Bäckagården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] [ Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] Dokument Bäckagården ]

milstolpe från 1707 fynd av avbruten kniv i två delar

Gården skrevs Bäck 1578 och Bäkagården 1628. Gården köptes av Kronan år 1639 av generalmajor Johan Lilliehöök till Fårdala och innehades 1685 av Gustav Horn.
Lars Herman Gyllenhaal på Härlingstorp ägde 1780 och sålde troligen detta 1790. Lars Herman, som sålde bort Bäckagården var mycket rik, men lär ha dött fattig, emedan han kostade på sig resan till Kristi grav i Palestina och hade en förvaltare, som under tiden förskingrade så mycket han kunde. // KH. K. 26.
Ägdes 1795 av Lars Andersson och Georg Arosenius bekräftar att han köpte av Gyllenhaal 1790.

Bäckagården 1/1 Frälse

Släktföljden.
1. Gunnar Billdahl.
2. Lars Andersson.
. 3.Bolla Larsdotter *. Johannes Svensson.
Inga Johansdotter, * Johannes Olofsson.
5. Karl Johansson.
6. Herman Karlsson.
7. Nils Hermansson.

Anders Gunnarsson sonsonen till Anders Gunnarsson i sagda gård
vars son khde Gunnar Billdal Vartofta Åsaka köper gården 1785 av baronen Lars Herman Gyllenhaal Härlingstorp och ger den till sin broder Lars Andersson

Lars Andersson 

f1737 köpte av brodern Gunnar Billdahl och svägerskan Margareta Warlund hela frälsehemmanet Bäckagården för två hundra femtioåtta Rd 16 skilling specie 1800. Härtill har Lars Andersson köpt frälseräntan för vilket han får faste 1801. (1785 på AndersGunnarsgården blir nämndeman och häradsdomare och omhändertas av dottern sedan han blivit änkeman. Lars representerar gården i samband med Baalacks arbeten i Byn). Det var vanligt vid denna tid att präster var mellanhänder mellan adel och lantmän som vid denna tid började köpa in sina gårdar. I fallet Kärragården gällde samma men där var inte prästerskapet oklanderligt i denna mellanhand.

Lars gifter sig med Elin Persdotter från Säckasten och var född på AndersGunnarsgården. Brukade V Brtedegården och Bäckagården ? och flyttar till St Lycke och tas om hand av en dotter.

 • Anders Larsson mer känd som Skattegårdsgubbes
 • under 70 talet många barn som dör späda
 • Maria som tar hand om far i Gisslagården
 • Bolla som gifter sig med Johannes Svensson
 • Stina flyttar till Berg och gifte sig med Hejdeririddare därstädes.
 • Petter som också sökte sig till Mellanqvarnen i Lerdala

Så börjar ett fastebrev från Walle Härad.
. . . .Berngt Samuel Arosenius gör veterligt att då jag år 1801 den 9:de dagen uti October månad uti staden Skara allmänt Häradsting hölt med menige Man och allmoge af Walle Härad, uti närvaro af wederbörande Krono Betjente och den uti domboken antecknade Häradets edswurne Nämnd: Lät hos mig och sittande Rätt dannemannen Wälförståndige Lars Andersson anhålla om Häradsrättens Faste och Skiöte Bref å den Jordahandel som han ingådt och slutadt med dess Broder Herr Kyrkoherden Billdahl och dess fru Margareta Wasslund, angående Frälse räntan och rättigheten af hela Frälsehemmanet Bäckagården Biällum i detta Härad och Bolum socken beläget. Upwisades Köpeafhandlingen af den 3 Juni 1800 hwilken Lars Godhemius och Anders Svensson såsom wittnen underbestyrkt; Och emedan därutaf war att intaga det anförde Säljare till Köparen updragit och försåldet förberörde fasta Egendom eller frälse ränta emot en Köpesumma stor Twå hundrade Riksdaler Specie utöfwer den förrut i samma egenskap den förrut i samma egenskap ärlagde förpantnings Summa af Fyra hundrade sexton Riksdaler specie; framhafde domböcker åfwan utwisa att Köparen med denna handel lagfarna låtit och wid trenne allmänna Ting dom 16 October 1800, den tredje Mars och den 3 Juni 1801, upbud därå ärhållit, och något Klander sedermera icke afhördts under denna Lagfartstid de därom utfärdade Lagfarts Kungörelse, enligt Prästerskapets insände Bewis, å Predikestolarne i Häradet, upläste blifwit; Ety och i förmågo af 4:de Capitlet Jorde Balken samt Kongl Förordningen af den 13 Juni 1800, samt Härads Rätten skjäligt, att härigenom meddela sitt Salu Bref, samt således frånkänner ofwansagde fasta Egendom dess fordom innehafwande och dess samma i stället tilldömmer och tillärkänner Köparen och dess Arwingar att äga och disponera med alla thy tillhörande förmåner.
Till yttermera wisso hafwer jag detta med egen hand underskrifwit samt med häradets och mitt Sigill bekräfta låtit. År och dag som föreskrifwit står.
På Härads Tings Rättens wägnar

09-14 Brukare Johannes Andersson f1752 avlöses av sonen 1814 Jan Kloan Johansson f1781som kom 1814 från V Bredegården;
Anders Håkansson f1790; Johannes Jonsson f1783. (1809 i samband med skifte av själva gården har vi tre ägare af hemmanet Enkefru Elisabet Wendt; Mathias Moberg och Berndt Persson)

Bolla Larsdotter * Johannes Svensson 

i ½ Bäckagården finns här som ägare 1813. Förutom denna gård äger han tydligen 1843 ¼ Päregården ¼  NolBreagården, ⅛ SvenBengtsgården, ¼ Källegården förutom den ½ som han står skriven för när Knorring delar byn kring 1848. Deras dotter Inga följer.

Johannes Svensson Jean Johansson äger 1816.

Bollas och Johannes barn

 • Inga återkommer till  gården efter att ha gift sig med änkemannen från L Torpa.
 • Maja Lisa gifter sig med Erssen på Slätterödjan.
 • Lars Johansson var hemmason Bäckagården och övergick till Källegården.
Den 26 november 1847 förrättades arfskifte i Boet efter Hustrun Bolla Larsdotter i Bäckagården Bjellum efterlämnade mannen Johannes Svensson samt tre barn (se ovan). Bouppteckningen visar ½ Bäckagården värderat till 1233 Rd och ¼ NordBredegården värderat till 500 Rd. ¼ Päregården 500 Rd 1/8 SvenBengtsgården 400 Rd 5/12 Torstensgården 400 Rd. Maken avstår från arvet om barnen ville ge honom 1,5 tunna råg, 1,5 tunna korn, kontant åtta Rd 16 skilling av varje barn.

 

 • Brukare Johannes Andersson f1795 dör på året då han gifter sig med Sara Vänfast på Bäckagården, men då dyker Troll Erik Perssen upp och tar vid
 • 14-20 Jan Johansson alias Jana i Kloan från Sjogerstad kom från V Bredegården men drar vidare till Fjällåkra 1820. Han följs av
 • Anders Håkansson f1790 som flyttar 1823 till Toltan
 • 1823-26 Johannes Jonsson Hedberg, som tog sin hustrus släktnamn flyttar till Törnagården

1826- 1847-  Inga Johansdotter * Johannes Olofsson 

för ½ i Bäckagården finns här efter Knorrings skifte från 1847 och vi går in i laga skiftet för denna gårdsdel.
Johannes Olofsson inköpte 1823 ett halvt mantal Bäckagården och erhöll 1826 rättens fastebrev därå. Säljare voro Jonas Andersson f1772 och Maria Larsdotter i Stora Lycke (hans andra hustrus mors syster och hennes man). Efter föräldrarnas död ärvde Inga deras ägande andra hälft av fastigheten.
Johannes Olofsson och Inga Johansdotter inflyttade vårfredagen 1847 till Bäckagården från Lilla Torpa i Segerstad, som de dittills brukat men som då övertogs av äldste sonen Anders, som där ägde mödernearv.

Vi skall först titta på familjen
Johannes Olofsson är från genuin Segerstadssläkt och han bildar hela sin familj på L Torpa, men flyttar hit till sin tidigare förvärvade gård 1847 vid 60 års ålder. Johannes familjer

 1. 1810 Maria Stina Andersdotter f1785 Hulegården Segerstad
  •  tre förtida döda barn
  • Anders född L Torpa övertar 1/3 men sedan vidare till Bränntomten Segerstad.
  • Lotta gifter sig till Ödegården och Ledsgården samma socken.
 2. 1825 Inga Johansdotter f1804 Torstenagården Hof
  • Carl Johansson döv som tydligen tar över
  • Johannes f1832
  • Maria Katarina f1835 gifte sig med Gustaf Jonsson från OlofEsbjörnsgården och slutar sina dagar på Korstorp. Gustaf som protesterade mot skiftet efter svärmodern sålde tydligen ut sin del till utomstående.
  • Lars Johansson f1839 som gifter sig med Maria Katarina Andersdotter från Rumpegården och vi kan berätta mer under AndersGunnarsgården. Han sålde efter moderns död sin del till utomsläktes.

Arvskifte efter Johannes som dör redan året efter familjen flyttar hit och skiftet sker

Arvskifte feb 1849. Enligt bouppteckningen fanns i boet 1 mantal Bäckagården värderat till 3333 Rixdaler och lösegendom till 465 Rd. Efter enkans moder Bolla Larsdotter erhållet arv om ½ mtl frälse Bäckagården samt köpekontraktet 1828 om inköp av andra halvan Bäckagården. Johannes gav sin brud ¼ Bäckagården i morgongåva 1925. Lösegendomen och djuren kan delas i fullt samförstånd.
Här finner vi 1 brunt Sto
1 grå Häst
1 par grilliga oxar
1 stutkalf
4 st Kor rödgrillia
1 kalf
6 st får
2 suggor och 1 galt
4 st grisar
2 gjäss

Arvsskiftet fortsatte april 1849. framkommer att Johannes ägde 1/3 L Torpa före äktenskapet med Maria Andersdotter men att hansålt hennes arvejord för 555 Rd vilken summa barnen tillerkändes. Johannes säljer sitt ägande L Torpa till sonen Anders för 1800 Rd. Enkan kan efter mannen lyfta 45/60 av hemmanet (hon ärvde ½ av sin mor, får vid skiftet behålla blott 11/60 av morgongåvan och 4/60 i giftorätt). Barnen får alla 1/24 av ¼ som är kvar.

Arvskifte efter Inga Johansdotter hölls den 2 maj 1879 och utvisar detta, att denna vid arvskifte efter mannen den 15 febr. 1849 blivit tilldelad 4/60 mtl i morgongåva och 11/60 mtl i giftorätt, samt att hon vid arvskifte efter sin moder den 10 april samma år erhållit 30/60 mtl eller sammanlagt 3/4 mtl allt i Bäckagården medan barnen efter fadern däri erhållit ¼ mtl. Vidare omtalas i arvskiftet, att Inga genom gåvobrev den 12 dec. 1871 bortgivit till vart och ett av sina barn ¼ mtl Bäckagården och huru i anledning av dessa gåvor förutsedd och nu vid arvskiftet sig yppad stridighet därom bilagts. Sedan förrättningsmännen av handlingarna inhämtat kännedom om boets beskaffenhet, företogs delning av dess fasta egendom. Därvid yttrade sig emellertid Maja Katrinas man Lars Gustaf Jonsson i Sörgården sig icke vilja godkänna gåvobreven, påstående att den av honom bekomna hemmansdelen vore sämre än den av svågern Lars bekomna och yrkade, att av denne utfå i ersättning 233 Rdr 33 öre, om han skulle godkänna desamma. Sedan härefter förrättningsmännen förgäves sökt ena arvingarna, ånyo granskat gåvobrevens innehåll och funnit dessa lagliga, all den stund givarinnan under sin levnad av styvbarnen betingat sig lösningsrätt till den åtnjutna morgongåvan och lösen redan erlagts av boets samfällda egendom, samt slutligen inhämtat älsta sonens åsikt om denna tvist och fått det beskedet, att han för sin del vore nöjd med vad modern tilldelat honom och ansåg att hemmanslotterna voro jämngoda, så förklarade sig förrättningsmännen icke fästa något avseende vid Lars Gustaf Jonssons yrkande, utan hänvisade denne till att vid laga domstol söka rättelse. Arvskiftesförrättare voro Gustaf Hedrén och Anders Lorentzson och dessa intyga vid slutet av instrumentet, att Lars Gustaf Jonsson ehuru närvarande vägrat underteckna detsamma.

De båda yngre barnens (Lars som vi återfinner på AndersGunnarsgården och Maria Katarina som gifte sig med Lars Gustaf i Sörgården) ¼ i Bäckagården såldes inom loppet av några år ur släkten och ha sedan flera gånger bytt ägare. För dessa senare ha emellertid hemmanen i direkt jordbrukarsynpunkt icke varit huvudmåttet för ägandet utan den därvarande kalkstensförekomsten, som givit upphov till å vart och ett av dem öppnade och drivna kalkbruk.

sonen Carl Johansson

f1828 gifte sig med Inga Håkansdotter från LarsSvensgården Hornborga. Han köpte ut sina syskon på offentlig auction för 9000 Rd.

Karl Johansson blev redan som omyndig reell ägare till ¼ mtl Bäckagården, som han å av sin och sina helsyskons förmyndare den 22 juni 1849 utlyst auktion inropade med tillträde den 14 mars året därpå. Å detta köp iklädde sig modern borgen och sörjde naturligen också för betalningen, som genom köpebrev den 1 nov 1852 kvitteras av halvsyskonen och förmyndaren Johannes Andersson i Pikagården, Segerstad. Härå utfärdade häradsrätten den 29 nov 1853 fastebrev. Genom av modern den 12 dec 1871 utfärdat gåvobrev, som genom av halvsyskonen den 10 jan 1872 utfärdad särskild avhandling vara i enlighet med deras medgivande, blev han sedan ägare till den andra 1/4 av hemmanet, varå han den 22 mars 1876 erhöll lagfart. Han köpte tydligen sin broders del i gården efter hans bortgång vid 26 års ålder.

Karl Johansson dog såsom följd av skador ådragna genom olyckshändelse. Han råkade under stenbrytning i den s.k. Fåfängan mellan gården och Bjelluma Nabbe få en sten på sig och fick därvid så svåra skador att han några dagar därefter avled på lasarettet, dit han forslats. Grävde ned sten och kom i kläm. Tog sig själv loss. // Sander 46.

Arvskifte efter Karl Johansson hölls den 17 april 1890 och fastställdes därvid enkans andel i boet till 1/8 mtl, varjämte hon i ersättning för vad hon medfört i boet erhöll all detta tillhörig lösegendom, medan resten av fastigheten tilldelades barnen. Av den till stöd för denna fördelning verkställda utredningen framgår, att änkan enligt av den avlidne maken kvitterad förmyndarräkning i boet medfört 1423 kronor, varav en del för försålt fastighetsarv, vilket nu icke kunde till beloppet angivas, samt att sedan makarna 1845 sammanvigts försålts av hustrun ärvda 1/15 mtl LarsSvensgården i Hornborga för ett belopp av 300 kronor, varemot mannen på förut omnämnt sätt åtkommit ½ mtl Bäckagården, vidare att mannen givit vart och ett av barnen 300 kr i hemföljd samt att enkan avstod från alla anspråk på fördel och giftorätt i boet och från anspråk på delaktighet i den hemföljd barnen bekommit. Härtill kan anmärkas, att änkans försålda, ouppgivna fastighetsarv utgjorts av 5/48 mtl Smedsgården i Brunnhem, som hon ärvt efter sina morföräldrar. Efter att ha försålt sin yttre lösegendom och bortarrenderat sin andel i gården till den äldsta sonen, bosatte sig Inga Kajsa Håkansdotter i en densamma tillhörig f.d. torpstuga uppe i Fåfängan, där hon sedan bodde så länge hon kunde sköta sig själv, varefter hon åter flyttade ned till Bäckagården. Karl Johansson i Bäckagården var fjärdingsman i Bjellum vid tiden för sista avrättningen uppe vid Löten i Varnhem, när man tog livet av mördaren Fröberg. Folk var då tillstädes i stora mängder och satt uppkrupna i träden för att se bättre. När huvudet föll svimmade en del och slog i marken. // sonsonen Herbert 48.

Carl gifte sig med dottern till lb Håkan Larsson som sist brukade LarsSvensgården i Hornborga. Inga Cajsa är enka 25 år.

 1. Herman tar över 3/8 men verkar senare förvärva återstående del efter modern.
 2. Gustava gifter sig med Faltina Johan och återfinnes i Pukabo.
 3. Alexander brukar Törnagården och via denna kontakt stannar gården inom släkten.

Karl och Inga Cajsa vill från 1885 disponera Brambergs stuga och gör så. Carl dör några år senare men Inga Cajsa lever som änka här uppe till 1905

Herman Carlsson

f1857 hemmasägare av Bäckagården. Han ärver 1/8 1893 och köper sina syskon i början av 1890 talet. Han gifte sig med Gustava Andreasdotter från Brunum.

Sönerna Nils och Gustaf Hermansson erhöll den 19 jan 1944 lagfart å vardera 1/4 mtl Bäckagården enligt arvskifte efter föräldrarna den 27 dec 1943. Nils gifter sig med Dagmar Carlsson Alexanders dotter från Törnagården.


Laga Skiftet


Norra Bäckagården 4'2

Lars Andersson f1737 i AndersGunnarsgården dotter Bolla f1780 gifter sig med Johannes Svensson, som blev Bjellums stora jorddrott har bland annat ½ Bäckagården, där han finns från 1807.

Inga Johansdotter 

f1804 Johannes och Bollas dotter gifter sig med betydligt äldre änkemannen från Lilla Torpa Johannes Olofsson f1786. Inga kommer att vara änka i denna Bäckagården från 1848 och genomför skiftet, men dör samma år som det skall genomföras 1871. 

Lars Gustaf Jonsson i Sörgården tar vid på ¼, ¼ brukare Carl Johansson fr 72 till 75 Carl Johan Bramberg i fr 75 till 80 då han tydligen flyttar till AndersEriksgården Kinnekleva.

Barnen

 • Carl f1828.
 • Johannes f1832 dör hemma på gården.
 • Maria Katarina f1835 gifte sig med rusthållaren Lars Gustaf Jonsson på Sörgården i Bolumtorp som finns som ¼ brukare en tid på denna gårdsdel men före skiftet på 60 talet.
 • Lars f1839 finns med på gården som ägare och brukare vid skiftet men överflyttar sedan 1874 till SvenBengtsgården och blir far till Sanders.

sonen Carl Johansson

f1828 ¼ Mantal som äges af Carl Johansson flyttar sina åbyggnader. № 1 Ett manhus nybyggt 18 aln långt 8½ bredt och 4½ högt, täckt med halm och torf indeladt i förstuga, stuga Kök samt 2ne kamrar; byggnaden i godt skick. Kostnaden för nedrifning och uppföring å nya planen 150:-, d:o för körslor 40. № 2 Redskapshus i sämre skick 7¼ aln långt 6 ¾ bredt och 3 högt täckt med halm och pôll. Kostnaden för rifning och uppföring å nya planen 8 158. D:o för körslor 4; Brunnsgrafning 25:-.

Under 1870 talet står Carl som brukare hela 70 talet sen finns en ¼br Sven Carlsson från 79 tom 80. Karl Johansson blev redan som omyndig reell ägare till 1/4 mtl Bäckagården, som han å av sin och sina helsyskons förmyndare den 22 juni 1849 utlyst auktion inropade med tillträde den 14 mars året därpå. Å detta köp iklädde sig modern borgen och sörjde naturligen också för betalningen, som genom köpebrev den 1 nov 1852 kvitteras av halvsyskonen och förmyndaren Johannes Andersson i Pikagården Segerstad. Härå utfärdade häradsrätten den 29 nov 1853 fastebrev. Genom av modern den 12 dec 1871 utfärdat gåvobrev, som genom av halvsyskonen den 10 jan 1872 utfärdad särskild avhandling vara i enlighet med deras medgivande, blev han sedan ägare till den andra ¼ av hemmanet, varå han den 22 mars 1876 erhöll lagfart. Karl Johansson dog såsom följd av skador ådragna genom olyckshändelse. Han råkade under stenbrytning i  Fåfängan mellan gården och Bjellums Nabbe få en sten på sig och fick därvid så svåra skador att han några dagar därefter avled på lasarettet, dit han forslats. Tog sig själv loss. // berättade brorsonen Sander 19 46.

Carl var gift med bonddottern Inga Kajsa Håkansson från Hornborga, men som han troligen träffade här när fadern var brukare här i byn. I äktenskapet tre barn varav Herman tar över. Gustava återfinner vi i Pukabo i Häggum och Alexander blir ålderman på Törnagården. 

Men låt oss först se vad Hjilmer har att berätta: Arvskifte efter Karl Johansson hölls den 17 april 1890 och fastställdes därvid änkans andel i boet till 1/8 mtl, varjämte hon i ersättning för vad hon medfört i boet erhöll all detta tillhörig lösegendom, medan resten av fastigheten tilldelades barnen. Av den till stöd för denna  fördelning verkställda utredningen framgår, att änkan enligt av den avlidne maken kvitterad förmyndarräkning i boet medfört 1423 kronor, varav en del för försålt fastighets arv, vilket nu icke kunde till beloppet angivas, samt att sedan makarna 1845 sammanvigts försålts av  hustrun ärvda 1/15 mtl Svensgården i Hornborga för ett belopp av 300 kronor, varemot mannen på förut omnämnt sätt åtkommit ½ mtl Bäckagården, vidare att mannen givit vart och ett av barnen 300 kr i hemföljd samt att änkan avstod från alla anspråk på fördel och giftorätt i boet och från anspråk på delaktighet i den hemföljd barnen bekommit. Härtill kan anmärkas, att änkans försålda, ouppgivna fastighetsarv utgjorts av 5/48 mtl Smedsgården i Brunnhem, som hon ärvt efter  sina morföräldrar. Efter att ha försålt sin yttre lösegendom och bortarrenderat sin andel i gården till den älsta sonen, bosatte sig Inga Kajsa Håkansdotter i en densamma tillhörig torpstuga uppe i Fåfängan, där hon sedan bodde så länge hon kunde sköta sig själv, varefter hon åter flyttade ned till Bäckagården. Karl Johansson i Bäckagården var fjärdingsman i Bjellum vid tiden för sista avrättningen uppe vid Löten i Varnhem, när man tog livet av mördaren Fröberg. Folk var då tillstädes i stora mängder och satt uppkrupna i träden för att se bättre. När huvudet föll svimmade en del och slog i marken. // berättade sonsonen Herbert 1948. 

(mtl 1882 står 2 vuxna män och q samt en son han som egare till gården, 1900 står enkan med stor fam som ägare där Herman tagit över driften sedan ett decennium minst). 


Herman Karlsson

f1887 här på de norra delarna av gården.

Johan Herman Karlsson erhöll den 21 april 1893 lagfart å sitt efter fadern enligt arvskifte ärvda 1/8 mtl Bäckagården samt förvärvade enligt köpekontrakt av den 5 jan 1891 och köpebrev av den 29 mars 1893 respektive 19 mars 1895 sina syskon Gustavas och Alexanders andelar av densamma, varpå han den 4 mars 1902 begärde och erhöll lagfart. Egendomligt är makarnas död på sina födelsedagar.

Herman gifte sig med Gustava från Rumpegården i Brunum och deras söner stannar sedan på gården utom Karl Johan, som flyttar och bygger på Stommen och gifter sig med Vega från Bältaregården. Gustaf flyttar till Skara Landsförsamling. Ester blir hemmadotter på gården hos sin broder. Nils nedan gifter sig med kusinen från Törnagården.

En Karlsson bild av Bäckagården 

Nils och Dagmar Karlsson

förvärvades 1945. På 50 talet 34 ha varav 12 åker. Byggnaden av trä från 1924, Ekonomibyggnad från 1907 hade plats för 3 hästar och 12 nöt. Äktenskapet är barnlöst och gården går så över till släkting Arvidsson, som driver turistanläggning.

Dagmar och Herman Karlsson


Översten Anders Gustaf Persson f1855 kom 82 och flyttar 84 och återfinnes ju i utmarken under Holmagården på någon av gårdarna.


Enkan Inga Johansdotter 

f1804 äger ¾ Bäckagården.

Mantal som äges af Sönerna till Enkan Inga Johansdotter flyttar alla sina åbyggnader.
№ 1 Ett Manhus 24½ aln långt 11 bredt och 5 ¼ högt nybyggt, täckt med tegel, indelat i förstuga, stuga, en kammare med eldstad och en utan och kök. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 300. Kostnad för körslor 80.
№ 2 En ladugård 42½ aln och lång 9 bred och 5 hög täckt med halm och poll, indelad i loge 2ne lador och fähus uppförd dels af timmer och dels af stolpar och i skiften. Hela byggnaden i förfallet skick. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen.
№ 3 En ladugård tillhopa med ägaren av Bäckagården Carl Johansson 36 aln lång 9 bred och 4½ hög. Indelad i loge 2ne lador och fähus, jemte redskapshus allt förfallit skick. Kostnad för rifvning och uppföring å nyo planen 20 Dito för Körslor. 
№ 4 Andel i bodbyggnad med förenämnde Carl Johansson nybyggd och godt skick 18 ¼ lång 8½ bred 4 ¼ hög, under tak af halm och torf . Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 50. Dito för Körslor 15.
№ 5 Ett i väster på gården uppfört hus nybyggt indelat i stall fähus och vagnbod 16 ¾ långt , 6½ brett och 3½ högt täckt med halm . Kostnad för rifning och uppföringå nya planen 50 . Kostnad för Körslor 20. Trädgårdsanläggning gemensam med son C Johansson med goda fruktträd värderas till 50 550; Brunnsgravning 25.


Sir Rickard Gamla Kalkbruket 

Jonas Flink

f1850 arrenderar kring 1880 och åker till Amerika via Lunna Svenstorp uppe vid Bjärsjön 1881, efterträds av

Gustaf Kjellberg

f1838 i Skövde och skrevs som fd possessionat i Ulunda och arrenderar från 1881 kalkbrottet i SvenBengtsgården och skrivs som häg på ¼ Bäckagården och finns på Hissingsgården Medelplana 1890 utan att lämna märken efter sig. står skriven under Besgården SvenBengtsgården. Äger kalkbrottet på 1870 talet. Ser honom senare som ägare av ¼ Bäckagården. Hji berättar att det startades 1882 och något senare på Bäckagården. 1882 finns 2 män och 2 qvinnor och en son. 1890 skrivs han på Hissingsgården i Medelplana.

1881- Carl Bramberg

f1851 son till Anders Johan Bramberg och uppvuxen här på sluttningen, som under några år omkring 1880 innehaft AndersEriksgården i Kinne Kleva och därvid lärt sig kalkbränning samt var en företagsam karl. Han arrenderade Grefvagården från 1883 och flyttar till Bäckagården 1890, och lär ha köpt 1881 ett ¼ mantal Bäckagården varå av förutvarande ägaren Gustaf Kjellberg öppnats kalkbruksrörelse, samt kort därefter av dess ägande sterbhus en lika stor andel av SvenBengtsgården. Den senare hemmansdelen där kalkbruk då ännu ej öppnats bortarrenderades nu Bramberg till den andra torparens i Fåfängan båda söner, bröderna Qvick på fem år med förständigande att där öppna kalkbruk, och som senare blir Bjellums Nya Kalkbruk. Bramberg finner 1902 att kalken börjar sina och begär av vägverket tillstånd att bryta igenom världen med en vägbro som 1960 igenfylles. Carl Bramberg säljer sedan till Rickard 1908. 

Carl var brukare en period Bäckagården, som han köpte av Kjellberg, lär tydligen upp sig på kalkbränning i  AndersEriksgården i Kinne Kleva och kommer till Grefvagården 1883 och slutligen hit till gården på 90 talet och driver sitt kalkbruk. Innan dess hade han av stebhuset förvärvat den ¼ som nu är kalkbruk på SvenBengtsgården, som han hyrde ut till Qvickarna från Fåfängan. Mer om kalkbruket under Limommen. 

Carl återfinner vi som välbärgad godsägare på Rådene Säteri. Fadern återfinner vi ju på Pantorpet på Korsbacken. Han gifter sig med Märta från ett torp under Rökstorp.

~1900 - Sir Richard

skrivs här på trakten som handlare och kom från Ö Tunhem 1900 och han förvärvar sedan denna delen av Bäckagården 1908 med 55 ha varav 25 åker. Har drängar och pigor, som stannar ovanligt länge. Bjellum Bäckagården 10'1 55 ha varav 25 åker, Rickard förvärvar 1908.

 
Det s.k. Idet som Ida övertog av handlare Swärds enka Emma från Sätuna.

Ides eller Bjelluma Boa

Stuga omedelbart norr om uppfartsvägen till den mellersta av Bäckagårdarna, uppförd omkring år 1880 på föranstaltan av en hemmansägaredotter i V. Bredegården vid namn Ida, vilken då ingen friare självmant eller med lockelser syntes vilja inställa sig där ämnade idka handelsrörelse samt sålunda etablerade sig. Handelsboden uppfördes för kalkbrukets behov.

Byggnaden inrymde ett större och ett mindre rum samt kök, varav det större rummet var avsett till bod eller affärslokal, det mindre rummet till sov - och sällskapsrum samt kontor, medan det s.k. köket även skulle tjäna som packbod, annan lagerlokal eller magasin ansågs av henne obehövligt, då hon ämnade taga sina varor från andra närboende handlande i mån av behov. För sin snåla vikt av försålda varor kallades hon gemenligen Nettan. Som byggmästare anlitade fröken Ida en alehäring, som uppförde affärskomplexet enligt alla konstens regler, med den för den landsända kännetecknande egendomliga knuttimringen, allmänt känd under benämningen alehärsknut (alehäradsknut). Allt gick också i lås efter önskan och ortens andra handlare kunde vara glada åt ökad omsättning tack vare hennes till inköpspris övertagna eller från dem rekvirerade rabatterade varor, som de med avans gott kunde försålt själva. 

Livet är dock en smula nyckfullt. Under det rörelsen stod i sitt flor kom till bygden en svenskamerikan, som efter sin en gång i någon spjuvers närvaro givna upplysning om sin ärevördiga amerikanska titel för all evighet erhöll benämningen Sir Rickard, med svenskt uttal. Denne som var ogift och oerfaren, fann behag i att emellanåt besöka affären och visste ej ordet av, förrän lilla Ida råkat antaga ett utseende, som föga påminde om en frökens, n.b. i detta ords s.k. rikssvenska betydelse. Ida ville nu gifta sig men mannen kunde ej förmås till ett avgörande förrän – som det säges – det fjärde barnet från vaggan proponerade därpå och församlingens högvördiga prästerskap började vilja ta i på allvar för att få barnen döpta. Det blev för honom då ingen annan råd, än att lassa Ida och småttingarna på en vagn och köra till prästen, där vigsel skedde samtidigt med en lång rad dop, varvid samtliga sönerna jämte andra namn fingo heta som fadern Rickard.

Svenskamerikanen hade under sin senare vistelse i hemlandet nu blivit både hemmansägare, kalkbruks ägare, handlande och far och skulle nu nog fått heta patron om nu inte redan mycket i den vägen varit honom givet, varibland främst Iden och såsom ofta vistandes i dennas bo – idet – Björn, m.fl. Folkhumorn har, som man kan tänka sig, ingen begränsning, och gud nåde den som alltför mycket blir utsatt därför. Efter giftermålet flyttade affären in i den norra delen av gården, men kvarstod ännu 1953. Ida hade affären i södra gaveln av huset och när affären lades ner så var Lars i Heljesgården där och reparerade tillsammans med Lager. David i Päregården skötte då måleriet.

Anders Johan Rickard Andersson föddes i Luttra och kom tillbaka efter några år i Amerika och inköpte Bäckagården och kalkbruket. Ida ovan var dotter till en brukare hos Sergeanten (Serchanta Per). Deras barn voro Elvira, Anders Erik, Eva, Anders Evert, Anders Johan Rickard som alla blev lärare i någon form. Torsten den yngste stannade hemma. Båda makarna vilar nu på kyrkogården under det största monumentet ett byggnadsverk av granit och sand en aln ovan jord och 3 under jord. Gravprydnaden revs emellertid och ligger på Bäckagården. Richard blev engagerad i kyrklig verksamhet och blev kyrkvärd. 

Richard köpte via kontakter med svärfar den södra av Skattegårdarna i Bolum, som ju brann ner efter att ha blivit antänd av tåget. Huset är från 1890 talet, men moderniserad 1951. Ekonomibyggnader från 1905 med plats för 4 hästar och 8 nöt.

1924: 60 år fyllde i lördags hemmansägare R Andersson i Bjellum. Han är bördig från Luttra och har vistats åtskilliga år i Amerika. Hemkommen ägnade han sig åt jordbruk och kalkbruk i det av honom inköpta gamla Bjellums kalkbruk. Det är ingen storindustri, men sysselsätter dock åtskilliga arbetare. Hr A är en originell herre och välvillig arbetsgivare, och om händelsevis någon av hans arbetare för göromål eller dylikt hemma tar sig några veckor eller månad permission, är han lika välkommen tillbaka till knoget. Hjälpsam har han vid många tillfällen räckt en stödjande hand åt den som behövt bistånd. Hr Andersson är ledamot av Bolums pensionärsnämnd och kyrkvärd sedan ett par år tillbaka. Även medverkat som auktionsförrättare.

    Arrendator kommer 

Torsten Andersson

f1910 tar över 1949 och driver sitt kalkbruk och sin jord. Skytte och dragspelsmusik tillhör hans intressen. Även han hade kalk arbetare till sin hjälp. Torsten var gift med Signe.

Bäckagårdens kalkbruk


 

Stående från vänster Robert Andersson, Johan Krantz, Vilhelm Karlsson (delvis skymd), Sigfrid Krantz, Oskar Hallqvist.
Sittande Karl Krantz, David Mård, A Lilja och sist Per Jansson

Vacker och Cesar jobbade här. Cesar var den arbetare som vid en sprängolyckan fick spettet i huvud och däraf dog. Thorsén arbetade kanske 10 - talet år hos Torsten de senaste åren av sitt liv, bodde ihop med en hushållerska.

Sedan 1870-talet bröts kalk här. Medelst en tunnel under vägen stod anläggningen i förbindelse med de västra anläggningarna. Maria Kruger innehade länets enda fårbesättning av Oxforddownrasen. Sägnen om den bortbytta trollungen härstammar från denna gård.

Arleman har påpassligt målat tunneln under landsvägen ner till Bjelluma anhalt. Bron fick sedermera läggas igen men spåren går att se från gruvan norr om vägen.


Bäckagården Krügera 4'5

Lars Johansson 

f1810 var son till Bolla och Johannes Svensson. Han flyttar sannolikt till Källegården i samband med skiftet.
Fd äges av Gustaf Johansson och utflyttar till 173

Bjellums Nya Kalkbruk

G Kjellberg

säljer ¼ Bäckagården och SvenBengtsgården ¼ till Carl Bramberg när han flyttar.

Carl Bramberg

son Karl son till Anders Bramberg, som under några år omkring 1880 innehaft AndersEriksgården i Kinne Kleva och därvid lärt sig kalkbränning samt var en företagsam karl köpte år 1881 ¼ mtl Bäckagården varpå av förutvarnade ägaren G Kellberg öppnats kalkbruksrörelse, samt kort därefter av dess ägande sterbhus en lika stor andel av SvenBengtsgården. Carl äger bägge Bäckagårdarna som båda blir kalkbruk. Han säljer sedermera till Qvick bröderna.
Den senare hemmandelen ¼ SvenBengtsgården, där kalkbruket då ännu ej öppnats bortarrenderade nu Carl Bramberg till den andre gamla torparens i Fåfängan båda söner på fem år förständigande att där öppna kalkbruk. 

Bröderna Anders och Adolf Qvick 

som voro duktiga arbetare, fullgjorde också sitt åtagande samt drev med full kraft företaget, varpå de redade sig gott.

När de fem åren närmade sig slutet gladde sig Carl Bramberg över att få i fortsättningen skörda frukten av sin förkovrade egendom samt infann sig hos dessa och ville säga upp arrendeförbindelsen. Qvickarna voro dock ej hågade att lämna ifrån sig gården med det av dem öppnade bruket som slutade med att Bramberg fick en ordentlig omgång stryk så att han icke på lång tid kunde lämna sängen, än mindre vidtaga några åtgärder för inhysning av sina tredskande arrendatorer under dessa sutto kvar. För att ändå bli av med dem väckte Bramberg rättegång mot bröderna för misshandel, men som inga vittnen fanns och händelsen utspelades i brödernas bostad, lyckades Bramberg icke bli av med arrendatorerna, som under det rättegången, vilket varade i flera år pågick och tills ordentlig uppsägning skett, kvarsutto. Striden slöts med att Gustaf Qvick fick köpa SvenBengtsgården.

När de fem åren närmade sig sitt slutet, gladde sig Carl över att få i fortsättningen skörda frukten av sin förkovrade egendom samt infann sig hos dessa att lämna ifrån sig gården med det av dem öppnade kalbruket, som nu var mycket lönande och det kom till ordväxling mellan parterna.

Det slutade med att han icke på lång tid kunde lämna sängen, än mindre vidtaga några åtgärder för avhysande av sina arrendatorer, dessa sutto kvar. För att ändå bli av med dem väckte Bramberg rättegång mot dem för misshandel men som inga vittnen funnos och händelsen utspelade sig i brödernas bostad, lyckades Bramberg icke bli av med arrendatorerna, som under det rättegången, som varade i flera år pågick och tills ordentlig uppsägning skett med att Gustav Qvick fick köpa.

-1912 Anders Johansson Qvick

f1857 startade detta kalkbruk blev sedermera ägare av denna ¼ av SvenBengtsgården 1892. Han började köpa OlofGrottesgården, sålde och köper Prestegården. Bodde sedan på den SvenBengtsgården, som nu kallas Solbacken. Qvickens häst fick en gång ont i benet och Anders smörjer in djurets ben. Hästen blir irriterad och sparkar till burken så att den far ut. "Nu blir det smörjat, far!"  klagar då hans hustru Maria. Anders åker till staden en dag för att köpa kläder och göra sig fin. "Var skall i få pengar till detta", frågar sonen Johan. "Vi får ta limommen", svarar fadern. Qvickens anseende i bygden gjorde att de kan ha lämnat bygden. 

Johannes Gamle Qvicken kallad f1818 bodde i den lilla stugan på SvenBengtsgården och återfanns död där en kväll. Sonen Johan återfann den döda mannen och lovade sig själv ett liv i renlevnad. Detta skulle alltså ha varit 1902.

Anders gifter sig med Johanna Kristina, som Lycke Per lyckliggjort. Hon är dotter till Sven i Värt från Hornborga. Anders med fru flyttade till Värmlandsnäs prövade senare på en herrgård och dog 1952 i Töreboda. Hade en gård som sedan såldes från. Den ligger nu i centrala Töreboda.

 • Johan gifter sig med Rävens Alma från Påvagården i Segerstad och barnen försvinner till Tierp .
 • Selma Alida till Stockholm 
 • Carl gifter sig med Judit i Kärragården en av Sanfrids döttrar återfinnes i Alingsås.
 • Alma gifter sig med Tanander och återfinns i Stockholm 
 • Ester likaså 

Adolf Qvick

skulle vara den broder som Anders drev kalkbruket med i början. Han arrenderar sedan en gräsgäld under Pinan i Gudhem, men återkommer till Lunnagården 1883. Med vägledning av kryrkböckerna så stämmer inte uppgiften att Adolf skulle vara alltför aktiv i kalkbrottet. Från 1884 finns han på Backgården i Hornborga och sedan vidare till Håkentorp på Rycklan där han namngav Qvickatorpet ehuru han inte var där särskilt länge. Alltnog han gifte sig med Kristina av soldatsläkt från Segerstad och dog i Lerdala.

 • Otto gifte sig med Anna från Laggareboa.
 • Carl återfinnes i Götene.
 • Einar i Karlskoga.
 • Adolf snickare i Tibro.
 • Ellen till Lerdala 
 • Ragnar möbelsnickare i Jönköping. 

1912 Krüger

köpte bruket av Anders Johansson Qvick omkring 1912 och det kallades sedan Bjellum Nya Kalkbruk. Krüger arrenderade ut det på 10 år, men ångrade sig sedan och drev det sedan i egen regi. Han bodde uppe på Sjötuna och Kärrtorp.

 • Svensson  bor i Skara och arrenderar. Ägnar sig sedan åt radiohandel. Längs banan kom luffare och dem försökte han att stanna och arbeta i kalkberget. Två danskar bodde på vinden i lillstugan och som de använde golvet till att elda med så försvann de.

 • Persson (Tand Pär) arrenderar, var tekniskt kunnig Skarabo, som ökade kapaciteten från Qvickes kanske två ommar till ökad produktivitet. Han bodde i Axvall och åkte hit varje dag och ledde arbetet. Han hade kort stubin och vid ett utbrott vid en inspektion följde tandgarnityret med, varför han fick tillnamnet Tand Per. Persson arrenderar bara detta bruk under några år. Under honom arrenderar Erik Gustafsson själva jordbruket. Persson överlåter till Krüger och flyttar sedan till Skara och startar med Radio apparattillverkning ? Här sviktar historien något en sammanblandning mellan Persson och Svensson. Lars minns dock att Persson senare under 20 talet ville avyttra en apparat i Heljesgården men det blev aldrig någon affär.

1918 startade Krüger kalkbruket med 7 st. ommar och en arbetsstyrka om 20 man. Arealen 41 ha varav 20 ha åker. Moränmylla på kalkgrund.

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1927 och här finns också 8 stycken arbetarbostäder uppe till höger. Maria drev fåravel med ett 60 tal av Oxford down ras. Krüger förvärvade fastigheten Bäckagården 4'2. och byggde huset 1935. 

Krüger byggde upp en mattfabrik från 1927, som kallades Axvalls Vassfabrik, där Erik Andersson senare byggmästare vid PerHåkansgården i Broddetorp byggde upp den. Erik stannar till början av 50 talet, men köpte dessförinnan 1939 PerHåkansgården. Erik är med och bygger upp qvarnen. Byggnaden kallades Solbacken. Hjalmar och Ragnhild bebodde senast denna fastighet.

1924 G G Persson som föreståndare/arrendator för denna delen av bruket och man ålade honom att innehålla Johan Björklunds lön för att betala för sina barns vård. (Han finns som arr 1928)

bland annat 4'5 där förman Thorsén bodde. Torssen hade en gång hittat en stor blindgångare i mossen som han tog med under armen och demonterade i smedjan hos Krüger. Som man letade efter blindgångaren och polisen inkopplades berättar ett vittne att han sett Torssen gå med den eftersökta granaten och strax så är militären och polisen där och ser högen med den isärplockade granaten. Nu skall den inte göra ont mer replikerar Torssen på förfrågan av polisen. 

1935-67 Krüger

bygger en villa söder om det som var en av Bäckagården.

    Klas Henning Johansson f1870 före 30 och 35 denna gård som var Danske Davids fader.
    Buskas Persson arrenderade denna gård av Krüger. 

Per 01-13 ägs ¼ av G Larsson Lycke och över och vidare över 31.  

 • Arr Carl Johan Carlsson f1887 20-23.
 • Einar Johansson f1886 23-25.
 • Teodor Holmqvist f1884 25-27.

    Bäckag 4'17

   


[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] [ Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] Dokument Bäckagården ] [ Innehåll ]