Gårdar

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ]
[underordnad] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ]

Den gamla byn upptar i jordebok 1564 två skattehemman, och ett prebendhemman. Vi fann ju senare att det var ett trumpetarboställe (Oluf Grotte), ett infanterihemman och ett hovslagarboställe. Sörgården som var hästehemman. Änkegården nämns inte nu. Se kartan från 1711

Här är kartan igen från 1713 med gårdarna på plats.

Bolumtorp laga skiftet fastställdes 20 december 1867 och verkställdes år 1859.

Bolumtorp består av fem hemman om tre och tre kvarts mantal :
1. OlofEsbjörnsgården - eller Bengtsgården 1 mtl. har 5 åbor,
2. Olof Grottes - eller Prästgården 1 mtl.har 4 åbor
3. Sörgården 1 mtl. = 1/2 har 2 åbor
4. Änkans - eller Törnagården 1/2 mtl.har 3 åbor
5. Nyborg eller Falbogården 1/4 mtl.har 2 åbor m. var sina br.-d., varjämte finns 3 lägenheter

Här är skifteskartan av centrala Bolumstorp och det kan anas vilket ingrepp det blev att skata ut gårdarna på så stor bredd. Härtill har vi ännu inte angett de gårdar som kom att hamna i det nya området, som är inkilat mellan Bolum och Bjellum för att bereda byborna en väg ner till sjön. Grottesgårdarna hamnade där nere. 

Nytorp. Falbogården

Cajsa Andersdotter Falbogården inropat derstädes 2 April 1886

50 Transport 8 90
Wäfreda 4, Spegel 25, Malet 50, Kruka 50, Hakeho 10, Bunke 60, Fjerding 25, Gryta 1 25, Kavertyg 25, Panna 1 25, Hartså 45, Kokare 1, Spinrak, B?ka 1, Gryta 25, Talreka 1, Galosjer 25, Mortel 40, Servet 65, Kista 2 75, Spinnare 25, Bord 15, Skedar 35, dit 50, Böker 10, Soffa, Transport 8 90, Transport 20 55 ,Transport 20 55, Transport 38 30, Kläka 6, Kar 1, Byrå 1 50, Ko 65, Bord 1 25, Tråg 55, Taflor 50, Summa 104 85, Roseburk 50, Diverse 1, Transport 38 30,
bet qvit And. Eriksson.

Bolumstorp Sörgårdarna.

jb 1641 här under låg soldattorp Nr 27 för Västgöta Regemente. Anders Björnsson skrives i ett synesprotokoll rörande Bjärsjö 1778 som ägare till Sörgården i Bolumstorp.

Olof Grottesgården

fått sitt namn efter åbon Oluf Gråtte jordeboken 1685. Soldattorp för Skaraborgs Regemente 325 hör hit. Avstyckningar Jonetorp och Enetorp. Bolumstorps ängsskifte en Hälsokälla.

OlofEssbjörnsgården

En Oluf Essbiörson i jb 1715. En tullkvarn omtalas 1733. Gården kallas Bengtsgården 1791. Soldattorp Skaraborgs Regemente 341 nuvarande Sörgårdstorpet. Själva torpet flyttades 1914 till I9 på initiativ av mj Karl af Geijerstam. Siste sold var Karl Gustav Berg f1886 död i Stenstorp 1952.

Fornt

  • rund stensättning S16
  • Rund stensättning benrester har hittats i närheten. S18
  • Stensättning med kantkedja. S17

Essbjörnsgården Rudolfa

Julius från LarsNilsgården gifter sig med Anna barnfödd på Heljesgården och de köper tillsammans Rudolfa. De fick två barn Harry och Greta. Harry var Lars lekkamrat. Julius köpte Rossqvarna i Kinne Vedum och säljer till Rudolf.

Änkegården Törnagården

från det fornsvenska namnet thötne. I jordeboken 1715 omtalas Enckansgården. Soldtorp nr 28 låg här liksom Laffastugan. 


Marumsmarken jordbok 1795 som kronointäckt och det ligger i Bolum på gränsen till Broddetorp uppe vid bergssluttningen. 

Olofsäng jordbok 1685 har uteslutits som obefintlig 1929, men vi vet inte var det låg. 

Prästelyckan en km väster om Bjärsjön upptas som kronohemman. Ängen var troligen i kyrkas ägo. Det är åkern till höger när vi åker upp till Bjärsjön. Namnet kan ha att göra med att soldattorpet som brukade marken kan ha med Grottesgården att göra som kan ha tillhört kyrkan eller vars arrende gick till kyrkan. Jämför Gråkappabacken.