Gårdarna

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] [ Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad]

 

Om arv.

Det är inget märkvärdigt i att en människa dör – den vägen måste ju alla gå. Men igenom dödsfall ha ej sällan inträffat omständigheter, som varit desto märkvärdigare och stundom blivit till verkliga problem för de efterlevande.

Detta har i synnerhet gällt arvsrätten i fädernetorvan. Förr i tiden när arvet av gården tillkom den äldsta sonen och när gårdarna ej fingo skiftas i hur små delar som hälst var ju saken enklare. Då var arvsrätten given eller också kunde lotten få avgöra, vem av arvingarna som skulle få sitta kvar i det gamla hemmet eller bli ägare till arvegården. Visserligen kunde ju gården säljas och pengarna därför delas men detta ansågs på något sätt oriktigt och förekom sällan. I stället tillkallades värderingsmän, som sedan bouppteckning hållits, förrättade arvskifte, varvid värdet å de ärvda fastigheterna bestämdes och lösegendomen, som oftast redan då försålts på auktion, skiftades. Då fastigheten, om delning var möjlig och arvingarna voro ense därom, uppdelats i lotter eller delar av lika värde, lämnades oftast till älste sonen rätt att välja sin del, varpå de numrerade lappar å vilka uppskrivits vad på var och en ankom, vekos eller rullades samman, lades i en hatt eller skål och drogos av var och en för sin del. Naturligtvis hindrade ingenting, att arvingarna sins emellan bytte lott, om detta var för dem önskligt eller förmånligt, hälst om därom överkoms innan det införts i arvskiftesinstrumentet vad var och en erhållit. Där fastighet ej fanns tillräcklig för alla arvingarna utskrevs s.k. "lottlösa" lotter, d.v.s. lotter enligt vilka de som fick dem på annat sätt eller genom fordran av den eller de som fingo fastighet erhöllo sin del i boet. Detta förfaringssätt vid arvskiften hängde i sig även efter det lagen tillät delning av hemmanen i så små lotter som hälst men förekommer numera mycket sällan.

På väg ut skriver Hilmer om ett antal gårdar och vi sparar detta här tills vi får klart för oss vad han menar.

På väg ut.

 1. Vassag. Karl Svensson.
 1. Svensg. Erik Andersson ut 1861.
 1. Valltorpet Hj. Karlsson.
 1. Träla Artur Andersson.
 1. Sandlid Karl Nilsson.
 1. Backen Samuels sterbhus.
 1. Trollsvik Br. Karlsson G:son.
 1. Bäckag. Nils Hermansson.
 1. Källeg. Johan Larsson.
 1. Holmag. r. Andersson.
 1. Böljan J-P. Einar Stark.
 1. Säckesten Holmqvists sterbhus o. Albert Svensson.
 1. Sörg. Agda Johansson.
 1. Korpatorp Oskar Gustafsson.
 1. Torstensg. Valfr. Johansson o. Evert Karlsson.

1847 Lunnen änkan Andersson.

 1. Storeg. Georg Vernlund o. Helge Larsson.
 1. Kappag. Gustaf Kjellman.
 1. Afzesg. Holmqvist sterbhus.
 1. Frimansg. Jakobs sterbhus.

1802 Falbog. Joh. Tenberg.

Släktgårdar.Gångna gårdar.

1660 Andersgunnarsg. Karl Andersson. 1954.

1778 Kärrag. Ester Andersson 1946.

1802 Falbog. Teckla Gustafsson 1943.

1827 Brestorp Josef Andersson 1952.

1812 Kappag. Aron Andersson 1941.

1807 Nordbredeg. Stava Larsdtr 1940.

1835 Pilhult Alida Hedberg 1953.

1845 Vackerstorp Linus Johansson 1952.

1843 Lars Nilsg. Sigfrid Larsson 1943.

1845 Backg. Bolins sterbhus 1953.

F. Stenholm 1962.

1806 Perhåkansg Alfred Jonsson - 40-t.

1806 Afzesg. A. Josefsson 194

Erik Svensson 1953.

1843 Derag. (nedl.) Oskar Gustafson - 40-t.

1853 Skräddareg. (också nedlagd). Karl Andersson - 40-t.

1847 Nästeg. Folke Svensson 1947.

1740 Vekagärdet Boströms 1950.

1839 L:a Veka Sofia Fredriksdtr 1954.

1820 Frälseg. Anna Persson 1943.

1800 Sörgården Agda Johansson 1954.

 

Huru man redade sig utan namn.

På många gårdar saknades nästan helt oh hållet namn å gården och ägoavsnitt men hade man i dessas ställe benämningar å dem efter den uppgift de fyllde t.ex. i cirkulationen. Dessa namn varierade visserligen år från år men tjänade dock uppgiften att vägleda när det gällde angivandet av en viss plats å ägorna.

Sju trädeslag

Intill närvarande tid har jorden varit brukad i sex á sju s.k. trädeslag, vilka benämndes allt efter sädet och det väntade skördeutbytet och först i raden av namn av detta slag kom Veckerjaert, d.v.s. där halvträda brukades och besåddes med vicker eller blandsäd. Rujjaert eller Höstsäet, ehuru om i förra fallet någon del därav besåddes med höstvete, den delen benämndes Vetestöcket. Därnäst i cirkulationen följde havre, varav i regel två gärden eller trädeslag besåddes och benämndes Havvrajala eller vart för sig Havvrajaert med särskillnad dem emellan genom föresättande av det "främsta", det "bôrtersta", det "hitersta", o.s.v. Ett av dessa trädeslag eller eventuellt en tredje Vårsäaker, den därtill mäst tjänliga besåddes helt eller delvis med korn och kallades därefter för Kornakern. Liksom det gärde varest såtts ärter alltid benämndes Arttakern, i regel även om det därvid var fråga bara om en mycket liten bit, ehuru en sådan givetvis även plägade benämnas Kornstöcket och Arttestöcket.

Benämningarna å åkerlapparna efter andra växtslag voro

 • Betätelannt,
 • Tolakern,
 • Tolestöcket,
 • Kållannt,
 • Rotastöcket,
 • Rovestöcket,
 • Linbeten,
 • Hörahörnt, o.s.v.

Två eller treträdeslag

Två eller tre trädeslag höllos i Vall och särskilde man dessa genom benämningarna Fôrsteårsvall, Andreårsvall, Trejjeårsvall, men om det var fråga om en mindre jordbit i vall fick denna heta Vallbeten eller, oodlad sådan, Äckra. Förstaårsvallen benämndes dessutom Klövervall och andraårsvallen Timotejvall, medan tredjeårsvallen rätt och slätt kallades för Gräsvall samt en till bete använd sådan för Betesvall. Ibland hände det att man råkade få en Ogräsvall och på Kvekestöcket hände att man kunde få slita "en hel faen".

Även efter brukningen hade man sina namn på markerna och av dessa var Träet det viktigaste. Då man vid plöjningen lade upp Tejen eller Fjärjen börjades med Röggen och slutades med Fôra, men dessemellan hade man Tetejen och Fråtejen, Hopslajet och Särslajet samt i bägge ändar av fjärjen Vännetejen eller Fôrlannt.

Survade någon med plöjningen fick denne sedan veta om att han gjort den eller den Käringa och här blev sedan det följande året en märkesplats. Av trädeslagen under cirkulationen räknades det andra året efter vall såsom fetast och bäst. Detta benämndes Återvälta och därpå odlades alltid korn.

Tillägg.

Träeslaja, Stubbakern, Vårplöjsla, Höstplöjsla, Nuharvinga, Mesta, Änga, Ängabeten, Nuodlet.

Slåtter skörd och tröskning

Bönderna hade ett ar som spanna. Man kallade dessa tröskare spannara. Det var torpare som tog åt sig sådan tröskning hos bönderna, för att de skulle tjäna lite extra under vintern. Det var fyra som tröskade. Det kom främlingar och sökte sådant arbete också. Men varifrån de voro vet jag inte. Di som tröskade fick ett par koppar på varje tunna, som de tröskade ur. Di kunde hålla på att tröska i tre veckor och en månad, ibland ännu längre. Det berodde på hur mycket säd det fanns att tröska. Det var inte bara råg, som man tröskade på detta sätt utan även havre. Detta var en god extra förtjänstför torpare och sådana. De steg ofta upp på morgonen. Då lyste de med ljus eller stickor. Så höll de på tills det blev mörkt om kvällen. Det var en väldig iver med dessa spannorna. Det tog slut på denna spanntröskning. Då va en som de kalla tröskarn. Han hade själv gjort ett tröskverk med detta körde han omkring och tröskade åt bönder och torpare. Det var ett stort hjul med träkuggar av oxel. Det drogs med ett par oxar och en häst. Inne på logen stod själva verket som man tröskade säden på. Detta var 1873 eller 1874. Från den tiden var det nästan slut med spannmålströskningen. Tröskaren tjänade sig förmögen. Han bodde i Stenstorp. Han hade inte hållit på så många år förr han fick konkurrenter. Alexander Björk.

Vårarbete

Sold Björk

När åkern var så pass torr att man kunde harva, så började man. Nästan alla i byalaget började samtidigt. Fick man se att en började, så var man inte sen att komma ut med harven. Man ville inte att någon skulle få långt försprång. En ville inte bli den siste. Efter gamla märken som man hade på den tiden, så skulle man passa på att så, när den gula fågeln kom och satte sig på åkern. Jag minns inte vad han kallades. Men när den kom fick alla så brått att så. Om det blev en fläck osådd på åkern, så skulle den, som hade sått dö. Det betydde en grav.

Slåtter och skörd

Berättat av sold Alexander Björk Åh Örgryte född Broddetorp 1856. Upptecknat 1944 av Ragnar Nilsson

Det var många gamla som började så en dag i slutet av veckan. Jag tror det var fredag. Men sedan slog man till dess det var slut. Det var ingen bestämd dag för slutet. Det kanske var före min tid. Några strå skulle stå kvar på den sista åkerlappen som man skar för att en inte skulle få dålig skörd nästa år. Vem som skulle ha det vet jag inte. Men man unna fåglarna något. Den siste neken ville man ha stor för att det skulle bli mycket i ladan nästa år. Så var det också med det sista lasset. Det skulle vara stort. Blev det mindre än de andra så var man inte nöjd.

 

Husdjur

Berättat av sold Alexander Björk Åh Örgryte f1856. Upptecknat 1944 av Ragnar Nilsson
Om det inte fanns mer än en ko i ladugården skulle hon gå över stål när hon släpptes första gången om våren. Ock med fåren minns jag, att man tog ullsaxen och höll framför vart och ett av fåren, så att de fick hoppa över den. Detta såg jag för jag var vallpojke, när jag inte var mer än åtta år. När man hade släppt kreaturen, så ritade man ett kors över fähusdörren för at något ont inte skulle komma in. När man ledde en ko till tjur och skulle över en bäck, så spottade man i bäcken tre gånger, innan man gick över. På samma vis gjorde man, när man ledde tillbaka från tjuren. Det var för att inte något ont där skulle ta bort brunsten eller förstöra kon efter beteckningen. När man kom till tjuren med kon, så skulle en leda henne kring en sten tre varv. Stenen skulle vara jordfast. När man hade köpt en ko, så gick man runt en sten med henne. Det gjorde man inte förrän man kom hem med henne till gården. Det skulle också vara en jordfast sten. Det var för att kon ej skulle längta tillbaka. Om någon kom och berömde kon, så fick han till svar att han skulle kyssa henne i bak. Det skulle bli otur om någon berömde henne. Det var bäst att inte lycka till på köpet. Stomjölk brukade man ta vara på och ge barn som hade kikhosta. När kon hade kalvat, så skulle man laga till dricka till henne. Man värmde vatten, så att det blev lagom ljumt, sen blandade man salt sill mjöl av flera sorter i vatten och rörde ihop. När hon kalvade skulle man hålla sig tyst, eljest skulle kalven komma att böla och skrika. Det var så vanligt att man tog en ulltråd och trädde i stoppnålen och hängde ner efter kanten på spannet som man skulle mjölka i. Nålen skulle ligga på botten. Då skulle inte mjölken bli odryger av sig. När man mjölkade kon första gången, så skulle man vara försiktig så att man inte spillde någon mjölk på golvet. Det var farligt, för trollkäringarna fick makt över mjölken då. Gråa och brokiga kor var bra. Svarta hästar och svarta kor var inte bra. Det var inte så bra med vita heller. Man brukade sätta in korna, när betet var slut på hösten. Man ville inte att de skulle vara ute i kylan. Gjorde de det så kröp mjölken ur hornen, och då fick man lite mjölk på vintern. Fåren klipptes ett par gånger om året. Man slog omkull fåret på golvet, så fick man sitta och hålla i huvudet, medan den andre klippte. Man lämnade kvar lite ull vid bröstet.

Dagsverken å Höjentorp

S S P den 10 . 3 . 1833 :

§ 3 För de till Höjentorps kungsgård dagsverksskyldiga hemmansinnehavarna inom Bolums socken och den till Valle härad hörande delen av Broddetorps socken räkning, erbjöd sig kronolänsman Carlsson å Korstorp, att emot billigt arvode och kostnadernas ersättande efter räkning, på laglig väg söka utverka befrielse från dessa dagsverkens utgörande. Till fullmäktige att underteckna handlingarna och i detta mål rådgöra med hr Carlsson utsågos: Johannes Jonsson i Samuelsgården Bolum, Petter Andersson i OlofEsbjörnsgården  Bolumstorp, Petter Jonsson i Päregården Bjellum, Johannes Jonsson SvenNilsgården Hof, och Jonas Eriksson i Brestorp. // Sven Lundblad

Pehr Pehrsson (Store Per i Helsingegården) har i "Anmärkningar öfver Broddetorps pastorat"

från slutet av 1700-talet skrivit:"Jorden ligger i tredings träde. Det ena gärdet, som det året varit i träde, uppköres i senare hälften av augusti månad och brukas till Larsmässeråg, det andra om våren flera resor och besås mestadels med stritt korn, det tredje ligger i träde, hvilket köres i juni månad, gödes, gödseln nedärjas och åkern harvas. På detta har man alltid ärterna inom särskilt stängsel. Dikning och någon avdelning inom varje åker kan i allmänhet varken inrättas, ty marken är mycket stenbunden, eller behöves det, då belägenheten är avsluttande och jordmånen sandmylla. Men de åkrar som äro någorlunda fria från sten, avdelas i flera smärre stycken, om han finns, äro 4 till 5 alnar breda mittpå upphögda, vid sidorna avsänkta åt med fåra."

Frälsejord

1789 var det förbjudet att sälja frälsegårdar till Bönder.

1 Ypperligt frälse som består av säterier och rå och rörshemman. Var helt skattefritt och förbehållet adeln. Blev öppet för ofrälse 1809.

2 allmänt frälse = övrig frälsejord. var inte helt skattebefriat och fick i viss utsträckning ägas av präster och borgare. dock inte av bönder. Det var denna jord som släpptes fri 1789

 

Bondgården

Hjilmer berättar om bondgården hur den tedde sig förr 

Vi, som äro vana att se röd- och vitmålade bondgårdar, som omgivna med prydliga trädgårdar och välskötta åkrar ligga kringströdda här och där ute på fälten, förlänande landskapet en idyllisk prägel, ha svårt att föreställa oss utseendet av en forntida i byn belägen bondgård. En medelstor sådan i någorlunda försvarligt skick, hade i åbyggnader: ryggåsstuga, ladugård, svinhus med gödstia, ett par små mossbelupna bodar med låga halvdörrar och gluggar i stället för fönster, vagnskjul och portlider.
Manbyggnaden – stugan – var sällan över tre alnar på knut, men hade oftast en ganska hög takresning, var täckt med halm och torv och försedd med en väldig skorsten med läm eller lucka av trä i stället för spjäll. Då man genom en låg dörr kommit in i förstugan, som var liten och mörk, trevade man sig snart fram till den till dagligstugan ledande dörren, och då man inträtt genom densamma, måste man först låta ögat vänja sig vid den sparsamma dager, som insläpptes genom de små blyinfattade sidofönstren, innan man kunde urskilja föremålen inne i rummet. Dagligstugan, rätt och slätt kallad ”stûva”, utgjorde familjens gemensamma arbetsrum under de långa vinterkvällarne; den var hos de förmögnare stor och rymlig, ehuru den till nära en fjärdedel upptogs av en väldig spishärd tillika med bakugn. Golvet närmast dörren var belagt med stora flata stenhällar, som voro slättslitna av ålder och ständig nötning och som sträckte sig till jämnbredd med spisen, där det övriga golvet bestående av grova, ofta tre fot breda plankor av ek eller furu vidtog. Takpanelen var av hyvlade bräder eller täljda plankor, vilka merendels voro svarta eller bruna av rök. I ena hörnet av rummets främre del stod vanligen en sparlakanssäng, vilken på yttre gaveln var försedd med ett skåp, varuti far i huset bl a förvarade sin brännvinsflaska och varpå ofta nog en väldig julost tillika med en del andra föremål tronade. I motsatta hörnet stod vanligen ett blåmålat och med blommor i bjärta färger försett skåp, som bar fars och mors initialbokstäver och årtalet då de byggt hjonelag. Mitt på den mot spishärden vettande gavelväggen stod ett större slagbord av ek eller furu, i förra fallet omålat, fastän brunt av ålder, i senare röd- eller blåmålat och mitt på slagen utsirat med blommor i lysande färger. På väggen ovanför bordet hade anbragts en hylla, varpå husets förråd av tenntallrikar, silverbägare och dito ”tumlare” väl putsade och blankskurade paraderade. Mellan bordet och sängen hade den i målat träfodral infattade dalaklockan sin plats. Utmed rummets långväggar voro vidare behövligt antal sängar och träsoffor plaserade, ty förutom arbetsrum var dagligstugan även husets gemensamma sovrum. På ena långväggen vid spisen fanns ännu en hylla, den s k ”Ka’la’hölla”, där husets förråd av träfat. Koppar-, mässings- och kokkärl etc efter begagnandet uppställdes, såvida man för detta ändamål ej använde sig av ”skuul”, d v s ”frisen” eller spiskransen. Förutom bakugn och öppen eldstad inrymde spisen en s k gruva samt ”påugn”, till vilken en större glugg uppe vid taket tjänade som ingång. Mellan bordet och dalaklockan hade husfadern sitt högsäte och som husets manfolk vid samma ände av bordet intogo sina måltider kallades denna för ”ka’raborsänne”.
Mellan bordet och hörnskåpet å andra sidan, fanns en dörr, som ledde in till den s k framkammaren, där man förvarade sina ”bästa ” kläder och där en eller flera sängar innehållande fjäderbolstrar och sängkläder hade sin plats. Ju högre dessa sängar voro uppbäddade, ju rarare var det, ju rikare ansågs huset vara och här efter skådade man husmoderns flit och förmåga att ställa med det som var. Denna kammare begagnades endast vid vissa tillfällen, såsom vid bröllop och begravningar och såsom gästrum. Ofta nog fanns i detta rum enlucka, som ledde ned till potatis- och drickskällaren.
Mitt för förstugan fanns ett ”krypin”, som hade namn, heder och värdighet av kök, med egen utgång på baksidan av byggnaden. På den dagligstugan motsatta sidan om förstugan, var vistusboden belägen. Denna hade vanligen samma bredd, höjd och längd som den förut beskrivna delen av byggnaden och kunde vid behov inredas på samma sätt. Var huset förmöget och gårdens ägare ”stor på’t”, som det sades, var denna del av byggnaden inredd till gästsal. I de flesta fall, utom då gården hade tvenne åboar, bestod man sig ej av en sådan lyxartikel som många och stora rum.
Ladugårdshusen lågo nära manbyggnaden och voro ej sällan sammanbyggda med denna. De voro merendels illa uppförda och i högsta grad obekväma. Byggnadsmaterialet utgjordes av trä med taktäckning av halm eller vass. Stenhus uppfördes sällan, ehuru för ändamålet lämpligt material fanns i överflöd. Ladugårdshus av ordentligt timmer förekom även sällan, emedan bristen på skog innan kronoparken Billingen skänkts till bönderna var oerhörd. Det byggnadssätt – s k ”skiftning” – man använde sig av, var även ägnat att inbespara virke och man sparade också, så att husen varesig blevo varma, rymliga eller ljusa. Logarne voro i allmänhet så trånga och låga, att det var ett rent underverk, att man ej slog varandra i huvudet med slagan när man tröskade. 
Fähusen voro ej bättre. En medelmåttigt lång människa kunde omöjligt gå rak därinne och var oxen någorlunda stor, fick hans rygg oupphörligt göra närmare bekantskap med takbjälkarne. Ljus och utrymme voro bannlysta lyxartiklar i dessa ”nästen”, där kreaturen såväl som hästarne fingo stå i mörk arrest vintern över, med undantag av de tider då de släpptes ut till vattning, vilket sällan skedde mer än en gång på dygnet.
Sådant skulle vi kunna säga, var utseendet av en gammal bondgård, ehuru vi helt naturligt ej kunnat undgå att utelämna en och annan detalj såväl inom som utom hus.

På gårdsplanen stod vanligen ett vårdträd av ask eller lönn och i trädgården växte, förutom ett par sur- eller beskaplar, endast några halvt förtvinade och mossbelupna körsbärsträd och ”spelingar” (krikonträd) samt några halvvilda vinbärs- och stickelbärsburkar. Invid trädgården eller en husvägg, som låg i ”solvägg”, hade husfadern sitt tobaksland, varav han skördade såväl till husbehov som avsalu och dels till beskning av det hembrygda drickat och ölet. Utanför södra gavelfönstret fanns en liten mullbänk eller blomgrupp. (Se Västergötland).

 

Boråsresorna

Ett verkligt onus för jordbrukaren den tiden var den långa transporten med spannmål. Man kunde nämligen ej med fördel avyttra densamma i ortens städer, utan måste färdas den långa vägen till Borås, dit man hade omkring 8 mil, för att få någorlunda betalt för sin vara. Till en dylik resa åtgingo fyra dagar, då matsäck till förmannen och foder till hästarne måste medföras. Vanligen slogo sig flera grannar ihop och ”lade följe” för att i händelse av behov kunna skydda varandra (säkerheten på vägar och stigar var nämligen ej den bästa, i synnerhet neråt Elfsborgs län). Följden blev att de medförda brännvinsfjärdingarne blevo hårt anlitade, varförutom längs hela vägen otaliga krogar voro placerade, varest man tog duktigt till livs och levde gladeliga. Sedan körde man ”i kapp” varvid de arma hästkrakarne fingo sitta emellan och säckar samt hästtäcken blevo kvarliggande på landsvägen eller i dikena bredvid, ty att köra omkull varandra var själva glanspunkten i detta slags sport. Kortspel och slagsmål hörde även till ordningen för dagen. Naturligtvis skedde kappkörningen på hemvägen, ty på bortvägen måste man gå till fots bredvid lasset hela tiden. Efter fyra dagars bortvaro förde slutligen hästarne åkdonet till hemmet, ty bonden själv var oftast nog redlös, icke sällan med matknytet bundet om huvudet, sedan hatten gått samma väg som säckarne. Var därtill även plånboken borta eller, vilket ej så sällan inträffade, dess innehåll förskingrats, så vankades ett nytt uppträde i hemmet, som det står i den bekanta Kalmarevisan :
När som bonden kommer hem, kommer bondgumman ut,
”Var har du gjort av pengarne som du fått?”
”Jo, dem har jag supit upp!!”

De som reste till Borås med spannmål fick man akta sig för tjuvar och skälmare och lade därför följe en 7-8 st. Det var för det mästa knallara man hade ont av; de brukade köpa upp spannmål och ville själva ha förtjänsterna av transporten. Knallarna ställde ofta till slagsmål i Borås och var det så att de inte voro manstarka nog, så fingo de stryk. // Gustaf i Bältaregården

Boråsvagnen

När man med spannmålen i ”håvehäcken” eller ”mebôtten” och ”smôrjebulken” baktill på ”mällastånga” förr ”la fulje” och for den långa och besvärliga vägen till Borås, måste man allt emellanåt hålla stilla och smörja axlarne på träaxlavagnen, som annars gnisslade och pep förskräckligt.
– Var det dåligt smörjat i uppförsbacken tyckte man vagnen sade:” Hjälpa varara, hjälpa varara!” medan han i nerförsbacken sade:”Sköta vann säk, sköta vann säk!” // Janne 29/8 1926

 

Jordens brukning

Jorden brukades med årder, i bygden allmänt benämnd ”krok”, och träpinnaharv. Plog och järnharv voro den tiden så gott som okända brukningsredskap, åtminstone kommo de i anseende till jordens stenbundenhet sällan till användning. Det var först ett 30-tal år efter enskiftet, eller omkring 80-talet, då man beflitade sig om att få åkrarna stenröjda, som dessa redskap kommo till allmännare användning.
”Höstläggningen” av jorden bestod i att man ”krokade” denna i åkrarnas sluttning eller längdriktning. Den sålunda bearbetade jorden ”tvärades” sedan på våren, varpå den harvades. Härefter följde, då så behövdes och tiden medgav, ännu en bearbetning med kroken, som kallades ”snedding”. Efter denna harvades åkern och besåddes. Nedmyllningen av utsädet skedde ävenledes med krok, med påföljande harvning. Till slut jämnades och tillplattades jorden med s k ”bult” eller vält. Härifrån utgjorde emellertid ärterna ett undantag. Dessa nämligen varken harvades eller bultades efter myllningen emedan man ansåg att ärtorna behövde fårans rygg att vila på för att ej ruttna i händelse av mycken väta. I de fall där skogsbristen ej var alltför kännbar för att tillåta ärternas ”sprötande” eller risande jämnades jorden på förenämnda sätt.
Hade man under vårbruket tid att bruka trädesjorden, gjorde man detta, annars dröjdes därmed tills efter det egentliga vårarbetets förrättande, vilket ansågs böra vara avslutat före maj månads utgång.

Under början av juni månad utkördes gödseln på trädesjorden samt nedmyllades, och i rötmånaden måste trädet åter igen köras, emedan man trodde att masken eljest kom att skada rågen om hösten. Efter denna jordbearbetning fick fåran ligga öppen tills man var färdig att så. Lämpligaste tiden för rågsådden ansågs vara andra veckan i september. Då harvades trädet, besåddes och myllades med krok och jämnades med harv. Dock funnos även de som myllade rågen med krok, men detta ansågs av de flesta för onödigt, emedan rågen någon gång skulle sagt :”Bre bara bra på mä, unner mä lä brer’ak sjölver.”
Någon vältning av jorden förekom ej häller.

Efter sädens inbärgande göddes och kördes den del av trädet som sparats till kornjord för följande år. Härefter uppkördes den åker, man haft besådd med råg, den del av vårsädesjorden, som man ”ättlade” ha till ärtlycka året därpå, och slutligen den övriga vårsädesjorden, varvid man dock iakttog den regeln, att först uppköra sidlänta och gräs/kvickrote/ bevuxna ställen, vilket man i händelse av inträffad tidig vinter eller våt och sen vår av erfarenhet visades vara fördelaktigt.

Vårsådden

Rörande den ordning, i vilken vårbruket utfördes, och varvid man rättade sig efter den så kallade veckodagsräkningen, må följande nämnas :
Ärterna, varmed man i allmänhet började sådden, såddes om jorden därtill var tjänlig redan i slutet av april, annars först i maj. Man iakttog härvid den gamla regeln, att om de ej kunde sås i 11 veckan, vilken började den 20 april, så väntade man med sådden tills i den 9de veckan, ty att så något i 10de veckan ansågs av de flesta vara absolut förkastligt, emedan man trodde att det då ej blev något annat än ogräs.
Havren såddes i början av maj, med början i 9de och upp till 7de veckan. Omedelbart efter havren, såddes blandkornet och sist det strida kornet. Enligt de gamlas regel ansågs bästa tiden för kornets såning vara den, då Häggen var vit, d v s blommade. Mången avbidade dock ej denna signal, utan sådde sin säd så snart jorden blev tjänlig, utgående från att tidig sådd, gav kärna och sen sådd, halm.

RågenOchHavren

Dä va en gång för möö longesina, rujen å havern sölle kappas um vem sum fôrst kunne kåmma in i la’a å dum. Å dä så då ännu ut sum um havern sulle jära, kåmma fôre rujen, så fort sum han väckste. Men dä gjorle’n ente i alla fall. Fôr enar havren hade huent fram te skefta, hinde rujen fatt’en å gjorle en onge på’n. Å dä ä därutå dä sina kåmmer sä, att havern har två korn, ett litet breve dä stora, nôr rujen bara har ett insammelt.

Säden togs av med lie, försedd med ”mäjjebånn” eller ”mäjjehånn”. – Skära nyttjades endast fall av mycket svår liggsäd. Säden ”togs upp” och bands i ”neker”.

Skörden

Säden avtogs med lie, försedd med s k mejehand eller mejebåge. Handskära brukades endast i fall av svår liggsäd. Man band säden i neker och satte dem i travar (=skylar) med endera 16 eller 20 par i varje. Den sistnämnda sortens travar voro mindre allmänna och kallades till skillnad mot de förstnämnda för långtravar. Sedan säden stått 8 dagar i trave kallades den ”höjjen” eller kraftstånden. Den ansågs då duga att inbärgas när som hälst. Även om vid inkörningen regn skulle komma på säden, höll man detta för bättre, än att inberga densamma för tidigt, om till utseendet aldrig så torr. Med kornet var mången ännu försiktigare. Efter avtagandet sattes detta först i ”stukor” (som skylarne även benämndes) tills det blivit något så när halm och korntorrt, varpå det ”rökades”, d v s lades i stackar, vilka fingo stå i 8-14 dagar. Härmed skyddade man kornet från att ”bränna” som det hette, eller m a o taga skada under ”stabbaligginga”, vilket ofta inträffar om kornet lägges i hög för tidigt.

En annan vad råg och vete beträffar, vid regnig väderlek, under bärgningstiden stundom använd torkningsmetod var att ställa samman 6 neker, slå ett band därom, binda samman trenne andra neker i rotändan, sätta dessa som ”hatt” över de andra och sedan slå ännu ett band omkring det hela. Detta kallades att ”gubba” t ex rågen. Men man talade även om att göra ”käringar. Dessa gjordes på alldeles samma sätt som ”gubbarne”, bara med den skillnaden att man ”glömde” sätta hatt på densamma. – ”Å tog en hatten av gubben, ble han ena käring han mä”, anmärkte min sagesman helt skämtsamt.
Sedan säden torkat lastades den på s k ”hävevagnar”, kördes hem och inplockades för hand eller med trätjuga i ladan, där dem omsorgsfullt lades i ordning i s k ”floker”.

Med topografier har jag förenat biografien. Då man ser en väl anlagd lantegendom, odlad av idoghetens och prydd av smakens kant, hedrar man i sitt tysta omdöme anläggaren, och önskar känna dess namn och dess öden. Den ökar Svea land, som odlar Svea jord. Har man med dessa patriotiska omsorger förenat andra förtjänster mot det allmänna, bör hans namn så mycket sorgfälligare förvaras åt eftervärlden. Om ock i forna dagar någon berömlig man utgått ur en låg hydda, och gjort sitt förstånd och sina dygder gällande, så kan även sådant ske hädanefter, och då man framställer exemplen uppmuntrar man till efterföljd.
Prosten Nils Salander, Åsle, i sin beskr över Åsleds församling.

 

Ottetröskning

Spannmålen avtröskades med slaga eller prägel, vilket under vintertiden skedde tidigt på morgnarne och kallades ”ottetröskning” Klockan 2 på morgonen gick man till logen och fortsatte till daggryningen, varefter den korta dagen upptogs av andra göromål. I allmänhet nyttjade man lykta vid ottetröskningen, men stundom hände även att man satte blotta talgdanken i en klyka på väggen, vilket naturligtvis var i högsta grad eldfarligt. (och ej sällan inträffade till följd därav eldsvådor. Hej.)

Redskap

Brukningssättet var den tiden högst enkel och redskapen av ytterst primär beskaffenhet. Kroken och träpinneharven voro de förnämsta. Vagnar med bräaxel nyttjades allmänt och dynggrepor samt hötjugor av trä tillverkades av bonden själv samt voro tunga och klumpiga. Lin, hampa, humle och tobak odlades.

Präglatröskning.

När de slog slagen långsamt och lätt sade prägeln:” Stora långa fläskatampa!” // P i D

Prägeln

fyra, fort: Pettra pôjka! Så sa dä allti på Korsgårds loge i den gamla goda tiden;
fyra, långsamma, mera taktfast: Stora långa fläskatampa!.

När li bärja in säa så lae di ena flaska brännvin i stäel, å nôr li senn tröskte ån’a å kåm te stäel, drack di ur brännvint. Dä kalla di te drecka stälakanna. // A P 1925
(stäel = första lagret av kärvar i ladan.//MA)

Rovodling Te rovera sa en jörssla två gånger: den fôrste gången så mööt så en skäms fôrt å den andre så pass te. // Joan

Trädesjorden skulle köras i rötmånaden, om man ej ville att masken skulle gå på rågen.

De som slagit av först (för dagen) ansågos för raskast. Då hurrade man och söp. Efteråt var sedan slottagille med dans.

Fruntimmer voro med vid slottern och strängrakade. // Gust i Bältareg

De samma som voro med och slogo, skulle även vara med och stäcka höet.

”Dagelmålshula” vid Nastorp
De hade alltid 32 slåttara och 24 rakeser. Man gick ut kl 6 och börja kl 4. Var färdigt 7-8 tiden på kvällen. Därpå kvällsmat och sen dans. // G i V 1928

Höslottern

Slottern på en gård började alltid vid 3-4-tiden på natten, och använde man sig alltid av s k ”slottshjälp”, d.v.s. de närmaste grannarna hjälpte varandra – var slottermarken stor kunde hända att hela byalaget deltog – med arbetet. Härvid iakttog man en hel del seder och bruk. Husbonden deltog aldrig själv i slotterarbetet; han gick endast omkring och bjöd slotterfolket på dricka samt vid slutet av varje ”skål” på brännvin. Varje slotterkarl åtföljdes av en ”räfserska”. Den som gick först i arbetet kallades ”föregångare” och var den styvaste i att slå.

I en del slotterlag förekom särskilda seder. Sålunda var det i Uddagården Bolum, där slotterhjälp förekom ända tills för några år sedan brukligt att man, då någon ”ny” slotterkarl inträdde i stället för en annan, denne skulle ”döpas”. Detta tillgick på så sätt att den ”nye” i en ”Kvarnamaden” – så kallades ifrågavarande vid Hornborgasjön belägna slotteräng – genomflytande bäck doppades i en ”hulj”, som därför gement kallades ”dôppehulja”, och skedde detta vanligen under frukostrasten, då man tog sig en stunds vila.

Efter slotterdagens slut – arbetet skulle alltid vara avslutat kl 4 på em – gick brännvinskannan från mun till mun i den ordning varje karl gått i arbetet. Varje karl skulle ha sig ett par duktiga supar och då han tagit dessa hurrade kamraterna för honom. Det skulle vara kraftiga hurrarop, ty efter dessa räknade man antalet slotterpar i andra slotterlag i nejden.
Härefter samlades man i gården, där ett formligt kalas med ty åtföljande dryckesjom, det s.k. slotterölet, väntade arbetsfolket.

På kvällen anordnade man ”lekstuga”, glädjen stod högt i skyn och dansen tråddes ofta tills det var tid att begiva sig till nästa gård för att börja en ny arbetsdag.

”Vid första nek i ren ta’s spinnerocken in”.
Då började kvällsarbetena eller – som det uttrycktes – ”kvällssederna.

Medan hästarna betade på middagen, fick man sitta och tälja rifvepinnar. Det var när trädena brukades. // G P

Skörden När man gick från ängen efter att ha slagit skulle man alltid vispa lien;
ty: ”Dä sa ingen ovispad lie gå ur äng (och ingen oknispad käring ur säng). // Jonsson 1927

Ordspråk. ”Havvern vacknar ente fôren hövangen bullrar // Aron

Om det ej blev uddanek på en avmejad åker, blev det inget på densamma året därpå, trodde man. Ty kaka söker maka. Tre ”burlyctinga” kan ta dö på en kár.

 

Stenröjning

Någon stenröjning av åkerlyckorna förekom i egentlig mening ej. Man nöjde sig i allmänhet med att plocka de lättare lösa stenarna i ett röse kring de större jordfasta, varav uppkom ett flertal större eller mindre s k odlingsrösen. Det var först efter enskiftets genomförande, som stenröjning i någon större skola började företagas. Man började då nästan att ”kappas” om, vem som kunde få sina åkrar mäst jämna och stenfria. Det var som en ny ande bemäktigat sig bönderna, när man väl hunnit vänja sig vid de nya förhållanden, skiftet medfört, och man ägnade sig med liv och lust åt uppodling och renröjning av sina gårdar. Före skiftet hade man ansett stenbrytning hart när som ett slavgöra, ett nedsättande arbete. Man brukade härom med en nästan föraktlig kox på huvudet säga : ” Den sum ente har nå’tt å jära, han s’a plocka sten”. – Stenar, i synnerhet jordfasta sådana, ansågs nästan som ”heliga”, och spelade i fordomdags folktro en ganska betydande roll. Under jordfasta stenar ”nedsatte man tandvärk och andra sjukdomar, såsom t ex skirven, genom att tvätta sig i å på dem befintliga naturliga ”gåror” och gropar samlat åskvatten gjorde man sig av med vårtor och utslag och genom att lyfta på en sådan sten kunde man få reda på bortkommet gods. Ex : Om att får under betesgången kommit bort, behövde man endast lyfta på en jordfast sten. Fick man då se en ”mark” (mask) under denna, levde djuret och man sökte därefter, varom inte, ansåg man djuret förlorat.
(rivet av vargen) och följaktligen sökte man icke därefter. Bortförde man en sådan sten medförde detta olycka eller sjukdom. Det ansågs ej häller för bra att bortföra uppresta stenar, såsom t ex älvkvarnar och stenar satta i rundel, en tro, som säkert bidragit till bevarandet av månget fornminne i bygden. Vad bortförandet eller förstörandet av sådana ting kunde ha till följd, har en ännu levande 70-årig lantbr delgivit förf. Denne hade nämligen för många år sedan uppbrutit några stenhällar ur ett stenröse och därvid påträffat människoben. Utan att fästa sig närmare därvid hade han även slagit sönder och kört bort dessa. Kort därpå hade han fått en svår gikt, varmed han dragits i flera år och vilken till slut gjort honom till krympling. Något år efter sin sjukdom hade berörde lantbr av en systerbroder fått det rådet att förskaffa de uppbrutna stenhällarna till sin rätta plats, men detta var då försent. Den som gav detta råd hade själv för en liknande förseelse straffats med samma sjukdom, men han hade lagat allt på sin plats igen och hade sedan ej lidit av krämporna ifråga. Det ställe, varest stenhällaren uppbrutits, har för förf utpekats och befunnits vara en gånggrift. I jorden funna smärre stenar, såsom brynstenar, vilka gemenligen kallas ”henstenar”, och stenar av flinta, ansågos medföra lycka. Bar man, så säges det, en sådan sten på sig ute i skog och mark, var man skyddad mot allt slags otyg. Härvid utgjorde emellertid stålet det säkraste skyddet.
Men tiderna och folkets tro och föreställning ha under de senast förflutna 50 åren genomgått genomgripande förändringar. Man har röjt och brutit mark, odlat och plöjt, ej endast på naturens åkrar utan även på andens. I och med de gamla byalagens sprängning och en stigande folkupplysning röjdes väg för nya tankar och strävanden mot fullkomlighet. Där fordom lågo stenbundna, med stenrösen översållade åkrar, vilka dock även de vittnade om idoghet och flit, ser man nu mellan kullarna jämna och rena fält, bevuxna med vackert levande säd och härligt doftande klöver. Och där förr våra far- och morföräldrar under möda och svett kämpade mot en hård och karg natur, varest faror av hundraden slag lågo, eller kanche rättare av dem i sin okunnighet och vidskepelse troddes ligga dolda under stock och sten, i jorden och i luften, där växer nu ett annat släkte, starkt och fritt från fördomar, skördande vad förfäderna under flydda tider sått och vars frukter nu spira, men därför icke utan samma ansvar som de inför kommande generationer och under samma dom som de hänsovna.

 

Svedjebruket

Användes allmänt tills inpå 1870- och 1880-talen och förekom i vissa fall ännu på 1890-talet. Härvid tillgick så, att man på våren upphackade grässvålen på vallar samt hag- och mossmarker med s k ”flåhack” eller torvjärn, uppreste torvstyckena mot varandra till torkning varpå man kastade dem i högar och brände dem. Sedan spred man isär askan, sådde korn eller havre däri och myllade ned sädet med krok. Man brukade även på detta s k ”odle” så rovor, och ansågs detta i anseende till den på grund av torvens torkning och bränning inträffade rena sådden bliva avgiftigast. Andra året sådde man blandkorn, vilket oftast blev mycket vackert och gav stor avkastning. En sådan ny åker träddes vart tredje år och behövde på flera år ingen gödsel. Detta svedjebruk och nyodlande var särdeles livligt de på enskiftet närmast följande åren.

 

Artesådd

Artera sulle sås så tönnt, så sö å lôm kunne legga imälla var arta. Senn fram på vårn risa di dum: di la ris å grena på akern. Å nô li va mojna hacka di å dum mä en gammel slöjer lie, å senn la di upp dum på ena arteria, sum di jole uttå slaner å skistöra.

När man hade sått säden skulle (brukade) man kasta upp några korn i luften och säga:
”Gu vällsingne dä sum jag sått, må dä växa högre än jag kastar upp”. //Jonsson 1927
Sander i Törnagården Bolum känner seden bätter enligt sagesman uppgift.

Rågen sade:”Bre bra unner mä, på mä, brer-a själver”.// Far 1927

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] [ Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] [ Innehåll ]