Socknen

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] [ Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad]

 

Hornborganamn

Nerbyn:

Majsängs le, Majsängs sten
Hôlma
Spångabacken
Fjällt
Hallingen
Hallingakälla
Åänga
Körgårn
Stômnaväjen
Bränneritômta
Lunnajaert, Lunna Rör, Lunne Ma, å nuv Bosg vid gränsen mot Skräddareg.
Lundells Backe
Rännebacken, -högen
Isakahemmant
Skôparört*, ett stenröse på Stommen vid gränsen mot Bosg., söder om Stomvägen
Skôpa, marken där kring
Klåckarebacken*
Domaresäet
Borsgårs Valljale, läge på Hackåsen
Harrgårn (= Bosg)
Hackåsastan (soldatbyn)
Knecktasneppen, för Stommen till soldatjord avsatt område.
Aplakôel, kummel väst om Bosg
Åsen, f d torp å Bosg
Tobakstômta – en lycka å Hallingen
Slättackra, på Bosg vid Lunnagärdet
Sånnhula, på Hornborga Vall
Räva, Fetta Dä går le an å köra i räva, dä ä varer i fetta. Åkerbitar å Bosg
Skintan, en åker å Stomn
Gubbakern, åker å do
Lusdarn, sänka mellan Stommen och
Kalvamura

Sjön:

Utebärs udde
Långebackahalla
Lannvinninga
Ma
Skahôlmen *, Nothôlmen
Bro-kara
Utebärsänga
Knektamura
Isacken
Döngestasfläcken*
Källarelöcka
Springarebacken, en backe på Hornborga sida om gränsen till Almeö (St Bjurum)
Blexes höstack, en stor sten i sjön.

Överbyn:

Honbôrjegata
Bugata
Vattnet
Förvattnet
Grannabacken
Sjödarslöcka
Taske le
Taskelia
Allmänningen
Brobacka floje
Martnasplassen
Martnaslöcka
Gullbärjet
Gullgruva
Bläsaflojen
Storskoletômta, Kuskalöcka
Småskoletômta
Haradammen
Åra
Kvarnabäcken
Såjebacken
Smiebacken
Smealöcka
Körkeväjen
Maaväjen
Tålöcka
Drakabärjet o Hôlma backe
Vakleppet
Kôrsväjen
Prästänga*
Spöbacken
Allén (vägen till Bp)
Heaväjen (dito)
Körkeväjen (från Ö-N-byn), numera uppodlad
Åra (kvarn)
Kvarnalia
Lellemora löcka
Lellemora apel
Hôrssasturta, liden från byn ned mot
Honbôrje Va, d v s Vagata

Vallen:

Hackåsatôrpa
Knecktåsen
Knektadreven
Grillalöcka
Fogglamôsen
Garveritômta
Snikeva
Kloa-spånga
Sätuneväjen
Hallamôsen
Sanntajet
Jonkerdammen
Värkvarnabacken
Skattalöcka
Runsarslöcka
Paradeslunn
Dansåsen
Hôrsamon*
Lövåsen
Hättebrunn
Sankekaret
Harsleströmmen
Tingeva
Äspingarört
Björkmanstôrpet
Lövkullen
Vallbotôrp
Lelle Sjö (Bosg Vall)
Hallamôsakälla
Sturtabacka, på Bosg Vall, norr om Hallamossen
Äspingajaert
Rosendal
Harabacken, de tre sista på Hovslagareg
Långemôsen
Långemôsadiket, ett gränsdike mellan Hornborga och Sätuna sträckande sig från Galgen ut till Björkebacken i den s.k. Långemossen.
Solegatt, en åker på Huleg tillh Sniken, vars namn kom av
Surrogatet, en gammal intäkt å Veka
Jiråmmen, - stor gånggrift å Vallen

* Dungestasfläcken, benämndes ett litet område ute på Utebergs Udde, där säden höll sig grönare än å marken i övrigt. Här skulle enligt traditionen i forntiden ha legat en herrgård, enligt vad en man vid namn Sven Johan, kallad Kycklingen, berättade för Oskar i Deragården. // O i D 1946

* Skaholmen, var en holme eller högre markområde mellan Uteberg och maden.

* Prästänga, kallades ett ängsstycke, som avsatts för kyrkoherden, vilken enligt gammal rätt skulle ha foder till en häst från byn

* Storerör, benämndes ett stenröse på Bosgården mark det första å vänster hand, när man från madvägen far utåt Stommen.
* Skôparört, benämndes ett rektangulärt stenröse på Stommens mark, intill Bosgården strax söder om Stomvägen. Det ansågs ha formen av ett skåp.
* Murstranna och Sjöstranna, benämndes områden vid Hornborgasjöns forna strandlinje.
* Lunden eller Lunn, benämndes ett område på åsen öster om den s.k. Hallingen. Här växte ännu vid tiden för laga skiftet skog.
* Galtaflogen och Soflogen, voro tvenne nu uppodlade vattenpussar belägen en på vardera sidan om gränsen mellan Bosgården och Skräddaregården. Flogen på Bosg sida var
Galtaflogen.
* Klockarebacken, låg på Esia mark mellan Rännehögen och Klockehul
* Klåckehul, benämndes en hölj i Hornborgaån, i vilken trollen skulle nedsänkt Hornborga kyrkklocka. Där fick man ej bada för där var en virvel i vattnet som drog ned en.
* Hôrssamon, benämndes ett område på Eckornavallen omkring Rappes ställe.

Kåkstorp:

Lusteränga, en jämn och fin åker mot skogen
Redda, en lång och smal ägoremsa
Sånnlijaert, gränsande mot
Sånnli, brant backe å vägen mot Segerstad
Laggarejala, gärden mot Äspås
Laggaretôrpet, varest en laggare förr bott
Grusbacken, en f d grustäckt
Åsbotôrpet
Lutatôrpet
Smeatôrpet
Lunnatôrpet
Ingeborabacken, eller
Ingemarsbacken, en kulle norr om gården
Ögnakälla
Hälsokälla
Offerkälla
Trefaldighetskälla, namn å källa vid gränsen mot Ryckla
Lonkakälla, en källa vari växer s k lånke
Träla, Källa, en källa i skogsmarken mot Äspås anhalt
Vassalöcka, här bodde en man Vass
Lutalöcka, här bodde en man kallad Luten
Kåkstôrpa qvarn
Garne li (Sandliden)
Kåkstôrpa le
Valltôrpet
Lunnarstôrpet
Äspingatôrpet

 

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] [ Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] [ Innehåll ]