Säckasten

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] [ Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Dokument om Säckasten ]

 

Olof vid Säckasten ger 1687 4 skilling till Kyrkan om Valborgsmäss. finns med fortfarande 1714 då blott 5 sk.
Vid en kvarnrannsakning 1732 uppgavs den vara byggd två år tidigare. Den utdömdes, men fick senare tillstånd att finnas kvar.
Lars Månsson vid Säckasten 1761 gift med Ella Jönsdotter.
Anders Jonsson i Säckasten underbestyrker ett köp av delar av Korpatorp 1804

Säckesten

Norra Säckasten
Norra Säckasten med halmkupor. 

Gården skiftades 1762 i åttondelar, som 18XX sammanslogs för att år 1862 ånyo delas och år 188X laga skiftas i sedan bestående delar. Skattelöstes år 1705.

Säckasten 1:2 och 1:6. Två småbruk  sida vid sida . Båda stugorna utgöres av parstuga från 1800-talet. På 1:6 är ladugården timrad, av ladan av skiftesverk. Vi kommer att följa Norra och Södra fastigheten samt Säckastenstorp

Norra Säckasten

Säckesten  1703

Intäktshemman å f.d. kronoparken Billingen med alltid enstaka läge och i kyrkbokförings hänseende tillhörigt den s.k. Lövtorps rote.
Ägare : A. av 5/32 mtl Albert Svensson och B. av 3/32 mtl Verner Holmqvists sterbhus med delägande Elsa Holmqvist som brukare. Hemmanets hela mtl 1/4.
Gården kom till släkten 1703 genom Elin Ambjörnsdotter gifte med förre ägaren Olof Pärsson, vilken i sitt andra gifte med Ambjörn Ingelsson lämnade sina avkomlingar arvet.
Gården skiftades 177 i åttondelar, som 18 sammanslogs för att år 1862 ånyo delas och år 188 laga skiftas i sedan bestående delar. Skattelöstes år 1705.

Släktföljden.
1. Elin Ambjörnsdtr, g. I m. Olof Persson, g. II m. Ambj. Ingelsson.
2. A. Olof Ambjörnsson
B. Margareta Ambjörnsdtr, g.m. Petter Svensson.
3. A. Elin Olofsdtr, g.m. Arvid Jonsson
B. Anders Pettersson.
4. Petter Andersson.
5. A. Maja Kajsa Pettersdtr, g.m. Anders Jonsson.
B. Per Pettersson.
6. A. Sven Gustaf Andersson.
B. Augusta Matilda Persdtr, g.m. Verner Holmqvist.
7. A. Albert Svensson.
B. Holmqvists sterbhus.

Intäktshemman å f.d. kronoparken Billingen med alltid enstaka läge och i kyrkbokförings hänseende tillhörigt den s.k. Lövtorps rote. Släktgård från 1705.

Från domboken 1811 läser vi
№ 20 ⅛ kr s.k. augment hemmanet Säckasten

Med anhållan om Lagfart inlemnades ett så lydande Köpebref:
Undertecknad gör härmed veterligt jag af fri vilja och moget betänkande uplåter och försäljer min ägande ⅛ efter helt räknat uti kr sk aug Säckasten uti Valle härad och Broddetorps församling beläget till Min måg Petter Person och Dotter Brita Arvidsdotter för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor 462 Riksdaler dyra och som denna köpesumma är genom särskilt förbindelse blifwen tillfullo betald och härigenom vederbörligen qvitterad varder för den skulld afhänder jag mig härmed ofvannämnde ⅛ och den samma tillegnar honom Petter Persson dess hustru barn och arfvingar till evärdelig ägo intet undantag af hwad till denna hemmansdel jörer så i hus och jord eller hvad namn det vara må mer än särskilt köpekontrakt är föreskrifvit .- Tillhörighet häraf varder detta så lustigt uti tillkallade vittnes närvaro och öfvervaro underskrifvit som skedde uti Säckasten den 16 feb 1811
Elin Olofsdotter Säljare; Petter Persson, Brita Arvidsdotter köpare till vittnen Olof Nilsson Anders Persson

Efter hans uppläsande Härads Rätten i stöd af 1 och 4 Cap beviljades Petter Persson och Brita Arvidsdotter första laga upbudet å ⅛ efter helt räknat uti Krono Skatte augment hnet Säckasten som de sig tillhandlat af Elin Olofsdotter för en dem emellan öfverenskommen kjöpesumma stor 462 och är säljarens åtkomst behörigen ådagalagd genom en nu företedd den 25 januari 1791 upprättad Bouppteckning efter afl hustru Kerstin Henriksdotter i Skattegården i Ranstad som intygades vara moder åt säljaren Elin Olofsdotter i hken Boupteckning bland annan egendom äfven uptages den nu försålde fastigheten ⅛ uti Säckasten

Vi kompletterar denna anteckning med Hji:
Brita Arvidsdotter och hennes man köpte 1811 hemmansdelen 1/8 mtl Säckesten av modern,
Elin Olofsdotter, som erhållit den i arv efter föräldrarna, men sålde 1816 densamma till den gren av hennes släkt, som ägde den andra åttondelen i hemmanet, med undantag av en gården tillköpt del av den s.k. Marumsmarken, varå de bosatte sig. Vid Petter Perssons död 1827 (el.1823) - hustrun var förut avliden - ingrepo dennes bröder Nils och Anders, som utsetts till förmyndare för de underåriga barnen, jämte svågern Nils Ambjörnsson, och tog hand om dessa samt sålde lägenheten till älsta sonen, vars avkomlingar sedan dess
innehaft densamma
Makarna Petter Persson och Brita Arvidsdotter får tredje upbud 462 Rd 1811.

 

Ägare 5/32 mtl Norra delen.

Gården kom till släkten 1703 genom Elin Ambjörnsdotter gifte med förre ägaren Olof Pärsson.

Pähr Tolsson 

är Åbo i Säckasten. Hans son tar över 1703. 

1703 - 1715 Oluf Pärsson 

Elin Ambjörnsdotter och hennes man Oluf Persson f1717 skatteköper Säckasten och skriver sitt testamente med åtföljande protester. Oluf född 1645 bonde på Västorp och Säckasten, gifter sig med Elin och lämnar henne redan 1715. Elin f1679 barnlös änka i Säckasten uppvaktas av Ambjörn Ingelsson. 

1715-1742. Elin (Ilin) Ambjörnsdotter

Änkan Elin f1676 i PerHåkansgården gifter om sig med Ambjörn Ingelsson f1687 från Ranstad. Ambjörns Bouppteckning. Deras dotter Margareta för ägandet vidare. 

Säckesten 1742.
Testamente av Elin Ambjörnsdotter: Emidan Gud den aldra högste behagat hemsöka mig med Siukdom och iag Såsom ej wet huru min lifstid Kan förlängas emedan Ålderdomen är nu alt för när, och Gud behagat till Dato unna mig et Sundt förnuft; Altså Kan ej mig wägras utan ihågKomma mina Kiäre barn med Testamente, som iag ock i kraft af ett sunt förnuft och wälbetänkt mode uplåter och Testementerar till mina efterlämnade Kiäre barn, mitt igenom Testamente tillfallna Skattehemman Säckesten en fjärdings Hemman beläget utj Walle Härad, Broddetorps giäld och Sockn med ½ af min lösa ägendom. Hwilket domhafwanden behagade Gunstligt uti Protokollet annotera. Hwilket skiedde uti Säckesten den åttonde Januarii 1742. Elin Ambiös dotter. Till Wittnen. Nils Ambiörsson i Broddetorp. Anders Jonsson i Brestorp. Jöns Månsson wid Säckesten.
-Åhr 1742 d. 13 Oct: wid lagtjma Ting uti Walle Härad och Skierf, är förestående för Rätten upwist och bör en afskrift häraf, enl:t XVIII Cap: A:B. wederbörande arfwingar tillställas, som till bewjs och underrättelse lemnas ut supra. På Tings Rättens Wägnar. Johan Brunnerhielm.


Säckesten 1742.
Bouppteckning efter Elin Ambjörnsdotter förrättades den 9 mars 1742 av nämndemannen Anders Olofsson i Kiällorna och Nils Ambjörnsson i Broddetorp. Silver fanns ej och av koppar endast en brännvinspanna samt en större och en mindre ”kiätel”. Bland de senare finnas även upptagna två malmgrytor, en större om 12 och en mindre om 5 marker, en gammal tennskål, en tenn(ljus)stake och en tenntallrik. Sängkläder fanns obetydligt och gångkläderna bestodo av en gl röd och en dito brun kjortel, en gl brun och en grön tröja, en gl skinnkjortel, en gl svart kappa, fyra ”Särcker”, 2 svarta mössor, 3 vita kläden och 2 förkläden, varav det ena vitt och det andra blått. Husgeråd av järn funnos i mindre mängd och upptages 1 gryta, 1 stekpanna och 2 grisslor, men flera sådana av trä uppräknas, varibland ett dussin tallrikar, ett d:o träskedar, 8 st. träfat, en kanna, ett stop och ett glt besman. Upptagna ”2 st. Potäller” torde sannolikt ha varit av lergods. Möblemanget bestod av ett skåp utan lås, 2 sängar, två gla skrin, tre stolar(till vilka också fanns s.k. stolkläden). Under rubr. ”träbråte” upptages vidare: spinnrock, kardor, häckla, ämbar, öltunnor, ”tunne-kar”, ”bröggekar”, ”miölkebötta” och ”drickaflaska”. Som i syneprotokollet vid hemmansklyvningen nämnes, voro åboarna på Säckesten snickare och naturligtvis saknades ej snickareverktyg: navrar, huggjärn, bandkniv, yxer, hammrar och tång, liksom spadar, liar och skäror ifråga om jordbruket. Kreaturen bestodo av: 1 svart oxe, 1 rödhjälmig ko, 1 svart ko, 1 röd ko, 1 rödhjälmig ko, 1 brun ko, 2 röda stutar, 1 rödhjälmig kviga, 1 svart kviga, 1 röd kviga, 1 svart ko, 13 st. får, 4 st. svinkreatur, 1 gråbläsigt sto, 1 svart sto, 1 ”yngt stoo”, och 1 röd ”fålle”. Åker och körredskapen bestod av 2 st. järnskodda hjul, 1 bultvagn, 1”döngevang”, 1 järnskodd släde, 1 hundsläde, 4 selar, 1 töm, 1 gl sadel, 1 hörrep, 1 oxok ”med krok och tild”, 1 hästok också ”med krok och tild”, samt 1 harv.

Extract af Gudhems Härads Protocolle; hållit wid ordinarie Sommar Tinget uti Torbiörntorp d. 12 Maj 1726-05-12.
Ingel Ambjörnsson i Ranstad androg för rätten, at som han nu är kommen till en hög ålder så att han icke förmår förstå något hemmans bruk hafwer för den skul uppdragit och efterlåtit sin son Ambiörn Ingelsson, Ranstad N:o 107 af Gudhems Compagnie sampt munderingen derföre, tillståndandes och närwarande för Rätten, Ambiörn Ingelsons systrar Ingrid och Margareta Ingelsdöttrar och brodern Asser Ingelsson genom dess gifne skrift, at de afstått och försålt till deras broder den arfedel dem tillfalla kunde uti benämda skattedel och mundering. Hwilket pro attestato lämnas. Actum ut supra. På Tings rättens wägnar Jonas Lundin. Cum orginali concordare vidimus Harald Hasselgren. Harald Winge.

1742-1788 Ambjörnsdotter Margareta 

Elins dotter Margareta född 1721 och hennes man Petter Svensson från Larv dör 1788. Uppdelning av Säckasten i åttingar. Deras son

 Anders Petter d:ä Pettersson 1788-1835

Deras ende son Anders Pettersson - Persson d:ä f1757 är först ägare av ½ men senare av 1/4 mtl Säckasten och hans hustru Katarina Larsdotter f1755 från Heljesgården död 1825, arvsuppgörelse köpebrev och klagan. Inköp av Marumsmarken. Änkans bouppteckning och Anders.
Ende vuxne sonen tar över. 

1835-1862 Petter Andersson

Om Petter vet vi inte så mycket, men vi berättar gärna vad som hände deras barn. Sonen Petter f1786 är hemmansägare på Säckasten. Han gifte sig med Inga från Håkentorp f1789. Äldste sonen Sven flyttar till Boslycke i Häggum. Anders är husbonde på Grevagården då han gifte sig med änkan därstädes Annika f1804 hjälper sina bröder att ta över Säckasten. Andersblir genom hustruns arv hemmansägare på Båltorp,  men återvänder till Säckasten. Per i Törnagården f1820 gift med Maja Stina f1824  från Jägartorpet. Deras barn blir sedan ägare av den andra Säckasten gården. Yngsta dottern Maja Pettersdotter f 1826 gifter sig med grannpojken från Brestorp som övertar släktgården.

Sonen Anders Pettersson 1862

d:y f1816, ägare för en dag säljer till sina bröder.

Anders Jonsson 1862-1894.  

f1823. Anders ärver Brestorp och gifter sig 1849 med Maja Pettersdotter f1826 från Säckasten och övertar därmed 1/8 mtl Säckesten. Sonen Ville blir hemmansägare för Grevagården och Heljesgården och blir därmed stamfader för familjerna Vilson i Grevagården och Heljesgården. Per Edvin och Karl Alfred delar på Brestorp.

1894-1919 Äldste sonen Sven Andersson Kroken

Sven Gustaf Andersson f1850, tar över. Han gifter sig med Sofia från Krokstorp i Hornborga enligt arvskifte. Vi vet bättre nu, hon var dotter till Krokes uppe på Västorps utmarker i Korsbacken. Detta förklarar hans kläknamn. Dottern Ada gifter sig till Knektegården i Broddetorp. Sonen Karl Edvin tar Nybygget i Broddetorp. Augusta stannar hos sin bror som hushållerska. Ture börjar som hästskötare i Västgöra Regemente, men blir sedan sin egen på Åshammar. 

Fyra generationer Säckasten. Sven Andersson Kroken, hustru Sofia dotter till Krokes i Korstorp, Ada gift till Knektagården, hennes äldsta dotter Signe som gifte sig med Hilmer och hennes son Filip i liggstolen. 

1900 - 1919 Sven Gustaf regerar

Efter Sven Gustafs död tvingas hustrun Sofia Krokes dotter f1850 flytta till Nybygget med två av barnen, som sedan kom att stanna där livet ut. Det var kanske inte så stort steg att ta då Sofia vant sig vid att växa upp under små förhållanden.

1919-19?? Yngste sonen Albert Svensson.

snickare Albert Natanael Svensson f1888, gift med Anna Bilger, soldatdotter från i N Lundby f1888. De förvärvar stället 1920. Gården byggd 1880 talet med man och ekonomi. En häst och 4 nöt. Sonen Paul blir förtroendeman och föreståndare för lantmännen. Rut blir lärarinna.

Hemmantal i Säckesten med Marumsmarken.

Utgöres i vår tid av tre brukningsdelar:
1. Alberts: 5/32 mtl Säckesten och 5/16 delar av Marumsmarken.
2. Verners: 3/32 mtl Säckesten och 3/16 delar av Marumsmarken.
3. Spångs: 8/16 eller hälvten av hemmanet Säckestens andel av Marumsmarken.

Petter Andersson i Säckesten köpte den 5 juni 1816 den 1/8 av gården, som Elin Olofsdotter. Den 16/2 1811 sålt till Petter Persson.
(Ds m. kallade enligt traditionen sin hustru för Ula, emedan hon var från Ullstorp i Håkantorp.)
Efter P.A:s död köptes gården av sonen Anders, som dock dagen därpå sålde hälvten därav till brodern Per. Anders bodde sedan på den av sig behållna delen. Säckesten synes redan då haft två bolekar.

Anders Jonsson i Brestorp – som köpt svågern Anders del i gården – skiftade denna.
Därvid åsuttes den norra delen (Anders) 5/32 mtl och den södra 3/32 mtl.
Anders Pettersson, som sålt sin del i Båltorp, ägde endast under en dag d. 24-25 okt. 1862 hela gården.
Alfred Persson och hans svåger Aug. Hedberg brukade tillsammans Törnag. och den förre fl. vid gårdens försäljning till 3/32 Säckesten, som han och brodern Ville övertagit av brodern Gustav, som skulle fått det av föräldrarna.

Genom Alfred Perssons och Anna Gustafssons äktenskap fogades så, att två personer ur olika släkter, vilka under omkring 300 år bott i samma bygd och vilkas stamfäder vila i en gemensam grav på Broddetorps gamla kyrkogård, för första gången under denna tid – så vitt känt är – förenade sina öden i livet och döden.
Makarna Perssons stamfäder voro nämligen de Afze Larsson och Ambjörn Larsson, varom inskriften på den på nämnda grav lagda stenen förtäljer. Vad beträffar hustruns härstamning hänvisas till afzesläktens år 1927 tryckta genalogi, tabell XLV III
Med makarna Persson gingo också ur tiden ett par goda berättare av gången tids förhållanden, vars hem nedskrivaren härav många gånger gästat för insamlande av folkminnesuppgifter.
Anders Pettersson och Jonas Jönsson på Båltorp uttog till ting med Gudhems härad den 23 jan. 1855 stämning å förre nämndemannen Lars Svensson på Båltorp med begäran om åläggande för denne att för de sist förflutna fyra åren utge det belopp, varmed ¼ mtl Paris, som innehades av svaranden, bort deltaga i den rustningskostnad, som utgått av kärandenas hemman 2/3 mtl Båltorp. Det sålunda utsökta beloppet utgjorde efter avdrag för hans egen 1/3 mtl Båltorp 35 rdr 3 skr 12/5 rst. banko jämte rättegångskostnader 6 rdr 32 skr banko.
Vid målets handläggning uppvisade kär. jordeboksutdrag utvisande att ½ mtl Paris blivit i äldre tider oförminskat anlagt under säteriet Båltorp till rustnings utgörande.
Utslaget innebar åläggande för svaranden att utge sagda belopp. Denne befriades dock från skyldigheten att ersätta kär.
Den kostnad denne haft vid målet föregången behandling hos K.B.
Rättegångsprotokollet, som omfattar 33 sidor, utgör ett belägg på att domarne den tiden om de ville ägde rätt att begripa en smula även utan mer eller mindre idiotiska vittnens hörande, men det visar tillika, att ordningen i samhället och tjänstemännens reella ansvarighet var lika storslagen då som nu.


Ägare av  3/32 mtl

Olof Ambjörnsson

född 1718 hemmansägare i Ranstad och Säckasten, han gifte sig med Kerstin f 1713 och sonen tar över Ranstad medan dottern får Säckasten. 

Elin Olofsdotter

född Skattegården i Ranstad gifter sig med Arvid Jonsson f1735 som sedan driver gården. De övriga Arvidsbarnen vet vi inte var de tog vägen. Jo, Olof gifter sig med Sofia Englund trumpetardottern från granngården Ramstorp och stannar tydligen kvar på gården med sin familj, men vi får säkert svar så småningom. Äldsta dottern däremot, 

Britta Arvidsdotter 

f 1774 tar över gårdsägandet genom sitt gifte med Petter Persson f1771 från Stenstorp. De drev först Samuelsgården - Munkgården, men från 1811 1/8 Säckasten. Britta Arvidsdotter och hennes man köpte 1811 hemmansdelen 1/8 mtl Säckesten av modern, Elin Olofsdotter, som erhållit den i arv efter föräldrarna, men sålde 1816 densamma till den gren av hennes släkt, som ägde den andra åttondelen i hemmanet, med undantag av en gården tillköpt del av den s.k. Marumsmarken, varå de bosatte sig. Barnen sprider sig bl.a.

  1. Kerstin till Larsgården el Bosgården,
  2. Anders Persson blir lägenhetsägare på Säckastenstorp.
  3. Inga gifter sig med änkmannen Hackars Larsa från Ingatorp.
  4. Per till Rångsdala
  5. Maja till Slängen i Åslagården Häggum
  6. Brita till Nederste gården
  7. Stina till Ameriks
  8. tjänstegossen dör som 7 åring på Uddagården

Petter Andersson f1786 har en son Per i Törnagården gifte sig med Maja Stina från Jägartorp får en dotter

Augusta Matilda 

Familjen Holmqvist utan för sin stuga, hustru Augusta f 1865 och Lars Verner och deras hemmadotter Elsa och sonen Karl.

Augusta Matilda f1865 gifter sig med Lars Verner Holmqvist, soldatson Skräck. Deras dotter Elsa Maria Holmqvist f1902 tar hand om gården själv med hjälp av sin son. Sonen Karl flyttar till Närke. bor på gården 1900. 
Kristina Persson från Sätuna gift Friberg har nu den Södra gården. Från den södra gården kan man spåra från Elin Ambjörnsdotter.

 


Säckastenslyckan 

Inhyses innehafver enligt mantalslängden den så kallade Säckstenslyckan finner vi i hfl Jan Andersson f1782 och hans hustru Maja Månsdotter kom från Kappagården respektive Hof. 

en inom Hofs bys utmark instenad intägt benämnd Marumsmarken samt förewiste dels en öfwer samma mark af Lantmätaren J Afzelius i anledning af derå beslutad skattläggning år 1780 upprättad Charta med åtecknad beskrifning, utvisande att hela platsen skulle utgöra tretton tunnland och tre kappland areal, dels ock i afskrift Kongl Kammarkollegii , i anledning af väckt fråga om lägenheterna Marumsmarken och Jägaremarkens uteslutande ur jordeboken med rätt till befrielse från stadgad rätt skattskyldighet , den 3 september 1806 gifna utslag hwarigenom wederbörande innehafware förklarats skyldige att åsatt årlig ränta till Kongl Majt och kronan fortfarande erlägga för berörde lägenheter, som i följd deraf ej finge ur jordeboken uteslutas; Ock som wi det sedermera inom Bolums socken werkställda storskifte en del af lägenheterna blifwit deras innehafware förwarad, wille Petter Anderson hemställa om de icke bordt wid detta skifte undantagas från den Hof by tilldelta mark. 

Säckestenstorp Marumsmarken 5/16

Intäkt å Hofs by senare andel av kronoparken Billingen.
Till släkten 1794 genom Anders Persson i Säckesten, som köpte den av förutvarande Erik von Otter på Botorp och en dennes släkting vid namn Öjebom, vilken år 1880 fått området instenat å kronoparken.
Anders Perssons fång av denna intäkt hade skett till förmån för båda säckestensdelarna och i enlighet därmed lämnade denne sin där ägande kusin och hennes man den ena hälften därav, som vid av deras dotter och måg 1816 skedd försäljning till honom av sin ägandes åttondel i hemmanet togs undan och sedan utgjort särskild lägenhet, även benämnd Marumsmarken.

Släktföljden.

1. Elin Olofsdotter, g.m. Arvid Larsson.
2. Britta Arvidsdtr, g.m. Petter Persson.
3. Anders Persson.
4. Johanna Andersdtr, g.m. Per Jonsson.
5. Henning Persson Granat, som sålde stället till oskylla, vilka å sin tur inom kort sålde det till Anders Perssons dotter Beatas son.
6. Karl Spång, vilkens änka Anna f. Brink och son Erland när detta skrives innehar stället.

Elin Olofsdotter gift med Arvid Larsson som vi känner från ovan. Deras dotter Britta Arvidsdotter gift med Petter Persson f1771 och deras son. De ägde 1/8 av Säckasten men avsålde och bosatte sig på denna delen som ingick i Säckasten. Vid Petter Perssons död 1827 (el.1823) – hustrun var förut avliden – ingrep dennes bröder Nils o Anders, som utsetts till förmyndare för de underåriga barnen, jämte svågern Nils Ambjörnsson, och tog hand om dessa samt sålde lägenheten till äldste sonen, vars avkomlingar sedan dess innehaft den

Anders Persson

f1802 hemmansägare kommer från Säckastenssläkt och kommer att äga Säckastenstorp. Han gifte sig med Kristina från Skånings Åsaka. Av deras barn Johanna som gifter sig med Rörars Pär f1839 i Segerstadsfalan. Beata gifter sig med soldaten Spång, som sedan blir hemmansägare på Jägartorpet. Anders Perssons fång av denna intäkt hade skett till förmån för båda Säckestens delarna och i enlighet därmed lämnade denne sin där ägande kusin och hennes man den ena hälften därav, som vid av deras dotter och måg 1816 skedd försäljning till honom av sin ägandes åttondel i hemmanet togs undan och sedan utgjort särskild lägenhet, även benämnd Marumsmarken.

Johanna Andersdotter 

f1833 gift med Per Jonsson Rörars Pär f1839. Paret kommer hit med sin barna skara från Falan 79. Per var slöjdare med ett brett register från träskedar till boningshus och kyrktak. Mellan åren 1865-67 var han möbelsnickare på Skövde Gjuteri. Per var snickarkunnig och uppförde en ny stuga här på stället för den gamla ryggåsade, som varit gammal och ovarm. Parets barn.

Carl August Englund blir Polis i Stockholm
Augusta flyttar till Stockholm
Alma blir kappsömmerska i Stockholm
Henning blir soldaten Granat och senare hemmansägare på Bältaregården.
Hannas öden okända.

Efter hustruns död säljer Henning stället till oskylda 1904 och flyttar till Bältaregården. Rörars Per gifter sig med Hägga Lotta.

August Andersson f1857 och systern Johanna tillsammans med Johan Oskar Pettersson f1881 äger och brukar hälften härav kommer 04 från Hagelberg och stannar till 1912 då han flyttar till N Kyrketorp. En Johanna Andersson f1853 i Gudhem bor här med sin bror 1910.
Under per 13-31 så ägs Marumsmarken till 5/16 av Gustaf Andersson i Säckasten och 3/16 av Verner Holmqvist.

Stället säljes sedan till Anders Perssons ovan dotters Beatas son.

Karl Johan Spång

f1868 kom från Jägaretorp kanske 1912. Han gifter sig 1909 med Anna f. Brink kom från Brinkstorp alldeles bakom skogen. 

Erland Spång

f1911 är snickare främst hos Nilsson i Sätuna. Det stora intresset har varit biodling som varit huvudsysselsättningen sedan pensionen. Omkring 1998 tvingas Erland av ålder upphöra med verksamheten. Systern Elna f1915 var gift till Helsingegården i Sätuna. Erland bygger om sin stuga och moderniserar, bygger till ladugården och har 2 -3  kor. Hönshuset som står närmare bäcken som omflyter stället är hämtad från Fagermans torp. Vedboden kan vara från Perssons söder om vägen.


Gunnarelyckan

Ett namn påminnande om den gamla släktskapen mellan Säckesten och Anders Gunnarsgårdens ägare är "Gunnarslöcka" på ett åkerstycke å Säckesten vid gränsen mot lägenheten Marumsmarken. Ett par andra gammaldags namn här uppe äro "Hoalöcka" och "Lessakern". Den förra låg i närheten av platsen för kvarnen och den andra platsen berättas före innan den uppodlades ha varit så stenig att man där kunde ta sig fram promenerande på stenarna. I det fallet var den senare "lessam" men anledningen till namnet torde ha uppkommit av ett där befintligt led (en grind). På Hoalyckan hade man troligen en vattenho för kreaturen./ A. i S. 46

Påsasten.

En bonde gick på en "De fattigas vänners" fest uppe i Gullängen ett stycke in bland buskarna i närheten och råkade där "oförhappandes" på en bekant, som han blygdes för att ha överraskat. Han skulle därför "skyla över" litet. "Ja går här å tittar å undrar, var Pôsasten legger – dä sa ju vära här uppe nôkastans!". "Pôsasten, dä finns dä inget sum heter – du menar le Säckesten!" Säckesten, kör fôr lä – män ä dä nô’n skellna på säck å pôse? Sade och fortsatte in bland buskarna för uträttande av sitt eget "ärende". // Kal i Häl 1940.

Anders Jonsson i Säckasten underbestyrker ett köp av delar av Korpatorp 1804

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] [ Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Dokument om Säckasten ] [ Innehåll ]