SvenBengtsgården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] [ SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad]

Lars Herman Gyllenhaal på Härlingstorp ägde 1795. Detta är en krånglig gård som förtjänar att bearbetas.

SvenBengtsgården 1 Frälse Besgården

har i jb 1715 det alternativa namnet Bessgården senaste ek kartan har Bessgården. Namnet har med biskop att göra.
Det rör sig om en frälsegård men tidigare ägare är ännu okända, men det förvånar inte att präster är mellanhänder mellan adelsägande och bondeägande vilket vi ser exempel på här nedan ehuru det kan vara svårt att följa alla trådarna.

Vi har nu ostrukturerat ett antal bönder där vi inte vet vilken gårdsdel som avses.

per 44-55 -1792 Jonas Jonsson f1720 med hustru och måg med familj finns med på gården, mågen kom från Källegården 1796.

Lars Bengtsson f1730 dog här på gården 1797.

1796-1799  Sven Andersson

f1740 har troligen varit brukare här mellan 1776 och 1799. Kom från Kappagården och flyttar till Bältaregården. Inga data i övrigt.

-1797 Lars Bengtsson

f1730 Fröjered brukar delar av gården redan från 96 och dör 97. Sonen

1799 - 1805 Bengt Larsson

var född här i Bjellum gift med Margareta utan egna barn. Vi hittar paret på Nilsabo som fattiga och sjukliga.

1776- 1804 Petter Persson

f1744. Var först gift med åldrade Beata Gabrielsdotter f1727 från Hof och ersättes av väl så unga Stina Persdotter från St Lycke och Väster Bredegården. I denna relation tillkommer Brita, som gifter sig med Anders Olofsson från Sjogerstad och slår sig ner i Nilsabo och blir anmoder till släkten vid Källängen.

Stina Persdotter* Berndt Flink Persson

f1780 och hans hustru Stina Persdotter kom från Västra Bredegården och får faste sedan han köpt ¼ av SvenBengtsgården av Mattias och hans hustru för 888 Rd 1809. Berndt Persson ¼ del mangårdsplats i Sörlyckan, ladugårdplats och del i kålgården. Allmänna vägar inom hustomten. Paret åldras sedan på ett torp under Lunnagården.

1822 Arrendator Håkan Larsson f1790 kom från Grefvagården samtidigt som Moberg flyttar dit okänt antal år 

08-22 Mattias Moberg

hovslagaren f1760 och hustrun Johanna säljer sin ¼ i denna gård till svärsonen Johannes Moberg och hans hustru Anna Cajsa. Paret får ett andra upbud men hustrun d.v.s. Anna Cajsa dör redan efter några månader och köpet går troligen om intet, helst som han inom ett år gifter om sig med rusthållardottern i Skattegården Brona. Johan säljer då sin del till enkan Elisabet Rodin för 1055 Rd. Mattias flyttar till Grefvagården 1822.

Faste 1810 Å ¼ mantal frälse hemmanet SvenBengtsgården eller Besgården Bjellum som Bernt Pettersson och Stina Persdotter köpt av Matteus Moberg och Johanna Andersdotter för 888 Rd faste. 1812 dödar Mattias och Johanna en inteckningslån.

1809

År 1809 den 26 oktober företogs av extra lantmätaren Friberger laga delning å Husetomten till SvenBengtsgården Bjellum. Härvid närvarande jämte nämndemannen Anders Larsson i Bolum och Jonas Persson i Päregården Bjellum till biträde wid förrättningen; Ägarne af hemmanet enkefru Elisabet Wendt född Rodin f1776. Det får till följd att Fru Wendts och Berndt Persson Wagnshus, som kommer på Mobergs lott, skola flytta inom 6 år; men sin ladugårdshus få de flytta, då de därom öfverenskomma, dock icke förr än 2 år från denna dag äro förleden. Wägen som är utsatt till Berndt Perssons plats begagnas samfält af alla ägarne, till dess den som wäg behöfver utläggas.

1816

äger Mattias Moberg, Jonas Persson, Johannes Svensson, Berndt Persson.

 • 1818-20 Anders Jonsson f1779
 • 1817-19 Per Larsson f1780 därefter Falbogården som sen hamnade på Källängen
 • Jonas Johansson f1782 1820-1 sen Högstena.

-1809 v Pastor Carl Magnus Wendt

f1775 i Ving ägde en period delar av gården. Carl Magnus var gift med prostdottern Elisabet Rodin. Han dör 1812 och hustrun Elisabet Rodin övertar och säljer enligt ett salubrev till Jonas Andersson i Breagården 1809. Innehar ¼ del och erhöll mangården Tomten och del i Sörlyckan, ladugårdsplats och del i kålgård. Hon får inteckning på ¼ mtl 1812 till fromma för sina två omyndiga söner med v pastorn.
Margareta Rodin gifter om sig 1810 med landsfiskal Bengt Axel Silvius står som ägare från 1810 i samband med detta gifte. Familjen flyttar till Frändefors 1813 och sålde då 1815 SvenBengtsgården till Jonas Persson i Bjellum Päregården och hans hustru Cristina Bengtsdotter. Pastorskan får tredje upbudet på ¼ 1810 å Besgården /  SvenBengtsgården.

1810-1813 Johan Silvius

1810 och familjen flyttar till Frändefors 1813.

Jonas Persson

nm i Bjellum Päregården med hustrun Cristina Bengtsdotter. Ägarbytet sker ca 1815. Det är denna del av SvBengtsgården som kommer att integrerats i Besgården och är svårare att kartlägga


Bild av SvenBengtsgården från 1809, redan här ser vi att gården är uppdelad i tre enheter. Nord Ost därom ligger AndersGunnarsgården.

Laga Skiftet 1865

 1. N:o 7 Da Den Norra av de två ¼ ägdes av P Anderssons arvingar (överstruket). Per Jansson köper 1872 ¼ av gården säljer sedan och redan 1874 Sven Karlsson. Flyttar till Da 602
 2. Db Den som ligger söder om Da d.v.s. Solbacken ägdes av P A Kjellman Jonsson Johannes Larsson samt Adolf Jönsson f1832 kom 1879 och Kjellman Jon och Johannes Larsson och Adolf Jonsson bygger på 144
   äges och överstrykes ¼ Johannes Larsson och Adolf Jönsson Larsson i Skomakaretorp brukar översturken
  ¼ Adolf Jönsson f1832 kom fr p187 Tomten 1879- som tar med två pigor (kolla 187 OK)
 3. Dc Anders Pettersson utflyttar till 1317 integreras troligen i Päregården
 4. N:o 10 Dd Nm Lars Andersson flyttar till 992. Denna del har troligen integrerats i Besgården. f1810 äger och  innehar ¼ och flyttar följande åbyggnader. № 1 En ladugård 33 aln lång 10½ bred och 5 hög täckt med halm och poll indelad i loge och 2ne lador jemte tillbyggd lad a5 aln lång 10 ½ aln 3 ¾ hög. Ladugården äges till ¾ af Lars Andersson och ¼ af Johannes Andersson Kostnad för rivning och uppföring å nya planen 50. D:o för körslor 10.
  № 2 Ett fähus långt 10½ bredt och 4½ hög täckt med halm och poll. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 40. D:o körslor 10
  № 3 Skjul 7½ aln långt 6 bred och 3 ¾ högt täckt med halm och poll Kostnaden för nedrifvning och uppföring å nya planen 6. D:o för Körslor 1.
  № 4 Bod 9 aln långt 6 ¾ bred och 3½ hög me3d tillbyggt vagns skjul , 10 aln långt 7 bredt och 4½ högt båda under ett tak af halm och poll. Kostnad för rifning och uppsättande å nya planen 40. D:o för körslor 8. Trädgårdsanläggning värderad till 1.50  137.50. Brunnsgrävning 25.

Hfl fortsätter ¼ egare och br Anders Larsson, 1/8 ego och brukare Johannes Svensson i Bäckagården,

Perioden 1861-1870


Sven Bengtsgården Solbacken 7:4

A Kjellman och Johannes Anderson

№ 1 Ladugården som äges till hälften af ofvan nämnde ägare, enkan och P A  Kjellman och Anders Pettersson till andra hälften; byggnaden indelad i vagnsbod, skjul, stall och fähus innehåller i längd 35 ¼ aln i bred 9 aln och i höjd 4½ jemte i vinkel tillbyggd 30 aln lång 11½ bred och 5 hög indelad i Loge och 2ne lador; båda under ett tak af halm och pôll. Kostnad för rivning och uppföring å nya planen 160 Dito för körslor 56. En mindre bodbyggnad som äges gemensamt af Enkan och P A Kjellman, kostnad för dess rifning och uppsättning ånyo 18 D:o körslor 4 178:- Brunnsgrafning 25:-

Petter Källman från Öglunda äger Johannes Andersson i Källegården äger och under brukar Halsdukes fram till 63 följd av Johannes Andersson f1825 och han dör på gården 1865. Ägandet övertas av Johannes Larsson och Adolf Jonsson i Tomten samt Jonas Larsson i Korstorp? 

Det fanns en ladugård  söder om asbesthuset, murstenar finns kvar. ½ gården äges av Jonas Anderssons omyndiga barn i Källegården står det i hfl före 33. Hfl gör ett instick  med två ägare Jonas Andersson i Källegården och Petter Källman i Skrockagården Öglunda. I denna fas av gårdens ägare kommer delkar av Källegården att associeras med andra gårdar.

Per Adolf Kjellman

f1847 skrivs som ägare av ¼ samt delar av Källegården. Fadern står som ägare och under skiftet med sonen Per Olof Kjellman omyndig ägare av denna del av gården. Vi återfinner honom som inspektör i Sörmland på 1880 talet. Det enda vi kan berätta om är sonen Simon, som vi återfinner på Hovslagaregården Hornborga.

½ mantal äges av den omyndige A P Kjellman innehafva och flytta följande åbyggnader. Mansbyggnaden uppbrunnen hvadan blott ifrågakommer Körselkostnaden 50.

1863 - 1865 Johannes Andersson f1825 kom från Varnhem, och dör här på gården 1865

G Kjellberg

säljer ¼ Bäckagården och SvenBengtsgården ¼ till Carl Bramberg när han flyttar.

1881- Carl Bramberg

son Karl son till Anders Bramberg, som under några år omkring 1880 innehaft AndersEriksgården i Kinne Kleva och därvid lärt sig kalkbränning samt var en företagsam karl köpte år 1881 ¼ mtl Bäckagården varpå av förutvarande ägaren G Kellberg öppnats kalkbruksrörelse, samt kort därefter av dess ägande sterbhus en lika stor andel av SvenBengtsgården. Carl äger bägge Bäckagårdarna som båda blir kalkbruk. Han säljer sedermera till Qvick bröderna.
Den senare hemmandelen ¼ SvenBengtsgården, där kalkbruket då ännu ej öppnats bortarrenderade nu Carl Bramberg till den andre gamla torparens i Fåfängan båda söner på fem år förständigande att där öppna kalkbruk. 

1881? -1912 Anders Gustaf Qvick

f1857 startade detta kalkbruk blev sedermera ägare av denna ¼ av SvenBengtsgården 1892. Han började köpa OlofGrottesgården, sålde och köper Prestegården. Bodde sedan på den SvenBengtsgården, som nu kallas Solbacken. Qvickens häst fick en gång ont i benet och Anders smörjer in djurets ben. Hästen blir irriterad och sparkar till burken så att den far ut. "Nu blir det smörjat, far!"  klagar då hans hustru Maria. Anders åker till staden en dag för att köpa kläder och göra sig fin. "Var skall i få pengar till detta", frågar sonen Johan. "Vi får ta limommen", svarar fadern. Qvickens anseende i bygden gjorde att de kan ha lämnat bygden. 

Johannes Gamle Qvicken kallad f1818 bodde i den lilla stugan på SvenBengtsgården och återfanns död där en kväll. Sonen Johan återfann den döda mannen och lovade sig själv ett liv i renlevnad. Detta skulle alltså ha varit 1902.

              

Anders gifter sig med Johanna Kristina från Stommen Hornborga, som Lycke Per lyckliggjort. Hon är dotter till Sven i Värt från Hornborga. Anders med fru flyttade till Värmlandsnäs prövade senare på en herrgård och dog 1952 i Töreboda. Hade en gård som sedan såldes från. Den ligger nu i centrala Töreboda.

 • Johan gifter sig med Rävens Alma från Påvagården i Segerstad och barnen försvinner till Tierp .
 • Selma Alida till Stockholm 
 • Carl gifter sig med Judit i Kärragården en av Sanfrids döttrar återfinnes i Alingsås.
 • Alma gifter sig med Tanander och återfinns i Stockholm 
 • Ester likaså 

bodde i det nuvarande undantaget.
Anders Gustaf häg f1859 hade en son Qvicka Johan. Far och Johan skulle en dag in till Skara för att handla skor och kläder och sonen frågar: "Var skall vi ta pengarna ifrån". - "Det får vi från Limommen Johan lelle", svarar fadern.

Detta skulle vara Solbacken 14'1 .

arr 1913-1916 Erik Gustafsson f1878 bodde i lilla stugan, när de arrenderade och kom från Öglunda 1913 fram till 1916. Maria var sôkketer. Familjen flyttade till Backgården i N Lundby redan den 11 mars 1916, så att Lars kunde få komma till världen på nya platsen.

1912- Krüger

köper 1912 men det är troligt att vi har ett antal arrendatorer här nere bland annat 
1916- Den som då hade detta var Persson, som kom från Skara och startade upp Kalkbruket efter Qvicken.

Thorsén bodde här hade lagt hand på varje sten i Skultorps kyrka. Han var förtjust i Valborg Jansson, som var hans hushållerska under många år mot slutet.

Adolf Holmqvist f1896 kalkarbetare och frisör. Familjen Rodin bodde här med sina fem barn. Herbert Hedberg f1904 kalkarbetare hans hustru Ella hjälpte till och var en duktig sömmerska och försåg hushållen omkring med finkläder. Ovan bodde Fridene Ragnar i oisolerad bostad med liten kamin.

Det användes sedan som kalkarbetarbostad, bland annat bodde här

Frö Johan Andersson f1892 var gift med Greta, men sedan med Ellen från Halland. Han var värvad i Göta livgarde i sin ungdom. Han bodde i Solbacken fram till att Hjalmar flyttar in med Ragnhild och bodde sist i mattfabriken. Han ägnade sig åt att sälja rostfria matbestick och kallades följdriktigt för Rostfria Andersson och sedan kom intresset för frö, och han blev en uppskattad ombud för Storms Fröhandel i Skara. Han arbetade annars med vagnarna till järnvägen och kalkbruket och hade ont om mat till sina barn. Han flyttar till Berg 46.

Frö Johan bild från 1970.

Han följs måhända av 

 • Tidqvist bor i denna bostad men även på åttingen.

 • Egon Vilhelm Jonsson f1920 46-49

 • Ragnar August Holmström f1904 50-50+ brodern Bertil Ivar kommer 49

 • Carl Gösta Henrik Berg f1904 kalkarbetare 47-49

 • Torsten Einar Johansson f1906 47-50+

Vassfabriken

Framför står en lång byggnad som Krüger uppförde som vassmattefabrik, för att sysselsätta kalkarbetarna när berget var fruset. En del fick skära vass i sjön andra fick stå i fabriken. Vassfabriken där bodde förman, i SvenBengtsgården bodde nere två familjer och ovan 2 ungkarlar, i lilla stugan där Lars är född bodde en familj.

Hjalmars

SvenBengtsgården avstyckas efter rotation, Hjalmar köper av Krüger på 50 talet och då kallas det Solbacken, (namnet efter det att kalkarbetaren efter att ha huggit satt sig att sola). Hjalmar och Ragnhild bor sedan i denna gården, som undantag. Nu sommarstuga.


SvenBengtsgården 3'2 ¼ Sandera

N:o 7 Da Den Norra av de två ¼ ägdes av P Anderssons arvingar (överstruket). Per Jansson köper 1872 ¼ av gården säljer sedan och redan 1874 Sven Karlsson. Flyttar till Da 602. Det är påtaglig rörlighet bland ägarna under denna period.

Ägs under skiftet av Anders Pettersson i Päregården ¼ Mantal som äges innehar och flyttar följande åbyggnader. № 1 Mansbyggnad hvadan blott ifrågakommer Körslekostnaden 12 № 2 En ladugårds nybyggd 12 aln lång 8 bred och 5 hög täckt med halm och pôll. Kostnad för nedrifvning och uppförning å nya planen 25 D:o körslor 8. Brunnsgrafning 25
och brukas av
-1871 Per Jansson från OlofGrottesgården
1872-1879 Sven Karlsson f1835 är brukare av gården och blir den som genomför flyttningen. Han flyttar snart till Skaffaregården Häggum, men slutar sina dagar som arbetare i Skövde.

N:o 7 Da Den Norra av de två ¼ ägdes av P Anderssons arvingar (överstruket). Per Jansson köper 1872 ¼ av gården säljer sedan och redan 1874 finns Sven Karlsson. Flyttar till Da 602. f1810 äger och innehar ¼ och flyttar följande åbyggnader.

 1. En ladugård 33 aln lång 10½ bred och 5 hög täckt med halm och pôll indelad i loge och 2ne lador jemte tillbyggd lada 5 aln lång 10 ½ aln 3 ¾ hög. Ladugården äges till ¾ af Lars Andersson och ¼ af Johannes Andersson. kostnad för rivning och uppföring å nya planen 50. D:o för körslor 10.
 2. Ett fähus långt 10½ bredt och 4½ hög täckt med halm och pôll. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 40. D:o körslor 10.
 3. Skjul 7½ aln långt 6 bred och 3 ¾ högt täckt med halm och pôll. Kostnaden för nedrifvning och uppföring å nya planen 6. D:o för Körslor 1.
 4. Bod 9 aln långt 6 ¾ bred och 3½ hög med tillbyggt vagns skjul, 10 aln långt 7 bredt och 4½ högt båda under ett tak af halm och pôll. Kostnad för rifning och uppsättande å nya planen 40. D:o för körslor 8. Trädgårdsanläggning värderad till 1.50  137.50.  Brunnsgrävning 25.

1879-1918 Lars Johansson

f1839 född på Lilla Torpa och är ägare av denna del och Besgården. Gården inköptes av Lars Johansson 1874. Han var kommen från Segerstad och hade gift sig med Inga i Bäckagården, en gård som han också övertar. Lars var alltså  hemmansägare av Bäckagården och sedan SvenBengtsgården tillika Besgården. Han finns på plats här från 1883.

Barnen

 • Ellen gifter sig med Natanael Jansson från Slöta och det paret tar hand om Besgården som Lennart sedan tar över.
 • Maria gifter sig till Stora Torpa i Segerstad.
 • Sander Stannar här på gården och äger därmed den norra av de utflyttade gårdsdelarna inklusive Besgården, som efter ett arrende av Tôrstenapojka övergår i Lennart Larssons ägo.
 • Carl finns kvar på gården under 1920 talet men återfinnes sedan på Nolheden i Borgunda och gifte sig med August Udvins dotter.

  SvenBengtsgården Bjellum

bestod på 50 talet av 23 ha varav 9 åker på kalkgrund, till släkten 1879, förvärvades 1922. Huset var från 1860. Man och ekonomibyggnader uppfördes på senare delen av 1800-talet. 2 hästar och 10 nöt. Nu finns blott ett litet hus kvar i kanten av en liten höjd omgiven av syrener. Numera ombyggd till sommarbostad.

1920- Sonen Sander Larsson

f1886 förvärvar 1922 äger dessutom Besgården finns på gården 1938.
Sander var en god historieberättare. En gång så var Gösta i sin ungdom vallare åt Sandera kor. De gick ner sig i den grav i samband med att de skulle vattnas. Alla korna hade fastnat i leran, så Gösta fick gå hem och hämta hjälp efter att ha misslyckats att dra upp henne. Far och grannen hjälpte till och slog ett rep kring kon.
Efter förvärvet gifter han sig Sanders med Ester från HåkanUddsgården. Sonen Lennart Larsson mera känd som brukare av Besgården. Sander var en filur och tävlade i detta med hustrun Ester. (Vi känner också henne som syster till Karl i Holmagården Elin). Ester och Ernst Birger står utanför Lunnagårdens äggmottagning och ser ett lågflygande plan. Biljer klagar över att det är onödigt att kasta bort pengar på sånt onödigt varvid Ester replikerar att det kan det inte vara då den inte sliter på skorna.
Senare inhandlades gården och raserades. Ännu kan man ana den fina gårdsplanen med sitt brygghus som ännu strå kvar. Framför huset gick vägen från den södra av SvenBengtsgården och innanför den vinklade lada, som vi tyvärr inte har någon bild av, vidare över till Västra Bredegården.

Sonen Johan Alexander Larsson född 1886 övertar 1920 och han brukar även Bessgården. Han gifte sig med Ester Maria från Häggum och deras son Lennart Larsson tar över efter faderns frånfälle. Lennart dör i trafikolycka i Varnhem i början av 1980-talet. Han var kusin med Eber Nilsson i Holmagården Bolum.

Brygghuset är nu det enda som finns kvar och står i ena hörnet av gårdsplanen. 

Bjellum SvenBengtsgården Torp Johannes Andersson enligt debetsedel.
1877 köper Adolf Jönsson (Tomta Stinas bror köper ut sina syskon och kan därför söka faste på ¼ av gården.


Kalkarb 1920

Karl Oskar Olausson kalk arb f1877,
David Nyvelius f1881,
Erik Linus Persson f1895,
Frits Allan Gustafsson kalkarbetare,
Oskar Vilhelm Isaksson f1889,
Erik Eurenius Larsson f1894,
August Bring ? f1873,
Erik Robert Hök f1889,
Carl Gustaf Bernhard Johansson f188,
Maria Katarina Andersdotter f1853,
Frans Alfred Johansson banvakt f1880,
Johan Alfred Pauli f1883,
Maja Stina Isaksdotter f1844,

kalkarb 1930

Johan Emil Andersson kalk arb f1892,
Karolina Johansson kalkarbetare änka f1877,
Erik David Lindberg kalk arb f1895 Norrbärke,
Carl Oskar Olausson f1877 Karleby,
Erik Linus Persson f1895,
Frits Allan Gustafsson kalk arb f1891,
Adolf Fritiof Holmqvist kalk arb,
Karl Fridolf Torsen kalk arb,
Herbert Natanael Hedberg 1904.


Åttingen under SvenBengtsgården var också arbetarbostad.


Banvaktsstugan Bjellum Hållplats

Nr 3:12 är den nedlagda Bjellums anhalt, som låg rakt nedanför gården i den träddunge som ännu kan bära dess vittne.
Den förste på plats är 

 • Josef Larsson f1839, som flyttar till Segerstad, sen kommer 
 • Johannes Bergqvist från 1879 - 1902
 • Ernst Petter Borg f1880 kom 1901 från Hjortberga och vidare till N Ving 1904
 • Anders Johan Carlsson f1870 Ryssby från 1905-07
 • Carl August Gottfrid Nyström f1878 kom 07-10 och till Sävared.
 • Frans Alfred Johansson 

Härifrån drogs ett spår ut på maderna från anhalten till mudderverket.

Stationshuset med till byggd oisolerad väntsal fick senare tjäna som idrottsstuga uppe vid Bergsjön.

1876-1902 Johannes Bergqvist

påstås vara född i Segerstad. Han var knuten till stället så länge att vi frestas att berätta mer. Han var förpantningsägare under Hovslagården fram till 1876 då han tog med sin familj hit.

 1. Anna Cajsa Sand från Falköping
  1. Gustaf Sanfrid åkte till Amerika
  2. Carl Edvard f1871 återfinner vi i Partille
  3. Gustava Martina ensam till Amerika
  4. David f1875 var kalkarbetare gifte sig med Hulda Bramberg och lever i Öglunda
  5. Johan Fredrik ensam till Amerika
 2. Anna Sofia Emanuelsdotter från Edåsa
  1. Gustaf Albert är brukare i Ranstad, Holmängen, Höjen i Håkentorp och återfinns på Björktuna
  2. Signe dör späd
  3. Berta till Skövde
 3. Emilia Bergstrand gifte han sig med sedan han flyttat till Skara via Bäck (R)
  1. Holger

1910- Alfred Johansson.

f1880 kom till anhalten, när järnvägstrafiken var på toppen. Efter att ha deltagit i reparations laget vid Espås kom han hit 1910. Här fraktades kalk från två spår och en lastbrygga. Stor omsättning med mycket arbete och transporter, en period av sockerbetor. Här passerade ask från Ryssland, som transporterades via Lidköping till Tidaholm tändsticksfabrik. Alfred fick hela tiden hålla sig hemma och endast brodern August vikarierade för honom, alltmedan Hilma sålde biljetter. Huvuddelen av tiden gick till att sköta växling och dirigering av trafiken. Har efterlämnat positiva minnen, som socialt engagerad.

Banvakten vid Bjellums hållplats, notera dubbelspåren som har med kalkavlämning att göra

Den gamla hållplatsen i Bjellum var med dubbelspår och var av större omfattning än den vid stationssamhället Broddetorp.

    

vid sidan om arbetet, som alla andra lite jordbruk med djur och ladan byggd av gamla slipers.

Albert var mycket intresserad av djur och hade egna kor och byggde av uttjänta slipers en lada. Vid ett tillfälle slog sig ett lag zigenare ner i närheten av anhalten och började hugga ved av slipers, men då tog Arvid på sig sin strängaste min och gick dit och det räckte för att få dem att upphöra. 

Alfred var en mycket populär person i bygden och många gårdar minns och har bilder på denne sociale person Bland annat lånar han generöst ut 2000 kr till sin förre grannen Erik Gustafsson som han behövde för att kunna ta över Heljesgården. Alfred stannade till 1943 och fick en efterträdare. Flyttar sedan till Munkgården Bolum, där Ture Andersson byggt och där Dolk nu bor.

Dottern Karin blir lärarinna i Hornborga, men flyttar sedan med sin Herbert Olsson till Gudhem. Gösta går här i skolan, kompletterar sin utbildning i Axvall och kan via tjänst som banarbetare söka sig som tågmästare från Göteborg och trafikerade västra stambanan.

Erik Lennart Spångberg f1917 skrevs som järnvägstjänsteman och kom från Lyrestad 1943.

Erik Hermansson banvakt Bjellum Anhalt 1946-56, sedan Lerum. Från anhalten gick ett stickspår ner till sjön där det första mudderverket byggdes. Kullen förklaras av att här begravdes de greser, som dog vid branden av V Bredegården.


Fornfynd

 • 1890 sydost om en kista av hällar
 • Ute i sjön en halsring av brons1920 samt hälften av en bronsring
 • halsring av brons från slutet av bronsåldern.

Fornt.

 • Fyra runda stensättningar.
 • Två runda stensättningar.
 • gravfält med 10 runda stensättningar.

Avstyckning

Under Bessgården SvenBengtsgården hörde tidigare torpen Nolhagen, Fåfängan samt soldattorpet Skaraborgs Regemente N:o 321.

Limmes - Hallqvistes; NilsaboPaulia;
Stadigs Kristine bodde sannolikt på Fåfängan fram till 07 då hon flyttar upp till Rabyn 

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] [ SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] [ Innehåll ]