AndersGunnarsgården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] Penningkrukan ]

Besgårdarna AndersGunnarsgården

Frälsetiden

Gården friköptes 1639 av kronan till frälse av kammarrådsdottern Karin Swan. Hon var gift med den adlade Per Gyllenkornett, som dog redan 1627. Dessa är vidare befryndade med Gyllenhaal, som vi möter senare. Gården innehades 1685 av Kristoffer Gyllengrip. Frälsefogden Tomas Månsson på Dalen i Vartofta lät på sitt herrskaps vägnar för den skuld högvälborna fru Jacobina Liliehöök hade till sina barn uppbuda några frälsegods i häradet, såsom Besgården i Bjellum, Bäckgården, Tomten i Bolum, Bältaregården, och Kärragården Bolum.

Släktföljden.

Med namnet Bessgården benämnes stundom ännu i närvarande tid två av Bjellums bys hemman ehuru jordeboksförda under andra efter brukare i senare delen av 1600-talet uppkomna namn, nämligen AndersGunnarsgården och SvenBengtsgården, vilka sannolikt före reformationen båda befann sig i kyrklig ägo, men vid indragningen till staten av kyrkogods anslagits till biskopen samt först senare blivit förvandlade till kronohemman. I samband med denna senare indragning av kyrkogods antages också Bjellum by, som förut låg under Skara domkyrka ha tillagts sin nuvarande socken. Den ena av dessa båda gårdar avses troligen i ett donationsbrev av år 1259 varigenom Bengt Sigtryggsson bortskänker sin gård i Bjellum till Franciskanerklostret i Skara. (Vff bd 3). Den 8 maj 1625 beviljades dåvarande ägaren Per Björnsson till Horshaga i Händene socken frälsefrihet för Biskopsgården i Bjellum och de gårdar han erhållit med sin hustru Carin Svan från Stackenäs i Skadeskamma (nuv. Karl Gustafs) socken, vilken i egenskap av slottsfogde på Borgholm och officer vid Västgöta Ryttare mycket utmärkt sig och föreslagits adlad men 1627 stupade, vadan hans barn istället kommo i åtnjutande av denna utmärkelse samt erhöll namnet Gyllencornett. Per Björnssons änka och barn erhöll 1639 konfirmation på besittningsrätten till de av mannen och fadern innehavda gårdarna, varav dock sonen Arfvid Gyllencornetts f1611 hustru Birgitta Reuter (d. 1669) förde i nytt gifte den här omskrivna Biskopsgården, som sedan stannade i den efterlevande mannen hovrättsassessor Christopher Gyllengrips vad frälseräntan beträffar i dennes livstid undantagna disposition, som icke inkräktade på brukaren Anders Gunnarssons äganderätt, som ägde bestånd allt sedan denne i mitten av 1650-talet ersatt till makarna Gyllengrip av ryttmästaren Jon Haraldsson i Skallmeja lämnade försträckningar om sammanlagt 360 rdr, löpande med 10 proc. ränta och deras gård i Bjellum som säkerhet. Christopher Gyllengrip, som var född 1617, dog 1695 och Anders Gunnarssons son Gunnar Andersson blev därmed definitivt ägare av gården, som redan förut jordeboksförts som krono men beteckning ”glt frälse”. Bessgårdens ägare från 1655.

AndersGunnarsgården (Bessgården) omkring 1660 skrivs till släkten, då bonden Anders Gunnarsson blev brukare därav namnet.

Anders Gunnarsson 1687
Gunnar Andersson 1716
Anders Gunnarsson 1761
Lars Andersson 1820
Anders Larsson 1858
Lars Andersson 1881
Syster - och kusin sonen August Larsson 1903 den senares syssling
Ellen Larsdotter (gift med Natanael Jansson) broder Alexander Sander Larsson 1958
Lennart Larsson

Per Gyllenkornett Björnsson.

lt Vg reg adlad hade Horshaga Händene och Besgården en krigar familj där många av arvingarna och svärsönerna dör i främmande land.

Kristoffer Gyllengrip son av ägaren till Gustaf Gyllengrip Weka från 1685.

Jacobina Liljehök var ägare till ett antal gårdar i länet som hon överlät till Tomas Månsson frälsefogde Vartofta

Anders Gunnarsson

f1620 är son till kyrkoherden i Bottnaryd och far hade varit pastor i Broddetorp.
Anders är nm och var gift med Kerstin. Dottern Kerstin fanns som inhyses 1761, medan

Sonen Gunnar Andersson

f1671 övertar gård och titel och står som kyrkvärd och även han gift med en Kerstin. Han omkom hastigt och olyckligt genom att en ek föll över honom.

Av deras barn

 • Kerstin gifter sig med en änkeman till Skattegården i Häggum.
 • Anders Gunnarsson f1694 och övertar gården och nämndemannaansvaret. 
 • Elin gifter sig med soldaten Lars Lund i Bjellum/ Bolumstorp.
 • Jöns Böljens brukar Böljan och Kärragården och gift med Greta Eriksson.
 • Annika f1703 gifter sig 1724
 • Per vet vi inget om.

Anders Gunnarsson

f1694 även han nämndeman är gift med Ingeborg bonddottern från Päregården. Bouppteckning hustrun Ingeborg 1759 och efter 1762. Enligt den senare hade makarna fem barn; avlidna dottern Maria, som efterlämnat fem omyndiga barn (förmyndare Jon Persson i Uddagården). 

Barnen är 

 • Karin f1718 gifter sig med Jonas Bengtsson f1720 på Källegården. 
 • Gunnar Billdal blir kyrkoherde Vartofta Åsaka, och köper Bäckagården av L H Gyllenhaal på Härlingstorp, samt sålunda ägare till det efter honom och brodern Lars och dennes avkomlingar sedan tillhöriga hemmanet Bjellum Bäckagården. Billdal studerade i Uppsala 1749 Sacr. Ord. i Skara 1754. Komminister i Vartofta Åsaka 1762 och kyrkoherde här 1791. Om Billdahl säges i herdaminnena, att han blev student i Uppsala 1747, prästvigdes i Karlstad 1754 till adjunkt i Hössna, blev komminister i Vartofta Åsaka 1762, tog sin pastorsexamen 1774, samt blev kyrkoherde där 1791 sedan han vid valet erhållit 9/16 rösts övervikt, och tillträdde befattningen året därpå. Han hade någon åkomma i halsen, så att han bar huvudet på sned. Hans son Anders blev även han kyrkoherde.
 • Maria gifter sig med Sven Nilsson f1730 och åbo på SvenNilsgården i Hof, sonson till stamfadern till denna gård. 
 • Kerstin f1729 gift med Anders Andersson i Sörgården.
 • Lars f1737 gift med Elin Persdotter från Säckasten även han nämndeman och häradsdomare och upphov till en stor släkttavla inom bygden med huvudvikt Hof.

-1814 Lars Andersson

f1737 finns här och på V Bredegården 73-88 och han flyttar ut till Borregården 1814

Bibelskrift: På försättsbladet till en gammal pärmfallen och illa medfaren bibel med tryckåret 1736, som ännu befinner sig i släktens ägo finnes en skrift av följande lydelse: "Jag Lars Andersson är född uti AndersGunnarsgården Bjellum den 8:de Junij 1737. Jag emottog brukningen af min Salig Fader å Halfwa Frälse Hemmanet AndersGunnarsgården - och gifte mig med min Kära Hustru Elin Pehrsdotter ifrån Säckesten år 1762. Hon föddes den 27 Maij 1747. Hon blef död den 12 October 1794. Under wårt ägtenskap sammanaflade wi otta Barn, Fem Söner och Tre Döttrar. Två Söner och En Doter blef döde före möndig ålder. Tre Söner och Två Döttrar äro ännu i värden".

Lars Andersson utflyttade 1820 tillsammans med dottern Maria och dennas man Jonas Andersson till Stora Lycke i Norra Lundby, men finnes ej antecknad i dess födelseböcker. Dottern Maria tar hand om sin far från 1814 på Westra Bredegården och han följer tydligen med dit. (flyttar till Varnhem 1820). Lars är alltså yngste sonen och nämndemannen som driver gården. Står som ägare 1795 i samband med skiftet.

Lars och Elins barn är varav fem dör späda

 • Anders Larsson Skattegårdsgubbes f1770.
 • Maria gift med Jonas från Westra Bredegården tar ju hand om fadern och flyttar till N Lundby.
 • Bolla f1780 gifter sig med Johannes Svensson en jordmagnat från AndersTorstensgården. Han äger bland annat Päregården och Bäckagården, men innehar halva hemmanet i samband med Billingens uppdelning 1838.
 • Stina gifter sig med kronohejderi riddare Gustaf Skog, som skrevs som ägare.
 • Petter blir mjölnare i Mellom Qvarnen i Lerdala.

Under Balaaks skifte representerade han 1 mtl AndersGunnarsgården. Lars Andersson ägde också Bäckagården och förvärvar tydligen av Gyllenhaal även den Västra Bredegården. Nu två hemmansdelar, har fått namn av Anders Gunnarsson som 1685 brukade 1 mtl kronoskatte. Ligger på kronoparken med inlösensrätt.

Brukare under Lars
1783-93 Jonas Larsson f1757 från Åsle brukar från 1783 till 93. och vi ser honom sedah på Korsgården.

Sonen Anders Larsson Skattegårdsgubbes.

f1770 sonson till Anders Gunnarsson tar över och gifter sig med Maria från Borregården Varnhem och han skrives som ägaren av AndersGunnarsgården och Källegården. (Hemmansägare i Bjellum AndersGunnarsgården och ibm Källegården, den senare erhållen genom testamentariskt förordnande av förutvarande ägaren, vars ”närmaste släkting” han i dennes bouppteckning upplyses ha varit.) Benämningen Skattegårdsgubbes ansågs för mycket förmögen. Han anför besvär 1846 och formulerar sig sålunda: I saknad af Charta och delningsbeskrifning är jag icke i tillfälle bestämt uppgifva hvilka delar af förrättningen det är som förorsakat mitt ledande, men genom den kännedom jag äger om mitt förra ägo område, dels rymd, godhet och beskaffenhet jemfördt med hvad nu erhållit, befinner jag mig synbart förnärmad i min äganderätt. Jag utbeder mig därföre i ödmjukhet få anföra hvad jag utan tillgång på berörde handlingar, anser oskickligt och får mig skadeligt. Detta leder till att skiftet kommer att fördröjas närmare 25 år. Denna Anders Larsson äger ¼ NordBredegården, 2/3 AndersGunnarsgården samt ¼ Sven Bengtsgården. Ehuru Anders Larsson tar tillbaka sina yrkanden såsom måttfulla finner hans talesman att en godeman Hagström varit ägare till Bjärsjö Qvarn tillika morbror till ägaren av St. Lycke med vilken ägoskifte ägt rum. Ägodelningsrätten finner därför skäl att upphäva von Knorrings skiftesförrättning. Anders äger 1843 2/3 mantal AndersGunnarsgården, ¼ SvenBengtsgården och ¼ NolBreagården 

Anders Larsson och Erik Andersson äger 1816

Barnen är

 • Lars Andersson f1810 och förblir ogift och finns med vid skiftet som en ganska besvärlig man, som saboterar och fördröjer skiftet. Juvelen får ta över hans ägande.
 • Inga Stina gifter sig med grannen Lars Johansson, som brukar Källegården och för denna gård genom släktleden. Inga Stinas son Juvelen får ta över Besgården efter brodern.
 • Gustaf gifter med Kristina vid Borregården Varnhem.

Källegården erhållen genom testamentariskt förordnande av förutvarande ägaren, vars "närmaste släkting" han i dennes bouppteckning upplyses ha varit.

 • brukare Johannes Andersson f1752 Sjogerstad brukade Bäckagården och kom 14 och stannade till sin död 1828. Svärsonen
 • Erik Erssen Öjvall Andersson brukar efter svärfar och flyttar till Slätterödjan och blir med sin fru en legend här uppe Sonen Erssen för namnet vidare.

sonen Lars Andersson

f1810 Ogift och ärvd av sina syskonbarn av vilka Johan August Larsson stannar på gården. Maja Johansdotter var under en lång följd av år hushållerska hos den myndige och i flera hänseenden märklige bonden Lars Andersson i Besgården, Bjellum, död 1882, varom mera berättas i andra sammanhang. Det var också mycket genom dennes föranstaltan och hjälp, som hon fick sin ålderdoms – samt därmed också sina syskons – behov av ett eget hem eller fristad sålunda ordnad. Han klagar 1861 på skiftet, han äger ½ AndersGunnarsgården och ¼ SvenBengtsgården.

Lars lever på gården hela 60 talet och sköter gården med många underlydande bl.a. brukaren Per Johansson f1821 då troligen August Larsson från Källegården tar vid. På den andra ½an står det att ½egare Lars Johansson i Källegården och Gustaf Johansson i Överstegården Amundtorp ¼ egare Lovisa Larsdotter Källegården där arr Anders Johansson f1826 tar vid 80 ¼ August Johansson 1841 från 71 - 73 August Johansson, August Bäckström kommer 75 till 80.

Lars i Besgården var trots sin ställning såsom den rikaste bonden i byn, snål och ogin mot alla fattiga samt led på intet vis s.k. luffare och andra, som kommo landsvägen fram. Sådana - han kallade dem, med en i bygden vanlig benämning, ofta mitt i ansiktet för "skitara" - fingo alltid gå hans dörr förbi utan att vinna något av sina syften, och var det nu så att han ej var hemma eller tillstädes, så hade hushållerskan order, att ej lämna dem någonting. Det fanns också den tiden gott om olika kategorier folk av den sorten - gesäller, strykare, cigenare tater och finnfolk, som försörjde sig medelst kringgång och voro svåra att avvisa. En gång kom en krämerska - hästkrämare - eller tattarkäring - under hans frånvaro in till hushållerskan, som ej på villkor förmådde avvisa denna, som under hotelser av alla de slag försökte få sin vilja igenom, och hade ej Lars råkat få se vad främmande byn fått samt skyndat sig hem, i denna stund kommit, så hade nog hushållerskan blivit driven att bryta mot sin husbondes bud, men vart nu befriad därifrån: "Ut mä däk skitarekäring, här får lu inget!" sade Lars resolut samt tog krämerskan i armen och förde henne burdus mot dörren. "Skit å skit! Du sa få skita te du dör!" fräste krämerskan ilsket och knöt näven emot Lars. Vare så ändock hade inträffat eller om den besökande, vilket folk i bygden trodde, visat på Lars detta, nog av, - från denna dag hade Lars aldrig någon hälsodag utan var ständigt plågad av en erbarmlig diarré, varav han ock dog. Pip - Jan 45.
Lars låter Juvelen ta över denna del av Anders Gunnarsgården.


Laga Skiftet


Johan August Larsson Juvelen Bulken

f1843. Han är oäkta son till Lars Anderssons syster Inga Stina. Hon gifter sig senare med Lars Johansson f1810 från Bäckagården (Johannes Svenssons son) och som senare brukar Källegården. Hans barn tar över Källegården. 

Enligt mtl 1882 äger han ¼ Sörgården. Han bor på Källegården med fru och mor. Brukar ½ Besgården 1882 men bor inte här, brukar Källegården 87 91 enligt fb. August Larsson misskötte sig och efterlämnade mycket skulder, så att boets förmyndare för att rädda den ena måste sälja den andra gården, som därvid höll på att gå ur släkten i det att AndersGunnarsgården på auktionen inropades av en absolut främmande person, som återkommen från vistelse i Amerika om lämpligt tillfälle erbjöd sig var hugad att nedsätta sig i Sverige, vid besöket på auktionen råkat få se den från gården utsläktade Ellen Larsson och funnit "tillfället lämpligt".

Gården delades i samband med laga skiftet av byn 1870, enligt tidigare arvskifte, med omyndiga som delägare i 11/16 mtl, som efter hand förvärvades av en dessas kusins son, vars son 1953 efter utlösen av sina syskon sålde gården ur släkten.

När den kvarvarande släktgårdsdelen 1903 såldes av en förmyndare i den förut avlidna ägarens bo, till gäldande av dess skuld, skedde detta ur släkten, men stannade ändå kvar däri, tack vare att nuvarande ägarens syster strax därefter gifte sig med köparen.
Den i sambruk med 5/16 mtl AndersGunnarsgården varande lika stora SvenBengtsgården har också sedan länge befunnit sig i släkten, men någon utredning om denna hemmansdel har ej verkställts.


Hjilmer berättar
August Larsson misskötte sig och efterlämnade mycket skulder, så att boets förmyndare för att rädda den ena måste sälja den andra gården, som därvid höll på att gå ur släkten i det att AndersGunnarsgården på auktionen inropades av en absolut främmande person, som återkommen från vistelse i Amerika om lämpligt tillfälle erbjöd sig var hugad att nedsätta sig i Sverige, vid besöket på auktionen råkat få se den från gården utsläktade Ellen Larsson och funnit ”tillfället lämpligt”.

Brukare

på gården utan att närmare göra anspråk på vilken gårdsdel det rör sig om 

Lars Svensson brukar kring 1715, Rusthållare Jönsson kring 1721, Jon Larsson och Karin Håkansdotter finns här 1745. Anders Larsson mellan minst 1741 och 1752, Johan el Jon Jansson finns här 44 - 55, men återfinnes på Bredegården 73 var gift med Brita Håkansdotter från Hof. De skapar en odlar tradition på Bäckagården och Slätterödjan. Av deras barn återfinner vid 

 • Jon el Jean som Åbo på Bäckagården och Päregården, vars son sedan är brukare Böljan, och Slätterödjan
 • Maria och hennes man Anders Larsson f1751 brukar Källegården och deras barn försvinner till N Lundby. 

Håkan med Ingegerd finns här på 1760 talet. Jöns Bengtsson residerar här 1773, Lars Bengtsson f1730 äger flera gårdar i byn och sonen Per Larsson återfinner vi som brukare i byn, och i Bolum för att avsluta sina dagar på Kärragården: Denna släkt kommer att ge betydande märken i socknen.


Här talas om 1/8 SvenBengtsgården el Besgården i början av 1800 talet.

 • ⅛ Mattias Moberg säljer 1808 till Bernt Persson. och 1810 en betesmark tillhörig gården till Silvius. 
 • ⅛ Bernt Persson och hans hustru Stina Pettersdotter säljer sin 1/8 till Silvius 1810 för 644 och flyttar sedan till torp under Lunnagården. Silvius får faste 1811.
 • ⅛ Johan Silvius f1775 är landsfiskal och har ett ägande här 1810-13.

J B Silvius får 3dje upbud på 1/8.


Anders Jacobsson f1785 är dräng här 1816, men återfinnes sedan som torpare under Slätterödjan, en nog så viktig person som ger namn till Brodd Paulia och Valander och Ärlig. Jonas Johansson f1782 brukar kring 1820. Håkan Larsson f1790 en kortare tid kring 1838.

Perioden 1790-1817 ägs AndersGg Besgården av Lars Andersson, Petter Larsson och Skog i Lerdala
1814 - brukare Johannes Andersson f1752 kom fr V Bredeg 1814 med dålig syn. Dottern Ingrid gifter sig med Erik Essen på Slätterödjan och föräldrar till Erssen på NordBredegården

Andra namn som dyker upp 

Enligt debetsedel Swen Emilsson,  Anders Larsson ½mtl, 1818 enligt debetsedel, 2/3 Äg Anders Swensson. Johannes Andersson f1752 och död 1823 skrivs som brukare på Besgården. 1840 enligt debetsedel 1841 Anders Larsson äger 2/3 mtl  Debet likaså 1852 äger dessutom Borregården Klostret. 1852 äger Enkan Maria Gustafsdotter Jan Petter Krut idem. Johannes Håkansson f1820 återfinnes som ½brukare 1849-58, han flyttar sedan till Backen där hans avkomma kan identifieras på Backen och LarsNilsgården. Johannes Andersson f1825 mera känd som pappa till Simon på Hovslagaregården i Hornborga. 

Laga Skifte

Efter ett af Commissions Lantmätaren Kammarjunkern F von Knorring 1842 påbörjadt och den 2 juli 1844 afslutadt laga skifte å Bjellums by, Johannes Svensson och Johannes Jonsson för ett fjerdedels mantal hwardera Besegården. Anders Larsson för 2/3 dels och Petter Larssons omyndige barn för 1/3 dels AndersGunnarsgården i samband med skiftert 44 - 46.


Brukare

 åt Lars ??, Petter Larsson och Skog i Lerdala står det i kyrkoboken på sidan 58 i A1:1

Johannes Andersson 

f1752 kom från Sjogerstad och brukade Väster Bredegården under 6 år och kom sedan hit 1814. Hans dotter Ingrid på Torpet gifter sig med drängen Erik Andersson och vi återfinner paret uppe på Anderstorp, som dess förste ägare efter skiftet. Erik är dräng här innan han tar över Vester Bredegården. Sonen mer känd som Jan i Kloan borta vid Stenkrogen. Erik Andersson f1798 blir hälftenbrukare här och gifter sig med Ingrid på torpet och skapar tillsammans Anderstorp. Men han saknar bibel.

Bernt Persson f1780 och Anders Larsson finns här som ägare 1813 som båda stämmer Lars Andersson i Bredegården för Källebäcken. Något som vi skall referera

Halsdukes brukar här kring 1860, Adolf Jönsson från 1879, Sven Karlsson kom från Locketorp omkring 1875 och försvinner via Bäckagården ur socknen. August Bäckström från Skattegården i Bolum passerar här. 


Skiftet

denna del av Besgården är något större än den norra. Till denna gård hörde mark vid Stenum.

Lars Johansson

f1839. delar ägandet av gården med Lars Andersson 1869. Pappan Johannes kom från Lilla Torpa 1847 till Bäckagården men dog året därpå. Lars står 1861 som ägare av ½ AndersGunnarsgården. Vid skiftet tvingas han flytta sin del. Han var kusin med Bulken eller Juvelen. Lars köpte denna del 1902.

½ mantal som äges af Lars Johansson innehar och flyttar följande åbyggnader.

 • № 1 Ett Mannhus 22 aln långt 9½ bredt och 4 högt, täckt med halm och torf, brädfordrad på 3ne sidor, indelat i förstuga, stuga kök samt kammar och vindsrum båda utan eldstäder och hvälfd källare under byggnaden. Kostnad för rivning och uppförning å nya planen 150. Kostnad för körslor 40.

 • № 2 En bod byggnad 15 aln lång 7 ¼ bred och 3½ hög uppförd af timmer och skiften, täckt med halm och torf. Huset i försvarligt skick. Kostnad för rifning och uppföring ånyo 20. D:o för körslor 6.

 • № 3 Mindre Bod byggnad, förfallen rives och flyttas för 6. Kostnad för Körslor 2.

 • № 4 En Ladugårdsbyggnad 15½ aln lång 10 ¼ bred och 4 hög täckt med halm och poll indelad i Stall och fähus jemte ett tillbyggt fårhus. Kostnad för rivning och uppföring å nya planen 40 D:o för körslor 8.-

 • № 5 En ladugård, bestämde af loge med 2ne lador och redskapshus, täckt med halm och poll och uppförd af timmer och skiften. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 110.-  D:o för körslor 40:- Trädgårdsanläggning värderas till 16:-  342:- Brunnsborrning 25.

Lars och Maria Katarina Andersdotter från Rumpegården i Brunum har barnen:

 • Ellen Gustava f1881 gifter sig med Natanael Jansson och Lennarts del av Besgården ärvs via denna relation.

 • Maria gifter sig till Torpa i Segerstad. 

 • Sander återfinner vi på SvenBengtsgården och kommer att ekonomiskt dominera denna gård.

 • Carl Vilhelm brukar SvenBengtsgården på 1920 talet och skrivs sedan som godsägare i Borgunda.

Lars Johansson driver denna och SvenBengtsgården. Han gifte sig med Maria Katarina  Sonen tar över.

arr Algot Larsson 

f1868 i Stenum kom före 1900 och flyttar till Säfvered 1904. Algot Larsson misskötte sig och efterlämnade mycket skulder, så att boets förmyndare för att rädda den ena måste sälja den andra gården, som därvid höll på att gå ur släkten.

AndersGunnarsgården gick på auktionen och inropades av en absolut främmande person, som återkommen från vistelse i Amerika om lämpligt tillfälle erbjöd sig var hugad att nedsätta sig i Sverige. Vid besöket på auktionen råkat han få se den från gården utsläktade Ellen Larsson och funnit ”tillfället lämpligt”. Auctionen är 1902 och Natanael tillträder 1903.

1903 - 1906 Natanael Jansson 5/16

f1868 kom från Slöta via Vinköl 1903 och arbetade under Lars Andersson till att börja med och flyttar till eget 1906. Paret var gift till gården. Paret var högkyrklig så när Emil Kjellman som arrenderade gården, medverkade till att skytteföreningen hade fest i Tibergslyckan så sades arrendet upp. Under denna period pågår ett arvskifte med många inblandade vilket kan leda till den ägarkoncentration som drabbade gården.

Inbördes testamente upprättat 1939 mellan makarna innehåller bestämmelser om orubbat bo, men efterlevande får ej skänka bort av förmögenheten. Fosterdottern tillförsäkras 5000 samt orgel, symaskin velociped. Återstoden av arvet skall hustruns arvingar ha 60%, då Ellen fört så mycket i boet. Natanael och Ellen vill att återstoden skall delas mellan respektive syskons arvingar. Ellen kompletterar 1951 senare testamentet så att fosterdottern får 20% av arvet.


Besgården AndersGunnarsgården 3'6

Gården inköptes av Lars Johansson 1874. Han var kommen från Segerstad och hade gift sig med Inga i Bäckagården, en gård som han övertar.

Sonen Johan Alexander Larsson född 1886 övertar 1920 och han brukar även Bessgården. Han gifte sig med Ester Maria från Häggum och deras son Lennart Larsson tar över efter faderns frånfälle.

Besgården den norra delen

Johan Sander Larsson

f1886 äger SvenBengtsgården även denna sedan syster Ellen gått bort denna gårdsdel. Ägare till 5/16 mtl av ursprungligen helt dito. Sander Larsson brukar SvenBengtsgården. Han sågs som Bjellums rikaste man. Sonen Lennart tar sedan över denna norra delen av gården.

Ägare till 5/16 mtl av ursprungligen helt dito Alexander Larsson, förut i SvenBengtsgården, ibm.
Till släkten omkring 1660, då bonden Andes Gunnarsson blev brukare därav.
Gården skiftades i samband med laga skiftet av byn 1870, enligt tidigare arvskifte, med omyndiga som delägare i 11/16 mtl, som efter hand förvärvades av en dessas kusinson, vars son 1953 efter utlösen av sina syskon sålde gården ur släkten.
När den kvarvarande släktgårdsdelen 1903 såldes av en förmyndare i den förut avlidna ägarens bo, till gäldande av dess skuld, skedde detta ur släkten men stannade ändå kvar däri, tack vare att nuvarande ägarens syster strax därefter gifte sig med köparen.
Den i sambruk med 5/16 mtl AndersGunnarsgården. varande lika stora SvenBengtsgården. har också sedan länge befunnit sig i släkten men någon utredning om denna h:del har ej verkställts.

Gården kom till släkten omkring 1860 och förvärvades 1951, Huset byggdes omkring 1860, restaurerad 1817. Ekonomibyggnaderna från 1915 med plats för 4 hästar och 14 nöt på 50 talet. Hilding gifter sig till gården och det var tänkt att Hilding Karlsson tillsammans med slaktare Karl skulle få övertaga gården. Men Natanael förhandlar med en mäklare som via auktion går runt problemen och Hilding står inför ett fait à compli och köper den andra Besgården.

1952 - Lennart Larsson

tar över gården då han fått denna i arv. 1952 kan han tillträda 15/16 AndersGunnarsgården 5:4 och 5/32 SvenBengtsgården värderade till 42,000 kr. Han köper ut sina arvingar och lever ogift och ägare till denna del av gården. Lennart dör trafikdöden i Varnhemskorset 1985. Gården blir en hästgård via arvsfonden köpt av veterinär från Skara.


Södra Besgården 5'2 och 5'6 11/16

1903-1906 Natanael Jansson

brukar kanske denna period för att sedan ta över den andra gården. Vi får se.

1909-20 Lars Sanfrid Andersson.

f1869 son till Jätten på Päregården brukar här tillsammans med fru Selma Brolin från Tomten i Torbjörntorp. Hon började här först som piga.

Bland barnen

 • Linnea som gifter sig med Paul Jonsson, som arrenderar gården en tid, men flyttar sedan till Södra Västorp, där de hör hemma arvsmässigt sett. Under perioden 01-13 några drängar och pigor. 
 • sonen Karl Vilhelm tar över så länge mor Selma orkar var hushållerska åt honom. De flyttar sedan till Sörgården och Karl till Skara.
 • Ingrid gifter sig med Bror, som är kalkarbetare från Tomten och som deltar i brukandet av gården.

Mangården från 1900 talets början.

Karl Vilhelm och svågern driver denna gårds del
Paul Jonsson
arrenderar från före 1931 till 1939
Fritiof Jonsson f1910 arrenderar från 1942 till 47 och kom ju från Ängars.

1954- Hilding Karlsson

f1897 en av de duktiga Tôrstenapôjka från Hof, arrenderar från 1931 gift med Ingegerd från N Lundby. Det är en större gård och han har 4 hästar och 14 nöt. Hilding och Karl hade bland annat arrenderat Nolbreagården, Frimansgården och Ringagården (den som ligger innanför Qvarnen). Hilding förvärvar denna delen av Besgården 1954. Han hade där arrenderat och investerat sedan 1931 fram till 1954. Bland annat hade han och Karl en silverrävfarm under kanske ett tiotal år.

Han samarbetar med sin broder Slaktare Karl, en väl och mångomtalad man i bygden. Han tog lite betalt för sina insatser som slaktare och priser på 1-5 kr per djur var inte ovanligt. Under kriget var hanteringen av kött svårt och det gällde för slaktarna att samarbeta så att inte inspektörerna skulle komma åt dem. Helge ringde och förvarnade så att Karl kunde uppehålla inspektörerna medan köttet fördes undan från slaktboden. Karl i Bengtsgården skulle en gång vara generös vid en gresslakt och erbjöd 10 kr för var gris mot tidigare vanligen blott 5 kr. Men Karl meddelar blott att en tia det var priset det. Carl hade lärt till slaktare av Sanfrid slaktare Helges fader. Han köpte och slaktade och sålde vidare till staden och en slaktare God från Skövde, som hade sin verksamhet vid Sandtorget i Skövde. (En passus från krigsåren är på plats när Slaktare Carl var gränssoldat vid finska gränsen lät han under sina pass varor passera till hungrande finländare. När han senare blev avlöst och slaktare God försökte fortsätta gränshandeln så bar det sig inte utan slakare God fick sitta inne för detta berättar Lars). 

Ingemar Karlsson

f1932 tar över och driver ett välskött företag. Kan förvärva mark så att han får tillbaka en del av sin barndoms mark bland annat hela Barnasjön.


Handlaren i Bjellum 5'15 Lyckan

Lars Gottfrid Gustafsson

f1894 hit 1926 hustrun 2 år senare kom och byggde sin affär och fanns här fram till 1932. Som biträden hade han Ines Andersson.

Einar Andersson  1931-46.

kom hit 1931. Hans fru Rut Abelson tillhörig en stor handlarsläkt på Vara slätten. Han flyttar ca 46 till Madängsholm och kan förse Tidaholm med fläsk från Slaktare Carl framförallt under krigsåren. Han var en serviceinriktad handelsman med foder järnvaror. Dagen för ransoneringen håller han öppet hus på kvällen före och säljer ut innehållet till bygden. Han köper en speceriaffär i Madängsholm för 70000 kr. 
Klingström och Franzén i Bolumstorp kom ihop sig en gång i affären. "Stor är du" sa Klingström "men här åker du ner". Bland hyllor och glas så ställer de till stor oreda och för stora pengar.

Stig Ove Gurmund

f1917 och som gifter sig och tar över affären 1946 och stannar till 1952 och flyttar till Kristine.

Evert Dahlin f1916 stannar från 51-53 och flyttar till Skövde.

förvärvades 1952 av Nils Johansson. och stannar till 1958, då de flyttar till Broddetorps järnvägsstation. Nils skaffade allt man önskade berättar Lars och han åkte in till Skövde och skaffade alla järnvaror som Lars i Heljesgården behövde för sin verksamhet. Han var kommen från Småland och hade lärt till slaktare på Visingsö, gift med Gunhild och de hade barnen Ann Kristin och Lennart. Nils var bekväm, sa man, men när det gällde att hjälpa Lars att få fram material var det aldrig någon tvekan. Nils hade innan varit bodbiträde hos Persson i Sätuna, men som tiderna blev dåliga sålde han i god tid till Uvegård. Han lär ha flyttat till Lidköping. 

Folke Uvegård kom på 50 talet, men gick i konkurs och vi finner honom på Commers som fiskhandlare. Affären lades ner 1963.

Sedan kommer chaufför Sjöberg f1942, som tidigare haft Himmelskällans restaurang. Hans fru var sjuksköterska och hade tidigare haft sommarkolonier för barn.
Curt Sjögren med familj tar vid.

Lyckan

Ost Lunds bror, Lars Lund bygger i början av 60 talet, Elof Brodén köper och säljer 2004


Fornlämningar på Gården.

 • Tre runda stensättningar och domarring diameter 7 m med sju kullfallna stenar.
 • Rund stensättning inprickad med tvekan.
 • Tre runds stensättningar samtliga saknade.
 • Stensättning med mitthög och älvkvarnssten 8 älvkvarnsstenar S10
 • Tre runda stensättningar S11
 • Rund stensättning
 • Oregelbunden stenpackning och två runda stensättningar på en udde i Barnasjön.
 • Barnasjön en stenmur löper ner mot mitten av sjöns västra sida, fortsätter 3-4 m ut i vattnet. Övriga stenmurar slutar däremot i vattnet S10.
 • Rund stensättning


Avstyckning

Handelsboden,
Stenvalls och Stenvall;
Blaggars Jacupa nu blott rester,
Soldat 324   Stp 324 numera Jolander, Bjellum 5:19
Bytorp,
Nytorp
Paulia;

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] Penningkrukan ] [ Innehåll ]