Gårdarna

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsjön ] Saga ] [ Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ]
[underordnad] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]

 

Låt oss betrakta den vackra kartan över Bjellum By 1698.

Karta över Bjellum Bjällum från 1698

Ur denna karta kan vi sedan extrahera gårdarnas läge i byn enligt följande skiss.

Gårdarna i Bjellum By vid storskiftet

Kartbeskrivning av 1706. Biellums By Består efter Cronorens jordebok af 9 hemman.

 1. Lunnagården till huus och tomptestället belägne Cronohem 1 förste Corporalens Boställe under Wästgiöte Cavalerie och Ryttmäst Wulfwenstiernas Compagnie.

 2. AndersNills el Kiellegården Cronohem 1 förmedl till ½ Cavall Stomb № 16 under förbeml Ryttemäst Comp.

 3. Päregården Cronohem 1 förmedl till ½; ¼ stom och ¼ Augment till Rusthåld № 14 under samma Compag

 4. Swen Bengtsgård Cronohem 1 Land Statshemman.

 5. AndersGunnarsgård frälsehem 1 kiöpt från Cronan År 1639 d:13 Decembr å 4½ procents possideras af sahli Christopher G:grjps arfwingar.

 6. Bäckagården Cronohem 1 Land Stats hemman.

 7. Tomten ¼ frälse tillhörigt fru Merta Cahle. 

 8. Norr el Öster Bredgården hem 1:

 9. Wäster Bredgården hem 1: Begge desse heman äro gamla frälse tillhörige friherrinnan högwällborne Fru Elsa Cruus, hwilka heman benämnt som Kongl Mag:ts och Cronan i Byte updraget emot kiöpe frälsehems: under Sätesgården Imsioholm som till Naturen sökes få uthbytas, således at desse begge gl frälseheman ikläda sig kiöpefrälse Natur och stå under lösen, och den nest Kiöpefrelsehem: ikläde sig Pour Frelse Natur. warandes till denne Biellums By och förnembde hemman äger i åker och engs, särskilt underförmähles.


Notarium    

Mulljord blandat med klappersten Impediment bestående af sten och röse Stagt
qvad ahlnar tunl capp qvad al Capp hårdvall måsmark

1 Lunnagården.

Byhens södra- el Korsgierde hwar uti ähr åker till Lunnagården med № 1 technat till utsäde 87500 | 6:8 | 2187½:5 |
11 Är Måsgierdet der igenfinnas af Lunnagårdens åkrar med heter Num 1 uträchnat till … 133000| 9:16 | 546½:1¼|
12 Ähr Byhens Norrgierde hwaruti Lunnagården har åker med No 1 technat ... 136937| 9:25|1312½|3
Åker inalles blef 25 T 17 Capp: 
Af mädelst till denne By brukas tredings träde ty afdrages tredingen och åhrl utsäde blef 17 Tuns 2/3 Capp. 
13 ähr Byhens Engs bestående dehls af mager hård dels dy och tufvig måsiorle, hwaruti Lunnagårdens engetegar igenfinnes med № 1 som efter noga förslags kunna kasta af sig höö i medellmåtig åhr tilljka med tre små engehagar och gierdeswallar, som äfwen med gårdens förige № äro afmärkte inalles till åhrl höö -|-|17 2/3|13 2/3|
Till denna gård finnes kåhlgård till 2 Cappl samt humblegård till 1 cappl med № 1 technade samt wall och finnes 2ne små kalfhagar jemte gården med № 1; och flere enskjlte ägor intet.

2 Anders Nills el Kiellegården.

har åkrar uti Söder el Korsgierdet technat med № 2 till utsäde 40687½|2:29 | 218 ¾ :½
Uti måsgierdet finnes bente gård åkrar med samma Nummer till 44625|3:6|218 ¾ | ½;
Uti Norregierdet ähr åker till denna gård med samma № 2 technade tillsammans med den åker, som ligger uti lyckan jemte byn och är af detta gierde intagen till 87937|6:9|4156¼|9½…
Åker inalles ähr 12 T 12 Capper hwaraf åhrl utsäde blef sedan 1/3 för trädet afdrages och ähr 8 Tun 8 Capplar.
Engeteger finnes till denna gård blandade med dhe andre, dehls uti Stora Engen, dehls uti 2ne små hagar, som af gierderne äro inhegnade, hwilka alla så wäll som gierdens wallar som till gården lyda ähro med № 2 afmärkte och kunna till summan berächnas till åhrl höötahl |||6 2/3:7;
Kåhlgård för denna gård till 3 Cappl samt humblegård till 1½ Cappl begge med № 2 technade.

3 Päregården

åkrar finnes uti Söder el Korsgierdet med № 3 technade till 28000|2:-| 109 ⅜ :¼.
uti Måsgierdet är åter med samma № inalles till 47687½|3:13|3281/3: ¾ 
uti Norrgierdet igenfinnes af denne gårdens åkrar med № 3 som till samma blif med åker uti lilla lyckan jemte den näst förenmbde gårdens till 47687½|3:13| 596 ⅛ :1¼;
Åker inalles är 8 Tunl 26 Cappar hwaraf 1/3 för trädet afdrages och åhrl utföres 5 Tunnor 28 Cappor
Enge till denne gård finnes dehls uti utf Engen blandat med dhe andre hemmanen uti Byn, dehls finnes och uti en Engehage uti måsegierdet, hwilket alt tillika medt gierdes wallarna i gierden äro med № 3 från dhe under hemmans ägor afprickade kunna tillhöra berächnas till åhrl hööt åhl |||8½:3½;
Kåhlgården igenfinnes med № 3 till 2½ Capl emot Trägård med samma № till 6 Cappl bestående af en hoop Plommon trädh.

4 Swen Bengtsgård.

ibidem har uti Söder el Korsgierdet åker med № 4 technadt inalles med den som uti Lyckan Jemte gården och belägen som från bend gierde ähr från stengd till 112875|8:2|765 ⅝ :1 ¾ ….
Noch ähr der sammestädes ödesåker till 9½ Capl som medelst förd moses magne och odugl at ej kan upbrukas.
Uti Måsgierdet finnes jembwäll denna gårds åkrar med samma № till 80500|5:24|3500|8
Öde åker odugl af och tillfinnande till 3¼ Cappl.
Med bemt №, är uti Norrgierdet åker som SwenBengtsgård tillhöra inalles till 87500|6:8|765 ⅝ :1 ¾ 
Öde åker är och i Vette gierde lengt Bort mager och oduglig at upruka till 4 Cappelandh.
Åker inalles som ähr upbrukat finnes till denna gård 20 Tunn 2 Cappar 
Hwaraf åhrl utsäde blifwer sedan 1/3 för trädt afdrages som är 13 T 12 Capper.
En till denna gård finnes blandat med de andre hemanens engetegar uthEngen hwilka så wäle 3ne engehagar och gierdeswallar igenfinnes med gårdens № 4 och ähr sammanrächnat till höst och åhrl |||9:8
Noch finnes med samma № 2 små kalfhagar 
Item Kåhlgård 2 1/3 Cappl samt humbl till 1 Cappl

5 AndersGunnarsgård.

ibid har åker uti Söder el Korsgierdet som igenfinnes № 5 tillsaman med dhe som uti lyckan jemte gården ähr belägne hoparächnad inalles 107625|7:22|825:2.
Noch öde odugl uti dette gierde 16¼ Cappeland uti Måsgierdet ähr till denna gård med samma № technat till 76562½|5:15|413½:1
Uti dette gierde är äfwen odugl ödeåker 4 Capl 
Medh bemt № 5 igenfinnes denna gång åkrar uti Norrgierdet till 96250|6:28|765 ⅝ |1 ¾ 
Upbrukat åker inalles är till denna gård 20 Tl 1 C hwaraf 1/3 trädet af dages och åhrl blif 13 T 11 Cappl 
Enge teger har denne gård med dhe andre hopablandade hwilka såwäll som af de 3ne engehagar samt wallar i gierdene igenfinnes med № 5 och blifwit till åhrl hööstache utsatte |||9:8
Jembwäll och finnes med samma numer en liten kalfhage i Måsgierdet samt Kåhlgård uti Byn till 2 ¾ Cappl och humblegård till 1 ¾ Cappland.

6 Bäckegården

ibidem har uti Söder eller Korsgierdet med № 6 åkrar technade som bestjga till utsäde 36750|2:20|656¼:1½
Uti Måsegierdet igenfinnes denne gårds åker med samma № 6 till 73500|5:8|437½
Uti Norregierdet utwisar af № 6 denne gårds åkrar som till summa blifwa 72625|5:6|-
Uti Engen och 2ne åkerlyckor till denna gård upodlat igenfinnes med № 6 till utsäde 17062½|1:7|-
Åker inalles blifwer 14 T 9 Capp hwaraf åhrl utsäde berächnas sedan 1/3 för trädet afdrages som är 9 T 16 2/3 Capp.
Denna gårds Engshö bland de andre hemmanens Engar belägne hwilken för wäll som 3ne små Enghagar, och gierdeswallar igenfinnes med № 6 och uthrächnade till åhrs höötahl |||8:6
Kåhlgården som bestigna till 6 Cappl och ähr gården tillhörig igenfinnes med № 6 

7 Tompten

ibidem dess åker uti Söder el Korsgierdet finnes med № 7 inalles till 12250|-:28||
uti Måsgierdet är åker med samma № till 25812½|1:27|328 ⅛ : ¾ 
uti Norregierdet är af åker till denne gård med № 7 technadt |24500|1:2|
Åker inalles blifwa 4 T 15 Cappel hwaraf åhrl utsäde blif 2 T 30 1/3 Capl 
Enger högst till åhr öfwer med de andre hemmanens blandade som tilljka med twenne små gräshagar och gierdeswallar finnes med № 7 technad och blifwa till åhrl hötahl utsate |||3: 1/3
Kåhlgård finnes med samma № till 2 ¾ Capl samt humblegård 1 Cappelands.

8 Norre el öster Bredgården

har åker uti söder el Korsgierdet med № 8 technade tillsamman 90125|6:14|1312½:3.
Uti måsgierdet har jembwäll denna gård sine åkrar med № 8 afmärkt till utsäde 70000|5:-| …109 ⅜ :¼
Uti Norregärdet ähr åker med samma № till …
Noch är i samma giärde ödeåker aluge 16¼ Cappl
Åker inalles upbruket blef 16 T 3 Capl 
Hwaraf åhrl utsäde beräknas 10 Tunnland 22 2/3 Cap 
Engar till denne gård finnes tillika med Enghagar och gierdeswallar technade med № 8 som till åhrl hötahl kunna berächnas |||9 2/3 :5…
Uti Måsegierdet är och till denna gård en beteshage № 8 technadt 
Kåhlgård 3¼ Cappl humblegård 1½ Cappl af Trädgård 3½ Cappl med några äpele, Päron och Kjrsbersträn uti, som på hoos stående Charta med № 8 igenfinnes.

9 Wäster Bredegården

ibid dess åker uti Söder el Korsgierdet igenfinnes med № 9 inalles 156218 ¾ |4:½|437½:1.
Uti Måsegierdet finnes bemt gård åkrar af med samma № 9 till hemman 77656 ¼|5:17½|1750:4
Uti Norregierdet ähr och denne gårds åkrar med № 9 technade inalles till utsäde 76125|5:14|875|2.
uti detta gierde är odugl ödeåker 17½ Cappl 
Upbrukat åker inalles till denne gård ähr 15 Tunnor hwaraf blif åhrl utsäde 10 tunnor 
Denna gårds eng är med förenembde blandade hwilke så wäll som twenne små engehagar, och tillhöriga gierdes wallar ähro med № 9 technade och till åhrl höetahl uthrächnade till 8 1/3 | 5 1/3.
En liten Kalfhage finnes till denna gård utaf engen wid Norrgierdet inhegnat, med № 9 technat, samt Kåhlgård till 3 Cappl och humblegård till 2 ¾ Cappland uti Byn jemte gården belägen af med förrig Num technade.


1795 finner vi utdrag ur ett protokoll som avser att förbereda för storskiftet från 17 October 1795.

Förening 1795. P6140073.JPG och så vidare.

År 1795 den 17 October sammanträdde samtelige jordägare å Bjellum By för at om så wäl gradering som delningsplanen öfwerenskomma, då den bästa åkern ansågs gifwa 6te samt den sämsta i proportjon till 5½,5,4½,3½,3,2½,2,1½ och 16/12 korn tunnelandet, samt i ängen den bästa til 6 Lass och den sämsta till 5,4½.4,3½,3,2½,1½,och 1 Lass tunnelandet. Gårdswallarna blefwo äfwen efter samma grund taxerade; hwilket alt uti det af oss upprättade och behörigen underskrifne Värderingsprotokollet utförligare finnes utfördt.

1¤ Åkern i Norra gärdet tages uti ene skiften på det sätt at första skiftet går från skillnaden vid de på Lunnagården Nolskogshage och derifrån i rät linea ned i Kjellegårdens Bore Lineungs åker, det öfwriga af dette gärde tages uti ett skifte och komma skifteena at gå i öster och wäster twärs öfwer Landsvägen. Wättingsgärdet tages af uti ett skifte sedan Bolumstorps åkrar blifwit utbytta. Korsgärdet tages äfwen i ett skifte från Öster till wäster. Måssegärdet tages äfwen uti ett skifte; Hwarwid Herr Gyllenhaal för SvenBengtsgårdens begärde få sitt Läge så att dess åker Brötlången blefwa inom dess skifte. Åboen af AndersGunnarsgården Bjellum gjorde därföre samma påstående för sitt hemman at få behålla sin så kallade Stora Kornbrunn; hwilket af de öfrige få i detta som de andre Gårdarne at om Läget Lottkastas sedan wi Lotterna sammanparat härwid Obeserveras at Lotterna få af Lantmätaren ställas at hwarje gårds teg inom skiftet komma att hänga tillsammans. De gärdeswaller som ett efter annat hemman i Gärdena utan wederlag där kunna frångå ärsättes i Södra skiftet af ängen.

2¤ Ängen tages uti 3 skiften på det sätt att Norra eller första skiftet går ifrån Lyckeskillnaden till norra skiljåkerns Knäppet och derifrån i rät Linea ned åt sjön, som å Chartan är antecknat. Andra eller Mellomskiftet går derifrån till Backeledet och widare i rät Linea till Sjön i skillnaden emellan Lunnagårdens och Bolumtorps äng det öfwriga af ängen utgör 3dje eller södra skiftet. I detta mellomskifte utstakas en 6 aln wäg. 

3¤ Till tomte utagnen utstakades wid Kiellegården, wid NolBreagården deras hemlycka, det wid Lunnagården dess humblelycka. Myrstjulen till Lunnagården, AndersGunnarsgården Bjellum wid Wästra Bregården behållers såsom enskilte hage.

4¤ Alla enskilte hagar och Lyckor behåller.

5¤ Wäg öfwer Korsgärdet anlägges efter nu skedd utwisning till 5 alnar bredd. Ett dike på SvenBengtsgårdens storåker afräknas till 1 alns bredd.

6 Wägen till Gungsedyn bibehålles.

Med härstående förening förklara wi oss till alla delar nöjde.
A G Gillner; P J Gillner för Corpor Bost, Lars Gyllenhaag, Lars Andersson, Anders Larsson, Olof Swensson, Anders Andersson. 
Såsom wittnen underskrifes
Petter Olofsson Häradsdomare.

Sedan nu förrättningen å ofvanskrifne sätt blifwit afslutad uplästes så wäl Kongl Maj:ts allernådigste förordning om lantmäteriet i Riket af den 12 aug 1888 som ?dnade Kongl Maj:ts stadgan om tillträde af storskiftade ägor hwarefter samtl hemmanen hwarför sig bekommit Åker och äng samman räknadt 8 skiften.
betygar på Ämbetets vägnar Per Carlsson Baalack.


Bjellum den 13 april 1813

Bernt Persson Besgården [1780] 
Anders Larsson Besgården [skattegårdsgubben]
Matias Moberg [f1760] Jonas Andersson [Jonases] i Söder Bredegården. 
Jonas Pettersson i Päregården.
Johannes Svensson i Bäckgården [1779].

1813. Till detta ting hafva Bernt Persson och Anders Larsson i Besgården, Mathias Moberg och Jonas Pettersson i Päregården, Jonas Andersson i Söder Bredegården Johannes Svensson i i Bäckagården Bjellum instämt Lars Andersson i NolBredegården derstädes och Lars Jonsson i Bosgården Hornborga i


Storskifte

År 1795 den 18 April
företog sig undertecknad Commissions Lantmätaren att enligt Konungens Höga Befallningshafvandens under den 14 November 1794 utfärdade förordnande Afmäta, samt Hemmanen fördela Bjellums Bys odal Ägor belägne uti Walle Härad och Bolums Socken af Skaraborgs län; Härefter inställde sig efter i laga ordning utfärdad kundgörelse, utom nämndemannen Petter Olofsson samt Olof Jönsson från Skarke Kronolänsmannen Herr Carl (#) enligt Ordres af den 16 April förut å Kongl Maij och Kronans vägnar bevaka de i Byn befintlige Krono Hemmans rätt och bäste Corporalen Herr S G Reuter Enligt Ordres af den 11 de April för att bevaka Corporals Bostället Lunnagården Bjellum rätt.

Landtmätaren Per Andersson Baalack wid storskifte i Bjellums by den 18 April 1795 upprättade Karta. De som kallades till detta skifte voro följande ägare
Å indelningshafvarens Corporalen Wälädle Herr A G Gillners vägnar dels brukande Åbo Bengt Andersson.
för Norra och Westra Bredegården 2 hela frälse samt SvenBengtsgården 1 hemman. Dito Wälborne Herr Lars Herman Gyllenhaal.
för Bäckagården Lars Andersson;
För Tomten ¼ Herr Kronobefallningsmannen Bäck;
för 1 helt AndersGunnarsgården; Lars Andersson
för Peregården ½ Anders Andersson
och för Källegården ½ mantal Anders Larsson och Olof Svensson.

Sedan det till denna förrättning utfärdade förordnande blifvit. Samtelige wederbörande närvaro upläst företogs genast sedan nödige anstalter om Handräkning med mera blifvit fogades mätningen å Ägorna.

Den 29de Junii
Som mätningen nu var fulländad, så blefo Fullmägtige tillika Jordegare åter sammankallades, Då ägornas uppskattning och taxering företogs hvilka Jordegarne under hela Resningstiden haft tillfälle att öfverse och pröfva och hvarå Taxeringsprotokoll upprättades samt med wederbörandes underskrift bekräftades och fastställdes.
Som den för Skaraborgs län fastställde Delningsgrunden är häfden eller att varje hemman undfår lika så stor lott i Åker och äng som det efter taxeringen förut innehaft, överlades nu genast hvaräst vägar och hus med diken borde utses och inrättas, samt huru och i vad ordning hvart och ett hemmans blifvande skiften så i Åker som Äng borde läggas, hvadom jordegarne understödde med förrättningsmannens samråd och uplysning omsider genom en behörigen underskrifven föreningsskrift enhälligt öfverenskommo på sätt nedanstående Charta utvisar.

I anledning av de grunder och afhandlingar blifve beslutna fullbordades Ägornas uträkning hvilkas innehåll befunnes som följer.

Enskifte ?

1842 påbörjadt och den 2 juli 1844 afslutadt laga skifte å Bjellums by af Bolums socken och Broddetorp församling åberopade Johannes Svensson och Johannes Jonsson för ett fjerdedels mantal hwardera Besgården och Lars Johansson och Petter Kjellman för ¼ mantal i Källegården Anders Larsson för 2/3 dels och Petter Larssons omyndige barn för 1/3 dels AndersGunnarsgården, bemälde Petter Kjellman för ett halft, bemälde Anders Larsson för ¼ samt Johannes Swensson och Anders Andersson hvardera för ⅛ mantal Sven Bengtsgården, Enkan Cajsa Johansdotter för Tomten, bemälde Johannes Swensson för ½ och Johannes Olofsson för ½ i Bäckagården, Herr Löjtnanten Frölich såsom arrendator af indragna Corporalsbostället vid Wästgöta Regemente Lunnagården, Andreas Jonsson såsom egare af Vester Bredegården samt Johannes Swensson, Johannes Månsson ofvanbemälde Anders Larsson och aflidne Lars Anderssons omyndiga barn, hvardera egare af ¼ mantal i Nord Bredegården

Bjellum By gårdar och tun vid lagaskiftet

Skiftet som skrivs som Laga skifte finns noterat å en charta av Selin Cronberg 1843 och en charta av Elingård, som mäter upp sin 1858 och som fastställs först 1871. Detta är en bild av Bjellum by som skissades mellan 1861 och 1869. Stora hål togs i byn i samband med skiftet och det tog lång tid innan man blev överens i frågan. Över ett tiotal år diskuterade lantmätaren med gårdsägarna. 

Laga skifte

Efter ett af Commissions Lantmätaren Kammarjunkern F von Knorring med biträde af Gode Män den 27 oktober 1842 påbörjadt och den 2 juli 1844 afslutadt laga skifte å Bjellums by. Anders Larsson skriver 1846 och klagar: "I saknad af Charta och delningsbeskrifning är jag icke i tillfälle bestämt uppgifva hvilka delar af förrättningen det är, som förorsakat mitt ledande, men genom den kännedom jag äger om mitt förra ägo område, dels rymd, godhet och beskaffenhet jemfördt med hvad nu erhållit, befinner jag mig synbart förnärmad i min äganderätt. Jag utbeder mig därföre i ödmjukhet få anföra hvad jag utan tillgång på berörde handlingar, anser oskickligt och får mig skadeligt". Hans son driver sedan frågan in absurdum. Denna Anders Larsson äger ¼ NordBredegården, 2/3 AndersGunnarsgården samt ¼ Sven Bengtsgården.

1861

Öfver laga skifte, förrättadt i Bjellums by inom Bolums socken, hade besvär anförts uti serskilda skrifter som Ägodelnings Rättens Ordförande ingifvne, 

 • den ena, undertecknad af Lars Andersson, Johannes Eriksson, Magnus Johansson och Inga Johansdotter, den 1 Nov sistlidet år, 
 • och den andra den 6 i samma månad, underskrifven af Jonas Larsson enligt fullmakt, Carl Johansson, Lars Johansson, C L Bobeck för egen hemmansdel och enligt åberopad fullmakt, äfven för egaren af ett fjerdedels mantal i Vester Bredegården Bjellum By samt Anders Jonsson för ett fjerdedels mantal samma hemman.

Lars Andersson fortsätter AndersGunnarsgården Bjellum och ¼ Sven Bengtsgården Bjellum för hwilka bägge hemmansdelar jag erhållit ett sammanhängande skifte i inegorna, klagar öfwer jordens gradering den jag i allmänhet ser vara för hög uti de delar af Korsgärdet, som mig tillfallit; särdeles då samma jord jemnföres med jorden uti den så kallade Kornbrunn.

1868

skedde ett ÄGR möte samt delegaren Anders Pettersson i Peregården, Johannes Eriksson i Slätterödjan, Lars Johansson i Källegården, klaganden Lars Andersson, Jonas Larsson i Tomten, Carl Johansson, Lars Johansson och klaganden Lars Gustaf Jonsson i Bäckagården, S Dimberg å Lunnagården och Gustaf Magnusson i NolBredegården följande.

1871

Herr Kommissionslandtmätaren  N Wingård har med begäran om fastställelse infört i handlingar och kartor rörande af honom förrättadt laga skifte i Bjellums by inom Bolums socken; Och vid företagande häraf inställa sig följande delegare i Skifteslaget; nämligen Lars Andersson för ett halvt mantal AndersGunnarsgården och ett ¼ mtl SvenBengtsgården, Gustaf Andersson i Backgården Klostret, såsom förmyndare för aflidne Lars Johansson omyndiga barn, vilka ega ett halft mantal Norr Bredegården och ¼ mtl AndersGunnarsgården, S Dimberg för ett mtl Lunnagården, hvilket han på arrende innehafver, Anders Pettersson för ett halft mantal Persgården och ett ¼ mantal SvenBengtsgården samt Per Johansson för ett halft mantal Wester Bredegården.


Öster om Bjelluma lider en midsommarkälla.

I Nordöstra delen av Bjellum utbreder sig stora mossmarker och myrmarker. Kartan upptar Långemosse, Gröna och Våtaråsen samt längre västerut Djupedalen. Vid Långemosse 281 m västerut Bjellum nabbe 264 m. Bjellumsmaden första gången i jb från 1930. I samband med sänkningarna avstyckas det från NolBreagården.

Rexa och visa från Bjellum.

Trulls i Löcke.
Löcke knekt.
Sächantes bonne.
Pär i Breagårn.
Lars i Bäckagårn.
Jöns på Tomta.
Munters bonne.
Ersses korump.
Bulk i Källegårn.
Skägg i Lunnagårn.
Jätt i Päregårn.
Rulle Kveck.
Efter Tomta Alfred./ Joh. Arv. Bramberg 1963.

Jätt’ i Päregårn
Lars i Bessgårn
Skägg i Lunnagårn
Bulk i Källeg.
Ersses korump
Lars i Bäckagårn
Pär i Breagårn
Säschantes bonne
Trulls i Löcke å
Löcke kneckt.

Länkar till gårdarna

AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
Banvakten Slätterödjan Kalkbruken

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsjön ] Saga ] [ Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ]
[underordnad] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ] [ Innehåll ]