Kyrkan och Döden

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] [ Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad]

 

 

 

 

 

 

Kyrkoseder.

S. S. P. d. 20/5 1832.
f. 10. För dem som före gudstjänstens slut utgå ur kyrkan och därigenom störa andakten, även som dem vilka spotta över läktarbröstet ner uti kyrkan och för dem, som obehörigt intränga sig på den för organisten särskilt instängda plats på orgelläktaren, stadgas ett vite av 8 sk. b:o, och skulle dessa tillika med övriga i detta protokoll stadgade böter, kyrkans sexmän enligt författning uttagas. Böterna tillfalla de fattige i den socken, från vilka de utgå.


S. S. P. d. 13/5 1838.
f. 8. I anseende till det länge överklagade oskick, att åtskilliga personer, vid allmänna gudstjänstens bevistande, underlåta att igenstänga portarna efter sig till kyrkogården, när de gå till eller ifrån kyrkan, varigenom ofta hänt att svinkreatur om söndagarna och mitt under gudstjänsten insluppit till och med i kyrkan, och omöjligt bliver att freda kyrkogården, funno församlingens ledamöter nödigt att stadga ett vite av 2 sk. b:o för yngre personer, som beträdas med att lämna portarna öppna efter sig, vilka böter det åligger sexmännen att oförsåtligen och utan gensägelse utfordra av de felande.


S. S. P. d. 29/5 1842.
f. 8. Då klagan länge blivit förd däröver, att hundar medtagas till kyrkan, vilka där insluppno genom sitt oväsen störa den andakt, som under gudstjänsten bör vara rådande, uppmanande nu pastor församl. invånare, att vidtaga någon allvarsam åtgärd till förekommande av sådant oskick och förargelse i Guds hus; och beslöto till den ändan vederbörande, att stadga ett vite av 8 sk. b:o för var och en, som medtager någon hund till kyrkan, vilka böter komma att tillfalla kyrkokassan.


S. S. P. d. 28/5 1843.
f. 6. Mot ringning i klockorna, när utlyst sockenstämma skall taga sin början eller så länge sockenstämma pågår, stadgades ett vite av 32 sk. b:o, vilka böter erläggas till kyrkokassan.
/ S. Lundblad.

Bolums gamla kyrka.
Baldakinen (predikstolshuven) från Bolums kyrka hamnade i Törnagården, Bolumstorp, där den upphängdes i brygghustaket, försedd med träkrokar, och användes till ”fläskajäll”, d.v.s. att hänga upp sovel till tork (speke) uti. / Augt i Bält 1945.

Kyrkoh. Bratt.
i Broddetorp dogo av gulsot och matleda. / Kyrkboken.

Efter byggandet av kyrkan ägnade sig Bratt mycket lite åt sitt ämbete och hade från 1823 vice pastor. I protokollen säges på några ställen, att han varit hindrad av sjuklighet, men i själva verket torde hindren ha varit förvärvsbegär.
Han ägde näml. Rådene herrgård, vartill han enl. traditionen tagit pengar av kyrkobyggnadsmedel. På stambysmedlen finnes ingen redovisning.

Någon redovisning av stamboksmedel till Broddetorps kyrkobyggnad finnes icke.
Strax efter kyrkans uppförande köpte kyrkoherde Bratt Rådene herrgård och elaka personer påstodo att han tjänat så mycket på kyrkbygget.
/ August Jonsson 1944.
/ Biljer 1944.


 
Kysk präst.

En i Varnhem tjänstgörande själasörjare var med i Danmark 1848 och fick ett barn med en danska.
När han återvände till Sverige följde danskan efter och prästen måste muta henne för att hon ej skulle göra honom skada.
”Di helie hönsa värper i nätera, di ock”. / Jacob i Frimansg. 1946.
 
Orgeln i Broddetorp.

Vid kyrkans byggande skedde ingen utdebitering men däremot vid uppsättandet av orgeln. Då utdebiterades åtta kronor på varje av pastoratets 66 hemman, resten skänkte kyrkoherde Bratt själv. Orgeln kostade 2000 kronor. U. Jonsson 1944.

Orgeln.
Orgeltramparen Björn i Bolum, beviljades under en följd av år 1 rdr, 16 sk. till inköp av ett par skor. Utom förmåner in natura, torde detta ha varit hans lön. Björn och klockaren Liljeberg tillerkändes dessutom 1833, 2 marker ljus vardera i anseende av de besvär de hade vid ljusens tändning m.m.
 

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] [ Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] [ Innehåll ]