Tomten i Bolum

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] [ Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]


Stora Tomten 3/4 Frälse

Gärden: Bresmarebacken, Kosten, Bjärkalia, Låckekaret, Sjölanna, Strupahöjen.
Ägdes 1772 av högvälborne fru Grevinnan och Riksrådinnan Palmstierna å hvägnar Secreteraren Herr Johan Frid Björkman är närvarande.
Hr Sandahl i Hanaskede ägde per 45-60;
Hofrättscommissarien 1/8 Linder i MånsNilsgårde Öglunda äger p45-52

 • 1685 Lars Svensson
 • 1716-7+ Lars Andersson
 • 1723-9 Sven
 • 1719 - 60 Måns Arvidsson f1768 och dör här 1760
 • 1739-59 Jan Svensson f1712 död 1759 gift med Margareta Månsdotter
 • 1742-59 Åbo Anders Persson f1714 sonson till Afze gift med Maria Månsdotter med två barn vi kan följa!
      1767-75 sonen f1742 men dör på Backgården 1784.
 • 1756 Johannes Nilsson åbo
 • 1779-80 Petter Persson f1744 i Varola ger upp sedan hans andra fru dör i barnsäng
 • 1789-00 Jonas Olsson f1750 på Korsgården och dör som torp i Hof.
 • Johan Pettersson 1787 ½ ägare
  1795 ägs För Tomten Måns Andersson och Jonas Olofsson 
  1796 äges utaf Måns Andersson f1735
 • 1796 ägs och Jonas Olofsson.
  Bengt Hansson f1757 brukar 1802-10
 • 1802 Jonas Pettersson f1785
 • 1805-07 Anders Andersson ½brukare till Bältaregården 1807.när hans andra hustru dör i barnsäng.
 • 1811 Måns Andersson

1799-05-29 hägnad vid Tomtens soldatlycka
Utdrag af domboken hållen med allmänt Ting med Walla härad å Rättegångsstället staden Skara den 29 de maji 1799.

No 54:
På sätt sistlidet Tings dombok under No 34, innehåller är så förehafde Målet upskutet, emellan Jonas Jonsson från Kärragården Bolum, Kärande samt Måns Andersson på Tomten Bolum, swaranden, beträffande yrkad ärsättning för det Swarandarne utom Kärandens wettskap borttagit en gärdesgård med deras Soldat Lycka, jämte thets rättegångs Kostnads ärsättning fordras, hwarutinnan Swaranderna som till theras wärjande åberopadt en wid Lantmätare förrättningen uti Bolums By skjedd öfwerenskommelse, blifwit ålagde theta Ting then samma företa wid förlust af widare utrymme thärtill. Enär nu thetta Mål Åropades, woro Parterna tillstädes; och förmäla Swaranderna sig icke hafwa Kunnat anskaffa den af dem åberopade förening.
Käranden yrkar den af Swaranderna affordrade ärsättning, bestående uti ärsättande af den Åckerskada Soldaten härigenom lidit, och hwarföre Käranden uti ett särskilt Mål af Soldaten Swen Berg är tilltalad, och är upgifwen till förlust af Twenne skjedders Rågsäde.

Ingifwandes Käranden härefter följande:
Ödmjukt Memorial såsom wi samtelige grannarne uti Bolums By ingingo förening; att ingen den ene för den andre skulle nedrifwa eller borttaga den hägnad som han före delningen hafwit, öfwar han befanns, utan hwar och en gärdesgård skulle stå tills åtminstone han på någon wiss gård blefwo delad. Detta oagtadt har swaranderne Måns Andersson och Jonas Olofsson borttagit den gårdes gärd som infredar wårt Soldattorps äger, innan han på någon wisst gärd blifwit separticerad och det under den tid soldaten war Commenderad på arbets kommendering och hwarigenom ofreda skjedt på åcker och äng, jag således nödsakad att genast låta uppföra ny hägnad fåsom nog kändbar på en aldeles Skoglös ort och tillika utaf Soldaten stämd att ärsätta den skada han därigenom lidit; Och som Swaranden Jonas Olofsson budit mig någon förlikning; Altså anhåller jag allra ödmjukast om ij Wällofliga Tingsrätten täcktes pröfwa rättwist ålägga Måns Andersson answara för den skada, som genom hans förwållande meddest gärdesgårdens undanfwande, soldaten åkommit, och mig med rättegångskostnad ärsätter, hälst som Swaranden Måns Andersson till sig fådt deladt en del utaf den gärdesgård, som förr tillhördt mig och jag ej från gärdesgården rubbadt det minsta.
Bolum den 28 maji 1799 Jonas Pärsson.

Swaranderne yrka befrielse på the grunder af dem förrut anförde blifwit. Widare icke; utan gafs det.

Utslag afkunnat den 10de Junii 1799.
Ene Swaranden Måns Andersson har egenteligen bestridt then honom affordrade ärsättning af den grund att enligt förrättad Lantmätare delning af därwid skjedt åsämjande, en hwar skulle få borttaga sin hägnad ther han ingen Jord hade; hwaremot Käranden påstådt sådant icke ägt rum förr än den på någon wiss gård blifwit indelt. Nu har wäl rätta förhållandet härwid i brist af den åberopade, föreningen icke kunnat uplysas; Men emedan Måns Andersson i alla fall, af sjelftagen myndighet icke warit tillständigt, att, utom tillsägelse borttaga en hägnad som fredade soldatens Rågsäde, samt det är oemotsagdt att then af soldaten öfwerklagade Åckerskada tillkommit, genom det hägnaden sålunda blifwit rubbad; Ty och enär Swaranden Jonas Olofsson sig till deltagande i ärsättningen begifwit, pröfwar Härads Rätten rättwist ådömma swaranderne, att gemensamt efter mätesmanna ordom gällda then genom theras åtgjärd tillkomna Åcker skada, som uti soldaten Swen Bergs närwaro, mätas och wärderas bör.
Skolandes Swaranderna härför utan gällda Kärandens Rättegångs Kostnad Måns Andersson, som Rättegången fullfölgdt med en Riksdaler sexton skillingar och Jonas Olofsson med tjugoåtta skillingar.
Ut Supra. På härads rättens wägnar. Georg Arsenius.

 • f1735 i Ving på Lilla Boslycke äger 1811 hela ¾ Tomten och låter
 • 1807-11 Bengt Hansson f1757 arrendera på 3 år till wårfrudagen 1810 enligt ett brukningskontrakt från 1807. Men han underlät att repartera stället och förs till rätten. Han återfinnes sedan på Nygården i Brunnhem. Här talas även om ett Soldatetorp som lydde under Tomten. Bengt hade försummat både hägnader och ladan, men hade å andra sidan kostat på huset så mycket att rätten ansåg att det qwittade.
 • Från rättegången saxar vi att Parterne 1806, afslutade bruknings Contrakt om frälsehemmanet Tomten Bolum ¾ mantal, bland annat skall löna och utrusta soldaten, samt ansvara hus och hägnader, i en annan punkt stadgas att Bonden skulle reparera och vidmakthålla att de hus han innehafver att yttre hägnaderne efter grannesyn, men innehägnader efter lag. Kronolänsman allestädes närvarande Pär Smedborg juli 1810 å nämnde hemman hållen besigtning, hwilken uptager en husrötebrist till ett wärde af trettiofyra Riksdaler Banco. Härtill kommer en Synings Instrument å soldattorpen hållet den 5 september 1810 hwilken syn påföres bristande nybyggnad och förbättringar till ett belopp af 70,32,- Banco. Sonen som företräder sin fader Bengt Hansson säger att han inte varit närvarande varför man skjuter upp rättegången.
  En mindre tvist med Måns Andersson och efterträdaren Lars i Tomten löses. 
 • 1810-13 Lars Jonsson f1757 Häggum pappa till Kurses på Askebacken.
 • Grannafogden Anders Andersson finns på Tomten 1812 och blåser i grannahornet och ger till känna att åkerlyckan på andra sidan landsvägen betas på lördagskvällen. 
 • Hofrättsrådet Commissarien Linder äger 1/8 bor i Munkgården Öglunda på 1850 talet
  Sandahl i Hanaskede äger 5/8 Tomten.
 • f1735 finns som ägare av Tomten och som hans son dog så gaf fosterföräldrarna bort sitt ägande L Boslycke till Stina som gifte sig med Jonas Tollander i Tollestorp. 
 • 1785-91 Hans Andersson 

 • f1755 från Lillegården Hornborga brukar Tomten minst perioden 85 till 91. Han återfinnes sedan i Garpegården och kastas ut som inhyses efter avslutat livsverk. 
 • 1805-1816 Anders Andersson står som hälftenbrukare fram till 1806 då han går till Bältaregården. 
 • Anders Andersson vem det nu är finns här 1811 och tilltalad för slagsmål Smedborg var i farten. 
 • Lars Jonsson kommer 10 från Häggum och går 13 till Korsgården. Han har även här nytta av sin måg Anders 
 • Lars Håkansson från 1815 brukare av Tomten. Sonen Håkan blir hälftenbrukare och yngste sonen tar sig namnet Rapp under Frälsegården. 
 • 1815-21 Jonas Larsson f1788 br från 1815 till 1821 då han övertar Slätterödjan. Han var gift med Slätterödja Bolla syster
 • 1820-31 Nils Silberg f1771 sen Kärragården och Backgården, där vi kanske får veta mer
 • 1826 vid delningen av tån fanns Tomten 1 mtl d:o Catarina Andersdotter genom dess brukare Nils Andersson, 
 • 1834-5 Johan Lindberg f1812
 • 1824-1837 Sven Andersson f1779 i Brestorp
 • 1837 Lars Liten f1780 troligen bara något år , flyttar efter första hustruns död
 • 1845-46 Per Smedberg f1782 brukar 1 år fr 45 och han dör här. 
 • per 45-52 Johannes Pettersson bru från Korsgården
 • Perioden 1845-52 finns 1/8 och
 • 1855-66 Johannes Pettersson i Lilla Tomten f1787 sen till Bältaregården hyr under Johannes Larsson. följd av
  Anders Gustaf Johansson f1841 kom 1866

Skiftet 5/8

Ga 5/8 mantal Tomten äges av Johannes Larsson som från gamla tomten utflyttar och bygger på ägotrakten No 334 allt inom 3ne år från den 1ste September efter det laga skiftet vunnit laga kraft. Hemmanet åtnjuter dessutom samma rättigheter som litt A.
Svensbokärren 2040,2042, 2037-39, 2043-4, 2047, 2052-57, 2113-5.

1864-1868 Johannes Larsson

f1826 är av Kärragårds folket, där fadern brukade Västorp och modern Greta Tidblad, som vi känner från ArvidMikaelsgården i Hornborga och änka efter Sven Jönsson (han från Garpegården). Nog om detta. I ett tillstånd av sinnesförvirring och sorg efter hustruns död dränker han sig i Hornborgasjön. I övrigt har vi intet att berätta. 

Av makarnas barn 

 • övertar Lars Johan f1852 tar över driften av gården från 1874
 • Matilda gifter sig med Hvarfvén på Samuelsgården.
 • Klas och Johanna flyttar till Amerika.
 • Johanna åker också till Amerikan sedan brodern löst betalningen

Sundler arrenderar gården i mellantiden och arrenderar ut men överlämnar tydligen sedan gården till sonen Lars Johan, sedan han löst ut syskonen.

71-74 Andreasa i Sjöbacken Andreas Larsson

f1817 arrenderar innan han flyttar till Sjöbacken under Kappagården där vi berättar mer.

74- Lars Johan Johansson

f1852 gifter sig med Gustava Andersdotter f1848 från Rådene, som vid Lars Johans konkurs 1891 lyckas utverka en boskillnad så att de tydligen kunde klara av situationen.

Lars Johan återköper tydligen Lilla Tomten från Kärragårdsfolket och bosätter sig där och i samband med sonen Viktors död så säljer han Tomten till Valerius Hoffman för en bra slant. 45000 men han betalade aldrig utan kursar och köpet går tillbaka till stebhuset. G W Hoffman står som ägare 5/8 per 13-31.

Parets Barn

 1. Eugenia gift med Villiam Olsson
 2. Viktor dör 46
 3. Rickard skomakare
 4. Oskar på Tomten gift med Helena från Backen. Sonen Samuel omkom i MC olycka gift med Alice senare Backen
 5. Artur brukar gårdar i trankten och Tomten mellan 12-17
 6. Maria dör späd
 7. Hildur passerar Klara i Stockholm.
 8. FD Ellen Kristina

Johan Alfred Spets arbetar här flyttar med sin fam 1897 till Torbjörntorp 
Gustaf Adolf Adolfsson f1882 statare u Tomten ~1920.

Av den 9 barn stora kullen drabbas några av svår schizofren sjukdom. De två äldsta Eugenia var flera år i Amerika och återkom  på 30 talet, Viktor tjuvåkte på ett tåg däröver och blev av med sin arm och tvingas åter sista åren av 1800-talet. Hildur flyttar till Stockholm. Oskar och Valfrid brukar Tomten, men Valfrid dör vid krigsslutet och Oskar blir kvar. Han återfinns sedan på Lilla Tomten gift med Anna Helena från Bolum.

sonen Valfrid

brukar tillsammans med Oskar från 1914 men dör redan 1918

sonen Oskar

f1880 gifter sig med Helena från Backen och deras son Evald Samuel som förolyckas 1938 i Hornborgaån, som fader till två små barn. Änkan Alice gifter om sig med Karlin, som vi återfinner som brukare av Backen i Bolum.

sonen Artur Johansson

f1883 arrenderar gårdar i Bolumtorp och brukar Tomten från 1912 till sin förtida död 1918 och familjen avflyttar.

Under påföljande perioder 13-31 mycket tjänstefolk och statare 
Gustaf Adolf Adolfsson f1882 som skrevs som statare 18-21 
Erik Herman Erenius f1893 kom från Helsingegården 26-28 då de flyttar till Hångsdala 

Store Tomtens lada var en stor vinkellada varför detta måste vara en annan lada 

1921-23 Carl Brynolf Svensson 

f1887 brukar Tomten från 21-23 (då han flyttar till Hornborga) troligen tillsammans med sin bror nedan och återflyttar till sin fädernegård Frälsegården Sätuna. Han hade sin syster till hjälp i arrendet.

1929-35 Gustaf Enok Svensson

f1894 kom från Borgunda 1929 till 35 då de flyttar till Götlunda. Han hade tidigare varit på Frälsegården Sätuna och flyttade till Väring. I samband med flytten hjälper Lars till och flytta hans rovor, som han hade förvarade i ena stibba. Olika arrendatorer brukar i mellan Enok Svensson f1894 Runes farbror.

1923-6 Joel och Lisa Carlsson

f1895 från 23-6, 34-36 arrenderar Tomta av Lars Johansson Sterbhuset 1935 till 45. Efter makens död flyttar Lisa tillbaka till Anderstorp. Joel och Lisa gifter sig här och arrenderar av Hoffman 1925 - 26. Joels bröder hjälper att sköta den svårbrukade marken. Joel var en mycket arbetsam man och han slet ihjäl sig berättar Lars. En dag när de var ute och skar vass gick han ner sig i sjön. Med Lars Erikssons och Lagers hjälp drogs han upp ur sjön. Men han gick inte hem utan arbetade vidare i sina våta kläder, ådrog sig en förkylning, som gav en obotlig lunginflammation och han gick aldrig vidare ner till sjön berättar Lars.

1943 störtade ett flygplan under navigeringsövning varvid två män omkom. Planet höll på att kollidera med taket på Tomtens lada, körde på en taggtråd och sedan en vedhög. Planet fattade eld och en explosion inträffade.

Så såg stugan ut när Joel och Lisa gifter sig 1925.

1945-6 Folke Andersson

gift med Siri köpte Tomten av Lisa 1944 för 22,500 kr, troligen född i Slutarp (en bror hade Helge och Tage). De kom 45 från Ledsgården i Kälvene. Han säljer till Bolumlid efter branden och flyttade till Hällesta Floby. Folke hade tidigare drabbats av elden när frun glömde ett strykjärn på en gård i Kälvene. Han var delägare i Slutarps möbelfabrik som brann. Folke ångrar sedan försäljningen. Tomten var på denna tid skogrik.

Eldssvåda unge på Bolumsgård 1946-05-25

Lade gården i aska. Tomtens gård hos Folke Andersson. 17 svin och höns brann inne. Gnistor från lok tros vara orsak. E Biljer som bor 100 m från stället rusar till, men kan inget göra. Brandkåren var på plats 17 min efter larm. 

Det var veden och torven som satte eld på bygden, när tågen drog förbi. Tågen eldades under krigsåren med torv och ved som hade en tendens att skapa kvarstående gnistor, som satte eld på många gårdar längs banan. Ladan brinner och var en stor T formad lada.

Kreatursauktion i Tomten

På grund av eldsvåda försäljer Folke Andersson hela kreatursbesättningen 6 hästar, ett betäckt sto 7 år, en vallak 3 år, 3 st. ettåringar, samt ett årsföl. 15 nöt varav 8 kor.
5/8 mtl Tomten utbjudes till försäljning, 60 tunnland hemjord varav 35 åker resten bete. 56 tunnland skog. 

Arvid Torgny Andersson 

f1914 1945-7, Hällestad tar tydligen hand om stället medan Kalle gör annat. 

1947- Holhalle Karl Carlsson Tuppa Carl 

f1921 född i Undersvik i Gävleborgs län kom från 1947 som nygift hit till Bolum Tomten. till över 50 herrgården Nolhalla ute på slätta, han var en spjuveraktig person och gick i konkurs. Erik frågar om han får ha sina får gå nere hos honom och det fick han, men så kommer Erik Andersson och klagar på att fåren beter i hans havre. På förfrågan var fåren är så svarar Karl det vete fan. Valerius var indragen i denna konkurs. Samband med den konkursen så var Erik nere och träffar Valerius och de språkar. Plötsligt dyker Storm från Skara upp för att reda ut konkursen, och kommenterar att den gamla ladan är från Noaks tid. Rappt svarar Valerius att nej det är den inte det skedde på knektas tid - anspelande på att Storm själv var av knektasläkt. 

Kalle kom från Jämtland och försökte sig på havre första året 1946, men han fick tillbaka endast dubbelt och lämnar stället för att återkomma efter ett antal år.

Omkring 1955 så skrivs Tomten 8'2 som förvärvad av Karl och Inga Britt Karlsson 1947 och var utarrenderad till en Kurt Gustafsson. Gården var på 60 ha varav 30 åker. Huset var byggt 1926 och ekonomibyggnaderna från 1860.

Bäckars 1/24 Lilla Tomten

Skiftet

Gb 1/12 mantal frälse Tomten äges av Johannes Pettersson Bäckars, som från gamla tomten utflyttar och bygger på ägotrakten No 288 allt inom 3ne år från den 1ste September efter det laga skiftet vunnit laga kraft. Hemmanet åtnjuter dessutom samma rättigheter som litt A
Svensbokärren 2044-2047, 2052 -3, 2056.

1849-07 Bäckarn Johannes Persson

f1826-10-20 först hållkarl å Bolums Gästgivaregård med bostad i bäcken under Uddagården, sedan småbrukare i Tomten Bolum. Han finns på stället före 1871. Vi har blivit förvillade av att Hjilmer har blandat ihop Bäckars och Majen.
En del av Tomten Bäckarn eller husfadern hade varit torp under Uddagården, där han bott vid bäcken och innehaft den så kallade Bäckars lyckan. Han gifte sig med Bäckars Maja. Av makarnas båda barn

 1. Johan antog tillnamnet Bäckman hemmansägare OlofEsbjörnsgården Bolumstorp och
 2. Emma gift med en från Björsäter härstammande person vid namn Biljer och blev hemmansägare Heljesgården.

Bäckarn var en efter skiftet anlitad stenmursläggare men tog med vetenskap Bolums ungdomen kynne varje kväll med sig sitt järnspett hem. Någon frågande honom därför vad han skulle ha spettet till under natten. "Enters! Men jag går liksom lite lättare!" sade Bäckarn. Vi har ännu inte lyckats identifiera exakt vilken bostad det är fråga om.

Han tas om hand av sonen på OlofEsbjörnsgården för att sedan tas om hand hos Biljer vid Heljesgården.

1874-77 Josua Andersson f1845 gifter sig här någonstans 1874-77 innan han flyttar upp i Svensbokärren Samuelsgården Enebacken.

1861-73 Gustaf Larsson f1831

Skiftet

Gc 1/48 mantal frälse Tomten äges af Anders Petter f1818 Pettersson Kärragården, som från gamla tomten utflyttar och bygger på ägotrakten No 291 allt inom 3ne år från den 1ste September efter det laga skiftet vunnit laga kraft. Hemmanet åtnjuter dessutom samma rättigheter som litt A.

Bolum Tomten. 1/24.

Den Kärragården släktens C-gren tillhöriga 1/24 mtl Tomten ägdes innan Anders Pettersson vid hustruns död blev ägare därav av dennes svärfader Johannes Pettersson och svärmodern Maria Andersdotter, vilka den 14 mars 1849 köpt en åttondel i hemmanet av hovrättskommissarie C. M. Linder. Härå hade fastebrev den 20/3 1850 utfärdats.

Vid arvskiftet efter Maria Andersdotter den 7 aug 1852 delades boet så, att Johannes Pettersson erhöll 1/12 mtl och vartdera av de tre barnen 1/72 mtl.

Av dessa sålde den 10 mars 1876 sonen Anders Johansson i Kappagården Hof, och dottern Maria Lisa Johansdotter, gift med Sven Carlsson i Hällebergsgården, Ugglum till systern Kajsa Britta Johansdotter man Anders Pettersson i Kärragården, vilken genom arvskifte av den 2 juli 1878 blev ensam ägare därav och såsom sin andel i boet behöll densamma.

Vid arvskiftet efter Anders Pettersson den 11 april 1885 blev åter en syskontrio ägare till hemmansdelen och av denna sålde systrarna samma dag sina andelar till brodern, Johan Petter Andersson, som den 12 maj 1885 erhöll lagfart.

Lagfart för Anders Pettersson å dennes förvärv av sin hustrus arvs andelar i hemmanet beviljades den 12 mars 1876, men måste här påpekas, att en köpehandling å den då omyndiga svägerskan Maria Lisas arvslott redan den 19 april 1853 utfärdats av dennas förmyndare Lars Pettersson i Kärragården. Detta är skrivet i två exemplar, varav å det ena Anders Pettersson står som köpare och å det andra denne jämte hans svåger Anders Johansson. Att emellertid det senare ansetts som gällande framgår därav att svågrarna den 12 jan 1872 underskrivit köpekontrakt, den senare till den förre, å 1/48 mtl i hemmanet. Av någon anledning har man dock funnit skäl i att ändra detta kontrakt och i stället använda sig av de båda förut omnämnda av den 10 mars 1876.

Vid arvskifte efter Johan Petter Andersson skrevs änkan för 1/48 mtl samt och sonen för vardera 1/96 mtl och i övrigt äro hemmansdelens öden desamma som den familjen tillhöriga 1/8 mtl Uddagården. Sterbhuset efter Johan Petter äger stället per 13-31

arrendator soldaten Johan Viktor Blom 

f1861 brukar 1/24 Tomten 

Lars på Stora Tomten återköper Lilla Tomten av Kärragårdsfolket och överlåter det sedan på
Oskar på Tomten
. som är här en period 27-31 
Eugenia systern får bo här var aldrig gift.
sonen på gården Viktor Edvard Johansson brukar denna del 

13-31 Albin i Backen brukar 1/24

arr Carl Sanfrid Andersson f1878 arr 1928-29. 

1942-46 Tore Viktor Carlsson innan han flyttar till Stommen. Under beredskaps åren bor Tore och Märta Karlsson Lille Tomten innan de flyttar till Stommen. Tore omkom på Penta hade varit fjärdingsman. Tore var från Bergdalen Östansjö Nerke.

Kalle Bolumlid

Säljer till Folke som efter branden säljer hela rasket till Kalle Karlsson Bolumlid.  arr Lidberg och Gustaf Strid, Kurt Gustafsson f1922 när Tuppa Carl var i Åre.


1865-71 Per Pettersson med hustru Brita Månsdotter

Åars

Skiftet Åars

Gd 1/48 mantal äges av Anders Gustaf Johansson Skopen f1841 Skövde som från gamla tomten utflyttar och bygger på ägotrakten No 295 allt inom 3ne år från den 1ste September efter det laga skiftet vunnit laga kraft. Hemmanet åtnjuter dessutom samma rättigheter som litt A. 

Lins sålde till Skopes finner jag i en anteckning. 

Johan Andersson

f1801 i Skövde. Han hade varit brukare på Bosgården, Tollestorp, Böljan och söker sig hit som undantagsman. Han gifte om sig med enkan Maja. Sonen tar hand om sina föräldrar, och som det antyds att de av misstag stängt ett spjäll och därmed osat ihjäl sig. Då de enligt dödboken har samma dödsdag så kan detta ses som en trolig uppgift.

 1. Dottern Maria Stina f1828 gifter sig med enkmannen Johannes Svensson, som var brukare på St. Gåran.
 2. Sonen Skopes  Anders Gustaf Johansson

brukar 1/24 brukar Anders Gustaf Johansson f1841 under början av 1870 talet ägde enligt kontrakt av den 1/8 1877 1/24 Tomten i Bolum. Sonen och hemmansbrukaren Anders Gustaf mer känd som Skopen skar halsen av sig i ett anfall av sinnessvaghet, sedan föräldrarna gått bort. Sonen var en oförbätterlig drinkare och hade givit upphov till namnet genom att vid sin förtäring av spirituosa gärna använda - skopa.  Skopen hittades av Johan Petter Andersson i Kärragården och hans dräng Emil Adamsson från Kappagården, då de på morgonen skulle åka vägen förbi Backen. De körde honom på skjutsen till Sandbergs, där han sedan fick vara till sin död ett par dagar därefter. Det spökade sedan där. Den döde sågs rida på dörrarna, gastkramade dem där, o.s.v. (så de måtte vända stugan).
När Svarvel drog den döde Skopen till kyrkogården sade han till hustrun "Så skulle du inte gjort, Johansson lille, så skulle du inte gjort! Du hade ju 50 kr på fickan. Hällre än lämna den efter dig skulle du köpt tändstickor och ritat på väggarna!"
Se mer från Västergötlands bygder skriven av Berggren.
Skopes och Bäckars tillkom vid tiden för laga skiftet genom delning av byns då minsta hemmansdel i tre delar, varav ena delen lades i sambruk med förutvarande ägaren Johannes Petterssons mågs hemman ¼ Kärragården.

Jana Magnisa Anders Åars

Anders Magnusson f1831 var son till en Åbo släkt från AndersSvensgården i Ökull och har provat på soldatyrket med det klingande namnet Kling. Han återfanns på Åhn i Ökull och flyttar sedan hit med 5 år äldre hustru Brita Larsdotter med rötter i Skattegården i Bolum syster till Persa Petter i Håkentorp. Paret kom hit 1877 Brita dör 1902 och parets två döttrar är:

 • Åars Lotta f1859 vistas per 13-31 på Falköpings dårhus, som presten skrev. 
 • Syster Kristin finns här per 13-31, men har dessförinnan varit ute i världen och sannolikt tjänat piga i både Stockholm och Göteborg. 

Jana Magnisa Anders hade en bror Johannes, som flyttar till Svedjan i Stenum och hans dotter Kristina gifter sig med August Bäckström i JonPersgården.

Två arrendatorer på 1/24 Viktor Johan Blom,  som kom 03 och 1/24 Carl Gustaf Dahlberg följer 04 fram till 1906.

Frans Gustaf Lundskog

f1892 kan ha bott här från 1972-
svärsonen Kalle Bolumlid avslutar husets karriär genom att härifrån försälja hästutrustning.


Avstyckning

AlvhemBlommedal ;  Seldalatorp (se ovan); 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] [ Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]