Grefvagården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] Handlingar ]

 

Den tidigaste anteckningarna från kyrkans räkenskapsböcker ger oss några förnamn på ägare.

Swen i Grefvagården gav 6 skilling 1692, Göran i Grefvagården 1698 finns med rätt mycket i kyrkans räkenskapsbok tillsammans med Sven. Swen och Göran giver 1704 8 sk vardera. Swen finns med 1704 inte bara för att han tillhandahöll järn till kyrkan utan även för sin offervilja om några skillingar. 1701 ger 2ne söner till Jöran 10 sk. Jon i Grefvagården dyker upp 1712 som givare av 8 sk antydande att han hade minst brukarstatus. Anders kommer in 1716 och betalar 7 sk likaså 1718, men ger då 8 sk.

Högborna Maria Euphrosyne

bekom denna gård 1647 vid Norrköping beslutade villkor. Det reducerades från framlidna dam med 1682 års ränta, som graverat militiehemman. Det är uppenbart att gården erhållit sitt namn efter denne greve, som f.ö. innehar flera gårdar i orten, varibland Böljan SvenAndersgården, "Andhers Gunnarsson i Håff", bekoms 1674 av greve Magnus De la Gardie under ärftligt frälse. Med denna gård avses säkerligen hemmanet Hof Grefvagården i Bolums socken. 1691 förmedlat vid Militie Commissionen till ½ uti Jordeboken Cavalleri Stom 22.

Anders Gunnarsson bekommer gården 1674.
Lars Ambjörnsson en bonde f1665 finns här 1739 som far till Lars född samma år. 

Jon Arvidsson skrivs som rusthållare 1764. Av hans döttrar vet vi dock att Bolla gifter sig med mågen Lars Persson, som tar över. Dottern Brita eller Beata gifter sig med rusthållaren Torsten Jonsson i Helsingegården, som lämnar henne och ingen mindre än Store Per tar över den gården. Men före detta finns Per Torstensson med hustru Annika Persdotter, som kommer hit 1736, men vi vet inte varifrån och det är troligt att de flyttar, när Lars nedan kommer. Rusthållaren Torsten Månsson har en dotter, som dör 62 i Kikhostan. Korpralen Moberg med välborna fru Katarina Silfversvärd finns här på 1740 talet. Denna tid ger oss kyrkböckerna inget stoff utan blott fragment av vad gården skulle kunna berätta.

[Synes enligt dock icke fullt godtagbara uppgifter att döma hava varit släktgård från omkring år 1770, då den till ½ mtl skulle ha förvärvats av traditionen ännu omtalade Lars Anderssons far eller morfader, Anders Pettersson, som i orten benämndes Murken och varom närmare under Korpatorp, anses ha varit på något sätt släkt med ettdera hustruns far eller mor men släktskapen denne var son av sin förre förmyndare Ruters första makas föregående mans föregående äktenskaps enda dotter – har ej utretts. skrev en försiktig Hji]

Lars Persson

f1711 gifte sig till rusthållarskapet på gården och var son till Per Arvidsson rusthållare på Samuelsgården och dotterson till Afze. (Ja, Du gissade rätt han är bror till Store Per på Helsingegården. Nu är det så att Bollas syster var gift med honom). Han sågs som en förståndig, kvick, gladlynt och därmed allmänt aktad man. Lars dör 1745. Hustrun Bolla gifte om sig med Sven, som övertar rollen som rusthållare även han. Det finns en dubblett som var gift med Kristina Gyllensting men uppgifterna kan vara felaktiga. Om sanna finns möjlighet att korpralen Moberg från Lunnagården har haft med denna gård att göra i och med att han gifter sig med änkan.
(År 1745 innehades Grefvagården av Lars Persson, som då den 3/6 avled och efterlämnade änkan Christina Gyllensting, som sedan gifte om sig med en korpral Moberg).

Anders Andersson finns på gården 1764 och vittnar. Huruvida det är han som blir änkeman 1764 och som efterlämnat en bouppteckning, där Hjilmer kommenterat följande är inte säkert, men vi får se. 1764-11-12 hölls bouppteckning efter hustrun Maria Eriksdotter i Grefvagården, död 20/8 s.å., vilken efterlämnade som sterbhusdelägare mannen Andersson samt fyra ej till namnet nämnda barn, två av varje kön. Som tillgångar nämnes i fastighet 1½ mtl kronoskatte vid Gudhems kompani, därav Grefvagården. Förmodligen har Grefvagården sedan inköpts av nuvarande släkten. Torsten Månsson NUD står som rusth 62 i samband med att hans dotter dör i kikhosta 1762. ett öde som även drabbar vår Andersson nämnd ovan.

Sven Nilsson

kom från Larf och gifter sig med föreomnämnda Bolla 1764, som är 20 år äldre. Kontrahenterna skrives som rusthållare i Grefvagården i samband med giftermålet. Men som Bolla dör så gifter han om sig och försvinner ut till Kåxtorp.

+1786-1819 Brukaren Lars Andersson

rusthållarsonen på JonFrimansgården f1749 skrivs som nm och rusthållare här kom ifrån Böljan 1786. han gifte sig först med Stina Maria

 • Stina Maria Bredberg rusthållardotter från samma gård.
  • dottern Kristina gifter sig med Sven Andersson f1779, som blir hans efterträdare Grefvagården,
 • 2:a giftet med Brita Olofsdotter från Korsgården.

Dottern Kristina Larsdotter gifter sig med Sven Andersson från Brestorp transporterar sitt halva hemman på drängen Lars Andersson i Hansagården 1823. Paret håller själva i pennan, varvid Lars avstår från sin ¼ Hansagården som dellikvid.

hfl 1790-1817
nm Lars Andersson f1749 Frimansgården gift med Brita f1741 Korsgården. Han kan ha brukat Backgården kring 1779 innan han kom till Grefvagården. Deras dotter Stina Kristina f1782 Sven Andersson brukare av Kappagården, Grefvagården 10-23, Hansagården -24, Tomten Bolum. Stina gifter om sig med Nils Silberg f1771 Eggby

-1800 Brukare Anders Eriksson 1741
1800- Brukare Jonas Olofsson f1750 gift med likalydande Lisken Larsdotter stannar över 1817

br 1808-1809 Jöns Andersson Hatt dog här och familjen splittras?
1809-1812 br Johannes Gunnarsson f1768 Rådene flyttar till Västorp vars dotter senare kallas Juttagumma på Jägaretorp
12-14 Sven Salomonsson f1780 Hentorp stannar bara 2 år
1814--19 Per Larsson f1780  återfinnes sedan under Källegården i Bolum Källängens föregångare.

1814-1823 Sven Andersson och hustru Christina Larsdotter

f1779 bondson från Brestorp och Kappagården är gift med Lars Anderssons fd Kristina Larsdotter bonddottern här på Grefvagården. Hon får 100 lod silver i morgongåva. Hon transporterar 1823 sitt ägande ½ Grefvagården till drängen Lars Andersson i Hansagården för ¼ i Hans i Hof med en mellanavgift om 833 Rd. Sven och Christina håller själva i pennan. Taxeringsvärdet vid denna tranport var 1875 Rd. Sven återfinnes sedan på Hansagården och slutar sina dagar på Tomten utfattig. Paret är barnlöst och reder ej upp ekonomin.

Lars Andersson

dräng från Hansagården kom alltså 1823 och transporterar sitt ägande 1826 till Anders Mårtensson. Lars var gift med Maria Andersdotter byter bort sin ¼ Grefvagården 1826 till Anders Mårtensson och hans hustru Maria Andersdotter för en del i Kappagården.

¼ Grefvagården

Anders Larsson Hansagården transporterar ¼ i Grefvagården till Kappes Anders 1826

1826-31+ Kappes Anders Mårtensson * Maria Andersdotter

Lars Andersson med hustru afhänder sig ¼ Grefvagården på Kappes Anders Mårtensson f1796 och hans hustru, som också heter Maria Andersdotter i Kappagården mot ½ mtl Kappagården med en mellan afgift om 250 Rd 1826.

1830 får ett transportkontrakt med Lars Andersson som har kvar sin 1/8 och får ta del av en utmarkstå mot 2ne dagsverken på mark, som ligger på gränsen till Kappagården. Skulle Anders ångra sig skall marken återgå till Lars Andersson.

Ett dokument från 1830 lyder: Som jag i dag 1830 utgifvit Köpe eller transport kontrakt till Lars Andersson i Grefvagården Hof på derstädes och deruti eller optagit 200 daler Rd. Varföre jag Anders Mårtensson med hustru och arfvingar för evärdeligt begagna den utmarks tå till hans öfvriga halfgård för evärdelig samt 2ne dagsverken årligen nembligen den nu oinfångnade delen oss till ¼ del till helgården efter väga i öfra änden intill Kappagården. Men skulle Anders Mårtensson under tiden åstunde sälja denna jord till någon annan skall Lars Andersson eller hans efterträdare tilbjudas vilka han då återfår för den summa som uptaga är nembligen 200 daler Rixdaler – desto mot varannan wisre, res hälften hägnaden af vardera. Som vi ser klarar inte Anders upp situationen utan tvingas till en inhyses plats under Grefvagården. Han transporterar sin del till Lars Andersson .

hfl 1817-31
Sven Andersson f1799 mågen som flyttar till Hansagården
Kappes Anders kommer 1826
brukare
1822-26 Anders Jonsson f1792 kom från Källegården och återflyttar till Rökstorp via Gåran?

1825--47 ägare Lars Andersson f1798 Korpatorp
Anders Olsson f1797 återvänder till Nilsabo och blir stamföräldrar till Berntes i Källängen han har under sig en ½br
1814-18 Per Larsson som också återfinnes på Källängen
1818-22 Håkan Larsson f1790 fader till Håkes i Lilla Backen inne i Bolum.

 • Persson Carl f1785 står som brukare 1824 då han gifte sig
 • Br Anders Håkansson f1782 kan vara bysmeden, som är född 1787
 • Johannes Andersson f

Lars Andersson

f1798 står som ägare till ¾ Grefvagården, han gifter sig med Annika Jonsdotter, Jonas Bengtssons dotter från Heljesgården med en  morgongåva av 50 lod silver. Hon för med sig ¼ mtl SvenNilsgården, som sedan bortbyts mot samma hemmantal i Grefvagården. Lars och Annika köpte sedan under äktenskapet 1840 ett halvt mantal Båltorp i Sätuna, (varav 1/6 mtl säteri - och 1/6 mtl säteri rusthåll och får året efter fasta å detta köp). Härtill har paret vidare förvärvat ½ mtl Bosgården Hornborga. Paret har nu ¼ Heljesgården och delar av Korpatorp. De får 4 överlevande barn och tar två fosterbarn. Griven är den son som för historien vidare i bygden.

Överlåter och transporterar Lars 1823 till Sven Andersson och hans maka Kristina Larsdotter som sedan säljer det till Rådman Lars Mårtensson och Johan Bengtsson i Uddagården, som sedan säljer 1/8 till Brodern Johannes samma år.

Lars lämnar henne 1847 och 1849 läser vi att enkan Annika Jonsdotter och förmyndaren för de omyndiga barnen öfverenskommo nu, att enkan åtager sig uppfostra kläda, föda och hålla och bekosta de tre yngsta barnen uti tre år, från den 14 dennes, emot det hon erhåller deras lott uti spannmålen och fodret, som blifvit på Grefvagården och Korpatorp under nästlidet år. Vi har ett detaljerat auctions protokoll efter honom, som omsluter 1712 Rd. Inkludera sida. vilson 1-37.doc.

Grefvagården utgöres av 5/8 mtl med i sambruk varande ¼ mtl av Hans i Hof och 3/32 mtl av Korpatorp. Härav har Hans varit i släkten från 1769.

Lars dör vid 50 år ålder och i samband med boskiftet 1848 så delar barnen på Grefvagården och hustrun Annika väljer Båltorp, efter att ha gift om sig. Auctionen gaf en behållning av 1412 Rd och i hemmet var förvarat 666 Rd Några data kring utredningen av boet ger vid handen intressanta kostnader för en storbonde. Annika har erhållit en fördel av ett sto med för 111 Rd, Fattigprocenten på detta bo blev hela 10 Rd, lösen för bouppteckningen 30 Rd, skiftesarfvodet 30 Rd, likstolen 30 Rd. Ägarebevillningen för 1847 och 48 är 18 Rd 48 Sk, kostnader för sjön 30 Rd 46 Sk, Brandstodsafgifter 10 Rd Arvode för skiftes förrättningen 10 Rd. 

Av de fem barnen, som äro omyndiga vid faderns bortgång kan vi ändå berätta att 

 • äldsta dottern Inga gifte sig först med Anders Johansson och sedan med en bonde i Järnsyssla och Västtomten.
 • Anna som också står som fosterdotter gifter sig med Anders Murken Pettersson från Häggum i ett barnrikt äktenskap. De stannar på Korpatorp.
 • Anders Griven Larsson följer med sin mor till Båltorp och gifter sig sedan med sin kusin från Hansagården och för släktens traditioner vidare.
 • Johanna gifter sig med Johannes Tidblad till Liden Håkentorp.
 • Johannes gifter sig till och brukar Ingefredsgården i Segerstad.
 • Per Larsson den yngste sonen dör strax efter fadern

Vi kan berätta att änkan Annika f1804 flyttade till Båltorp och gifter om sig med Anders Pettersson d:y f1798 från Säckasten, där de brukar ½ mantal för att sedan avsluta sina liv på Säckasten från 1862. Till Annikas förtjänster hör att hon är noterad för att inte vilja vara med och betala till sjösänkningen.

Den ärvda delen av 1/32 och 1/16 Korpatorp avyttras af sterbhuset och som köpare Johannes Andersson och som han kom öfverens med Anders Andersson (Kappes Anders son) om att afstå halva köpet så förblir gården splittrad.

Som ett uttryck för de problem som kan uppstå efter en stark mans bortgång vittnar följande utslag af Walle Härads Rätts utdrag: På derom gjord ansökan och af förekommen anledning fann Häradsrätten skäligt stadga ett wite af Tio Riksdaler Banko, hvartill utom boten efter lag och skyldighet att ersätta skadan; en hwar gör sig förfallen som å egorne till Lars Anderssons omyndiga barns ¼ mtl Hof Grefvagården inställer och betar kreatur, begagnar otillåtne vägar och gångstigar, nedrifver och förderfvar hägnader och grindar eller ställer de sednare öppna, de tider af året då skada å vexande gröda derigenom kan vållas, olofligen tager näfver å växande träd eller torf eller ock föröfvar åverkan å hemmanet inom Häradets skagg. Dock måste detta witesförbud, för att vara gällande, först nu genast och sedan minst en gång hvart annat år kungöras i socknen och angränsande socknars kyrkor emot vederbörande presterskaps bevis, som hvarje gång tecknas å det protokolls utdrag, som här äfven meddelas. 

Johannes Jonsson äger och brukar den återstående ¼ av gården.

Arvet efter Lars

Domboken berättar att det vars svårt för arvingar att hävda sitt ägande. Från 1853 framkommer i kyrkorna upplästa vitesvillkor om 10 Rixdaler Banco för den som å Grefvagården inställer och betar kreatur och begagnar otillåtna vägar och gångstigar, nedriver och fördärvar hägnader och grindar, eller ställer de senare öppna de tider på året då skada å växande gröda derigenom kan vållas, olofligen tager näver å växande träd eller torf eller förövar åverkan å hemmanet inom häradets skagg.


Stor Skiftet

1850 gäller 1 mantal Rusthåll, som äges af Lars Andersson arfvingar ¾, Johannes Jonsson ¼ Nilsagården. Såsom förmyndare för Jonssons omyndiga barn anmälde sig Jonas Andersson i Stommen Bolum, men han byts eventuellt ut.

¾ Grefvagården är fortfarande vid skiftet i Lars Anderssons sterbhusets ägo och förmyndaren är Jonas Eriksson från Brestorp. Gården utflyttar och erhåller sin skift förlagda i Rännagärdet och Östergärdet vid Skantahålan samt större delen af Trollsvik.

Mannbyggnaden under Torftak innehållande 4 rum är 28 aln lång 10½ aln bred och 4 aln hög med 2ne eldstäder, samt en källare under byggnaden wärderas i medtagning uppföring till 60 Rd. Ytterligare en manbyggnad oinredd och förfallen 20 lång 10 bred och 4 hög innehållande 3 rum samt en källare 2ne eldstäder 16 Rd 32 sk, nn d:o äfven oinredd 17½ lång 9½ bred och 3 aln hög med en eldstad. 10 Rd. Ladugården bygd i vinkel 97 aln lång, 11 aln bred och 5½ aln hög innehållande fähus, stall, loge och lador samt svinhus och tillbygd winklad 64 Rd. Skiftet påbjuder att ¾ mantal Grefvagården Lars Andersson utflyttar 800 aln från bättre Manbyggnaden wärderad i nedtagning och upföring till 60 Rd, en d:o mindre och oinredd 16.32, ladugårdsbyggnaden till 64 Rd allt tillhopa 140 rd 32 sk. 

¼ mantal Grefvagården tillhörig Johannes Jonsson (denne Jonsson är Anders syster Johannas man med det förtydligande namnet Tidblad) med ladugård. Norr 56 ¼ aln lång 11 aln bred och 6 aln hög innehålla fähus, loge och lador samt wagnbod värderad till 37 Rd 16 sk. Denna del flyttas 900 aln från bostaden med en mindre Mannbyggnad oinredd och förfallen värderad till 10 Rd och en ladugårdsbyggnad värderad till 37 Rd. Härmed stämmer bilden av att en ¼ Grefvagården låg norr om nuvarande hemman.

Följande undantagsinnehafvare anmälde sig framsade handlingar nemligen Anders Martinsson (Skall nog vara Mårtensson) å ½ mantal Grefvagården.

Sonen Anders Larsson Griven

f1830 får ¼ mantal Grefvagården och köper ut sina syskon och övertar gården och gifter sig med kusinen Maria, Johannes Anderssons dotter från Hans i Hof.
Bland annat köper han 1854 av gården av Anders Johansson från Jonsbo i Segerstad gift med äldsta systern Inga Kristina och samtidigt köper svågern Anders Murken Pettersson av samma säljare. Priset var 1041 Rd. 1861 vet vi att han med hustrun Maja Johansdotter brukar 3/8 av gården på ett Åbobrev från 1857. Från en syn 1861 för åboskapet så får vi veta att paret har en manbyggnad som är 37 lång och 17 bred och 9 fot hög och att här rymdes stuga 2ne kammare, kök och förstuga. Deras ladugård under tak af halm och torf var 96 fot lång, 22 bred 9 hög och indelad i loge, 2ne lador med fähus, stall och redskapshus, svinhus. Förutom att bruka sitt eget åtar han ett hälftenbruk hos svärfar Hans i Hof 1861. 1863 skatteköper han 3/8  Grefvagården. Av handlingar framkommer att Anders var en rejäl karl och var lätt att samarbeta med, var aldrig indragen i intriger utan kunde smidigt lösa de problem som var förenat med skiftets många blindskär. 1869 lagsöker han dock Johannes Andersson [troligen Knarten] i Stommen för att vederbörande inte har återbetalat de 800 Rd som förfallit till betalning.

Under första delen av skiftet står han som ägare till AndersTorstensgården 7/12, den del som stannade kvar, men han övertar Grefvagården ehuru oklart när. Det är tydligen så att Anders tar sin hustrus ¼ mantal Hansagården utflyttar den 600 aln från Bostaden, en manbyggnad värderad till 40, hälften i en Ladugårdsbyggnad 15.32 och integrerar den med Grefvagården om man kan tolka skifteskartan rätt.

År 1869 ägs Grefvagården av tre man

 • Johannes Johansson (Anders syster Ingas man i Segerstad),
  Anders Griven Larsson och
  Anders Murken Pettersson rusthållare.

1870 byter Griven till sig Hansagården och Heljen får resterande delen av ⅛ Kappagården. Sambrukar delar av Korpatorp med sin svåger Murken. 1869 köper Griven 1/32 Korpatorp för 350 Rixdaler, som han lägger till de 3/32 han redan har. Brukar hela 80 talet. Anders köper Heljesgården av sin svägerska Brita Stina 1887 för 2000 Kr.

Anders Larsson dör 1895 vid 65 års ålder och efter lämnar enkan Maria Johansdotter. (Dotter till Johannes Andersson i Hans i Hof). Anders tillgångar var ¼ Hans, som änkan ärft efter sin far, Heljesgården som de köpt, 1/32 Korpatorp som enkan ärft och Grefvagården. Förutom detta en diger bouppteckning. Enda arvingen är dottern Karolina, som gifter sig med Ville och som för gården vidare. Anders enka får fastigheten till 1/32 Korpatorp, där hon sedan bor? Maja Johansdotter f1830, Grivens änka lever här på gården till sin död 1910 sitter på ¼.

Grivens Svåger Anders Murken Pettersson

f1826 med rötter i Häggum och Skattegården vid Brona finns med i denna period som delägare i Grefvagården, gifte sig med systern Anna Brita. Han avyttrar tydligen denna del till Anders och brukar 3/16 Korpatorp och avyttrar även denna del till Anders. Paret innehar 1870 och 1880 talet Grefvagården och skatteköper det 1881 och får lagfart året därpå. 1887 försäljer Anders Pettersson och hans hustru Anna Brita Larsdotter ¼ Grefvagården för 3400 Kr. Det är Ville som köper denna andel av gården. 

Murkens söner  Per Johan och Lars Fredrik Andersson

f1849 brukar hela 70 talet innan Per tar till Amerika samtidigt med brodern Lars Fredrik Andersson f1851 flyttar till Pikagården Brunnhem. Johan Albert Svensson f1857 brukar sedan och kommer 80 och åker till Amerika 1884.


¼ Grefvagården

Carl Bramberg f1851 arrenderar här denna ¼ minst perioden 84 - 90 innan han flyttar till Rådene. Denna del af gården låg norr om nuvarande Grefvagården och resterna av den finns i form av en lada. Av anteckningarna framgår att Bramberg tvingas flytta sin gård ytterligare en gång och bygga sin egen lada. Brandberg får brunnen grävd fick flytta fruktträden själv. Gemensamt skulle de svara för flyttningskostnaden av manbyggnaden. Han kom från Kalkberget i Bjellum via V Kleva till denna gård 1890, men hade tydligen brukat denna gård redan från 1884 om vi får tro födelseboken. Emellertid brukade han flera gårdar bland annat står han antecknad som arrendator av Afzegården och någon gård i Vilske Kleva innan han återfinnes som godsägare på Rådene Herrgård. Gården är nu integrerad med nuvarande enhet.

Grivens Måg Ville Andersson

f1854 från Brestorp 1878 gifter sig med Grivens dotter Karolina Andersdotter. Paret brukade både ½ Heljesgården och Grefvagården. Vilhelm köper 1887 den andra delen ¼ av Grefvagården från någon av Anders syskon.

1887 delegarne Johan Wilhelm Andersson ägare af ¼ mantal och Carl Brandberg ägare af ⅛ mantal. Af rågrannen Anders Larsson för 3/8 mantal Grefvagården ger alltså en bild av ägareförhållandet detta år. Vidare läser vi de till hemmanet hörande åbyggnader äro gemensamma och odlade emellan delägarna kommer till följe häraf Carl Brandberg som äger minsta anlotten i samma åbyggnader att från gamla tomten afflytta och Johan Wille Andersson att qvarbo.


Vilhelm och Karolina

Vilhelm och Karolina köper till ¼ Grefvagården av Grivens syster och svåger 1894. Det har alltså tagit över en generation att återskapa den Grefvagården, som splittrades i och med Lars Anderssons sterbhus tog över. Han börjar trappa ner då han arrenderar ut huvudgården redan 1920 och Heljesgården till Emil samma år. 

 

Till vänster i soffan Vilhelm Andersson f1854 och hans hustru Lina Andersdotter f1854. Bakom dem står Tekla gift med Abrahamsson. Till höger ligger Emil Vilson, cyklar gör Albin och systen Ellen Vilson. 

Areal 52 har därav 20 åker svartmylla. Manbyggnaden uppfördes 1902. 4 hästar, 18 nötkreatur, 2 - 3 svin. Gården är en släktgård sedan 1800 - talets förra hälft.

Villes och Linas barn är sammanfattningsvis

 • Tekla gifter sig och återfinnes vid Ringsborg på Heavägen vid stationssamhället.

 • Albert gift med Emma Hoffman från Hof.

 • Albin arrenderar Storegården Sätuna och övertar bruket av gården.

  • Arne tar över gården och gifter sig med Marianne, två till museigården trognaste medarbetare.

  • systern Brita som har hjälpt oss med skolkorten från Hornborga

 • Ellen Viktoria återvänder till Broddetorp

 • Emil är med och brukar gården och övertar utskiftade södra ½ Heljesgården och hans familj bor där i sina dagar fram till 50 talet.

Sonen Johan Albin Vilson

Albin f1885 arrenderar huvudgården från 1920, men flyttar till Storegården Sätuna 1931, gifte sig med Hildur Margareta  f1886 från Storegården Sätuna. Paret återvänder och blir ägare till 5/8 mtl 1938.

arr Göstar Bäckström

arrenderar med samma villkor som sonen Albin från 1931 och sex år framåt till mars 1938. Minnet av Ville är mycket positivt speciellt i samband med att Göstar drabbas av hästdöd. Ville erbjuder sig då att återbetala arrendet för att Göstar skall kunna köpa en ny häst. I samband med arvskiftet efter modern 1937 så friköper Albin sina syskon och övertar som ägare bruket av gården. Av barnen övertar sedan Arne verksamheten vid gården.

Arne och Marianne Vilson

På 50 talets mitt 50 ha och 20 åker med en häst och 16 nöt. Stugan, som ligger som flygel, är flyttad från Kämpahofen efter Heljens död.


1900

Anders Jacobsson arb. f1823, Johannes Larsson arb f1835 Carl Grönqvist sold f1859, 


Avstyckningar

Torp under Grefvagården

Broga gatan

Skatebacken

under Grefvagården? Piga under Per Larsson, som senare hamnar på Källängen.

Sockenskräddare

inhys under Grefvagården Petter Larsson f1751 hans jämnåriga hustru lämnar honom med en dotter, som får en oäkta barn men sedan tar det slut. Närmare 25 år yngre Bolla från Rysslunda i Sätuna överlever honom med några år och det är vad vi vet. 

Jonas Olofsson 

f1750 kom till gården 1800 och makarna går bort kring 1830. Äldsta dotter gifter sig med Rike Gulle och han kan hjälpa oss att återfinna torpet. Hans son Johannes gift med Masa Kagg bor ju på Hägga Lottes. 

Johannes Perssons 

Skomakare Lottas

Emma Häggs och Skräddare Häggs stugor.

Förpantningslägenhet 

som ligger under 3/4 

Anders Mårtensson
innehaft följande förpantningsjord 462 åker 463 Bete 464 Tomt och 461 Åker. Han bekommer sin ersättning härföre på ¾ Grefvagården skifte under Litt Ka 222 äng, 223

Anders Andersson
innehaft följande förpantningsjord 464a tomteplats 460a 460 åker 458 Wall 459, 457 åker 453 och 453a. Anders Andersson bekom sin ersättning härföre på ¾ mantal Grefvagården skifte under Litt Kb 222 äng 225 och 223 åker Summa 20.6 10.382 [han är okänd för oss]

Kjell Blomqvists villa mitt emot Gulltorpet nere vid Atomvägen. 

Kyrkan och Församlingshemmet

Grefvagården 1'9

Grefvatomten

9'2 är en del som ligger framme vid kyrkan, där Kyrksmen höll till.

Smedjebacken 

jordlägenhet söder om Brogavägen och väster om Pilhultsdreven. Gulles Johannes Jacobsson f1819 

Fagermans stuga

Johannes Fagerman f1835. Johannes var en pratsam och skrävlig karl, som fick förmaning av presten 1849. Kom från Nilsabo i Bjellum, arrenderade delar av Hansagården och var dräng här på gården i början av 1900 talet fram till 1913 och skrivs som kvastbindare åren före sin bortgång 1918. Johannes Larsson Fogelman under Hansagården Hof, att han å wår utmarks skift som ligger utwid Brunhems bärget att han får efter den anvisningen som är gjord får inhägna den trakt som ligger mellan SvenNilsgården skift och Johannes Perssons lycka samt Hansagården skift, samt öster efter öfverenskommen skiftesrad, att han dät samma får inhägna och odla, samt derstädes bygga och Bo. Och får dät samma tillträda nu genast.
Hans änka Anna Cajsa fattig torpardotter från Kappagården hade varit piga här på gården. Av deras fem barn stannar blott Albertina kvar i bygden och gifter sig med soldaten Djerv vid Sk 324 från Bolums soldatmark.

Soldattorpet N:o 22 Jordeboken 1715. Stp Vg 22 hörde till gården. tomtmarken på 414 415

Johannes Larsson Fogelman under Hansagården får inhägna, bygga och bo. Marken ligger mellan SvenNilsgården och Johannes Perssons lycka och Hansagården. Dokumentet innehåller inga ytterligare uppgifter.

Nycklafallet 

Uppe ve Nôcklafallt ä dä ena höjer brant, sum di hade te ättestupa, sum di kalla-t fôr dä tala di um. Dä hade vesst vartt så fôr i tia. Dä fanns inga laga då utan di kunne jära sum di velle – teminstingen ve sina ejne, slo di ijäl andra feck di le vesst böta. Sånna laga va dä. Då när li ble gamla – di sulle le vesst vära en sjuttifäm, åtteti år – å när li ente dugde nô te älle ble urkeslösna, då to di å ledde upp dum på bärjastupet å pötte ner lum, så di feck sin dö. Sigenara jole så, sa di, då – å dä kanche di jär än. Dä såss å suns alldri te nôra gamla mä dum, å en vet ente var li jär å dum – di graver vesst ner sina döe var sum hälst. En gång kåm dä ena sigenerska hem å då frågte vi na, var li jole å sina gamle, män dä ga ho inga beske på. ”Dä ä ente rolit å bli gammel – dä sa ingen tänka på!” svara ho. ”I kanche jär sum di jole här fôr? – Pötter ner lum fôr bärjastupa!” fråkte far. Män då feck käringa bråttum å je säk iväj, sa ja seja, å va ho då saa, dä fôrsto ingen./Anna Nilsson Överg.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] Handlingar ] [ Innehåll ]