Soldater

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] [ Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]

 

Hackåsstaden eller Soldatbyn i Hornborga.

Soldattorpen utflyttades till sina lägen i den sedan s.k. Hackåsasta den redan 1847, enligt vad en gammal minnesgod sockenbo Kristina i Skräddaregården f1834 å äldre dagar berättade vilket ju den som ville torde kunna kontrollera genom stifteshandlingarna.
Soldatboställena i Hornborga lågo före skiftet spridda lite var stans i de båda byarna, och på dessa tillhörig marken. Under torpens flyttning till deras genom skiftet bestämda läge, fingo soldaterna bostad s.a.s. var bostad fanns. Soldat Lans fick sig då av rotebonden anvisad en senare
Grenstugan, som då var i enskild ägo men sedan blev fattigstuga.
Hackåsastaden som efter soldattorpens utflyttande hit jämte det förent här liggande skogvaktartorpet bestod av 10 ställen, har nu smält samman till endast hälvten, ägda av Sven Dahl, Karl Johansson Albin Johansson Redigs änka Göran Andersson (el Gustafsson).

1 Bosgården
Inregistrerad för Skaraborgs Regemente Nr 45 vid Livkompaniet. Frånsålt gården under namnet Vikstorp. Avstyckningsägaren Albin Johansson i Nyborg. Nuvarande brukare sonen. Sista soldaten Johannes August Wik.

2 Hr Lages gård
Inskriven för Skaraborgs Regemente nr 46 vid Livkompaniet Utrote Skattegården i Bolum Frånsålt gården under namnet Esstorp Avstyckningsägare Frans Widell Nuvarande Karl Johansson. Siste sold Nordgren f 18.

3 Backgården
Inskriven för Skaraborgs Regemente nr vid Livkompaniet. Frånsålt gården under namn Fridhem. Avstyckningsägaren Johan Larsson Senare ägare Evald Jonsson i Backgården nuv ägare Sven Dahl.

4 Arvidsgården
för nr 86 vid Livkomp Utrotar Knektegården i Broddetorp och Larsgården i S Kyrketorp.nAvst äg Johan Larsson och Frans Widell nuv ägare Sven Dahl och Karl Johansson Siste sold Blixt som tjänade mot lön 150 och bodde i Axvall.

5 Hwassagården
Inskriven från Västgöta Reg nr 37 vid Gudhems kompani Frånsålt gården. Avstyckningsägare innehavande sold Frans Widell senare äg sonen Bertil Widell. Nuv. äg Karl Johansson Siste sold Frans Gustaf Widell.

6 LarsSvensgården
Inr för Västergötlands Regemente 35 i Gudh komp. Försålt under namn Nyborg. Avst äg Albin Johansson och Karl Johan Pettersson Redig siste sold Landin

7 Deragården
Inr för Västergötlands Regemente 33 av Gudhems komp Frånsålt gården under namn. Avst äg Albin Johansson o Göran Andersson. Siste sold Dahl.

8 Ö Skattegården
Inr Västergötlands Regemente 34 Gudhem
Frånsålt under namn Övertorp Avst äg Göran Andersson Soldatstugan hade varit småskola

9 N Skattegården
Västergötlands Regemente 35 Gudhem. Frånsålt gården under namn Helledal. Avst äg Göran Andersson


Lunnars

För prästlönehemmanet Stommen och hjälprote Hulegården utlades vid laga skiftet att byns övriga gårdars likvärdigt område soldatjord, vilket enär numret då och sedan varit vakant aldrig blev för ändamålet bebyggt.
Ägnarna till området har icke kunnat komma överens om lösningsrätten och marken för gemensam räkning bortarrenderad.
Området ifråga har dock efter skiftet icke saknat bebyggare i det, att ett par på platsen redan förent befintligt torpställe även sedan under några år kvarlåg, nämligen den så kallade Lundastugan, som enligt traditionen varit ett Båltorps säteri och Hornborga socken gemensamt tillhörigt skogvaktartorp.

Utom detta lågo här ännu ett eller ett par torp, de sk Hackåsatorpen, vilka nu avhystes.
För Hornborga del lär detta torp vid skiftet ha saknat all betydelse, enär dess här fordom skogsfång avsatta mark den s.k. Lunn eller Lunnen, sedan länge hade avverkats och torpet endast i kraft av gammal hävd fått stå kvar. Därför begagnades sig nu också sockenborna av tillfället samt försökte och lyckades ehuru efter tvist att få den dithörande gemensamma marken annekterad.

Den vid tiden för Hornborgaskiftet här bosatte torparen hette Anders Andersson, men kallades efter sin bostadsplats och befattning aldrig annat än Lunnarn. Han omtalas som en arg best i synnerhet när någon i olovligt ärende kom honom nära. Båltorpsbönderna hade ingen orsak att klaga på hans fullgörande av tjänsten, vilken de fattiga och de skoglösa på andra sidan sockengränsen däremot kunde. Som exempel på Lunnars skötsel av sin befattning kan anföras av en 85 årig Hornborgabos berättelse om vad de fattiga småstugebebyggarna i Hornborga fingo vedervåga för at hålla borta nöden, hur hans svärfar Dals Karl en kall vinterkväll måst söka sig bort till Lunn för at nära sig litet att elda med - en björk, då sagda skogvaktare går på honom så att han knappt rädde släpa sig hem.
Att då Dals Karl därefter ruvade på tillfälle till vedergällning låg i tidsandan och han lagade också att han fick den, när följande sommar den andres kor hade råkat komma på hans ägor - Lunnarn fick då lära sig att vakta även kreatur.
Genom torpets läge efter skiftet kom Lunnars att lyda under Stommen och blev genom detta arrenderande av ägaren till Bosgården, torpare under den sistnämnde gården, liksom fast å annat ställe, borta vid den s.k. Hallamossen, sonen Johannes, där också han med sin hustru Bolla på äldre dagar nedsatte sig.

11 Ringagården

Inr Västergötlands Regemente 32 vid Gudhems komp Frånsålt gården till ägaren under namn av hemman Broddet.
Liksom andra på mark tillhörig respektive gårdar i byn, låg detta torp invid stamgården, men flyttades omkring 1860 till denna vid denna tid tillvunnen mark öster om Toltan i Broddetorp.

Lillegården

Inr för Skaraborgs vid Livkomp. Stamroten PerHåkansgården i Broddetorp hade före 1892 varit inreg för Västergötlands Regemente 48. Hjälprote var Voitec Toltan. Siste sold Anders Gustaf Lundberg köpte torpet.

Johannes Roos sold Hulegården Hornborga †1897 gm Maria Greta Jonsdotter Barn Anders, Gustaf, Alfred och August

Jonnsa Kajsa.

Stuga på nuvarande Missionshustomten som 1882 revs för att ge plats åt det senare. Här bodde från 1869 och till sin död 1881 en gräsänka och änka Anna Kajsa Eriksdotter med sina barn. Mannen Jonas Jonsson hade varit brukare av Hovslagargården, men ej redat sig sig utan rymt fältet till Amerika där han 1876 avled.
En son och en dotter vandrade vid vuxen ålder i faderns fotspår, där sonen dog som s.k. Acamps, medan äldste sonen stannade i Sverige och redde sig samt så småningom blev ägare till morföräldragården, som hade urgamla anor i släkten. Stugan såldes till Horatius, som flyttade den till dess nuvarande plats i LarsSvensgården.

Johannes Lod f17860104 kom till Hba 1811
Jag läser i vb 53 om en soldat u Hulegården Anders Ersson f1718 vet inte var vi skall placera honom för närvarande.
Jag noterar att när Bengt Grottes son döps. Så har vi 1745 två Anders Hornberg, en på Hallerna och där finns även hustru Margareta, samt en Anders Hornberg på Heden. 

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] [ Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ] [ Innehåll ]