Bolum By

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ]
[underordnad] Bolum Tå ] Byvägar och namn ] Stor Skiftet ] Laga Skiftet ]

 

Bolums Bykärna

1713

 

        

En kartbild över Bolum By före skiftet

Carta öfwer Bolums Bys Tåar afmätte 1794 P Baalack delade År 1826 af Carl Jansson genom Th Ljunggren.

Vid delningen av tån får vi 1827 följande bild av byn. Det var en allmän tendens att tån skulle skiftas i byarna vid denna tid. Smedjan låg tydligen uppe vid Korsgården.

År 1826 den 26 Junii företog sig undertecknad Commissionslantmätare genom dess lagliga tillförordnade tjenste medhjälpare att till följe af Kongl Maj:ts Respektive KB afgifne förordnande under den 26te Augusti sistlidne År, förrätta Laga delning af Samfälte Tåarne till Bolums By uti Skaraborgs Län, Walle Härad och Bolums socken; hvarvid uppå derom förut skedd Kungörelse och Embets Bref sig inställte utom Häradsdomaren Sven Håkansson i Amundtorp och Nämndemannen Anders Larsson i Häggum som komma att förrättningen biträda,
Å Kongl Majts och Kronans Vägnar för de häruti deltagande Krono Hemman, Kronolänsmannen välaktade A J Lidén enligt erhållne ordres af den 6te dennes,
Fältväbeln Friberg å Wästgöta Regementes Vägnar, för att enl. ordres under den 9de uti samma, bevaka Leutnantsbostället Munkgården och Munsterskrivare Bostället Korsgårdens rätt,
Från Lars Nilsgården 1 mtl oförm Adolf Udd, Jonas Bengtsson Jonas Larsson.
Samuelsgårdens 1 mtl d:o Bengt Jonsson och Johannes Jonsson genom Johannes Bengtsson.
Häljagården 1 mtl d:o Jonas Bengtsson och Lars Svensson.
Tomten 1 mtl d:o Catarina Andersdotter genom dess Brukare Nils Andersson;
Kärragården 1 mtl d:o Petter Jonsson och Lars Jonsson.
Skattegården 1 mtl d:o Petter Andersson Jonas och Lars Persöner, samt Förmyndaren Lars Svensson i Häljagården för Jöns Svenssons omyndiga Barn.
Holmagården 1 mtl d:o Jacob Larsson, Anders Andersson i Hornborga, genom dess brukare Jacob Larsson, Anders Olofsson och Jonas Andersson genom Brukaren Petter Andersson.
Backgården 1 mtl d:o ingen,
Uddagården 1 mtl Johannes Bengtsson och Anders Olofsson.
Garpegården 1 mtl d:o Johannes Kristoffersson och Jonas Andersson i Stommen.
Böljan SvenAndersgården 1 Mtl d:o Johannes Samuelsson i Hornborga genom sin Brukare Per Larsson;
Stommen 1 mtl d:o Jonas och Anders Larsson,
Backen 1 mtl d:o Petter Andersson och Johannes Jonsson Hof.
Böljan JonPersgården 1 mtl d:o Lars Persson d:ä och den yngre.
Korsgården 1 mtl d:o brukaren Jan Nilsson och Petter Persson och
Munkgården 1 mtl d:o ingen

Sedan föreskrevne woro församlade upplästes ofvan åberopade förordnande, hvarefter Carta och tillhörande Beskrivning öfver Byns tomtplatser förevisades upprättad År 1794 af framlidne Commissions lantmätaren Per Carlsson Baaltack.
Graderingen af de odelade Tåarne förrättades på sätt det deröfver förda Taxeringsinstrument wisar, hwilket wid alla intressenternas underskrift försågs och förvaras wid orten.
Delningsgrunderne uti öfvrigt dels fattades och dels projekterades; samt antogs slutligen på sätt som följande utvisar

 

Som ett uttryck för de problem som uppstår vid laga skiftet hämtar vi följande utdrag från en konflikt 1799, personerna har icke kunnat identifieras.

1799-05-29 hägnad vid Tomtens soldatlycka.

Utdrag af domboken hållen med allmänt Ting med Walle härad å Rättegångsstället staden Skara den 29 de maji 1799.
No 54
På sätt sistlidet Tings dombok under № 34, innehåller är så förehafde Målet upskutet, emellan Jonas Jonsson från Kärragården Bolum, Kärande samt Måns Andersson på Tomten Bolum, swaranden, beträffande yrkad ärsättning för det Swarandarne utom Kärandens wettskap borttagit en gärdesgård med deras Soldat Lycka, jämte thets rättegångs Kostnads ärsättning fordras, hwarutinnan Swaranderna som till theras wärjande åberopadt en wid Lantmätare förrättningen uti Bolums By skjedd öfwerenskommelse, blifwit ålagde theta Ting then samma företa wid förlust af widare utrymme thärtill. Enär nu thetta Mål Åropades, woro Parterna tillstädes; och förmäla Swaranderna sig icke hafwa Kunnat anskaffa den af dem åberopade förening.

Käranden yrkar den af Swaranderna affordrade ärsättning, bestående uti ärsättande af den Åckerskada Soldaten härigenom lidit, och hwarföre Käranden uti ett särskilt Mål af Soldaten Swen Berg är tilltalad, och är upgifwen till förlust af Twenne skjedders Rågsäde.

Ingifwandes Käranden härefter följande:
Ödmjukt Memorial såsom wi samtelige grannarne uti Bolums By ingingo förening; att ingen den ene för den andre skulle nedrifwa eller borttaga den hägnad, som han före delningen hafwit, öfwar han befanns, utan hwar och en gärdesgård skulle stå tills åtminstone han på någon wiss gård blefwo delad. Detta oagtadt har swaranderne Måns Andersson och Jonas Olofsson borttagit den gårdes gärd som infredar wårt Soldattorps äger, innan han på någon wisst gärd blifwit separticerad och det under den tid soldaten war Commenderad på arbetskommendering och hwarigenom ofreda skjedt på åcker och äng, jag således nödsakad att genast låta uppföra ny hägnad såsom nog kändbar på en aldeles Skoglös ort och tillika utaf Soldaten stämd att ärsätta den skada han därigenom lidit; Och som Swaranden Jonas Olofsson budit mig någon förlikning; Altså anhåller jag allra ödmjukast om ij Wällofliga Tingsrätten täcktes pröfwa rättwist ålägga Måns Andersson answara för den skada, som genom hans förwållande meddest gärdesgårdens undanfwande, soldaten åkommit, och mig med rättegångskostnad ärsätter, hälst som Swaranden Måns Andersson till sig fådt deladt en del utaf den gärdesgård, som förr tillhördt mig och jag ej från gärdesgården rubbadt det minsta.

Bolum den 28 maji 1799 Jonas Pärsson.

Swaranderne yrka befrielse på the grunder af dem förut anförde blifwit.
Widare icke; utan gafs det.
Utslag afkunnat den 10de Junii 1799.

Ene Swaranden Måns Andersson har egenteligen bestridt then honom affordrade ärsättning af den grund att enligt förrättad Lantmätare delning af därwid skjedt åsämjande, en hwar skulle få borttaga sin hägnad ther han ingen Jord hade; hwaremot Käranden påstådt sådant icke ägt rum förr än den på någon wiss gård blifwit indelt. Nu har wäl rätta förhållandet härwid i brist af den åberopade, föreningen icke kunnat uplysas; Men emedan Måns Andersson i alla fall, af sjelftagen myndighet icke warit tillständigt, att, utom tillsägelse borttaga en hägnad som fredade soldatens Rågsäde, samt det är oemotsagdt att then af soldaten öfwerklagade Åckerskada tillkommit, genom det hägnaden sålunda blifwit rubbad; Ty och enär Swaranden Jonas Olofsson sig till deltagande i ärsättningen begifwit, pröfwar Härads Rätten rättwist ådömma swaranderne, att gemensamt efter mätesmanna ordom gälda then genom theras åtgjärd tillkomna Åcker skada, som uti soldaten Swen Bergs närwaro, mätas och wärderas bör.
Skolandes Swaranderna härför utan gällda Kärandens Rättegångs Kostnad Måns Andersson, som Rättegången fullfölgdt med en Riksdaler sexton skillingar och Jonas Olofsson med tjugoåtta skillingar.
Ut Supra.
På häradsrättens wägnar Georg Arsenius.


1821-06-07 Fårakriget

Utdrag af domboken hållen wid allmänna Sommar Tinget med Walle Härad i Skärf den 7 junii 1821.

№ 45
Enligt Häradsrättens beslut sista Ting under domboks № 58, företogs nu åter det då nedlagda målet angående Jonas Bengtsson i Heljesgården påstående mot Anders Olofsson i Uddagården samt Peter och Jonas Jonssöner i Kärragården Bolum, om ersättning för förorsakad åkerskada; derwid parterne kommo personligen tillstädes, tillika med kärandens inkallade wittnen enkan Ebba Larsdotter vid Bolumtorp och hustru Majia Persdotter derstädes hwilka förklarades ej öfriga aflade wittnesed, warnadet för hwad och berättade wid förskilda förhör.

Ebba Larsdotter: att om sommaren då den omstämda åkerskadan förövades i soldaten Fogels åkerlycka, har wittnet mångfaldige gånger sett får ingå i berörda lycka dels å Gästgifvaregården, Heljesgårdens och Stommens i Bolum stenmurar och dels å Kärragårdens gärdesgård, hwilken alla woro bristfälliga och ehuru Uddagårdens Stommens war i fullkomligt godt stånd så långt den sträckte sig utmed sjelfwa lyckan, hafwa fåren äfwen å den beredt sig ingång på det sättet att som muren gick förbi förut af lyckan, en fortsätt utmed att utan förewarande gärde som det året trädades, derföre muren der icke war pålagd med ris, hafwa fåren wid detta gärda hoggats upp, och sedan gått på sjelfwa muren utåt soldatlyckan der de sprängo ner dock intygade wittnet att raden förr än fåren begagnade denna ingång har skörden i soldatlyckan redan warit nästan alldeles förstörd uppläst och widkändt.

Maja Persdotter alldeles lika med förut afförde wittnet, hwars berättelse upplästes och af henne witsordades. Mera war nu icke att anföra utan målet af öfwerlemnadt till domstolens pröfning

Utslag Afkunnat den 22 junii 1821.
Då enligt de wid detta Ting afhörda wittnenas berättelser Uddagårdens hägnad wid sjelfwa Åkerlyckan warit fredgild, bör det icke tillräknas innehafwaren af berörda hemman att fåren icke desto mindre beredt sig tillgång till soldatlyckan å samme mur då sådant snarare bör anses för en följd af fårens ovan till et än af hemmans ägarens wanwård om hägnaden, därföre swarande Anders Olofsson desto felre frikännas från att deltagande i den yrkade skade ersättningen som wittet tillika intygat att den största skadan redan war föröfwad då fåren på detta sätt ingingo; Deremot är det fullt ådagalagdt att bristfälligheter å hägnaderna som tillhörde Heljesgården, Stommen, Gästgifwaregården och Kärragården {fåren skadas} derföre skadeersättning nu som redan är bestämd till aderton trafwar hafre, i wärde beräknad till 2 Rd trafven wen måste fördelas på innehafwaren af berörde gårdar, hwilket således hwardera komma att widkännas Tio Riksdaler Banco hwilket belopp Swaranden Petter och Jonas Jonssöner i Kärragården således dömes att gemensamt till käranderne utgifwa tillika med tre Rd 16 s samma mynt i ersättning för rättegångskostnaden, allt wid påföljd af utmätning den Kronofogden i Orten wid anfordran werkställer.

Ut supra på häradsrättens wägnar
Efter förordnande Gustaf Moreus ?


Hemmansägarna i Bolums By

Benämndes de flesta efter gårdarna såsom

 • Hôlmsing’es, -en.
 • Hälj’es, -en.
 • Järs’vars, -en.
 • Monk’es. –en.
 • Bôlj’es, -en.
 • Bältaregå’rs, -lingen
 • o.s.v. utom ägarefamiljen i Vässtorp där benämningen var Vässtôrp’a, -en.


Storskiftets i Bolum littera.
Munkgården, LarsNilsgården, Samuelsgården, Heljesgården, Tomten, Kärragården, Skattegården, Holmagården, Backgården, Uddagården, Garpegården, Bältaregården, Böljan Sven Andersgården, Stommen, Backen, Böljan JonPersgården, Korsgården, Klockarebolet,

Några små allmänningar
Byns uteliggande Tå, I Stenumsmaden hade Uddagården, Skattegården, Heljesgården del.
Kvarnställen fanns till Uddagården, Korsgården och Samuelsgården.

Jordeböcker 1636 upptager

Skatte: Korstorp, Bolumstorp, Kierragården, Holmagården, Uddesgården, Skattegården, Backagården, Bolgegården, Garpegården,
Crono: Tompten, Bissgården, Munkgården, Hof (Anders Gunnarsson), Bolums Tompt, Törnagården, Lunnagården, Korpatorp, Pilhult (utjord).


1865-04-13

Afskrift
Förening uppgjord emellan undertecknade bymän ute i Bolum By angående vägarnas iståndsättande till de nu efter fastställt Laga Skifte bestämda nya planer hvilka vägar skall enligt skiftesförhandlingarna sättas i farbart skick hvarå kostnaderna skall fördelas efter matlag.

Vägen som skall anläggas från Gästgifvaregården ner till Gustaf Adolfsson skifte i Lars Nilsgården och Johannes Larsson i Backen utgöres arbetet av nedan skrifvne personer, Jonas Sandberg 1. A Andersson och Gustaf Adolfsson i Lars Nilsgården 2. Heljesgården Anders och Olaus 2, Tomten Johannes Larsson och Johannes Persson 2 Kärragården Petter och Lars 2 Skattegården Per Jonsson 1 Holmagården Anders och Magnus 2 Uddagården Anders och Nils 2 Backen Johannes Larsson 1 Garpegården Hov K O Sundler 1 och den omyndige flickan i Bältaregården Johannes Petterssons sterbhus 1 Korsgården Fanjunkare Forsblad 1 Stommen Johannes Andersson 1 Gustaf Andersson 1 Johannes Pettersson 1 Lars Jacobsson sterbhus 1 Jan Nilsson i Bolgan. Skolläraren Hedrén 1 Summa 25.

Vägen till Carl Pettersson i Lars Nilsgården och ¾ Mantal Samuelsgården samt ¼ Backen utgöres af Johannes Eriksson 1 August Andersson 1, Carl Pettersson i Lars Nilsgården 1 Skattegården Petter Anders son 1 Johannes Johansson 1 sf Backen Johannes Håkansson 1 Bolgan Gustaf i Westorp 1 Summa 7.

Vägen till Myran och Petter Anderssons skifter i Skattegården samt Hofs Äng utgöres af Munkgårdens G Andersson q , Bolgan Lars Larsson 1, Anders Johansson 1 Johannes Johansson i Kappagården Hof 1, Adam Anderson Per Johansson efven i Kappagården Hof 2 Summa 6.

Vägen till Bergens Boställe genom gamla drefven samt till de hemman som hafva fått sina planer på Östergärdet utgör arbetet af Gustaf Johansson i Bältaregården 1, Per Jonsson i Bältaregården 1 Stenholm för Backgården 1. Summa 3.

Skulle framledes ifrågakomma flera vägar än med här upptagna skall de på gemensam bekostnad ståndsättas.

Sålunda afslutat och öfverenskommet Bolum den 13 April 1865.

G Andersson för 1 mtl Munkgården
Johannes Eriksson för 3/8 Samuelsgården
Gustaf Johansson för ¼ Bältaregården och ¼ Holmagården.
Carl Pettersson för ½ Lars Nilsgården
Johannes Håkansson i Backen.
Magnus Håkansson i NordBredegården
Johannes Andersson för Stommen
Olaus Jonsson i Heljesgården
August Andersson i Samuelsgården
Johannes Larsson i Backen
Anders Jonsson i Holmagården
Lars Larsson i Bolgan
Anders Pettersson i Uddagården
Per Jonsson i Bältaregården
Anders Johansson i Heljesgården
Petters Andersson i Skattegården
Gustaf Andersson för Stommen.


1867-06-27 vägars iståndsättande

Protokoll hållit vid utlyst sammanträde i Kärragården Bolum den 27 Juni 1867 angående vägarnas iståndsättande till de nya planer som nu är af hemmans innehavare tillträdde, hvilket arbete utgöras efter matlag räknat.

Vägen från Gästgifvargården ner till Gustaf Adolfssons skifte i LarsNilsgården och Johannes Larssons skifte i Backen skall sättas i farbart skick utaf de skiftesdeltagare som dertill blef bestämda wid den förening som uppgjordes den 13 April 1865.

För att få vägen i farbart skick beslutas att ägan skall indelas i mindre lotter och sedan skall väganläggningen bortauctioneras på entreprenad. Vägen vid Uddagården beslutades att den gamla skall begagnas såvida egaren af ¼ mtl Uddagården vill gifva skälig förbindelse och skifteslaget så önskar att den gamla vägen får för alltid begagna denna intyrende auction utlyses så snart som ske kan och arbetet bör vara fullbordat före den 1ste nästa November och liqviden för denna väganläggning skall utgå med lika belopp på hvar och en af oss som är enligt föreningen som förut är åberopad delaktig.
Bolum som ovan
K O Sundler, Petter Larsson, Lars Pettersson, Claus Jonsson mhd Anders Jonsson mhd Anders Pettersson, Johannes Larsson, Gustaf Adolfsson, A Andersson, Gustaf Andersson, Johannes Larsson.


1869-07-02 vägen igen

Härmed träffas af oss undertecknade om vägens iståndsättande från landsägen vid Gästgifvaregården ner till Gustaf Adolfssons skifte i Lars Nilsgården och Johannes Larsson skifte i Backen .

Till denna väglängd anslagen 23 st vägbyggnadsskyldige och vägen är nu emellan oss indelad på följande sätt

Från landsvägen ner till första backen i Sörängen iståndsätter vägen i farbart skick utaf Korsgården Garpegården 2 Jonas Sandler 1, Johannes Anders på Stommen 1 och Nils Andersson i Uddagården 6.

Från och med föreskrivne backe till slut på Petter Larssons skifte på Kärragården eller vid knäppet der Lars Pettersson skefte i Kärragården börjar samt till Johannes Larsson skifte å Backen utgöres arbetet Gustaf Andersson på Stommen 1, Johannes Pettersson på Stommen 1, ? Kajsa på Stommen 1, Gustaf Andersson Bältaregården 1 Bolgan Jan Nilsson ?? Per Jonsson i Skattegården 1, Johannes i Backen 1, Lars Pettersson i Kärragården 1, Olaus Jonsson i Heljesgården 1, Johannes Hedberg 1 Anders Johnsson i Holmagården 1, Magnus i NordBredegården Bjellum för Holmagården 1 Summa 12.

Från föreskrivne knäppe till Gustaf Adolfssons skifte i Lars Nilsgården utgöres arbetet af Gustaf Adolfson 1 A Andersson 1, Johannes Larsson i Tomten 1, Johannes Pettersson i Tomten 1, Anders Pettersson i Kärragården 1, Petter Larsson i Kärragården 1 Summa 6.

Föreskrivne vägstycken förbinder vi oss härmed att vägarna skall vara i farbart skick före den 1 November

Bolum den 2 juli 1869.

Lars Pettersson , Johannes Larsson , Johannes Larsson, Gustaf Andersson mhd, Anders Jonsson mhd, Petter Larsson, Gustaf Andersson på Stommen, K O Sundler, Nils Andersson Uddagården, A Andersson, Gustaf Adolfsson, Johannes Pettersson i Tomten, Jonas Magnusson, Anders Pettersson Johannes Hedberg , trasigt dokument.


Ur handlingarna vid Bolums bys skiften

Stenumsängen en äng tillhörig Bolum belägen vid Stenums socken
Myran, mossarna mellan Långeberg och Uteberg
Kvarnmaden äng vid Västorp tillhörig Bolum Uddagården.
Heden och Heagärdet marken mellan byn och Hornborga.
Lilla Gärdet låg å nuvarande Garpegårn upp mot skolan.
Ensädet, väster om södra byn å Skattegården.
Nordlången, öster om vägen från byn mot Bjellum.
Vättingsgärdet = Nordlången och Lilla gärdet
Östergärdet om byn å nuvarande Stommen.
Skördakullarna, mellan byn takebacken och Stomnadreven.
Tomtera = tomtplatersna i byn.
Tån öppna oskiftade platser i byn dels vid Stommen Uddagården och Munkgården.
Korsbacken vid foten av Tornberget och Backgården
Löfängen å nuvarande Backen, söder om Kärragårdsvägen.
Bolums ängar (Nolängen å Kärragården Tomten m fl.)
Liagärdet i nuvarande Uddagården mm


Den i sägnen om runstenen vid Korsbacken omnämnda s.k. Svennastenen, som gick från Bolums kyrka över Östergärdes upp mot korsbacken flyttades vid skiftet 1852 - 1864 till gränsen Stommen  - Samuelsgården Hof.

Vid ett skiftessammanträde uppstod strid om vägens flyttning, emedan ett äldre beslut påbjöd, att den ej fick detta. Det blev dock som lantmätaren ville.

1873-07-05 odlingsersättning

Utdrag af lantmäteri handlingarna för Bolums by angående utflyttnings och odlings ersättning. Ett mtl före detta Löjtnants stället Munkgården betalar till ¼ mtl Lars Nilsgården Anders Andersson odlingshjälp och utflyttningsersättning 104.96, Till Bolgan JonPersgården Anders Johanson och Lars Larsson 9,27, Till Bolgan Sven Andersson Jan Nilssons Sterbhus 9,75, Till ½ mtl Heljesgården Anders Larsson och Anders Johansson 16,42, Till ¼ mtl Bolgan JonPersgården Gustaf Pettersson 4,72. Summa 145.12. Sönderrivet något om att summan skulle betalas på tre år från skiftenas tillträde. Kärragården den 5 juli 1873.


Från Hfl per 01-13 finner vi följande anteckningar

 • Björkstorp en utjord eg Olof Larsson i Skomakarehemmet Häggum 
 • Bolumslyckan eges under Bolumstorp
 • Esbjörnslyckan eges under Bolumstorp OlofEsbjörnsgården
 • Jägarmarken 3/4 Joh Emil Hoffman sterbhus Hof SvenNilsgården
 • Jägarmarken ¼ Sven August Pettersson (Bertil Johansson överstruket) Böljan JonPersgården
 • Eslingsbacken en allmänning eges av Bolums By
 • Olofsäng en allmänning eges av Bolums by
 • Bolum en qvarn n:o 19 Hilmer Karlsson (Karlén) i Bolum Samuelsgården Otto Vilhelm Jacobsson Sätuna Hornborga, Anders Gustaf Johansson.

 

Bressmarekällan

I nedre sluttningen av den vid gränsen mellan Tomtens, Kärragårdens och Garpegårdens i Bolum ägoskiften belägna s.k. Bjärkalia, finnes mitt emot sydspetsen av Bressmarebacken (öster om, på Kärragården) en källa, i orten kallad Bressmarekällan, om vilken säges att den aldrig sinade ut och att vattnet var gott och nyttigt att dricka. Ungdomen brukade ock, enligt sägnen, att i äldre tider samlas här till majbål och midsommarfirande. Vidare ansågs den invid källan växande blodroten bättre än annan. Sådan användes nämligen i medicinen, bl.a. vid botandet av blodgång hos kvinnor och sommarsjuka hos nötboskapen. // Tomten o G i V 1924.

Lyckor i Bolum.

Belägna å Askebacken Hofs ängar Uppåt Korstorp
     
Lujes löcka,
Renslöcka,
Rumpalöcka,
Kleppeslöcka,
Katrinslöcka,
Linnströms Larsa löcka,
Upprättars löcka,
Smealöcka,
Klåckarejola,
Kållsmes löcka,
Köcklingalöcka,
Råcka Pära löcka,
Taskelöcka,
Lansalöcka
Askebacka grustag,
Flinkalöcka,
Kongadarn,
Lellelôtten,
Kacksa,
Kacksakvarna,
Linnströms Larsa lia,
Feskarslöcka,
Bölja betatelöcka,
Smea Jonasa löcka,
Murfaralöcka
Marsalöcka,
Brôddalöcka Hästhagen,
Pantôrpet,
Mosa Larsa löcka, Åstorp,
Murnars Annersa löcka,
Kacksaväjen,
Knartebo.
Hästhagaskiften :
Hästhagen,
Marka,
Hästhajabäcken,
Brôddalöcka,
Brôddamarka,
Marsalöcka,
Råsa,
Korstorp
Ekejaert, väster ut i östsluttningen av Korsbacken.
Brattejaert, norrut söder om Falkadalen.
Knäsjukejaert, öst ut vid Bjärsgårdens. gräns.
Lagårsjaert, söder om ladugården.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ]
[underordnad] Bolum Tå ] Byvägar och namn ] Stor Skiftet ] Laga Skiftet ] [ Innehåll ]