäckström, där vi berättar mer.
 7. Frans Vilhelm åker till Amerika
 8. August Sanfrid likaledes till Amerika
 9. Albin tar över gården och är aktiv fiskare gift med Mina Spång från Istrum.
 10. Carl Rickard f1879 finns kvar hemma på gården.

Olof Rehns och Maria Eriksdotter dotterson Albin Johansson övertog vid sitt äktenskaps ingående ensam brukningen av hemmanet, som han arrenderade av fadern och syskonen och sedan dess innehaft.

Albin i Backen Johansson 

f1876 övertog fastigheten 1937, men brukade den redan 1920, då han samlar gården från sina syskon. Albin gifte sig med Mina Spång från Jägartorpet. Vid sidan av gården en aktiv fiskare. Han var också känd som takläggare och har bland annat lagt taket till Biljera. Mycket långvarigt slit för att kunna köpa fri gården. Av deras fem barn övertar sönerna Gerhard och Harald bruket av gården. Sönerna är tillika snickare under Nilsson i Sätuna. De bygger alla ny lada efter branden.

 1. Gunnar är statare och stannar i Husaby.
 2. Elsa återfinnes i Tidaholm
 3. Harald blir snickare och återfinnes i Backgården Ugglum.
 4. Gerhard brukar och bygger upp backen som snickare åt Nilsson i Sätuna
 5. Haldan är med och reparerar Basken, men flyttar till Skara

Gerhard och Margit Johansson

arrenderar först men tar sedan över. Sonen Hans tar över gården. På gårdsplanen står den fastighet som lär ha flyttats från byn i samband med skiftet. Halvdan flyttar till Skara.

Hans säljer gården till oskylla läkare. Cajsa stufendorf

För bearbetning

 


Backen Böljan Håkes ¼

Backen. 1838 Bolums socken och by.

Släktföljden.

Till släkten 1849 genom Johannes Håkansson, som där efterträdde sin styvmors svåger. Johannes Håkansson, Aug. J:son Håkansson, Helena Johansdotter, g.m. Oskar Johansson, Samuel Johansson, Alf och Rune Johansson. Johs H. övertog gården efter sin styvmors farbroder Petter Andersson, som var hustruns mors första mans bror. 7'10 7'11

1817- Petter Andersson Petter på Backen

f1784 född på Stommen Hba passerar Ryttartorpet och kommer hit 1817 med sin Backa Maja. Paret finns nämnd på gården i samband med skiftet av Bolums tå

 1. Anders stannar som dr här på gården som bräcklig.

 2. Maria qvävd av moder.

 3. Johannes Majen Pettersson f1826 brukare i Stommen Bolum.

Svägerskan Backa Britten får följa med hit till Backen och hennes oä son Johannes Backa Britten som vi ju känner från Upplandsvägen.

1849- Johannes Håkansson

övertog gården efter sin styvmors farbroder Petter Andersson, som var hustruns mors första mans bror. Till släkten 1849 genom Johannes Håkansson, som där efterträdde sin styvmors svåger.

f1820 är ½brukare på SvenBengtsgården och Besgården och kommer sedan han förvärvat denna gård. Bor och brukar hela 60 talet idem 70 talet och lämnar änkan Anna från Holmagården ensam vid sekelskiftet. Johannes och Anna Jacobsdotter från Holmagården. Barnen:

 • August tar över
 • Maja gifter sig med fiskaren och brukaren Petter Pettersson i Kärragården, där vi berättar mer.
 • Gustava dör i sina 20 år.
 • Alida blev lärare och gifte sig med Ville i Lars Nilsgården där vi också kan berätta mer.
 • tog hand om Alma Lovisa från Örebro

August Johansson Håkansson

f1851 är äldste sonen tar över efter fadern, äger Backen och man benämner denna gård än i dag för Håkes. Han gifte sig med Matilda från Åbod i Öglunda.

enda dotter Anna Helena

f1915 gifter sig med Oskar på Tomten, som kom från OlofGrottesgården till Backen 14 i samband med giftet och han brukar till 1917 då paret flyttar till Skälvum och lämnar plats för arrendatorer. Oskar på Tomten återkommer från N Ving och tar vid från 1923 till 27. Enda sonen nedan.


Samuel framför stugan, som vi tror är Backen. 

enda sonen Samuel Johansson

f1915 på bilden ovan som kör ihjäl sig på MC och lämnar Alice med två pojkar ensamma på Backen. Hon gifter om sig med Karlin från Gudhem. Ägare till ¼ mtl. Samuel Johanssons barn Alf och Rune Johansson med modern Alice Linnea Karlsson och hennes man Hans Karlin som brukare.

Hans Göte Karlin

f1821 kommer från Bjurum 1944. Rune och Kurt Johansson tar sig sedan namnet Karlin. 1950 tal 26 ha varav 20 åker förvärvades 1950. 1 häst och 4 nöt.

Rune mera känd som Karlin flyttar sedan till Båltorp, sedan han vunnit på tips.
Kurt

Arrendatorer

 • Joel brukade denna gård innan han återgår till Tomten. 1920-23
 • Sigfrid Axelinus Johansson f1893 kommer från Gudhem 26-30 till Häggum 
 • arr Erik Linus Persson arrenderar före 31-36 till Agnetorp.
 • arr Sune Persson 39-42.
 • arr Harry Johansson f1912  42-44 sedan Händene.
 • arr Gustaf Gunnar Johansson 36-39.

 


[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] [ Lille Böljan el Backen ]
[underordnad] [ Innehåll ]