Torstensgården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] [ Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

var tidigare kronogård och hästehemman under Västgöta Regemente med N:o 25. Vi har en Anders Torstensson i Hof, som 1698 gav 20 sk till Kyrkan och som troligen namngav gården vid denna tid. 1700 ger han 16 och hans dreng Per ger 4 skilling i förähring till kyrkian. Anders Torstensson och hans familj eliminerades av pesten 1711.
AndersTorstensgårdens namn uttalades i orten "Tôrsnagården", och ägarna benämndes å den större hemmansdelen "Torssen" och i den mindre "Torsses August". 

Under äldre tider benämndes gårdarna i Hof icke med några särnamn. (sådana kommo först fram på 1700-talet i bruk). Det är för den skull ganska svårt att bestämma vilka som innehade den eller den gården och huru länge densamma varit i släkten. Beträffande den ena av gårdarna, den nuvarande AndersTorstensgården, kan man emellertid med stöd av jordeboks- och mantalsuppgifter någorlunda säkert fastställa detta. Gården innehades nämligen i början av 1700-talet av en man vid namn Anders Torstensson - efter vilken den givetvis uppkallades - men under första delen av 1730 - talet uppdyker ett annat innehavarenamn - Anders Olofsson, vilket tyder på, att gården då bytt åbo, men från den tiden kan man vara fullt säker på att densamma befunnits i samma släkts om inte precis ägo, ty den var kronohemman, så dock innehav. Inget hindrar givetvis att släktskap förefunnits mellan Anders T. och Anders O. men några bevis om den saken föreligger ej - och det är ju ej illa att äga nu över 200-åriga anor.

1711 åbo Anders Olofsson tar vid efter pestens offer.

Serg Anders Hammardal finns skriven på Torstensgården från 1745. Han var gift med Ulrika Håhlman, med bland annat sonen som vi återfinner under Holmagården, men de försvinner ut i historiens mörker.

Ägare:
A. till 7/18 mtl Alfred Johansson och hans hustrus sterbhus o
B. till 7/36 mtl Evert Karlsson.

Till släkten omkring 1730 då Anders Olofsson Fogelberg inträdde som åborättsinnehavare efter en annan Anders Olofsson, som efterträtt den 1711 i då grasserande pest, med hela sin familj döda Anders Torstensson, efter vilken gården uppkallats.

Då denne Anders O:s där sittande sonson något inpå 1800-talet sykvesterade och en annan son, som gift sig till AndersGunnarsgården och utom sin förut erhållna andel i hemmanet där hade mycken jord ej ville göra sin rätt gällande, lopp dennes del av släktgården fara av att komma i andra händer, men räddades då av systern och hennes man för deras sons räkning under det att broderns och farbroderns andel däri sedermera kom att röna den förras förhindrade öde och såldes till oskylla, som nu i sin tur besuttit den i hundra år.
Gården undergick år 1880 laga skifte mellan dåvarande arvingar, varvid de nuvarande hemmantalen erhöllos.
Brukningsdelarnas sammanlagda hemmantal skatt löstes 1860.
Av icke utredd ålder har i sambruk med hemmanet legat ett ¼ mtl Hans i Hof, som samtidigt med stamhemmanet delades i 1/6-dels och 7/36-dels mtl.

B-lotten äger dessutom 1/12 mtl Grefvagården.

Torstensgården Mtl. (stamgård utgör i mtl).
Äger
Tors. 7/12 : A. 7/18, B. 7/36.
Hans. 1/4 : A. 1/6, B. 1/12.
Sålt.
Tors. 5/12 till Trollsvik.
Hans. 1/4 till ?
Släktsaml. överlåtna till en avkomling Wallbeck i Sthlm., som sänder register från 1500-talet.

Hägglund är avstyckad.

Häradsrättsprotokoll

Av ett defekt häradsrättsprotokoll inhämtas följande rörande släkten:
"Till Tingsrätten. Som Johannes Svensson i Bäckagården Bjellum, och Anders Larsson i Stommen, Bolum, den 14 sistlidne maj (1828) avslutade förmyndareräkning för min svåger Anders Svensson från Torstensgården Hof, dels varken specificera de däri upptagna utgifterna, dels ej med ostridiga verifikationer styrka desamma samt dels däruti ej redovisat de flera summor Anders Svensson under sin omyndighetsperiod i förmyndarnas närvaro och emot deras borgen låntagit, uppgående enligt beräkningarna i Anders Svenssons konkurs till 514 rdr rgs, och icke heller redovisat för den spannmål m.m. som under Anders Jonssons förmyndare tid blivit för myndlingens räkning försåld samt därjämte från myndlingens tillgångar avskrivit en mängd orimliga poster, så kan samma förmyndareräkning i ingen mån godkännas. Och som det skulle bliva alltför vidlyftigt att inför vällovliga häradsrätten anföra alla de skäl, som ådagalägga samma räknings oriktighet, så är jag föranlåten ödmjukligen anhålla, att målet måtte utsättas till likvid, varigenom det stridiga kunde bliva skilt från det ostridiga".

Genom utslag (dat den 23 juli 1828) lämnade rätten i uppdrag till kronolänsman Lidén att verkställa den påyrkade likvidationen och av densamma, som finnes bevarad, framgår, att Anders Larsson till sin svåger J. P. Bågenholm var skyldig 235 rdr, 31 skr och 8 rst. Någon anmärkning mot honom eller förmyndare göres dock ej. Det gick som sagt dåligt för Anders Svensson, som gjorde konkurs, men släktingarna synas hava räddat undan besittningsrätten till hemmanen, vartill systersonen Anders (L, S el. d.?) sedan blev innehavare. Gick det dåligt för Anders så gick det så mycket bättre för svågern Lars och brodern Johannes, som å andra sidan blev ganska förmögna.


Håkan är volontär på regementet, men dör i relativt unga år
1823 finna Mattias Moberg på gården 

A 7/12 AndersTorstensgården Torssen

Anders Olofsson vet vi ingenting om men han kan ha efterträtt Anders Torstensson.

1717- Anders Fogelberg

f1711 i Skövde skrevs som rusthållare och kan ha varit knuten här redan 1730 åbo och rusthållare. Han dyker up som givare till kyrkokassan om imponerande 20 öre 1727. Till släkten omkring 1730 då Anders Olofsson Fogelberg inträdde som åborättsinnehavare efter en annan Anders Olofsson.

 1. gift sig till gården men vi vet inte mycket om detta Annika Bengtsdotter. Någon livsfrukt i denna relation är inte bekant
 2. Han gifte sig en andra gång med komministerdottern Brita Stina Wahlbeck från Broddetorp.
  1. Annika
  2. Maria
  3. Sven Andersson f1739 här på gården. Vi läser mer här nedan.
 3. 3dje giftet efter 1742 med Annika
  1. Lars
  2. Bolla
  3. Brita Stina Andersdotter gifter sig med på Heljesgården där meromtalade Jonas Bengtsson.

1762- Sven Andersson

f1739 gifte sig med Lena f1748 från Brunnhem. Han övertog faderns rusthållarskap och dör ganska anonym 1806.

 

Barnen

 • Birgitta Brita Svensdotter f1769. Hon gifter med Lars Andersson från PerHåkansgården och han blir ägare av Stommen och NordBredegården, där vi kan berätta mer. Paret gifte sig 1792 går också i konkurs efter svågerns misslyckande. Han återfinns som brukare av Stommen där också familjen skapas. Vi berättar mer där, måste ändå berätta om äldste sonen
  • Anders Larsson f1794 han blir dräng på Stommen nm och rusthållare här på gården och kan reda upp situationen.
  • Anna Larsdotter valde Jonas Friman knuten till JonFrimansgården i Fjällåkra där vi kan läsa mer.
 • Anders Svensson f1775 konkursbonden på gården där systersonen reder upp ägarskapet. Han flyttar till Kappagården, men återfinnes som inhyses under denna gården. Dottern Anna Lena gifter sig med soldaten Lind under Kärragården och familjen flyttar efter något år tillbaka till Varnhem. Anders med familj återkommer från Kappagården redan 1815. Han var gift med Maria från HåkanUddsgården.
 • Johannes Svensson f1779 gifter sig med Bolla under AndersGunnarsgården. Han blir delägare här, Päregården,  ½ Bäckagården tillika Källegården, där familjen slår sig ner. Johannes Svensson som det går bättre för, förvärvar Päregården och Bäckagården och slår sig ner på Källegården Bjellum. Johannes Svensson f1799 gift med Bolla från AndersGunnarsgården, var Lars Andersson AndersGunnarsgården se mer där under Källegården.
  Johannes Svensson var näst efter sin systers svåger Pers måg, Jonas Andersson på Stommen, ortens den tiden största jorddrott och omnämnes såsom ägare till
  5/15 mtl AndersTorstensgården.
  ¼ mtl Hans i Hof
  ½ mtl Bäckagården.
  ¼ mtl NordBredegården,
  ¼ mtl SvenBengtsgården.
  ½ mtl Päregården.
  ¼ mtl Källegården.
  Johannes Svenssons delar av föräldragården såldes dock ur släkten till oskylla.

  Han fördelar sitt arv mellan sina barn till gårdar i Bjellum.

  1. Inga gifter sig med Johannes Olofsson i Bäckagården där vi vet mer
  2. Maja Lisa gift med Erssen i Päregården
  3. Lars brukare av Bäckagården och Källegården

  [Då denne Anders Olofssons där sittande sonson (fel uppg AOL) något inpå 1800-talet sykvesterade och en annan son, som gift sig till AndersGunnarsgården och utom sin förut erhållna andel i hemmanet där hade mycken jord ej ville göra sin rätt gällande, lopp dennes del av släktgården fara av att komma i andra händer, men räddades då av systern och hennes man för deras sons räkning under det att broderns och farbroderns andel däri sedermera kom att röna den förras förhindrade öde och såldes till oskylla, som nu i sin tur besuttit den i hundra år].

Brukare:

 • Jonas Eriksson från Böljan 14 men hustrun dör året därpå. Blir far till två soldater på gården. Själv blir han inhyses under gården. Dottern gifter sig med Anders Jansson, som senare gifter om sig med Inga Lelle Munersa.
 • Ko Olle kom från Västorp 22, avstraffades för stöld och avflyttar till Tjuvadalen samma år.
 • Carl Persson från Marstrand f1785.

Denna fastighet bröts ur stamfastigheten efter arvsskiftet efter Anders Larsson. Manbyggnaden flyttades då relativt nybyggd från den lilla kullen å åkern väster om gamla vägen Torstensgården Grefvagården. Året var 1885.

1829 - 1877 Anders Larsson

f1794 på Stommen där han verkar som dräng innan han kommer hit och som rusthållare och nm. Han gifte sig med Katarina från Häggum. Familjebildningen sker på Stommen och fullföljes här på Torstensgården. Han är i sin tur son till Lars Andersson ovan som räddar konkursboet. Vi berättar
Skiftet Anders Larsson 7/12 AndersTorstensgården och ¼ Hansagården överlämnar åt förrättningsmannen att utlägga dess plan. Mannbyggnaden rödfärgad och brädfordrad innehåller 3 rum och förstuga, samt 2ne öfverrum en källare 133,16.
En manbyggnad 12 aln lång 10 aln bred och 3 aln hög. Innehåller 4 rum har en eldstad samt en källare 33,16
En bod 5 aln lång 7½ aln bred 3 aln hög. Ladugården 70 lång 10½ al bred 4½ hög innehåller. Fähus Loge och lador med tillbyggd svinhus och vagnbod samt ett skjul 53.16. 

Kan vara den Anders Larsson som fick stryk i Bältaregården 1810 varom rättes handlingar vet mer att berätta. Anders Larsson löste den 4 dec 1860 7/12? mtl Anders Torstensgården och ¼ Hansgården i Hof till skatte men hade förut i många år varit innehavare därav. Skatteköps brevet är det äldsta i gården bevarade handlingen. Vid den 1879-04-31 förrättade arvskiftet erhöll vart och ett av barnen 1/24 mtl Hans och 7/72 mtl AndersTorstensgården. Johannes Andersson och Maja Kristina Carlsdotter erhöll den mars 1884 lagfart på 7/24 mtl AndersTorstensgården och 1/8 mtl Hans i Hof som han köpt av systrarna Britta Stina och Anna Cajsa samt brodern Lars, jämte sin arvslott i samma fastighet, varav han på så sätt blev ägare till två tredjedelar eller respektive 1/6 och 7/18 delar medan systern och svågern Inga Maria och Johannes Carlsson enl. köp och arv blev ägare till den återstående tredjedelen. Klyvningen av hemmanet hade ägt rum år 1880. Bibel saknas. Katarinas och Anders barn

 1. Brita Kristina gift med Johannes i Kärragården och brukar Skattegården i Häggum.
 2. Inga Maria finns här några år, men flyttar till Härlunda.
 3. Anna Cajsa gift till Stofsgården
 4. Lars brukar gården och övertar sedan Laggaretorp Stenum
 5. Charlotta gift till Toragården Häggum
 6. Johannes Torssen Andersson f1835

1782-1910 Johannes Andersson

f1835 Stommen brukar Hansagården innan han tar över denna gård. Han startar sin familjebildning på Laggaretorp i Stenum och tar över gården gift med Maja Stina Carlsdotter från Härlunda. Hji har förmedlat en skröna om en adoptionsdotter, som inte går att verifiera så här i efterhand med den säkerhet som denna samling fakta vill göra anspråk på. Emellertid förtjänar bådas version att komma i dagens ljus då de berätta något om de intriger som hör bygden till. 

Hjilmers version: Makarna voro gifta i flera år innan de fingo några barn och sökte sig en fosterdotter på så sätt, att mannen med hustruns begivande avlade ett sådant med familjens piga, som sedan sändes till Stockholm och där i Marie församling den 20/10 1867 födde en dotter, som erhöll namnet Alma Charlotta samt omedelbart omhändertogs av fadern och hans hustru utan adoption och arvsrätt. 

Petter som forskat i saken finner att detta är en okontrollerad skvallerkrönika då avgörande fakta ej har kontrollerats. Makarna vigdes 1866-11-30 i Stenum, alltså endast 11 mån före Alma Charlotta föddes och hon var mellan två - tre år när hon kom till Torstensgården. Någon piga född 1840 fanns ej där 1867 Alma Charlottas mor var 27 år. Det intressanta är hur en skröna som denna kommer till. 

 1. FD ? Alma Charlotta f1867 Kungsholmens församling
 2. Sonen Alfred Johansson 1871* Elin Sofia Johansdotter brukar gården.
 3. Matilda gift till Toragården Häggum.
 4. Hilma gift med målaremästare Lindström från Parades under Deragården.
 5. Ida Kristina gift till Frälsegården Sätuna.
Skrönan om pigan
Makarna i tbl 1. voro gifta i flera år innan de fingo några barn och sökte sig en fosterdotter på så sätt, att mannen med hustruns begivande avlade ett sådant med familjens piga, som sedan sändes till Stockholm och där i Marie församling den 20/10 1867 födde en dotter, som erhöll namnet Alma Charlotta samt omedelbart omhändertogs av fadern och hans hustru utan adoption och arvsrätt. Johannes Andersson i Laggartorp Stenum, väntade efter sitt giftermål länge förgäves på s.k. tillökning i familjen och hade varit gift i sju runda, när det storslagna äntligen inträffade, att hans äkta hälft nedkom med tronarvingen på det då omkring 150 år gamla släkthemmet Torstensgården, dit han och hans hustru vid moderns inträffade sjukdom inflyttat. Denna son var dock icke hans första ättelägg, utan en dotter bärande namnet Alma Charlotta och född i Marie församling i Stockholm 1867 20/10, som i kyrkboken står antecknad som fosterdotter till makarna. Rörande denna fosterdotters härstamning finnes nu inga underrättelser utom traditionens påstående, att hon i själva verket varit dotter till mannen, som skulle ha avlat henne med en piga, som hustrun vidtalat "hjälpa" sig till det barn hon själv icke ansågs kapabel föda. S.k. provrörsbarn och andra läkaringripanden voro den tiden okända begrepp och att taga sig an någon annans barn ville makarna icke gärna förrän även sagda sätt försökts. När allt efter beräkning ordnat sig sändes den hjälpsamma pigan till Stockholm, där den åtrådda telningen strax efter födelsen hämtades och omhändertogs. Sedan makarna fått Alma i huset ditfördes ock välsignelsen och hustrun födde utom sonen flera döttrar - vilka dock vid arvskiftet efter föräldrarna icke medgåvo den obevisbara förstfödda någon annan rätt i boet än en mindre lönesumma.

Alfred Johansson

f1871 brukar fram till sin död 1961. Sonen Alfred gifter sig med Elin Sofia Johansdotter från Frälsegården Sätuna. Alfred Johansson köpte sina systrars andelar i hemmanet enligt köpeavhandling 1910 och erhöll 1913 lagfart därå såväl som på sin egen arvslott enligt arvskifte 1910. Han restaurerar gården 1948 och bygger en stenlada åt sina 2 hästar och 12 nöt.

 1. Valfrid f1905 brukade här under förra hälften av 1900 talet och hade hjälp av sin syster Dagmar.
 2. Einar var byggnadssnickare under Blomstrand i Broddetorp
 3. John var disponent vid andelsmejeriet i Axvall.
 4. Dagmar hjälpte brodern.

B 5/12 AndersTorstensgården Torsses August 4'3

Ligger vackert på åsen som förbinder Byn med Grefvagården. Gården bevarad med en gammal lada och tidigare ett fyrkantigt körhus, har dessvärre av någon senare ägare försetts med solbalkong.


Detta är Torstenapojkarnas förä
ldrahem. Hof 4:5 liten bondgård som utflyttats från Hof byggd 1880.

Skiftet

5/12 dels AndersTorstensgården mantal Mannbyggnaden 20 ¼ lång 8 ¾ bred 4 ¾ hög innehållande 3ne rum och förtorp, har en eldstad 66,32
Ladugården 47½ aln lång 11½ bred och 5 aln hög innehållande stall, fähus, loge och lada 31.32
Ett svinhus 1.16. En bod 8½ aln lång 8¼ bred 3 aln hög 3.16 
Gustaf utflyttar 1200 aln från bostaden. Yngste sonen Johannes tar över. 

Anders Larsson löste den 4 dec 1860 7/? mtl Anders Torstensgården och ¼ Hansgården i Hof till skatte men hade förut i många år varit innehavare därav. Skatteköps brevet är det äldsta i gården bevarade handlingen. Vid den 1879-04-31 förrättade arvskiftet erhöll vart och ett av barnen 1/24 mtl Hans och 7/72 mtl AndersTorstensgården. Johannes Andersson och Maja Kristina Carlsdotter erhöll den mars 1884 lagfart på 7/24 mtl Anders Torstensgården  och 1/8 mtl Hans i Hof som han köpt av systrarna Britta Stina och Anna Cajsa samt brodern Lars, jämte sin arvslott i samma fastighet, varav han på så sätt blev ägare till två tredjedelar eller resp. 1/6 och 7/18 delar medan systern och svågern Inga Maria och Johannes Karlsson enl. köp och arv blev ägare till den återstående tredjedelen. Klyvningen av hemmanet hade ägt rum år 1880.

Anders Larssons dotter

Inga Maria gift med Johannes Carlsson

Han var soldatson från Västtomten med soldatnamnet Berg, som aldrig användes här i bygden. Johan eller Johannes var född 1822 i N Ving. Han gifte sig till gården med Inga Maja Andersdotter född 1812. Paret brukar först AndersTorstensgården och N Skattegården i Hornborga,  men flyttar senare som brukare till Härlunda. Deras barn.

 1. Karolina gifte sig med Carl Johan Lutter från Åkholmen i N Lundby, som brukade diverse gårdar runt sjön.
 2. Anna Charlotta f1853 blir husfru i Skattegården i Bolum nere vid sjön
 3. Carl August som tar över
 4. Lars hemmason och dräng
 5. Gustaf blir häg i Skogsbo Kville Svenneby.

Sonen Karl August Johansson 7/36

f1855 var gift med Tilda och fick med henne många barn, som i bygden gick under namnet Torstenapôjka. Tilda kom från Backen.

 1. Ester gift i Seattle.
 2. Ellen återfinnes i Karlskoga.
 3. Elin St Göran i Stockholm.
 4. Enok brukare i Skälvum.
 5. Emma i Od.
 6. Slaktare Carl lärde upp sig hos slaktars Helge i Broddetorp.
 7. Joel som brukade Tomten och som Hornborgasjön tog.
 8. Hilding brukar AndersGunnarsgården, men som sedan valde den andra Besgården, som Ingemar nu brukar.
 9. Signe som lockad av chokladen återfanns i Schweiz.
 10. Evert som stannar på stället.
 11. Karin till Lundby Göteborg.
   
Carl August med Tilda


Vi visar en bild av Elin och hennes mans bröllop 1918. Svärfar och svärmor tittar fram bakom brudparet. Tyvärr kan jag inte berätta om vem som finns med på bilden.

Sonen Evert Karlsson 

f1904 tar över Fädernegården och Backen. Han är ogift och han vill inte införa mjölkmaskinen. Gården är på 21 ha med 8 åker, och bär 2 hästar och 8 nöt.


Evert Carlsson ville under sin levnad inte installera någon mjölkmaskin

Fam Forsler har nu gården 


Trollsvik 5/12

Trollsvik nämns redan 1715 då änkan Kerstin dog detta år. Trollsvik ses mer som en plats, där inhyses bodde. Här återfinner vi Anders Falk f1744 med familj och måg Soldaten Setterberg med anknytning till Sörgården. Klosterbergs hustru bodde här 3 år från 90. Petter Andersson f1754 Kleva.

Hofs by och Lövtorps rote. Den del av gården som flyttades till en f.d. kronointäkt kallad Trollsvikaåkern. Jägartorp till släkten omkring 1835 och AndersTorstensgården 185X, den förra genom Pet. Johanson och den senare hemmansdelen genom sonen, som köpte den för att stilla sin sons Amerikafeber.
Det av ålder icke ägda ⅛ Jägartorp är inköpt av Bernhard.

Petter Johansson

född 1790 i Skövde, började som brukare av Västorp och Jägartorp. Jägartorp till släkten omkring 1835 genom Petter Johanson.

Trollsvikaren Lättars Gustaf Pettersson

f1815 Gustaf Pettersson ägare af 5/12 AndersTorstensgården begär att få utflytta och erhålla sin plan wid skantarränn och Trollsvik samt om möjligt är få sin äng hemdragen. Gustaf var först brukare av Vässtorp sen hemmansägare i Bosgården och sist Trollsvik. Ärvde Jägartorp. Gustaf, som sedan köpte en hemmansdel i Bosgården Hornborga, vilken han emellertid p.g.a. grannarnas ovilja, emedan han var med om att begära laga skifte av Hornborga by, måste överge. Gustaf Pettersson inköpte sedan 5/12 mtl AndersTorstensgården och genomförde skiftet till Trollsvik, som denna del av hemmanet efter att vid laga skiftet ha utflyttats till en f.d. kronointäkt kallad Trollsvikaåkern benämndes, liksom såväl Gustaf som sonen August därefter aldrig kallades för annat än Trollsvikarn. Båda ställena ha sedan respektive tid gått i släkten. Gustaf köpte Trollsvik för att dämpa sin sons Amerika feber.

August och Kristinas barn

 1. Maja gifte sig med Räven i Påvagården.
 2. Kristina gifte sig med Gustaf Falbon.
 3. Stava gifte sig först med Luars i Stommen sedan med Adolf Svan i Samuelsgården.
 4. August Trollsvikaren tar över.

August i Trollsvik

August Gustafsson f1855 söp och tjänade pengar på hästar, som han köpte och sålde på marknaderna. Ägare av i sambruk varande 5/12 mtl Anderstorstensgården och 1/8 mtl Jägartorp Carl August Gustafssons sterbhus med sonen Oskar Karlsson som brukare.

Barnen:

 • Bernhard brukare av Trollsvik och Jägartorp. Det av ålder icke ägda ⅛ Jägartorp är inköpt av Bernhard
 • Sigfrid togs åter till moderns gård Vekagården Kungslena. Barnlöst.
 • Oskar tog över Trollsvik gifte sig med Ester Matilda från Värmland. Barnlöst

 -1978 Oskar i Trollsvik


Oskar med hustru Ester Matilda från By i Värmland. Oskar i Trollsvik har bidragit med mycket av den kunskap som Hji förmedlat till oss.

Vacker för hon var född i sols glaning.

Det hade varit kalas i Trollsvik och en del av gubbarna hade blivit något supna, varför de mindre överförfriskade fingo taga sig an dessa, som hade svårt för att gå själva. Sålunda kom sig att handlare Dahlén i Broddetorp fick hålla Gustav Hedberg på Stommen under armen. Under vandringen kom samtalet in på barnen och handlaren fällde det smickrande yttrandet om H:s barn, att de "voro redia" och att flickorna såg så bra ut. "Ja, att vår Asster ä så vacker, dä beror nock på, att ho ä födder i sols glaning", sade Hedberg. //Dahlén 1945.


Gården undergick år 1880 laga skifte mellan dåvarande arvingar, varvid de nuvarande hemmantalen erhölls. Brukningsdelarnas sammanlagda hemmantal skattlöstes 1860. Av icke utredd ålder har i sambruk med hemmanet legat ett ¼ mtl Hans i Hof, som samtidigt med stamhemmanet delades i 1/6-dels och 7/36-dels mtl. B-lotten äger dessutom 1/12 mtl Grefvagården Torstensgården. Mtl. (stamgård utgör i mtl). Äger Tors. 7/12 : A. 7/18, B. 7/36. Hans. 1/4 : A. 1/6, B. 1/12. Sålt. Tors. 5/12 till Trollsvik. Hans. ¼ till ? Släktsaml. överlåtna till en avkomling Wallbeck i Sthlm., som sänder register från 1500-talet.


Fornt

 • 1880 på grustäkt en urna med ben och aska S47
 • Två runda stensättningar.
 • Fynd av rösen och skelettgravar. Vid borttagande av rösen på 1860-talen påträffades betsel ringar  handtag och delar av klinga till ett svärd allt i järn. Föremålen såldes På 1890-talen påträffades en skelettgrav. En m lång stenkista låg en aln under jord. Några hällar i fyrkant borttogs i närheten på 1870-talet S46a-b.
 • Tre runda stensättningar med kantkedjor
 • Fornlämning

 • Rund stensättning diameter 22 m innanför kanten kan man se en eller två koncentriska strängar på intill en m avstånd från varandra . Stensättningen kallas Blixe rör och omtalas av Hilfeling. Ett annat röse sydost om Blixe borttogs 1880 S42
 • Rund stensättning

Avstyckning

Soldattorpet Häggelund ;
Bäckarn Alekärr;
Gamle Hofes;

Gamle Hofes 

Torp på Trollsvik beläget i hagen ca 100 m Norr om ladugårdslängan. Stället fanns före skiftet och stod även efter att denna AndersTorstensgården hit flyttats, efter vilken tid det kallades Lilla Trollsvik. Anders Hofs ladugård 15x8x2½ aln innehållande fähusloge två lador och svinhus. Stället låg på gränsen mot Hof vid nuvarande Trollsvik, där lämningar ännu finnas. Härav låg endast ladugården på den då skiftade Bolum Bys ägor.
Om denna Hof varit släkt med de förut nämnda Hofes är okänt. Stället innehades sist av Träbeningen. Hos honom fick Carl August Gustafsson från Jägaretorp och Carolina Andersdotter från Grefvagården i fem dagar undervisning i ABC. Båda eleverna voro födda 1855.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] [ Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]