Korpatorp

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] [ Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

Nämndes i jordeboken 1564 var 1685 livrehemman och beboddes av Nils Larsson. Antingen fågelnamnet el mansnamnet Korpe. Den roterades sedermera till en femtedels andel i roten Sk № 39 vid Höjentorps kompani av Skaraborgs regemente. Korpatorp Bolum Hof by, Lövtorps rote 3/8 mantal senare augment åt Grefvagården.

Hans Björnsson Korpatorp pantsattes år 1681
Nils Larsson fanns här 1685 och 1687 och han giver till Valborgsmäss 8 skilling till Kyrkan. Anders Andersson gifter sig med Sara 1690 och ger 30 lod silfwer. 1698 ger Sara Nilsdotter 4 skilling till Broddetorps kyrka. Göran Andersson (?) betalar 8 sk för mulbete 3 kor till Kyrkan 1695.


Lars Henriksson

f1707 bor på plats till sin död 1761. Han gifte sig med Brita från Korsgården i bolum och vi kan följa 2 av deras barn

Kerstin blir anmoder till ett antal lb i Bolum Heljesgården, Säckasten, LarsNilsgården, Stommen
Elin gifter sig med efterträdaren

Anders Björnsson

f1725 Tomten Bjellum får faste 1782 å hela gården 3/8 sedan han gift sig med dottern på stället Elin. Anders Björnsson skrives i ett syn rörande Bjärsjö 1778, som ägare till Sörgården i Bolumstorp och han lär också vara delägare av Tomten Bjellum. Anders dog 1792 av vattensot. Vid arvskiftet erhöll barnen 1/8 mtl vardera. Här går uppgifterna isär men vi lyss till Hjilmer till att börja med. Vid arvskiftet efter Anders Björnsson fingo sönerna Lars och Anders - (enligt arvskifte efter den senare) - 1/8 mtl vardera. Vem som erhöll den tredje åttingen är okänt, men man kan antaga att Björnsson också haft tvenne döttrar, varav den ena sålt sin sextondel till Lars, medan brodern Anders och den andra systern gemensamt sålt sina arvslotter till ägarna av Grefvagården och Kappagården, vilka efter att först ha utbrutit denna hälvt av hemmanet delat densamma mellan sig. Enligt en svag tradition, som ej utan närmare kan godtagas, voro dessa döttrar gifta, den ena i Grefvagården och den andra i Kappagården.

Makarnas överlevande barn delar på dessa delar så att

 • Jonas Andersson f1761 återfinner jag vid Sängastensliden.
 • Lars f1763 får 1/16 är sonen nedan,
 • Anders säljer sin 1/16 del till Grefvagården 1804 och brukar Falbogården och 
 • Maria gifter sig till Lars Jonsson som brukar 1/16 och säljer också sin del 1804 men vart hon tar vägen vet jag ej. 

Sonen Lars Andersson

f1763 får faste 1805 för 1/16 som vid bouppteckningen 1831 3/16 som änkan Inga Svensdotter och enda dottern Stina, såsom sterbhusdelägare. När änkan Inga dör 1839 får enda överlevande barnet dottern Stina som enda arvtagare den sökta intäkten som häradsrätten meddelar. Svärsonen  brukar

Stina Larsdotter

f1804 är enda dottern och ärver tydligen huvudgården. Maken och svärsonen

1821-1859 Lars Johansson 3/16

f1795 tar över svärföräldrarstället 1821, där han brukar till sin död 1859. Inga Stina lämnar honom redan 1851, men hinner föda honom 

 • Johannes Korpen f1823 backstugesittaren, som var sambo med Kursa Cajsa (senare gift med Sjödal i Sjödalsstugan) respektive Korpa Stina från Ryttaretorpet.
 • Korpa Cajsa f1833 som gifte sig med Lindstedt på Parades under Deragården skifte på Vallen.
 • Brita Stina f1841 gifter sig med soldatsonen Gustaf Brodd och tar med sin familj till Amerika.

Vid bouppteckning 1851 efter avlidna hustrun Stina Larsdotter finns bland tillgångarna upptaget 3/16 mtl Korpatorp, men att skulderna översteg de förra med 464 rdr 43 skr 6 rst. banko. Parets ekonomiska situation gör att de redan några månader innan avyttrat till Anders Pettersson f på Grefvagården våren 1851 med följande villkor.

 • att Lars Johansson och Stina Larsdotter den 14 mars 1851 (enligt kontrakt) till murken Anders Pettersson f1826 och hans hustru Anna Britta Larsdotter i Grefvagården Hof, sålt sitt ägande 3/16 mtl med tillträde samma dag och vissa förbehåll.
 • undantag på 49 års tid
  • av ett ängstycke i den s.k. Store Hagen (närmast Jägartorp),
  • ett åkerstycke kallat Kråkelyckan, Hovmanstomten och
  • två andra åkerlyckor Tranelyckan och Tranehagen,
  • samt en mindre trädgårdstäppa där intill. (Vi anar att dessa lyckor kan vara backstugor under Korpatorp) 
 • bete för säljarens två kor och två får under sommartiden samfällt med köparens djur.
 • då de 49 åren gått till ända skall köparen vid avträdet gottgöra säljarens arvingar med 333 Rdr 16 skr Riksgälds sedlar eller motsvarande mynt. Köpeskillingen var "1000-500" Rdr Riksgälds.

Skiftet 1852

Hemmanet utgör 3/8 mtl samt består av tre brukningsdelar, varav 3/32 tillhör Grefvagården och 3/32 Kappagården medan 3/16 brukas för sig. 3/8 Korpatorp ägdes vid skifte 1852 enligt nedan.

 1. C   Johannes Andersson 3/32 finns ej i DIS delen tillfaller Grefvagården
 2. Anders Murken Pettersson Grefvagården 3/16, som han köpte enligt ovan.
 3. B   Änkan Maja Andersdotter 1/16.
 4. Anders Andersson 1/32.

Kartan nedan visar utfallet av delningen.

Den gamla fägatan fram till Korpatorp har ersatts av en gata som går fram på västra sidan av gränsmuren. Korpen Johannes Larssons efterträdes av Murken en mörklagd man. Han hade ju sambrukat Grefvagården. Anledningen till binamnet Murken förklaras i orten vara tillkommet som skillnadsnamn mellan bäraren och svågern, enär båda buro namnet Anders och bodde på samma gård, varvid man tagit i avseende att den ene var ljus och den andre mörklagd.

Anders Pettersson Murken

sitter alltså kvar på huvudgården efter att ha avyttrat hustruns del av Grefvagården.
Anders kom 1828 som föräldralös till Övre Skattegården i Hornborga från Häggum. Gossen "Murken" alias Anders Pettersson, gifte sig i Grefvagården, och ärvde efter sina föräldrar Lillegården i Hornborga och vars förmyndare Anders Ruter blev.
När Ruter sedermera av Murken avfordrades redovisning kunde denne ej lämna sådan utan utmätning följde med den verkan att han gick renrakad ur leken. Dåvarande folkskolläraren Hedrén representerade styvsonen och lade ej fingrarna emellan.
Murken kom sedan i sin tur i klämmo för borgen åt en handlande Holmén vid Knektegården och blev också han så gott som renrakad. De jordiska ägodelarna gå fram och bort i denna världen menade Hjilmer.

Murken, som han i dagligt tal man och man emellan kallades, var ingen person, som gav upphov till några historier – han var, som folk är mäst, rättfram och oförarglig. Härtill kom också att han hade det ekonomiskt svårt ställt och måste gå helt upp i sin dagliga gärning. En händelse av en något komisk art berättas dock om honom och ingen får undra på, att den etsade sig in i minnet på sagesmannen såsom åsyna vittne därtill.

Det var nu så, att ”Murken” och ”bäckarsmågen”, som innehavaren av granngården – ”Kappes” – kallades, hade sin beteshage ihop och turades om att se till djuren, så att dessa ej gingo på ofred o.s.v. Det var nu ”bäckarsmågens” tur att sköta denna syssla och denne hade skickat bud till den andre om att hans kviga där borta i hagen ”ville bort” och därav kom sig att denne efter densamma var på väg ”bort” med henne. På vägen genom ”Broga” mötte han då sagesmannen – på den tiden bara en pojkvasker – men ledde hyggligt åt sidan så att denne skulle kunna passera. Samtidigt sökte han hålla kvigan stilla för att omtala för pojken, som var son till ”bäckarsmågen”, att nu hade han ”öst upp” vatten till kreaturen, så de behövde ej gå till hagen mera den dagen. Men han hade inte väl sagt detta innan kvigan fick ett "infall" samt därvid fick framfötterna i dennes rockfickor - och så bar det i väg med gubben med kvigan på ryggen så långt det gick innan denne utmattad stupade och höll på att bli fördärvad.

Det hela verkade både komiskt och halsbrytande och ingen får undra på att pojken hade svårt att hålla sig för skratt, och hade han ej strax fått fullt sjå med att hjälpa den som genom ett under oskadade gubben med att infånga den löskomna kvigan, så hade denne nog aldrig mera sett på honom med blida ögon. / s. Grönqvist 1946. Han gifte sig med Grifvens syster och flyttar till Grefvagården, men det går utför med honom men hinner inköpa 3/16 av Korpatorp. Dvs Murken förvärvar hustruns Korpatorp 1851 som hon ärvde av Lars Andersson. Enligt ett Domprotokoll blev Murken bestulen av Cajsa Hassel på för minst 10 Rd ärter 1852. Han kom till Grefvagården 48 och drar sig tillbaka hit efter skiftet 1853.

Anders Andersson * Brita Jonsdotter

köper 1804 ett sextondels hemman för 150 riksdaler, och löser därmed ut sin swåger som denne Anders är och paret får faste 1805 på 1/16 uti 3/8 af skattehemmanet Korpatorp. Säljer till Anders Jonsson i Hans Hof före 1806.

Murkens hustru Anna Brita Larsdotter f1829 ger honom barnen

 1. Per Johan brukar en tid Grefvagården, men tar sin fru från Hökaberg i Rådene och föder fem barn i Amerika.

 2. Murkens Lars eller Grefven sambrukar en tid Grefvagården, men prioriterar Pikagården i Brunnhem.

 3. Anna Karolina stannar hemma på Korpatorp dör vid 20 års ålder

 4. Johanna dör vid 4 års ålder.

 5. Anna eller Emma flyttar ensam till Amerika.

 6. Johanna gör likaledes där hon gifter sig med svensk.

 7. Maria stannar på Korpatorp och släpper in August Gustafsson Vasen i familjen som blir hemmansägare här.

 8. Sofia Kristina gifter sig med soldaten Verner Gustafsson som brukar stället några år men fotsätter via Brunnhem till Hulegården Hornborga och avslutar sitt liv vid Holmängen Gudhem.

Murkens dotter Marit fann på att göra sig "av" med sin egen avkomma, dels genom att fördriva fostren och dels genom att avliva dem vid födelsen - enligt vad det berättas, skulle detta ha hänt åtminstone tre gånger. Vid ett kafferep märkte man att hon såg "märkvärdig" ut och gång på gång gick ut. Sedan gästerna gått fann man misstänkta röda märken i snön och påträffade vid det man följde dessa ett barnlik under en buske i trädgården. Saken anmäldes och blev föremål för undersökning av vederbörande länsman. Därvid påträffade man i hagen väster om gårdstomten ett barnlik, som inlindats i ett skynke och begravts och uppe på vinden i en s.k. "pöttekärna" (smörkärna med töle) ett annat barnlik, efter hennes egna anvisningar. Trots de strängaste förhör av länsmannen och församlingens prästerskap kom man ej på henne med något väsentligen oriktigt eller hon erkände sig ha utfört något brottsligt. Barnen hade kommit till genom missfall eller varit döda vid födelsen. Några dagar före innan saken skulle komma före vid rätten dog emellertid kvinnan och någon vidare utredning kom ej i fråga.

August Gustafsson Vasen

f1864 kom ifrån Vasen i Häggum via Jonstorp på Kvarnevägen gifter sig till Korpatorp, som han förvärvar efter första hustruns död.
Yngre brodern är med och brukar 1892 och två år framåt men passerar Bosgården i Brunnhem till Holmängen Gudhem

 • Maria Kristina ger honom 5 barn, men hon dör 1905

  1. Frans född Bolumtorp

  2. Oskar Gustafsson Ägare till 7/192 dels mtl Oskar Gustavsson och resten av hemmansdelens 3/32 mtl dennes styvmoder och hans halvsyskon.

  3. Johan Agzén ogift skräddare som brukade Korpatorp

  4. Hilda gifte sig med Sigfrid Krantz på Sörgården

  5. sist en gosse som tar med modern i graven 1905

 • Ellen Cesar gifter sig 1906

  1. Carl Bernhard stannar ogift hos broder

  2. Elsa Maria f1906 flyttar år Varv - Tidaholm

  3. Alina gifter sig med möbelsnickaren Gustaf Larsson i Broddetorp.

  4. Evert flyttar till Munkatorp.

  5. Erik flyttar till Uvered

  6. flickebarn

  7. Lennart återfinnes i Järpås.

Gården beskrivs på 50 talet 13 ha med 7 åker med plats för en häst och 5 nöt.


Anders Jonsson

f1757 rusth i Hans i Hof som förvärvar delar av Korpatorp som kommer familjen nedan till del.

Kappes Anders Mårtensson

f1796 född i Toltan brukar Korpatorp och delar av Grefvagården där han stannar som inhyses. Gifter sig tydligen via hustrun Maria Andersdotter, dotter till Anders Jonsson i Hans i Hof som förde delar av Korpatorp till familjen. Hans enka står sedan o ägare till delar av Korpatorp, men exakt var hon efter skiftet tvingades att bygga är oklart.

 1. Lars Andersson f1817 brukar 3/32 Korpatorp och valde Maja från Sjogerstad. Anders samarbetar med Johannes Andersson i Hans i Hof för att komma över några af 1/32 delarna i samband med att Lars Anderssons dödsbo säljer sina ärfvda delar.

  1. Sven August Kappen f1847 stannar på gården som hästhandlare och brukare fram till 1879 då han dör. Han gifte sig och barnen flyttade till Amerika.

  2. Emma stannade hemma hos brodern men blev inte mer än 19 år

  3. Anna Karolina gifte sig med Gustaf på LarsLarsgården i Häggum med 6 livsfrukter som följd.

 2. Greta skrivs som bräcklig

 3. Inga stannar också hemma på Korpatorp

 4. Cajsa gifter sig med Anders Nöjd under Päregården

 5. Anna Maria var Olof Bloms tredje hustru vars båda döttrar flyttar till Amerika

 6. Johannes dör späd

 7. likaså Johannes II men blev 11 år


7 att fastigheten enligt utdrag av taxeringslängden var värderad till 870 rdr banko att fastigheten, som då ännu ej var kontraktsenligt fullbetald, i bouppteckningen efter Stina Larsdotter upptogs såsom dödsboet tillhörig, ehuru då redan försåld 9. att köpebrev för Anders Pettersson i Grefvagården den 25 nov. 1852 utfärdats och underskrivits av Lars Johanssons och Stina Larsdotters son Johannes Larsson samt förmyndaren Anders Johansson. (Anm. 1). 10. att fastebrev å detta köp av rätten utfärdats den 16 sept. 1857. 11. att Anders Pettersson av rätten förut beviljad inteckning i 3/8 mtl Korpatorp för skuld den 22 nov. 1877 förnyades, varvid skuldbeloppet nedgått från 600 till 257 rdr. 12. att Anders Pettersson den 12 sept. 1885 utskrivit en skuldförbindelse å 1000 kronor till nämndemannen J.G. Hoffman i Hof. (Anm. 2). 13. att Anders Pettersson och hans hustru Anna Britta Larsdotter den 28 dec. 1874 till sin son Lars Fredrik Andersson försålt 1/8 mtl Grevag. 14. att nämnda makar den 25 aug. 1879 undertecknat ett inbördes testamente, enligt vilket 15. den efterlevande maken i sin livstid skulle bibehålla ägande- och dispositionsrätten till deras ägande 3/16 mtl Korpatorp. Övrig fast egendom och lösören inbegreps emellertid ej i detta förordnande. 15. att den 26 mars 1895 laga bouppteckning efter den 15 jan. s.å. avlidne Anders Pettersson förrättats, vari såsom dödsbodelägare upptagits efterlevande makan Anna Britta Larsdotter, f.1829 15/2, samt sex med honom sammanavlade barn: Per Johan Andersson i U.S.A., f. 1849 3/4, Lars Fredrik Andersson i Skatteg., Brunnhem f. 1851 23/8 Emma Matilda f. 1860 28/4, bosatt i U.S.A. Johanna Carlotta f. 1864 28/3, bosatt i d:o, Maria Kristina f. 1867 1/2, g.m. J.A. Gustafsson i Korpatorp, samt Sofia Kristina f. 1869 17/11, g.m. Karl Verner (Gustafsson) i Lars Andersg., Brunnhem. Behållningen i boet, varav 1/8 mtl Korpatorp, utgjorde kr. 3713:47 och skulderna 3399:60. Taxeringsvärdet å fastigheten var då 3200 kr. Såsom osäkra fordringar voro upptagna kronor 250 av L. Holmén i Axvall och kr. 200 av A .Johansson i Skatteg Hornborga. I förhållande till vad de andra barnen erhållit i hemgift upptogs bland skulderna kr 429 till vardera av mågarna J.A. Gustafsson och Karl Verner. Anders Pettersson var född 1826 20/2. 6. att bouppteckning efter änkan Anna Britta Larsdotter, som avlidit 1897 30/12, hållits den 16 maj 1898 och samtidigt därmed arvskifte, varvid av boets behållning kronor 2907:80 vart och ett av barnen erhållit kr. 467:63. 17. att J.A. Gustafsson och Maria Kristina Andersdotter den 16 maj 1898 av de övriga sterbhusdelägarna efter svärmodern och modern köpt 5/32 mtl Korpatorp för en överenskommen summa av kr 4604:17, vartill kom den av hustrun ärvda sextondelen. 18. att år 1906 den 4 aug. arvskifte förrättades efter den 30 nov. 1905 avlidna hustrun Maria Kristina Andersdotter i Korpatorp, vilken efterlämnat sin man och tre barn: Oskar Gustafsson f. 1893 6/3, Rickard f. 1896 10/2 och Hilda f. 1899 5/9, varvid den efterlevande maken erhöll 5/64 mtl i giftorätt och barnen 7/192 mtl vardera i arv. 19. att den efterlevande maken J.A. Gustafsson enligt kontrakt av den 18 aug. 1906 20. arrenderade barnens andelar i fastigheten. (Anm. 3). 14. att August Gustafsson och hans hustru Ellen Elisabet Gustafsson, född Cesar, enligt den 4 febr. 1920 utfärdad köpehandling köpt dottern Ellens g.m. Sigfr. Krants i Sörg., Bolumstorp, andel av fastigheten. 15. dito av sonen Rickard Agzén den 7/3 1925. Korpatorp äges nu 1945 av nämnde Johan August Gustafssons sterbhus m. av sonen Oskar bibehållen andel efter modern. Därest ej denne son löser till sig gården, går denna nästan omärkligt ur släkten.


1869 Klyvning av hemmanet 

Anders Johansson äger 1/32 och Anders Larsson Griven äger 1/16 år 1869. av denna förrättning får vi veta att laga skiftet genomfördes 1853 och fastställdes 1859 av Ägr i Wh.

Anders Jonsson och Maria Andersdotter

angående en 1/16 uti 3/8 af kronoskatte hemmanet Korpatorp som de säljer till

Anders Andersson

ärver en del av Korpatorp och löst en del av sin svåger för 1806 i bevis att han sålt half annan 8 del till Anders Jonsson i Hansagården . Anders Gustafsson är sockenskräddare här 1764 när sonen och efterträdaren gifter sig . 

Anders Jonsson

f1757 rusthållare från Hansagården får lagfart 1806 för de 766 Rd han tillhandlat 1/12 Korpatorp av Anders och Brita. Denna del af Korpatorp kommer senare att figurera i Johannes Anderssons släkt.  Anders f1757 Rusthållare för Hans i Hof förvärvar 1805 för 766 Rd. Elin Jonsdotter f1764 enka under 33 år efter Anders. Enkan nöjer sig med de delar av Korpatorp, som han lämnar efter sig. Hon dör 1848 som ägare till 3/16 av detta kronoskatte hemman. Genom testamente får barnen 1/16 vardera.

 1. Son Johannes Andersson erhåller 1/16 och honom återfinner vi sedan som rusthållare i Hans i Hof,
 2. sonen Lars Andersson var brukare av Grefvagården och hans barn tillförsäkrades arv efter sin farmor, och slutligen
 3. dottern Marja Andersdotter var ju gift med Kappes Anders och han står som ju brukare av denna fastighet. de får vid nedanomnämnde arvsskifte 1/16 Korpatorp.

Arvskiftet efter Elin 1848. Hon överlever sin son Lars som satt på Grefvagården och Johannes Johansson i Nilsagården och Jonas Eriksson i Brestorp. Barnen får var sin 1/16 av stället.

Korpatorp 5'2

3/32 av Korpatorp ingår fortfarande under Grefvagården och brukas av Johan Vilhelm Andersson och hans son Albin Vilson. 


Korpes

Stuga på hemmanet Korpatorps mark ute vid dreven, emedan den beboddes av en före detta ägare till sagda hemman, dennes son Johannes med hustru och därefter av en son till dessa senare. 

Gamle Korpen d.v.s den första bebyggaren med namnet sålde sitt hemman emedan inget av barnen ansåg sig kunna eller ville övertaga detsamma. Vid försäljningen undantogs stugan jämte en del andra förmåner på vissa år, varom närmare ordas i samband med en historik över Korpatorp som släktgård.

Kontraktet, varigenom gården försåldes ger vid handen, att Korpen varit en knipslug man och att köparen Murken varit mycket oförsiktig. På grund av säljarens död kort därefter, innan lagfart av köpet ännu skett, omskrevs kontraktet med uteslutande av de alltför graverande undantagen. Enligt en när detta skrives icke kontrollerad uppgift, skulle Gamle Korpen ha härstammat från en förmögen bondsläkt i byn och stått i släktskapsförhållande till köparen.
Efter faderns död kvarbodde sonen och dennes hustru under några år i stugan, där deras son sedan bosatte sig medan föräldrarna fingo tak över huvudet i ett ruckle, som tillhört den gamle soldaten Ehn. Utom de med hustrun födde barnen lär Korpen junior ha haft flera andra sådana.

Johannes Larsson Korpen

f1823 benämndes i orten för Korpen och hustrun sedan som änka för Korpa Stina. Makarna hade båda dåligt rykte både för det ena och det andra. Korpen var långfingrad och utpekades såsom far till Kursa Kajsas den senare i Sjödalskan i Hornborga oäkta dotter Kristina, Snodigs första hustru, och gumman såsom i synnerhet efter mannens död lösaktig, ehuru då vid en tämligen ofarlig ålder.

Korpen Johannes Larsson var född på Korpatorp och var son till brukare här och i OlofEsbjörnsgården. Modern hemmadottern Stina f1804 här på Korpatorp. Johannes kallades för Korpen och gumman för Korpa Stina. De hade ett dåligt rykte om sig.

 • Kursa Cajsa f1817 i Korsgården död i Sjödalsstugan Backgården Hornborga.
  • Kristina f1842 som gifter sig med Snodig som vi hittar under Broddetorp.
 • Korpa Stina f1823 på Ryttartorpet, flyttar efter makens död till fattigstugan.
  1. Stinas dotter före äktenskapet Brita Stina Kycklingesa, som gifte sig med Kycklingen.
  2. Johanna flyttar till Falköping.
  3. Korpa Kling som vi hittar i Timmerbacken i N Lundby.
  4. Frans dör späd.
  5. Vilhelm dör späd.
  6. Augusta Matilda f1865 stod åtalad för barnamord.

Korpa Stina kallades efter mannens död Korpens stuga, där hustrun så länge denna var användbar kvarbodde. Sedan fick gumman flytta till fattigstugan efter att först en tid varit inhyst i Ehns stuga i Hansagården. Redan före mannens död hade hon – liksom naturligtvis senare – åtnjutit understöd av fattigvården för sig och barnen samt i övrigt ägt rätt att gå omkring i stugorna och tigga.
Där visste man vad hon var för ena och även vad hon varit
Eftermäle: "Gubben henna stal, och jole barn å va ett bunfä, å gumman bann och spann å jeck i böjda mä". 
Att det inte var ullgarn, hon band och spann på behöver väl inte relateras. 
Hon iddes dock icke alltid själv gå och be om det hon nödvändigt behövde och lade sig vid sådana tillfällen till, sände bud till prästen och hade denne att be för sig från predikstolen och då kom folk till henne med mat.
Icke alla vore emellertid lättlurade, fast de naturligtvis ej kunde undandraga sig sin plikt enligt sed. Men förstod att det nog icke var så svårt med den föregivna sjukdomen.
En gång var det så beställt med henne igen, att hon blivit sjuk och ej kunde ta sig ur sängen. Men då gjorde en piga från Säckasten henne frisk i en blink. Pigan var av sin moder sänd till Stina med mat – det var deras tur – och när hon kom låg gumman och gav sig över hur dåligt hon var. Pigan låddes om ingenting utan visade vad korgen innehöll. 
"Summe mat du kommer mä tös! va sa jak ha dä för?" sade gumman - "Jo, dä sa I ha för I har spronget i böja och gapat skit um uss!" svarade pigan. Men då tog det eld i kärringen, som glommande sin föregifvna krämpor for upp ur sängen och ropade: "Ut du mi kajade mara!" samt körde flickan på dörren så fort att denna, om hon inte varit beredd på saken ej hunnit få med sig korgen och de saker, som fanns i densamma, och vilka hon nu ej ansåg behövdes på platsen, när gumman var på benen. 
Tillägg: Emil Hoffman omtalade hösten 1971, att hans fader född 1845, vid tillfälle visat på en "syllestock", som låg på stenmuren mellan åkrarna å Ramtorps mark invid vägen till Pilhult och som skulle tillhört Korpa Stina stuga (Åkrarna närmast Pilhult) 


Bloms avstyckning

1882 bortarrenderar Anders Heljen Johansson med hustrus Brita Stina Johansdotter 1/32 mantal Korpatorp, beläget intill Hansagårdens soldattorp å en därstädes gammal huseplan, hvilken storlek är bestämd till femton famnar lång i Söder och Norr och för övrigt i öster och väster tvärs öfver hela skiftet till Korpralen Olof Bloms och Hans hustru Maria Christina Blom. På bägges deras livstid, för att därstädes bygga och Bo, samt vistas och om så hända skulle, att Blom framledes icke kan få begagna utväg till gatan öfver soldattorpet, så lämnas det honom fritt, öfver våra ägor förbi soldattorpet till nämnde gata. Som skatt för detta 10 dagsverken om året på husbondes kost, då det påkallas.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] [ Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]