Kommunen

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] [ Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad]

Sockenprotokoll

Broddetorpsbor
Till Domkapitlet ingivet sockenstämmoprotokoll av 1686 rörande reparation av prästgården är underskrivet av bl a
Befallningsman Johan Simonsson i Broddetorp
Anders Torstensson, Hof
Sven Nilsson, ibm
Björn i Grevag., ibm
Woiteck i Toltan, Bp
Ambjörn i Bp
Ud i Bolum
Löjtnant Sven Fröjdenberg i BpPr den 10 . 9 . 1775
Högvälborne herr greven och landshövdingen Adam Otto Lagerbergs allm. kungörelse av den 27 sistlidna juli blev församlingens ledamöter ånyo föreläsen med begäran, att de ville utse någon ibland sig till överlanthushållare, som vid instundande sammankomst i Skövde stad den 26 ds kunde möta herr greven och landsh att med samma höga herre rådgöra om de för denna ort lämpligaste och säkraste medel till lanthushålln upphjälpande m m. De församl resp ledamöter togo ett så ömt och betydligt ämne uti behörigt övervägande, så kunde de ej annat än med sitt val enhälligt falla på välborne herr kaptenen och riddaren Bengt Lilje, hälst bemälte herres utmärkta insikt uti lanthushållningen och dess ädelmodiga nit om dess upphjälpning var allmänt bekant. Välb herr kaptenen och riddaren Lilje avsade sig väl i början detta församl förtroende, men antog det äntl uppå dess trägna anhållan.
// Elias L v Otter

Anm
Här finnes i protokollen en lucka mellan den 25 febr 1776 och den 4 maj 1777, alltså på över ett år.
Det verkar som om några blad lösrivits ur boken.


Pr den 4 maj 1777 har förts på ett löst blad, troligen rivet ur boken.
// HjilmerJohanssonLigga i lador
P V P den 29-11-1778 §12 :
Som det ofta giver anledning till mycket oanständigt leverne, när ungdom av bägge könen ligga i hölador ; ty överenskom man nu, att häremot, vid nästa sockenstämma, utsätta vite.
// Paul Wahlfelt

Fästmögången avskaffas
Pr den 12-5-1811 § 4 :
Församlingens ledamöter överenskommo på skedd föreställning av någon ibland sockenmännen, att en gång för alla avskaffa den s k Fästmögången, eller unga kvinnors och fästmörs obehöriga kringvandrande för att tillgreja sig ull och varjehanda bohag; hälst denna osed, ehuru länge tillåten, är stridande emot författningar och all god ordning, och på denna grund redan i de flesta av angränsande församlingar avskaffats. Till vinnande av detta ändamål, stadgades därför nu ett vite av 2 rdr banko, vartill den fästmö eller kvinna gör sig förfallen, som förbryter sig mot detta beslut, vilka penningar genast av sexmännen uttagas och tillfalla socknens fattigkassa.
// G Bratt


Hjälp i anledning av eldsvåda
S S P den 6 . 1 . 1833 :
§ 1 Som en olycklig eldsvåda natten till den 29 dec övergått Södra Snikens kvarn, varvid mjölnaren Johannes Olofsson förlorat ett betydligt förråd, dels egen, dels främmande spannmål, ett par så gott som nya kvarnstenar och annan både lös och fast egendom, beslöt församlingen, efter en av pastor gjord föreställning om den brandskadades ömmande belägenhet, att sammanskjuta av varje helt hemman en skäppa säd, av det slag, som ägarna själva för gott funne, vilken säd kommer att av byfogdar eller ordningsmän att ofördröjligen uppbäras och Johannes Olofsson tillhandahållas.
// Sven Lundblad

Dagsverken å Höjentorp
S S P den 10 . 3 . 1833 :
§ 3 För de till Höjentorps kungsgård dagsverksskyldiga hemmansinnehavarna inom Bolums socken och den till Valle härad hörande delen av Broddetorps socken räkning, erbjöd sig kronolänsman Carlsson å Korstorp, att emot billigt arvode och kostnadernas ersättande efter räkning, på laglig väg söka utverka befrielse från dessa dagsverkens utgörande. Till fullmäktige att underteckna handlingarna och i detta mål rådgöra med hr Carlsson utsågos : Johannes Jonsson i Samuelsgården, Bolum, Petter Andersson i Olof Essbjörnsgården, Bolumstorp, Petter Jonsson i Päregården, Bjellum, Johannes Jonsson i Sven Nilsgården, Håv, och Jonas Eriksson i Brisstorp.
// Sven Lundblad


Kungabesök
S S Pr-boken 1849 14/7 :
”Vid tillfälle af en å Ekornavallen företagen fältmanöver med åtskilliga å Axevalla hed sammandragna regementer och corpser tillbragte H. M:t Konungen och D D K K Högheter Kronprinsen och Hertigen av Östergötland en del af dagen den 13 Julii 1849 och påföljande natten i Broddetorps Prestgård – och behagade här ofvanför egenhändigt teckna sina namn till ett minne af det höga för orten ovanliga besöket, på dåvarande Pastors underdåniga begäran”.
Pastor var S Jungmarker och namnteckningarna äro :
Oscar
Carl Gustaf
Broddetorp 14 juli 1849

Från landsvägen – Prästgården var vägen enligt traditionen rikligt smyckad med ärebågar.

Tjuvar i kyrkan.
Enligt anteckning i sockenstämmoprotokollet för den 12 febr 1854 hade tjuvar brutit sig in i Broddetorps kyrkas sakristia samt därifrån och in i kyrkan där de tagit och medfört altarduken, men ej rört något annat.
Församlingen beslutade i anledning därav att inköpa ny altarduk endera av sockerduk eller annat material. Duken återficks så vitt känt aldrig.


Skarpskytteföreningen
S S P i Bp den 28/5 1865 :
Sockenmännen beviljade skarpskyttestyrelsen rättighet att begagna en ledig plats i Tornet till förvarande av Skarpskyttekorpsens exercisgevär.
// S Walberg

S S Pr i Bp 1868 16/4 :
Upplästes förteckningen över de fattiga skolbarn, som anmält sig till underhåll av Broddeliiska donationen och befunnos alla anmälda barnen vara i behov av understöd, särdeles i år då alla näringsämnen äro dyrare än vanligt. Antalet anmälda barn voro 28 i stor- och 6 i lilla skolan. Dessa 34 barn lovade skoll hr Hedrén benäget förskottsvis lämna två middagar i veckan för 16 öre så långt räntan 300 rdr och uppbära densamma så snart den förfaller.
// S Walberg
1 Gåvofonden till folkskolan å kr 5000:- Broddeliiska fonderna ,användes ursprungligen till bespisning av fattiga barn, senare utdelades s k matpengar.
2 Syskolefonden kr 500:- 

Nödtidsbestämmelser

 i Broddetorp

 

år 1792 den 19 sept kom hit till Broddetorps församling konungens höga befattningshavandes i orten högunstiga skrivelse av den 31 sistlidna augusti jämte avskrift på en från hans kungl höghet regenten till högvälborne greven och landshövdingen m m utgiven nådig skrivelse av den uti samma månad angående avrådande från yppighet och uppmuntran till sparsamhet.

1        Högvälborne hr greven och landshövdingen m m behagar uti denna sin höggunstiga

      skrivelse låta länets innevånare förstå, att en allmän önskan länge varit rådande det

      yppighet och överflöd, som stigit till (synnerlig) höjd ibland oss, måtte hämmas och

      avläggas, men däremot en för allom nyttig måtta eller sparsamhet ombeflitas, samt att en

      så god och nyttig sak lättast befrämjas, då vi med förenade tänkesätt gå varandra till mötes

      och att vänner och grannar sluta överenskommelser på svenskmanna tro och ära, att

      avlägga vad hälst, som kan anses för överflödigt och umbärligt, mäst av utlänska varor,

      som på ett nog kännbart sätt, gjort oss till utlänningars skattedragare.

2        Till allerödmjukaste åtlydnad av allt detta, som i så märkligt mån syftar ej allenast på landets bästa i allmänhet, utan och på var och en undersåtes enskilda väl i synnerhet, hava denna församlings resp ledamöter yttrat en hjärtlig glädje över dylika landsfaderliga nådiga föreställningar samt under välsignelses tillönskan över deras höga upphovsman stannat, efter åtskilliga så allmänna som enskilda rådplägningar, uti efterföljande otvungna överenskommelse och

Beslut :

1        Prästerskapet jämte ståndspersoner i församlingen avsäga sig samt med deras hustrur och barn allt bruk av dyrbara och kostsamma utlänska varor vid och uti deras klädebonader ; dock obetingat att nyttja vad man redan kan hava färdigt och tillförne brukat.

2        Då grannar och vänner antingen blott för ro och nöjes skull, eller ock vid ofta oundvikliga högtidliga tillfällen, infinna sig hos varandra, och där komma att åtnjuta någon förplägning, vare sig till middag eller afton, skall hela välfägnaden inskränkas inom 3 högst 4 rätter god mat samt sådana dryckesvaror, som av landets produkter kunna åstadkommas, varmedelst alla utlänska likörer förkastas och indrages.

3        Dessutom är för gott funnet, att , vid de vanliga eftermiddagsbesöken, ävenledes avlägga den lika så allmänna som högst skadliga kaffedrickningen, vilken, i dessa fördärvade tider, stigit till allra största höjd, varigenom mången ruinerat både sin hälsa och förmögenhet, det bästa man i världen äger.

4        Menige allmogens hustrur, döttrar och pigor avsäga sig ock, vid deras beklädningar, allt bruk av utlänska tillverkningar, såsom mycket dyrbara sidentygsmössor, kostsamma silkeskläder, sidenband och spetsar m m även ock som de hädanefter med mera sparsamhet vilja bruka de utlänska dyra färgerna, coccinell och indigo, samt vid vävnader avlägga mycket av den numera ganska kostsamma bomullen och det turkiska garnet. Härjämte och tillika hava männerna, deras söner och drängar givit tillkänna, att de hädanefter skola finna sig nöjda med kläder av hemmagjort grått eller melerat utan några kostbara färger, samt att till deras igenknäppande bruka antingen hakar och hyskor eller ock knappar överklädda med samma slag som klädningen. Utlänska rörkäppar med dyra beslag samt granna och kostbara skospännen vilja de även hava avlagda ; dock med det tillägg, att få nyttja allt det redan färdiga och brukbara.

5        Som stora och långsamma bröllop gemenligen alltid förorsakat allmogen mycken kostnad och dryga utgifter, därföre är nu överenskommet, att deras bröllop ej få vara längre än två dagar, inom vilken tid gästerna, närmaste släkten ej därunder inbegripna, böra vara åtskilda och avresta. Välplägningen vid samma tillfälle skall bestå av högst fyra rätter tarvlig mat, grötar och kakor oberäknade, jämte nödigt dricka och brännvin. Den vanliga skålpängen, såsom i sig själv ganska bullersam och i vissa delar rätt ledsam, blev mycket inskränkt.

6        Överflödiga måltider vid begravningar blevo enligt kungl förordn ytterligare förbjudna.

7        Då hittills varit en gammal kostsam vana, att vid barnsängskvinnors kyrkogång hava med sig ett stort antal av ogifta och gifta kvinnor till kyrkan, varigenom vederbörande haft mycken känning ; ty inskränkes detta antal hädanefter till högst fyra personer, utan offring och annan mindre nödig utgift.

8        Fästmörs eller nygifta hustrurs kringgång i församlingen blev även inskränkt till närmaste anhöriga och vänner.

Denna vår otvungna och frivilliga förening, blev efter laga utlysning offentligt uppläst och av samtliga sockenmännen erkänd vid allmän sammankomst i Bolums kyrka efter slutad gudstjänst den 2 dec 1792.

Joh Pet Rhodin

Joh Rezelius

Johan B Otter

Fr Båld

Sven Nilsson i Toltan

And Pehrsson på Stommen

Anders Eriksson i Huleg.

 

En avskrift härav blev insänd den 8 i samma månad till högvälborne hr greven och landshövdingen m m

 

Den 14 juli följande år hölls på konsistorie anmodan ånyo stämma i denna sak, varvid endast hänvisning till det förut fattade beslutet gjordes.

 

 

Pr den 13-10-1799:

K B:s kungörelse av den 11 juni angående yppighet och överflöd jämte protokollen över församl 1792 och 1793 upplästes och Pastor gav de ömmaste och allvarligaste föreställningar om nödvändigheten av en i möjligaste måtto sparsam hushållning i närvarande svåra och bittra tider.

Församlingens resp ledamöter yttrade gemensamt,

1        att, oaktat alla förr gjorda löften och försäkringar i denna väg, ville de nu ånyo ej allenast

      hava dem ytterligare stadfästade, utan ock genom vite kraftigare gjorda, och därför nu

      överenskommo i likhet med Gudhems församling, att alldeles bortlägga bruket av den

      mörkblåa indigofärgen och icke sedan efter låta förfärdiga någon ny klädning av samma

      färg ; Dock med förbehåll, att få nyttja de färdiggjorda, sedan de förut blivit stämplade,

      och skulle någon beträdas med att hava några nya ostämplade mörkblåa kläder skall han

      utan skonsmål böta 2 rdr.

2        att den röda conccienell –färgen, som kvinnkönet gärna vill bruka i sina kläder, även vid

      samma vite skall vara bortlagd, dock med förenämnda förbehåll, att efter föregången

      stämpling få slita ut de gamla.

3        att alldeles borttaga nyttjandet av sammets- och sidenband, charlakans- och

      nätteldukskläder, vid förenämnda böter ; och vad de mindre silkesnäsdukarna och

      sidenmössor beträffar, så förklarade församlingens ledamöter sig villiga, att även

      bortlägga dem, om höga överheten så finner för gott att förordna.

4        Vid betraktande av de summor penningar, som årligen utgå ur riket till införskrivning av

      utlänska tobaksblader såväl som av den nog dryga utgift ett överdrivet tobaksrökande

      förorsakar var enskild, som nyttjar det, jämte de olyckor som kunna därav hända, när

      ungdom vårdslöst förfarer därmed m m . kommo församlingens ledamöter överens, att

      ingen hädanefter skall få röka tobak, förr än han fyllt 25 år, vid en rdrs vite för första

      förbrytelsen, och sedan fördubblade böter, om han ändå beträdes därmed ; och vad dem

      angår, som för det närvarande rökar, utan att hava uppnått nämnda ålder, så skola de, i fall

      de icke vilja bortlägga tobakspipan, utan framdeles nyttjanden, vara förbundna, att därför

      årligen erlägga 16 sk till socknens fattigkassa, tills nämnda ålder uppnåtts.

5        Sjöskumspipor och rörkäppar skola ej häller av församlingens ungdom brukas vid en rdrs böter och varans förlust.

6        Över efterlevande av denna överenskommelse skall varje sexman i sin rote hålla noga uppsikt, vid det vite författn utstakar, för försummad verkställighet av sockenstämmobeslut ;och skall utom dess varjom och enom vara tillåtet, att om han så behagar med sitt namns förtigande, angiva allt vad häremot bryter; då böterna strax, utan vidare lagsökning, skola av sexmännen uttagas, och tillfalla hälvten angivaren och hälvten socknens fattiga.

7        Vad stämplingen av de gamla klädespersedlarna angår, förmodar och hoppas församlingens ledamöter, det konungens höga befallningshavande höggunstligt tackes därom draga nödig försorg genom kronobetjäningen.

 // J P Rhodin

 

Det finnes i protokollen en lucka mellan den 24 aug 1800 och den 29 maj 1803.

Med den ironi kyrkoherde Rhodin skrev de sista protokollen kan man ej undra på att de helt upphörde.

// HjilmerJohansson

 

Pr den 24-11- 1811

Med smärre ändringar och tillägg samt uteslutande av viten, antogs åter det 1792 fattade beslutet.

// G Bratt.

 

 

 

Kommunalstämman i Bolum 1948 01 05

Revisorer Anders Wahlström(Karl Bergström) och Ivar Lund( Otto Dahlén),
Till ordf i kommunalstämman Johan Törnbergson (Allan Johansson Munkgården) Johan Larsson (Karl Krantz), Emil Wilson (Hj Andersson) Jacob Josefsson ( Oskar Gustafsson) och B Jonsson (Paul Jonsson). Till nämndes ordf Johan Törnbergssonoch v ordf Johan Larsson.
Hälsovårdsnämnd: Valfrid Johansson(Sanfrid Gränqvist), Helge Johansson ( Einar Stark), Harald Johansson(Gösta Hoffman) och Erik Göthe(K Krantz) samt nyvaldes ordf Melker Nordberg(Linnar Englund).
Barnavårdsnämnden nyvaldes ordf Evald Josefsson och fru Britta Karlsson Tomten, Ester Broqvist, Linnar Englund. 
Hundskatten 10 kr. …
Bolum kommunalstämma.

Den sista kommunalstämma hölls 27 dec 51. Under v ordf kantor Harry Larsson. Ordf J Törnbergsson var i 20 år lett stämman, var på grund av olyckshändelse , som fordrar lång lasarettsvård förhindrad närvara. 
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnde för 1951 omvaldes arr Bernt Jonsson Västorpoch mejeriäg I Lundh Korsgården, med Paul Jonsson Västorp och Harald Johansson Böljan som ers. 
I arr för Bolum sskifteslag skulle utgå med 10 kr, 
Stämman beslöt kopiering av Bolums skifteslag kartor 400 kr, Bernt Jonsson förordnade att ordna dessa kopior. 
Sockestugan skulle rustas upp. 
Tack till Törnbergsson för hans oegennyttiga verksamhet under 20 år som ordf. 

 

Från landskommunerna 1952-01-03

I Torsdags inbjöd Innevånarna till firande av kommunens upphörande. 130 personer hörsammade i Ordenshuset. Ordf Sven Svensson Storeg välkomsthälsade
Sista kommunalstämman avhölls med endast ett ärende: Ledamöter till taxeringsnämnden valdes.
David Johansson Toltan omvaldes, åkeriäg Torsten Johansson Sundsborg, Olof Johansson Knektagården, montör R Pauli Smedstorp, 
Därefeter genomgicks protokollsböcker från 1862 son Paul Svensson berättade om. 
Under 1873, 1898 och 1899 var den ek ställningen så go at någon utdebitering inte behövde göras.
Antalet röstberättigade var år 1887 endast 22 och vid rikxdagsmannavalet det året var det endast 11 som utövade sin rösträtt.
Från 1863 har kommnen haft tio kommunalordf:
LF edström Toltan
Gustaf Larsson L Åkatorp
August Karlsson Storeg
Je Adell , 
August Johansson Knektagåden, som hade uppdraget i 20 år.
Alfred Josefsson PerHåkansgården 16 å5
H F Holmqvist Afzegården 7 år
Olof Johansson Knektagården 12 år.
Erik Svensson Afze 5
Sven Svensson Storeg 4 sist åren.

3 avtackades särskilt häg Karl Nydén, slatkarm Sanfrid Johansson Helgeborg, häradsdomare H F Holmqvist Afzegården.
Festligheter följde.

Kommunalordf i Sätuna avgår efter 53 års tjänst. 
Emil Persson avgår på egen begäran fyllda 82 år efter 52 år i kommunesn tjänst. 
Nyvald kommunalordf byggm Ernst H Nilsson. Tal hölls av Paul Lund, Tage Johansson och Georg Wernlund.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] [ Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] [ Innehåll ]