Broddetorp

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] [ Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ]
[underordnad] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ]

Broddetorps Rote

Broddetorp hade 7 3/8 mtl och 1929 189 personer. Broddhatorp nämnes första gången 1437.

Broddetorps by i lika nämnda socken var då namnet 1549 första gången förekommer i jordeböckerna uppdelad på två hemman, vartdera om i mtl frälse, som lödo under Knista säteri i Sventorps socken men utgjordes i verkligheten av ytterligare ett hemman – präst- eller kyrkoherdebostället, som omtalas först i samband med reduktionen.
Utom av denna by och dess gårdar bestod socknen av Fjällåkra by med Toltangårdarna samt de enstaka hemmanen Botorp och Åkatorp.
Härav torde de senare vara intagna från kronoparken Billingen, liksom f.ö. åtminstone någon del av prestbolet, och vad fjellåkrabyn beträffar har rått ovisshet om dennas räknande till Hornborga by och socken, där Ringagården, Lillegården samt ett av toltanhemmanen stått jordboksförda ehuru tillhörande byalaget.
Grunden till den sistnämnda förbistringen torde med säkerhet ligga i en medeltida kyrklig organisation, benämnd Fjällåkra Rättardöme, som haft till uppgift att administrera ett antal i orten befintliga under biskopsstolen och klostret tillhöriga gårdar, varigenom dessa i viss mån skilts från närmare samhörighet med sin socken och vid reformationen lämnats att ansluta sig till dem bäst passande kyrksamfälligheten. En delning av byn har därmed förekommit.
Till Broddetorps socken, som i nu nämnd del hörde till Gudhems härad, räknades också Hofs by och de s.k. lövhemmanen i Walle härad. Byn bestod av fem hela mantal och de övriga hemmanen av 1½. De senare voro ursprungligen s.k. kronointäkter – intagna från kronoparken Billingen, utmed vilket bergets utlöpare mot söder Brunnhemsberget och Tovaberget men delvis från mark, som senare befanns utgöra en Bolums bys och gårdars enskilda egendom, berättar Hjilmer

 • Prestgården
 • PerHåkansgården
 • Afzegården 

Fjellåkra Rote

 • Bengt Olofsgården L Storegården
 • JonFrimansgården 
 • Liljedal
 • Säfvedal
 • Sundsborg
 • Smedstorp
 • Persberg
 • Edhem
 • Gatan 
 • Jernvägsstationen 
 • Knektegården
 • Marken 
 • Mellanskogen 
 • Hallsberg

Toltan 

 • Vojtec
 • SvenFröjdenbersgsgården
 • JonMånsgården

Åkatorp

 • Åbacken
 • Skogstorp
 • Stenkrogen
 • Botorp
 • Ekholmen 
 • Sventorp på Billingen 
 • Odelad Mark Planteringshagen 
 • Fattighuset
 • Uddeberg
 • Espelund

Gränserna till Broddetorps gäll.

Broddetorps gäll omfattade Bolum socken i Valle härad, Broddetorp, Hornborga och Sätuna socknar i Gudhems härad.
I väster, sträckande sig nordöst till sydväst utgjorde Hornborgasjön dess naturliga gräns i öster Brunnhems och Tovabergen och i norr Billingen med undantag för ett rätt smalt pass mellan Bjellums Nabbe och Hornborgasjöns förr väsentligen vidsträcktare vattenyta, där den gick strax nedanför de s.k. Bjellumalider.
I söder sträckte sig gränsen med början i sydväst sålunda.
Ingatorps Vad – Skams Hallaklippe vid Hälledalen – över Gröne mad och Sanka Kärret – Hättebrunn – Tingevad vid Hässleströmmen i Hornborgaån – Ögnakällan – Träla Källa – Ruskelakällan uppe under Brunnhemsberget.
Vid Hättebrunn låg en galgbacke eller avrättningsplats, som dit förlades i stället för vid Stora Torpa i Segerstad under mitten av 1700-talet.

Socknen

Arealen 8.22 km2 och en folkmängd om 158 1971. Kommer av egennamnet Brodde. Namnformer som Bruddaethorp, Broddathorp, Broddatorp, Broddhatorp, Broddetörp, Bruddatorp och Brodatorp måhända kan intressera en språkman. Präster finns här.

Skolan

1765 omnämns i ett sockenstämmeprotokoll att klockarsonen Anders Jonsson Bolum var sockenskolmästare. År 1775 omnämns Johan Falk som duktig skolemästare, och följande år tillerkänns han två kappar säd per hemman. Han hade då 20 elever. Efter denna tidiga fas följer en nedgång och på 1820 och 30-talen sköttes skolan av försupna knektar. 33 fanns ingen avlönad lärare.

1841 beslutas om en gemensam skola och sockenstugan iordningsställes. Sex månaders läsning per år med början i maj. En Vångstedt från Skara anställes från 1843. 1846 köptes ett hus i Daretorp, som flyttades till kyrkan. Dagsverken togs ut efter matlag och körslor efter hemman. Kyrkvaktmästare Abraham Apelgren f1830 kunde berätta om tiden före 1847.

Skolläraresysslan med vilken är förenad klockare och organist tjensten är till ansökan ledig.

1847 Lars Vallgren lärare organist och klockare

1851 Gustav Hedrén f1824 Rogberga. organist och klockarexamen Jönköping 1844 folkskollärarexamen Skara 1845 + 1908. 167 elever med tre avdelningar rapporteras 1867. föranledde att fröken Hedlund börjar med de mindre barnen i Hedréns kök. Kallades därför "Hedlund i köket". Senare dök Matilda Bergqvist upp.


Kommunal Administration

Broddetorps kommunalordförande Från 1863.

 • 1. L. F. Edström, Toltan ? - 1870.
 • 2. A. G. Larsson, Åkatorp ? - 1872.
 • 3. L. T. Edström, Toltan - 1876.
 • 4. August Carlsson, Toltan - 1886.
 • 5. J. E. Adell, Liljedal - 1887.
 • 6. August Johansson Knektegården – 1907.
 • Alfred Josefsson, PerHåkansgården  – 1923.
 • H. F. Holmqvist, Afzegården . – 1930.
 • Olof Johansson, Knektegården . – 1936.
 • Erik Svensson, Afzegården . – 1940.
 • Olof Johansson, Knektegården . – 1947.
 • Paul Svensson, Edhem s.o. - 1951.
 • Sven Svensson, Toltan n.o. – 1951.

Stämmoordförande.

 • Sigfrid Pettersson, Frimansgården  1940-47.
 • Paul Svensson, Edhem 1948-51.

Det berättas att Karl IX mötte sitt blivande gemål här i Broddetorp den 19 åriga Kristina från Holstein Gottorp för fortsatt bröllop i Nyköping.1592.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] [ Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ]
[underordnad] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ] [ Innehåll ]