Falkatorp

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Stenholms affärer ] [ Falkatorp ]
[underordnad]

 

Falkatorp

Torp på Böljan JonPersgården skogsskift i den s.k. Falkadalen vid Råbergets och den därifrån utgående Korsbackaåsens östra stup.  Stället är numera borta men innehades – enligt vad det berättas – av efter varandra far och son Falk, varav såväl den äldre – Lars – som den yngre – Johannes – okontrollerat men icke på orten – varit soldater. Falks ställe skulle innan det uppfördes å sin plats enligt traditionen ha stått å Korsbacken, men någon upplysning om var har ej lämnats. Det är troligt att Stenholm lyckades jaga iväg dem 1865 innan de kunde köpa sig fria från JonPersgården och flytta dit. Detsamma finnes dock omnämnt i laga skiftets husvärderingsinstrument med Johannes Falk som ägare. Johannes Larsson Falks byggnad, 20 ½ * 8 * 3, innehållande stuga, förstuga, kammare, fähus och lada, spis och bakugn. Detta husvärderingsinstrument (43) gäller alltså inte för den torpgrund vi finner vid Falkaberget, som är en stuga sambyggd med en ladugård.

Lars Falk

Lars var f1792 i N Ving av soldatsläkt antogs 1809 tjänte 27 år och pensioneras 1842. Fader Falk skulle enligt traditionen ha ägnat sig så tidigt åt soldatyrket, att han varit med i kriget mot Napoleon 1813-14, men före innan han år 1822 inflyttade till socknen haft anställning i Varnhem. Han skulle vara född i Segerstad och varit soldat för Bengtsgårdsknektes 341 var duktig och blev furir och sergeant. Det finns anledning till försiktighet i tolkning av resultatet då dubbelgångare finns och uppgifter divergerar.

Han gifter sig med Caisa Sundberg från Segerstad f1794 och hon ger honom nio barn varav sex överlever

 • Johannes ser vi nedan ,
 • Anders flyttar till LarsLarsgården men vi kan inte spåra honom.
 • Erik Gustaf när de bor i Varnhem. Han återfinnes på Skattegården Häggum
 • Falka Carl 1823, passerar LarsLarsgården och slutar sina dagar på Tollestorp 1899
 • Eva Christina
 • Gustava
 • samt förtidigt bortgångna Adolf, och sist tvillingarna Adolph och Fiken födda här i Bolum. 

Lars Falk var den äldsta av traditionen omtalade soldaten. Han var först tjänstgörande för en rote i Varnhem och fick år 1820 transport därifrån. Han hade varit med i kriget 1813 - 1814, samt där utmärkt sig och befordrats till korpral. Steg sedan i graderna till furir och sergeant. Falk var utom tjänsten ägare av mindre lotter i rotehemmanen och bodde efter tjänsten å utroten Källegården i Häggum skrev Hjilmer. Lars var sold korpral furir från 1834 - 43 OlofEssbjörnsgården vari han ägde 1/16 mtl. Lär inflyttade till kommunen 1822 och åldras här uppe på Falkatorp. 
Lars Falk, som utflyttade till Forshem och sedan till Häggum, var omgift med Johanna Katharina Norling, som av ondska och ovilja övergav honom "på två år", medtagande flera saker och vävnader samt sina ärvda medel, vadan boutredningsmännen ansåg henne ha förverkat sin rätt i boet och hänsköt frågan till rättens prövning.

Johannes Larsson Falk

f1816 i Varnhem. Falks ställe skulle innan det uppfördes å sin plats ha stått å Korsbacken men någon upplysning om var har ej lämnats. Detsamma finnes dock omnämnt i laga skiftets husvärderingsinstrument med Johannes Falk som ägare. Familjen avflyttar 1865 från Korsbacken kanske bara för att sedan kunna flytta till den nya platsen vid Falkaberget på annan mark än den som Stenholm disponerade. Johannes köper av Lars Larsson och Stina Larsdotter i Jon Persgården i Böljan sin 3 tunnland bruten mark för en summa stor 108 Riksdaler 1865 med tillträde genast. Avgälden till stamhemmanet JonPersgården skulle uppgå till 50 öre.

Johannes hade i sitt äktenskap med Kajsa Jansdotter f1824 i Varnhem sex barn, vilka alla utom enda sonen Lars Johan, som blev soldat för Afzegården i Broddetorp, flyttade från trakten eller utvandrade, ena dottern Maja Stina till Tyskland, där hon blev gift med en herre med det lysande namnet J. H. von Burgen, med titel arbetskarl. Paret flyttar senare till Amerika.

 • Johannes
  • Johanna flyttar till Tyskland
  • Maja Stina likaså
  • Lars Johan Lundberg f1855 blir sold Qvarnegården Rådene och Afzegården och slutar sina dagar i Våmb.
  • Anna Klara gift med en bergssprängare Sjögren i Göteborg
  • Emma Gustava gift med artilleristen Karl Alexander Lund som tog med sig sin familj till Amerika från just Falkatorpet
 • sambo Gubben Molitor

Vid bouppteckningen efter Johannes visar det sig att han har mängder av obetalda reverser, som barnen sedan delar på. Summan upptager över 1600 kr i 16 olika poster, där låntagarna finns angivna. Hustrun Kajsa dör först 1912.

Köpekontrakt 1865

Carl Falk

Sonen Carl Falk f 1823 innehade faderns hemman LarsLarsgården i Häggum men löste det ej av medarvingarna utan nedsatte sig senare i det uppe vid Tovaberget varande Tollestorp, som in i senare tid innehas av avkomlingar. Carl Falk gifte sig med Hanna Pettersdotter dotter till den s.k. Blacken Skam eller "Ellarn" i Häggum.

Hustruns före äktenskapet dotter Bolla Sofia Svensdotter f1846 gifte sig med soldaten "Stoms Husar" August Blomqvist f1851 i Bolum Stommen, som å auktionen efter hennes morfader råkade köpa en bland kvarlåtenskapen varande prästkappa, som denne på något oförklarligt sätt blivit ägare till. Denna prästkappa förvarades sedan i Blomqvists hem intill dess dennes andra hustru en dag fick tag i den och gav den till en bror, som var skollärare i Gestad (Dalsland) och hade en till präst studerande son, i tanke att den skulle komma till användning. När det kom till kritan ville emellertid ej denne son ha kappan, som därför fick ligga där till ingen nytta tills denna så småningom föll i händerna på dottern Lena, som väl var förlovad med en officer men efter fästmannens förtidiga död i alla fall fick användning för densamma, i det att denna sedan blev gift med en andans man, kyrkoherden i Hutlösa församling, där den nu lär finnas.

Molitor Gubben 

Här föreligger sedan en uppgift om att hustrun skulle sambott med Anders Gustaf Molitor. Detta var kryptiska uppgifter, som Blomberg i sin sammanfattning meddelat men som efterhand fått sin förklaring. De hade skrivit ett inbördes testamente med följande lydelse:  Som undertecknade i flere åt bott tillsammans och skött och vårdat om boet gemensamt och tillfört och förbättrat detsamma mest genom mig A G Molitor, men som vi nu äro komne till hög ålder, vilja vi härmed medan vi äro vid sunt förnuft hafva förordnat att vem utaf oss som den andre öfverlefver eger att sitta i orubbat bo till såväl fast som lös egendom och eger närmaste arvingar ej göra något intrång eller anspråk på arf förr än efter bådas vår död då detsamma fördelas på de lagliga arvingarne. Detta hava vi efter noga öfvervägande och af fri vilja låtit upprätta som skedde i Falkatorp Bolumstorp juli 1906.

Molitor var av mjölnarsläkt och förut mjölnare i Korsgårds - o andra kvarnar i orten och sedan företrädarens efterträdare i torpet. Han vara född i Flo 1824. Även Molitor hade förut varit gift men blivit änkeman och hade från detta gifte en son. Paret bodde tills vid hustruns död i stugan, varefter mannen omhändertogs av kommunen. Falkesa, som levde till efter 1890, gick omkring och sålde förkläden, huvuddukar och annan småväft. // Hulda.

Molitor hade varit mjölnare i Korsgårdskvarnen i yngre dagar. En son Alfred arrenderade Lindströms därefter Alms där de bodde till omkring 1915, då de flyttade till Sätuna. Gamle Molitor sammanbodde med en gumma som vävde. Hon vävde allt i gamla vackra mönster och färger. Sedan tog hon en korg på armen och gick ut och sålde i bygden. Vissa tider band hon sopkvastar, viskor och tvagor av kråkris, som hon sålde. De båda gamlingarna voro antagligen änkfolk båda. Barnen ogillar detta testamente och anställer rättegång och Molitor kom att omhändertas av sin son, som återfinnes på Tjursbacken i Sätuna. 

Falkatorpet köps av Bjärsgårdens Sven August Pettersson och Augusta 1912 för 225 kr vid då anställd auction (per 13-31 ägs stället av Sven August Pettersson i Bjärsgården Häggum). Auctionen skedde 18 dec 1912 och då låter Cajsa Falks sterbhusdelägare försälja en nedtagen, i högar upplagd stugubyggnad, äfvensom lägenheten Falkatorp med en areal av ca 1.5 har 

Ej långt från Johannes ställe skall här finnas en offerkälla Jungfrukällan kallad. Här fann drängen i Bjärsgården en hel mängd av mynt. Enligt Arvid Brodd Två Jöppingar mä pänga. Även skall Sanfrid Grönqvist ha senare hittat två blankslitna kopparmynt. 


Brattström

ligger mellan Falkes och Korstorp. Värmlänningen och murarmästaren Johannes Larsson Brattström f1796 skrevs som torpare och kommer med sin familj från Lilla Paris Sätuna och slår sig ner här 1835, men han dör redan 37, vilket gör att han lämnat föga spår i vår tradition. Lisa lämnas ensam här och väljer då en andra man Anders Andersson från Sjogerstad, men han får aldrig heta något annat än Brattström. Sonen Petter Magnus flyr till Amerika utan att höra av sig, i stället hittar vi honom som jordbruksarbetare i Vallentuna. Stugan 28 * 8 * 2 ½ innehåller stuga, förstuga, kammare och bod, källare, fähus, loge, två lador, spis och bakugn samt ett skjul (37).

Barn:

 • Kristina gifter sig till Skövde men henne kan vi inte spåra
 • Lovisa f1816 gifter sig med rättaren Jan Petter Jonsson, som vi återfinner i Galjen, under Hornborga.
 • Johan Henrik flyttar måhända till sina Värmländska hemtrakter.
 • Gustaf flyttar till Stockholm och försvinner där.
 • Per Magnus Henriksson utvandrade till Vallentuna
 • Hedda f1832 gifter sig med soldat Erik Stark i Häggum.

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Stenholms affärer ] [ Falkatorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]