Hba Gårdar

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] [ Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ]

 

 

Hornborga 1391-12-08 perg Strängnäs LB Roggebibl: Original köpebref på pergament No 4 1391, Inventarium på Tynnelsö 22/6 1717, Hedvig Eleonoras livgedingsarkiv (K 645) RA Utfärdare Katarina Håkansdotter i Gudhem och konventet därstädes. Syster Katarina Håkansdotter i Gudhem och konventet därstädes bortbyter en gård i ”Tranubergh” på ”Qualdinsöö” till Niklasse Knutsson i ”Bolmstadh” (häradshövding 1370 tal Närke) och hans hustru Ingegerd Nilsdotter mot en gård i Gudhem i Frökinds härad och en kvarn i ”Hornborgw” i Gudhems härad.

Hovslagaregården frälsehemman till kronan indraget hovslagarboställe med officiella namn MånsSvensgården. Hwassagården gav lantmätaren en oxe för besväret vid skiftet.

Eldsvåda

1654. Vid ting med Gudhems härad den 16 okt 1654 kommo för rätten de grannar i Hornborga - Per i Deragården, herr Lago och kyrkoherden - vilka om söndagsmorgonen den 9 april d.å., medan predikan i kyrkan pågick, blivit lidande av en hastig eldsvåda, som då hemsökte deras hemman i byn, samt androgo huru som de genom samma vådeld hade blivit kvitt endels allt sitt goda i hushåll och boskap, såsom Per i Deragården, och endels största parten av sina hus, spannmål och boreda, såsom herr Lago, vilket kronobefallningsmannen beriktigade, och förmente för den skull nämnden, att samma hemman ej kunde ha makt komma sig utan några års frihet, nämligen för Deragården 3 års för herr Lagos gård 2½ års och för herr Olsgård (Skatteg) 2 års frihet, vilket till vidare ratifikation framhålles välborne herr landshövdingen.

Kommunala beslut från Hornborga.

Bosgården
År 1845 beviljades uppbud å ½ mtl frälse Övre Bosggården i Hornborga, som förre nämndemannen Anders Nilsson och h.h. Inga Jonsdotter för 2083 rdr 16 skr rgs köpt av Jonas Larsson och h.h.
Inga Larsdotter från Hälsingsg.

Bosgården
År 1845 beviljades uppbud å ½ mtl frälse Övre Bosgården, som Lars Andersson och h.h. Annika Jonsdotter för 2000 rdr rgs köpt av Anders Nilsson och Inga Jonsdotter.
Köparne voro från Grevag.

Bosgården.
År 1846 beviljades uppbud å Övre och Nedre Bosgården om ½ mtl vartdera, som kronolänsman S. Brolin för 4000 rdr rgs köpt av kronofogden A. Sjöberg såsom ombud för hr generaladjutanten och riddaren C. J. af Dalström och hans fru Anna Christina af Dalström, född Hollander samt av fanjunkaren och stadsfiskalen A. H. Björnberg, såsom ombud för änkefru lagmanskan Johanna Rebecka Nyberg, född Hollander.

Backgården Hornborga.
År 1847 beviljades uppbud å ¼ mtl frälse Backgården som Jonas Jonsson och h.h. Cajsa Jonsdotter för 1083 rdr rgs köpt av Anders Andersson, änkan Maja Larsdotter och Anders Larsson såsom förmyndare för bemälta änkas och avlidne Johannes Anderssons omyndiga barn.

Bosgården
År 1848 beviljades uppbud å ½ mtl frälse Bosgården, som drängen Anders Pettersson för 2666 rdr 32 skr rgs köpt av Sven Jonsson och h.h. Cajsa Pettersdotter

Skattegården Hornborga.
År 1851 beviljades uppbud å ¼ mtl krono skatte rusthåll Skattegården, som Gustaf Andersson och h.h. Maria Greta Jonsdotter för 1111 rdr 5 skr 4 rst köpt av den senares föräldrar Jöns Svensson och Britta Isaksdoter


Överby             Nederbyn


Storskiftet

Laga Skiftet

vid skiftes förrättningen med Godeé 1853 finnes förlande personer nämnda inställde sig icke blott deltagarne inom skifteslaget Jöns Swensson för ett halft mantal Lillegården och fem Sextondelar Hulegården, Gustaf Andersson för en fjerdedels Öfvre Skattegården, kronolänsmannen S Brolin, Anders Andersson och Jonas Andersson för ett fjerdels mantal hwardera i samma hemman, Erik Jonsson och Brolin för tre åttondels mantal hwardera i Arfvidsgården, Anders Andersson och Jonas Andersson för tre åttondelar mantal hwardera i Herr Lagesgården, Swen Nilsson för ett halft mantal Deragården, Jonas Olofsson för en tredjedel Lars Andersson i Segerstad för en sjettedels, Brolin för en åttondel och Lars Andersson för en åttondel, allt i Backgården, Jonas Eriksson för 3/8, Lars Anderson för ¼, Johannes Spets för ⅛ och Swen Andersson för ¼ i Nedre Skattegården, Bokhållare A Berggren såsom förmyndare för Jonas Jonssons arfvingar, för ½ och Swen Andersson för ½ i Hwassagården, Brolin för ett och ett halft och Anders Pettersson på Båltorp såsom Lars Anderssons omyndige barns förmyndare för ett halvt mantal i Bosgården, Pastorsadjunkten Sandsjö; efter skriftlig fullmakt för Kontraktsprosten Magister Jungmarker, såsom innehafvare af hemmanet Stommen, Johannes Håkansson i Bisgården i Bjellum i egenskap af förmyndare för afledne Håkan Larssons omyndiga barn, såsom egare af en tredjedel i Lars Svensgården samt Per Larsson för en sjettedel och Jonas Eriksson för en fjerdedels i samma hemman, utan äfwen de angränsande hwilka ifrågawarande egentligen angå, nemligen Swen Larsson i Frälsegården och Swen Larsson i Helsingegården Sätuna såsom egare af hälften hvardera i förstnämnde hemman, Jonas Andersson på Stommen i Bolum för ett halft, Lars Swensson, Jonas Jönsson och Anders Pettersson för ett ¼ mt hvardera i hemmanet Bålltorp samt Anders Pettersson för en fjerdedels i Grefvagården Hof. se mer vilson1_37
Laga Skiftet i Hornborga gick 1858.

Jordeboken 1777

Jordeboken // Utdrag av Hilmer Johansson
1777 års jordebok för Hornborga socken
- Hornborga Skattegård:
- Hornborga LarsSvensgården
- Hornborga Hwassagården
- Hornborga Skattegården, vid Brona
- Hornborga ArvedMickelsgården: Reducerat med 1683 års ränta ifrån sal Fürstinnans donation, som hon i sin livstid innehaft till 1688. Har varit 1 hemman, men anno 1691 ¼ förmedlat i allt efter ransakning. Köpt till skatte av leutnanten välborne herr Anders Reutersverd enl kungl kammarkoll skattebrev av den 4/11 1710.
- Kåxtorp Enkegården: Reducerat ¼ departshemman ifrån sal general fälttygmästaren greve Pehr Sparre med 1681 års ränta, varpå han sedan, enl kungl kommissions brev av den 7 sept 1681 ”thet sig af kronan förpantat til 1687”. Har varit 1 hemman, men 1688 ¼ förmedlat i allt. Infanterihemman och mönsterskrivareboställe, på kronoparken Billingen beläget.
- Hornborga Lillegården: Har varit 1 hemman, men 1681 ½ förmedlat i allt. Köpt till skatte av åbon Anders Eriksson den 28 mars 1755.
- Hornborga Hulegården: Anno 1648 sal Georg Fleetwood köpt å 4½ procent, som Gustaf Fleetwood avstått till kronan i ersättning med 1687 års ränta, enligt landskamrerare Cederbergs attest av den 24 juli 1689. Har varit 1 hemman, men 5/8 förmedlat i allt. Köpt till skatte av augmentsskrivaren Flygare den 13 febr 1755.
- Uddeberg : Har varit 1 hemman, men 1658 förmedlat, enl högl K Kammarkoll brev av den 17 mars 1715. Av sal majoren Silfverswerd sig med 1709 års ränta tillförpantat jämte boskaps- och skjutsfärdspenningar. Köpt till skatte av bemälte major den 8 juli 1711. På kronoparken Billingen beläget.
- Hornborga Stommen: Pastoris tilldelning.
- Fiällåckra Ringagården
- Hornborga MånsSwensgården: Anno 1691 sal Gabriel Sparre uppdragit kronan i ersättning uti byte, enl Kungl. Maj:ts resolution av den 24 aug 1690 ifrån ett gammalt frälse.
- Hornborga Deragården: Har varit 1 hemman, men anno 1691 av militiekommissionen ¼ förmedlat i allt. Köpt till skatte av Joh Larsson och Jonas Pehrsson den 29 okt 1765.
- Kåxtorp JonAmbiörnsgården: Har varit 1 hemman, men ¾ förmedlat i allt, ½ 1681 och ¼ 1691. Mönsterskrivareboställe.
- Toltan JonMånsgården: Har varit 1 hemman, men ¼ förmedlat i allt, ½ 1681 och ¼ 1691. På ägorna fanns en skvaltkvarn och dit hörde en kvarn i Hornborga, som av sal hr Harald Stake 1650 köpt å 4½ procent och av Kungl. Maj:t inlöst med 1693 års ränta.
Dessutom hörde till gården en kvarn vid Åkatorp, taxerad och indragen till kronan med 1697 års ränta av kungl. kvarnkommissionen ifrån sal ryttmästare Reuterswärd. Qvarnen hade sedan legat öde tills den år 1754 av mjölnaren Sven Månsson år 1754 efter vederbörligt tillstånd iståndsattes, vartill honom beviljades 10 frihetsår.
- Hornborga Intäkter: På Ekornavallen belägna och brukade av Hornborga by. År 1727 först införda i jordeboken efter skattläggning den 30 okt 1725. Kronan Immediate behållna.
- Hornborga Wassagården (fel = Hbga Bosgården): Posideras av sal leutnant Lindz arvingar
- Hornborga Herr Lagesgården: Har varit 1 hemman, men 1696 förmedlat i spannmål och smör, 1698 ¼ i hemmantalsräntan. Av herr capitainen Botwid Gyllensting bekommet i vederlag mot förra statsköpegods å 4½ procent, enl landshövdings kommission den 8 sept 1696. Posideras av förenämnda.
Hit hörde ett skattlagt torp, Kvigorna.
- Planteringstorpet, var ett skattlagt torp på Hornborga ägor. Tillh Linds: Bosgården, Backgården, Hr Lagesgård, Kvigorna.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] [ Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ] [ Innehåll ]