Gårdshandlingar

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Jonas Anderssons bouppteckning 1814

1814-01-04 Bouppteckning
År 1814 den 4de januari Blef på Begäran Laga Bouppteckning förrättad efter Dannemannen Jonas Andersson uti Bolum Holmagården som med döden afled den 21 december 1816. Ock efterlämnade Änkan Chatarina Hansdotter med 3ne omyndiga barn 2ne söner och en dotter; till hvilkas förmyndare skall blifva de omyndigas farbroder Rusthållaren välförståndige Anders Andersson i Öfvre Skattegården i Hornborga [mera känd som Ruter f1777]. Egendomen uppges av Änkan som här nedan för antecknad varder. Nämbligen
----------
Silfver

1st silf bägare -.24.-
3nest Silf tumblere .40.- 1.16.-
Then
1 djupt fat -.32.-
2ne djupa taldrikar -.24.-
2ne flata d:o -.24.-
3ne gl do -.12.-
2ne driksbägare -.8.- 2,4,-
Koppar
1st Bränvinstyg á 8 sk. Smk väger 18 mtg 3.-.-
1 Kjättel ā 8 sp mkt väger 15 mns -.36.-
1 d:o sämre ā 6 sk. Mtk -.36.-
1 gl Potta -.12.-
Malm
1st Gryta -.40.-
1 gl mässingsstake -.-.6

Jernsaker
1gl kokgryta med grep -.32.-
1 mindre d:o -.16.-
1 stekpanna -.8.-
1 Pottestör -.24.-
2ne Wedyxar -.16.-
1 gammal Hannyxa -.4.- 10,36,6
3ne stycken lijar -.32.-
3 odugl d:o -.4.-
2ne huggjärn -.4.-
1 do runjärn -.1.-
1gl bandknif -.-.6
1gl Rasp -.1.-
1st Sara -.-.3
1 gl Spada -.3.-
1 hammar med tång -.6.-
1 eldtång -.1.-
1 Bugesax -.-.6
1 gl ljusforma och bläck -.1,.- 3.10,3

Träsaker
1 gl skåp utan lås .24.-
1 gl skrin -.16.-
1 litet reseskrin utan lås -.8.-
1 slagbord -.32.-
1 litet Rundel -.1.6
2ne målade styrstolar
2ne d:o sämre -.4.-
1 d:o gl Bågestol 1.6.-
1 målad soffa 1.16.-
1st serkas -.40.-
3ne gl sädeskar -.16.-
2ne ståntunner -.26.-
1 sädesbinge 1.-.-6.11.6 13.46. 9
1st Wattensåå -.8.-
1 gl d:o -.3.-
1 gl kar -.16.-
1 kåltunna -.24.-
2ne baketråg -.8.-
1st Drickestunna -.40.-
1 Wattenämbar -.2.-
1 mjölkestop med sihl -.4.-
2ne gl stopar -.1.-
8st sehlefat -.8.-
1 dussin Faldricka -.12.-
1 dussin skedar -.2.-
1 dricks kanna .-4.-
1 do stop -.2.-
1 spiltråds fjerding -.-.6
1 slipesten -.12.-
1 Wäggur .16.6
1 half skäppa med kappe .16.- 9,46,6

Åker och kjöreredskap
1 stålaxelvang 4.-.-
1 Häfvevang 1.32.-
??felvang utom juhl .12.-
1 krok med ok .-32.-
1 harf -.2.-
2ne selar med söm -.32.-
1 enbets töm .4.6
2ne Bogträn .-2.-
1 mans ridsadel med betsel 2.-.-
2ne slörep -.16.-
1 Jorling -.6.-
1 djurgarn -.24.-

Mansgångkläder
1st kapperåck 4.-.-
1 Blåklädning 6.-.-
1 grå d:o 4.24.-
1 gl blå råck 1.24.-
1 randig tyglifstycke -.24.-
1 gl skin lifstycke -.8.-
1 Blå Råck med Tröja 1.-.-
3ne par byxor -.16.- 35.14,9
1 par mörkblå strumpor -.24.-
1 par vita d:o -.12.-
1 par gl d:o -.12.-
1 skinnpäls .-24.-
1 skinmössa -.8.-
2ne st hattar -.16.-
Wantar med handskar -.8.-
1 par fingervantar -.6.-
1 fårskin -.6.-
1 par Näfverskor -.24.-
1 par d:o -.4.-
3ne st skjortor utan lärft 1.-.-
3 st d:o av blågarn -.32.-
3ne st löskragar med ett halskläde af bomullslärft -.24.- 23,8,-

Sängkläder
1 Bålster ā 2ne ltf ā 16 sk. Mk 13.16.-
1 st dyna ā 13ton mkr a 8 smk 2.8.-
1st kudde a 6 mkr a 12 sk 1.24.-
1 st lakan af lärft -.32.-
1 do sämre -.16.-
2ne do af blångarn -.24.-
1 grönt stycketäcke -.40.-
2 Wepor -.16.-
1 st duk 1.-.-
1 st mindre do -.24.-
1Bordtäcke 1.-.- 22.8.-

Kreatur
1 st brunt sto 33.16 80,30,9
1 st brunt sto 16.32.-
1 st röd ko 10.-
1 Brokot do 12.-.-
1st Brokot qviga 6.-.-
1 st kalv 4.-.-
5st får 8.16.-
1st Sugga 2.-.-
1st gås -.32.- 93.-.-
Fastigheter
ŧ dels mantal krono skatte hemman Bolum Holmagården värderas till 500.-.-
Summa 673,30,9

Gäldskuld
Till Bolums kyrka 11.5.4
Till dräng Jonas Jonsson på Backen 11.5.4
Till mjölnaren Lars Pehrsson Hornborga 2.-.-
Pigan Kjerstin fästepenning 1.40.- Pigans Kjerstins lön för året 6,12,-
Värderings och uppteckningsarvode 1,13,- 32,30.8
Summa 32,30,8

Att förestående är Rätt uppgifvet och intet mig vetterligen undandöljt vill jag med ed styrka om så skulle påfordras
Chatarina Hansdotter änka
Såsom upptecknings och värderingsmän
Anders Larsson häradsdomare
J P Walleroth [1780] v klockare i Bolum
De fattigas medel med 40 sk. 4 rst Bco qvitteras Bratt.
No6 År 1814 den 14 jan i samband med allmänna vinterting med Walla Härad i Skärf blef denna Bouppteckning tvåfalt till Domstolen ingifven hvaraf en de exemplaret till förvar bland Häradets Handlingar; Betygar på Rättens vägnar Svarander

tillbaka till Jonas och Katarina


Anders Jonsson och Anna Greta Nilsdotter inbördes testamente

Vi undertecknade äkta makar förklara oss härmed , såsom wår yttersta vilja wara, att den af oss som den andre öfverlefver, skall utan något intrång, af våra gemensamma barn, eller bröstarfvingar, hafva oinskränkt full dispositionsrätt, att under hela sin lifvstid behålla och besitta ett vad i vårt bo vid någonderas wårt dödsfall finnes, af både lös och fast egendom, och skolandes först efter Bägges wår död, qvarlåtenskapen delas emellan wåra då varande arfvingar, hwilket dätta med wåra namns underskrifter stadsfästes.
Holmagården den 9de april 1877 Anders Jonsson Anna Greta Nilsdotter
Att Anders Jonsson och hans hustru Anna Greta Nilsdotter med Sundt förstånd, och fri wilja erkänt och under skrifvit ofvan omstående testamente, intyga undertecknade för sådant ändamål tillkallade och på en gång närvarande wittnen. .
Dag som ovan Olof Blom wid Hof Anders Pettersson Lagföres 1848-03-09. Plank


Auktionsprotokoll i Holmagården Bolum den 22 April 1901

med betalningsanstånd till den 1 nästa oktober för vederhäftige inropare.

 • Willner Larsson Lars Nilsgården Stolar 3.50, En klocka 5.25,  span - .25, en panna - .25, en panna - .50 Skeder - .50 en spige 1.
 • August Wacker En kista -.40, En kista -.25, Kude - .10, En fillt - .30 Täcke - .25.
 • Nils Johan Andersson Holmagården En kista 2.75, ustekar -.50, soffa en 1. ett bord 2.30, en kaparkrna 4. - kustetok 2.50, ett par bonkar 3.25 mortorl - .60, struke jern - .50, en kittel 4. Jusa stakar -.75 En bullk - .50 , En kaffeqvarn 3.25 Klädning 1.50 Dito 2.10 , Duk 2.50, Dito 1.60, Dukar 1.-, Dito 1.10, Nästuk - .30, Dito 3.- , Fölk -.30, Skrin 1.60,
 • Sanfrid Jo(han)sson NorBredgegården. Drg kista - .60, Fjäder 2.50, Lakane 2.10, Bolster 7.-, Dukar -.65,
 • Johan Trass en skänk 3.40.
 • John Gustafsson i Olofgrottesgården väfstol 1. -, Jusa stakar -.50
 • Biljer en panna 1.55.
 • A E Larsson. en panna - .35, Glas -.50, Bibel - .25, Dito - .25, En fillt 1. -, En fillt 1.25, Glasöga -.25. Duka -.25.
 • Anders Johansson Helljagården Dito - .50.
 • Johan Krans En ?? - .25, Kjol 1.50, En rock 2.-Kjol 1.-, Diverse -.25, Särke - .80, Förkläde -.60.
 • Karl Jonsson Entorp Kjenger 1. -, Kjol 2.25, Var - .25.
 • Per Johansson Bredegården Kappa 1.25.
 • Gustaf Hedberg Kjorlar -.60,
 • Gustaf Andersson Stommen Kjolar -
 • Johan Sandberg Löjtnantsg Diverse 1.50.
 • Johannes Jonsson Stenåsen En klädning 1.60
 • Blomqvist Stommen Kjol 2.25 Kjol 2. -, Ett par ?? 2.25, Täcke 1.50.
 • Lund Anna Kjol 1.25
 • Pauli Bjellum Kjol 1.30, En rock 1.60, Dukar - .65, Dukar 1.10,
 • Anders Svensson Laffen Kjol -.50
 • Bäckman Klädning- 3.-
 • Lars Sandberg En kostum 4.50.
 • Smed Lindström. Särke - .80, Dito - .80, Diverse -.25 Bet 35 öre.
 • Gust Persson Nuborg Lakane 2.90  En kude -.25.
 • Jonas I:son OlofGrottesgården Bolumstorp.
  Lakane 1. -
 • Johannes Larsson Heljag. akan 2.- Dito - .80 dito Bet.
 • Johannes Johansson i OlofGrottesgården ärka - .85.
 • Blomqvist  ärker 1.-
 • Allbin i Tomten Bjellum Kjort - .50.
 • G. W. Larsson ukar 1.15.
 • Blomqvist Sellvet 1.-.
 • Pafsedo Bjellum lädning 4.50.
 • K.G. Hedvall Öglunna äcke - .25.
 • G. Hedberg Dukar -.45, Förkläde -.30.
 • J. Bäckman Dukar -.90 .
 • Ander Johansson Heljag Fölk -.25.
 • Joh. Blomström Strumpor -.25 

 

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]