Djuren

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] [ Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad]

Vargatider

Redan 1832 hade KM:t fastställt en av länets innevånare ingången öfverenskommelse om skottlön för rovdjurens dödande . Vid allmänt möte i Skara mars 1842 bildades en förening för utdödandet av rovdjur, som Kungl. Maj:t fastställde aug samma år.

Skottlönen för vargen utbetalades enligt nedan.

1843 21 vargar 11 ungar
1844 25 47
1845 38 25
1846 33 34
1848 19 1
1849 20 15
1852 18 10
1853 15 0
1856 2 8
1859 3 7
1861 1 3
1862 4 2
1863 1 0
1864 1 0

18430524 skottlön för varg utgör 18 Rdr

Skottlönen var 18 Rdr unge 9 rdr. Den höjdes 1860 till 27 resp. 13:50.

Den siste vargen sköts på Häggums mosse 1857 och jag var själv med om att släpa fram den till vägen Den sköt Backgårdaren med silverkula. När man tog sådan ammunition trivdes de inte. Av pengarna för skinnet samt ett sammanskott köptes en ljuskrona till kyrkan i glädje över att odjuret var borta.

Tore Andersson Broddetorp f 1862 berättar: Vargen lästes bort 1850 och skulle hålla sig borta i 99 år.

Vargavisa
Kallar di mig gullegrå
för dej tar jag intet hår
Kalar du mig Tassa Varg
blir på dig jag ständigt arg.

Den som läste bort vargen skulle ha betalt av var bonde som hade skifte på berget. annars tog varjen 5 får i arvode. Tassakäringa bodde på berget och det ryktades att hon hade vargen till skydd och husdjur. Därför såg bönderna till att hon inte hade mer utrymme än ett bås en kätte och ett hönssteck . Den siste vargen slogs ihjäl 1851 av en som kallades Varga Lars, som hade skridskor på sig så han åkte ifatt vargen och slog honom över ryggen Kroppen slängdes i skogen och skinnet gick till Bosgården där Lars tjänte.

I varje drängkammare fanns förr en vargaskalle, som var ett betyg för att drängen var en god skogskarl. Hade de skallen i sängen när pigan låg där blev hon ej med barn.

1869 en stor varg förföljde natten till den 14/1 1869 en hund ända fram till manbyggningen i St Weka i hopp om att få sig ett gott mål. Stä'llets gårdvar gav skall, och gårdsfolket drev med stakar och stenar besten på flykten.

Under den kungliga jakten 18660908 å Billingen sköts 47 orrar 3 harar 1 uggla 1 katt.

Från Forna Vargatider

Genom pressen går meddelanden om vargarnas påhälsningar bland lappländska renhjordar. Detta kommer en att osökt tänka på den tid, då vi även här i Västergötland hade att dragas med dylika bestar. Nedskrivaren av dessa rader har av en gammal sagesman hört berättas, hurusom till exempel under mycket stränga vintrar stora flockar av vargar strövade omkring på Hornborgasjöns is och tjöto i kapp med varandra, – en betecknande motsats till de den innevarande blida vinterns svanesång därstädes. Dessa lömska djur smögo omkring i dessa trakter och gjorde vägar och stigar osäkra, och folkmunnen vet uttala huru de särskilt ville åt unga havande kvinnor. Kreaturs- och fårjordarna fick man ej som nu för tiden släppa lösa på Billingen, utan man fick hålla sig med särskild vaktare eller vallpojkar, ifall ulvarna till äventyrs skulle komma. En gång rusade en flock betesfår ner från Billinge berget och satte av i full fart ner mot Bjellum. Händelsen iakttogs av ovan relaterad person på den tiden en liten flicka, som undrade vad det kunde betyda. Fårskocken hade snart försvunnit neråt, men rätt som det var kom en lammunge, som väl på något sätt blivit skadad i benet, hoppande, hack i häl förföljd av en varg. Den stackars lammungen bräkte ängsligt. Så fort flickan fick syn på vargen gav hon till ett rejält skrik med resultat att vargen tvärt stannade och liksom förvånad såg på den lilla flickan, därvid han övergav förföljandet av sitt annars säkra byte, och helt snopen lomade bort. 

En klok finngubbe gjorde emellertid enligt sägnen slut på hela vargaffären. Folk hade öga till den lille vandraren att han skulle förstå sig på konster, och så frågade honom en dag en större kreatursägare, om han inte visste någon bot för den olidliga vargplågan. – Jo bevars väl – Och vad ville han ha för besväret att visa vargpacket på dörren. Ett hundra femtio daler. Affären gjordes upp, och sen dess försvunno vargarna från södersvenska landamären och har aldrig där visat sig.

Vargarna.
Vargatider.

En ”förskräcklig landsplåga” var det stora antalet vargar, som i synnerhet vintertiden strövade omkring, skriver en skildrare av 1830-1840-talets bygd samt lämnar en del upplysningar, om hur livet på landet då gestaltade sig vis á vis dessa rovdjur.
- Vargarna voro så närgångna, berättar denne skribent, att de, ofta mitt på ljusa dagen i
flockar på upp till 30 á 40 st. vågade sig ända in i byarna, där de revo hål på svin- och fähustaken samt grasserade värre bland de där varande djuren och t.o.m. ej ens lämnade bondhunden vid stugdörren i fred.
De togo svinen, grep dem över nacken, slängde upp dem på ryggen och gav sig iväg, mången gång mitt för ägarens näsa, men alltid under högljudda nödrop från de matnyttigas sida.
Stundom revo de svinen å stället samt slafsade i sig blodet och inälvorna.
Då nötkreaturen på vintern vattnades i byns s.k. vattne, inträffade, att 7 á 8 vargar sutto på något avstånd och iakttog förehavandet, väl väntande, att något av djuren skulle avlägsna sig från de andra och bliva dem ett mera lättfångat byte.
När vargarna uppträdde sålunda ordnades emellertid till skallgång och man gick
”man ur huse” för att med spjut, yxor, hötjugor och andra tillhyggen driva bort eller oskadliggöra dem eller också sökte man att medelst hojtningar och oljud skrämma dem på flykten.
Något efter mitten av århundradet, då skjutvapen, som förut saknats, kom till allmännare användning försvunno dock vargarna så småningom och ha sedan dess icke åter uppträtt.
//F.V.B. 1894.

Skallgång.

När vargarna blev för ”närsökna”, eller flockade sig anställdes skallgång på dem.
Utom vallpojken utsändes med kreaturen folk som skulle hjälpa honom att hålla vakt kring djuren och i svårare fall sändes bud till skallfogden, d.v.s. ledaren för skallaget, som utsände budkavle (skriven order) om skalls anställande.
Bolums och Broddetorps socknar hade skallgång gemensam med Stenstorpssocknar och Häggum. Hornborga och Sätuna hade sitt tillsammans med Gudhem och andra socknar.
Vid skallgång eller vargjakt fick man gå man ur huse, även kvinnor voro ofta med.
Det var bestämt hur många som skulle gå från varje gård och vad redskap de skulle ha med sig. Somliga skulle ha spjut och klubbor, andra varggarn (nät). De senare köptes på gemensam bekostnad, men omhänderhades av vissa därtill utsedda. Trummor och skallhorn hörde även till utrustningen. De i benen flinkaste blevo drevkarlar. Fruntimmer och gamla gubbar ställdes på pass att mota och skrämma vargarna så att de gingo mot spetsgården, där näten voro uppsatta och där de starkaste och modigaste karlarna voro placerade.
Vargplågan.

Intill omkring mitten av 1800- talet utgjorde vargarna en plåga – men blevo så småningom allt sällsyntare – men jag har en gång sett en varg, berättar en 80-åring på 1930- talet.
Man var då tvungen, att ha vallpojkar, som sågo efter kreaturen under betesgången och höllo dem samman.
Kom ett djur något avsides från de andra, genast var vargen framme.
För folk hade de dock i regel respekt. Tillsammans fredade sig också nötkreaturen – de hade ju horn – och hästarna kunde man få se bilda ring med huvudena mot varandra och fölen inuti stå och smälla med bakfötterna mot vargflocken. Skilda åt och utan tillsyn råkade dock, i synnerhet ungdjur, ofta illa ut och blevo om än icke alltid dödade, illa rivna.
Får och ungdjur samt svin voro mäst utsatta för angrepp av vargarna.
Vintertiden gingo vargarna icke sällan ända fram till ladugårdarna och kunde då söka
– ibland lyckas – att gräva sig in i husen genom eller under stenfoten eller genom taket, där byggnaderna voro nog låga.
//Joh:a Gust. 35.Vargamor.

Finnfolket och vargarna hörde enligt sägnen samman. Vargarna voro deras skyddslingar och de hade makt över dem. Ville de någon något ont, kunde de sätta vargarna på denne eller hans boskap, trodde man.
Finnkäringarna födde (gåvo mat till ) vargarna. Vad de fick över av allt de tiggde samman, det gav de dem, ansågs det. De höllo dem som sina barn och de funnos som också påstod dem vara det.
Hur ville man förresten förklara det faktum, att man sällan såg till annat än finnkäringar.
Barn omtalas väl någon gång i de gamlas berättelser om finnfolket men finngubbar mycket sällan. Ofta uppträdde finnkäringar med ett flertal vargar i sällskap – upp till ett tjugotal och en sådan finnkvinna brukade nämnas alltid för vargamor.
I början av 1800-talet, kom till ”honbôrje nerbu” en sådan finngumma, åtföljd av en hel flock med vargar. Det var i kvällningen och man höll just på med att vattna kreaturen i den förbiflytande ån. Detta väckte helt naturligt mycket uppseende.
Gumman stannade emellertid vargflocken och gick in i dagligstugan i Bosgården och bad att få stanna där över natten.
Man förbarmade sig där över henne, ty det var vid jultiden och mycket kallt. Hon ville dock ej lägga sig utan satt hela natten på spishällen, då och då blåsande i de stelfrusna händerna och givande sig för att hon frös : ”Hu, hu, jag fryser så!”
Vargarna – vilka hon kallade för sina ”gossar” – stannade hela natten lugnt kvar utanför och då gumman tidigt på morgonen lämnade gården, följde vargarna henne, alldeles som om de varit hundar.
Detta var sista gången en sådan vargamor sågs till i orten.
//sägen efter F.V.B. m.fl.


Drängen och vargen.

I en gård i Sätuna hade man en flygelbyggnad, vars ena ände hade inretts till drängstuga medan den andra ännu stod oinredd och varest gårdens stora hund om nätterna brukade hålla till.
En natt, när drängarna lågo i sin söta sömn, väcktes de av ett förskräckligt oväsen : buller, hundskall och andra tjut. Den ene av drängarna tog då på sig skinnpäls och träskor för att bege sig ut och se efter vad som var å färde. Utkommen i förstugan, skulle drängen titta in i det rum, där hunden brukade vara och i det samma sprang en stor varg ut mitt emellan benen på honom. Drängen blev naturligtvis mycket förskräckt men någon skada hade ju ej skett utom att hunden fått några skråmor och att några i rummet stående saker välts över ända och hade ej drängens relaterande av händelsen morgonen därpå åstadkommit munterhet bland grannarna, skulle händelsen säkerligen ej bevarats i minnet. Däri förekom emellertid följande trohjärtade passus :
”---------Å dä va en skam te tasse, han hôll’t på å ta mäk mä!”
//F.V.B.

Kvinnorna och vargarna.

Ett par bondkvinnor voro en dag ute på Hornborgasjöns is och sköljde. Under det de voro sysselsatta därmed kom en flock vargar. Dessa höll sig till en början på något avstånd, skrämda av kvinnornas plaskande och packande, men blevo så småningom allt ”närsöknare”. När kvinnorna förstodo, att det kunde bli svårt, att hålla vargarna från livet, tömde de raskt lakkaret, som de stjälpte över sig och sålunda erhöllo en någorlunda säker tillflykt.
Genom bankningar i karet med packeträna och den medhavda yxan, som använts till att hugga hål på isen med, kunde de en stund hålla vargarna från sig.
Snart blevo dessa dock så djärva, att de trots oväsendet vågade sig fram, och började krafsa i isen vid karets kant för att komma åt kvinnorna. De hade redan rivit i isen så att kvinnorna sågo djurens tassar under karkanten. En av kvinnorna fann då på att med yxan hugga av tassarna på djuren och döm om de instängdas glädje när de oskadade vargarna anföllo sina blödande kamrater och rev dem i stycken samt sprungo sin väg.
De påhittiga kvinnorna kunde sedan i ro samla ihop resterna av sin tvätt och bege sig hem.
//sägen från Bjellum. St – Kr. 1929. (Stadigs-Krestin /MA.)


Räddande brödkaka.

Ena kvenna ifrå Fåfänga hade vôrt i bun – Bjellum – å när ho jeck därifrå va dä sent män dä va månajust.
Präsis sum ho hade gått ôver stätta te Långalöcka, kåm dä en varj ätter-na, en stor tasse, å ho vesste ente hur ho sulle kunna klara säk, um han satte ôt’a, män så kåm ho å tänka på sin tolev, ena brökaka, sum ho hade fått.
”Blir lä inga anner rå, så får a-le je’n dänn”, tänkte ho. När varjen se’n ble närsöknare å kåm nära’na, så brut ho å en bete å brökaka å kasta te’n. Senar sprang ho unnar ett stöcke tesse varjen va ätter’na ijenn, å så hôllde ho på.
Dä va ente långt enar ho kåm te ett ställe nära sett, män ena kaka ä ente stor å fôrslo så lite te dä’n däre lufsern ho hade i sällskap, sum fôr var gång stanna å åt upp dä han feck, å rätt va dä va, hade ho inget mer å je. Män då te dä sista to ho strumpebånnt å slängde te varjen å leka mä. Män då va ho så närma gålstuva, så ho sprang fram te dôra å bösta, å då fôrsvann varjafulingen. //G. i V. för H.J. 1926.

Vargagård på Billingen.

På Billingsberget inne vid den s.k. Ohlsjön, där segerstadshemmanet Seltorp tilldelats sin skogsskift fanns intill kort efter mitten av 1800-talet en s.k. varggård.
När efter budkavels utsändande invånarna i de angränsande socknar anställde skallgång på varg, drevs djuren mot denna plats och infångades eller nedgjordes.
//F. å V. 1945.

Hornborga sista varjajakt.
Om huru den sista vargen i Hornborga dödades berättade Kristian i Skräddareg.
Han var med då, sade han.
Det var något av de första åren på 50-talet, och vargen hade kommit över isen från andra sidan Hornborgasjön. Han höll till nere på Maden.
Där hade man fått se honom och ställde till drevjakt.
Alla byamännen samt deras pojkar och drängar samlades då samt gingo från olika riktningar ut mot det ställe, där man visste att vargen fanns, tills de hade honom inringad mot en krok av ån, som då var öppen. Där stack några av männen ihjäl honom med spjut, som de voro utrustade med. Det hjälpte inte vad han gläfste och bet.
Sedan flådde de vargen och kastade kroppen i ån. Där blev sedan den följande sommaren en förskräcklig mängd kräftor.
Detta skulle hänt när Kristian var 20 år gammal och han var född 1834.
//O. i D. 1934.


VArg i St Weka som jagades bort

Mjältbranden 1899

Från mjältbranden 1899.

Kommunalstämmobeslut i Broddetorp d. 23/7 1899.

Kommunalstämman hade blivit utlyst, i och för fattande av beslut beträffande nedgrävning av de i mjältbrand döda djur, och fattades enhälligt av stämman det beslut, att där ytterligare dödsfall inträffar, skall nedgrävning ske på i lag stadgat sätt, under tillsyn av någon av kommunalnämndsledamöterna, ombestyras av djurägaren, med det biträde som han äger kalla, och betalas utur kommunalkassan sex kronor till ägaren för varje nedgrävt djur. Stämman fattade även det beslut, att samma ersättning sex kronor skall betalas för varje av de redan i farsoten döda djuren till dess ägare.
Den som bliver kallad att biträda vid nedgrävning av döda djur, är skyldig enligt gällande förordningar att lyda, samt i händelse av nekande, underkasta sig det ansvarlag i dylikt fall stadgar.
//Aug. Johansson. ordf.


En samtida berättar.
När mjältbranden 1899 gick eldade varnhemsborna upp en stuga, som låg å berget ovanför Ullehov och kallades för Nillas.
Här bodde en kvinna vid namn Lina, änka efter en f.d. soldat And. Blomster, vilken mistat och tagit till vara sin ägandes kos födda kalv, som troligen dött i mjältbrand. Härav hade gumman smittats och själv avlidit.
Ingen i orten visste emellertid om något förrän en dag en bonde kommit upp på berget för att se till sina där på bete gående kreatur, då han fick se gummans ko liggande död utanför stugan och, anande att allt ej stod rätt till därinne, tog sig in, fann gumman död i sängen och alarmerade folk.
Det blev nu ett fasligt rabalder kring stugan och den företagna utredningen bestyrkte det här inträffade i så måtto, att det i stugan tillfinnandes kalvköttet befanns vara efter ett i mjältbrand dött djur.
Den döda gumman hade under sin levnad varit litet bakom och benämndes gemenligen för ”Jäppa på Berget”. ”Nilla” skulle varit en föregående ägare till stugan.
//Magn. 1945.


Säkert beslut.

I Varnhems kommunalstämmoprotokoll lämnas den 22/7 1899 följande notis :
”Under den verkställda skallgången hade manskapet blivit uppmärksammat på avlidna Karolina Blomsters numera av smeden Axel Timberg köpta stuga, som befanns vara förpestad med orenlighet att det ej var möjligt göra undersökning, vilket anmäldes för ordf. Med anledning härav beslutade kommunalnämnden efter tillsägelse av ägaren, som icke ansåg sig kunna rengöra stugan, att genast låta uppbränna densamma för att icke åstadkomma någon smitta och åtog sig ägaren att med Aug. Pettersson i Sven-Mikaelsgården såsom uppsyningsman genast verkställa detta arbete.
//Joh:s Mattsson i Ulfsg. V.
ordf.


Forts. Från mjältbranden.

Även folk dogo.

Under episotien inträffade även en hel del sjukdomsfall bland folk, var dock dessbättre endast ett fåtal medförde döden. Antalet mjältbrandsdöda människor torde i bygden kring Sydbillingen icke ha överskridit 10-talet, varav inget inom Broddetorps pastorat. Soldat Anders Flod i Segerstad, ”Jäppa på Berget” i Varnhem och veterinär Lundqvister på Axvall voro de närmaste.
Av dessa väckte det sistnämnda dödsfallet naturligtvis största uppmärksamheten, då en utbildad och för sjukdomens bekämpande engagerad veterinär naturligtvis kände dess farlighet och, om sådant fanns, medel till dess botande.
En omkr. 90 år gammal sagesman omnämnde vid tal om mjältbrandsåret, att han dagen före L:s död varit hos denne med blodprov från en död ko och fruktade, att han möjligen på så sätt varit den indirekta orsaken därtill.


Boten mot soten.

Enligt vad den ovan omnämnde sagesmannen vidare berättade, använde man sig dock under farsoten av ett medel mot densamma, bestående av s.k. kamfertsbrännvin (brännvin med kamfert), vilket dock endast verkade ifall sjukdomen ej var för långt gången, och han hade därmed själv botat djur.
Personer, som mycket sysslade med sjuka och döda djur eller eljest voro utsatta för smittorisk, använde sig därav flera gånger dagligen – och klarade sig.
//Magn. 1945.


Mjältbranden.

Det var tvång på, att när sjuka djur dogo man skulle anmäla detta till kommunalnämnden genom vars försorg hjälp med grävning o.s.v. samt veterinärbesök kostnadsfritt erhölls. Brännvin och mat tarvades dock.
Vid alla korsvägar voro soldater utposterade för desinfektion av vägfarande.
//Magn. 1945.

Mjältbranden.

Man grävde ned de döda djuren, eldade i graven, desinficerade med karbol eller lysol där den varit.
Vid nedgrävandet av djuren voro dock många vårdslösa och det hände, att rävar och hundar krafsade upp djuren och förde omkring delar av dem.
//Magn. 1945.Stenholms mataköp.

Stenholm hade flått några av sina döda djur och blivit smittad av mjältbrand.
Han forslades för den skull till lasarettet för att få bot. Här visste man emellertid ej något annat botemedel mot mjältbrandssjukan än att svälta bort den.
Stenholm blev efter att ha lidit alla hungerns kval frisk och utskriven. Då han kom ut i ”vå’n sta’” föll det honom emellertid in att söka skaffa sig lite mat och gick därför in i en brödbutik. Tog där än i det ena, än i det andra brödet och frågade :
”Va kôstar länn goa kaka – dänn fina lempa?” o.s.v. Sade sedan : ”Se dä ä så, att jak-ar lejat på lasarättet fôr mjältbrann å där hôllde di rakt på å svälta livet ur mäk, å nu sulle jak bra järna vella ha lite å äta!”
”Ut mä däk, gubbe! Ta mä däk dä bröt du har tatt i ! Har du mjältbrann får du ente vära här! Gå å visa däk ente mer! Ut, ut, ut, din fähunn!”
Stenholm fann det dock inte gott att äta brödet utan tilltugg utan beslutade sig för att också skaffa sig litet ”sugel”, samlade av erfarenheten vis mod till sig och gick in i en för sådana varor avsedd butik, förfarande på samma sätt som i brödbutiken och med samma goda resultat.
När Stenholm emot kvällen kom hem var han mätt och belåten och hade med sig mat för flera dagar framåt.
//O. i D. 45.

Klas Abrahamsson berättar om mjältbrandsåret
”Mjältbrandsåret”.
”Mjältbrandsåret” kallas än idag av de gamla västgötabönderna 1899. Sommaren var ovanligt varm – snarare het – och torr, vilket väl var ett idealiskt väder för mjältbrandsbacillen och dess spridning. Jag var visserligen bara en parvel på knappt 5 år då, men det oaktat minns jag en del från ”mjältbrandsåret”. En period var det så hett att det var nästan omöjligt att andas in luften ens i skuggan inomhus, så under den hetaste tiden på dagen hände det att mor tog mig och min då halvårsgamle bror med sig ner i källaren, där vi i svalkan lugnade till oss en smula.
Smittade husdjur slaktades och grävdes ner och då sjukdomen även angrep älgar och rådjur måste det anordnas skallgång i Billingens skogar för att så snart som möjligt få självdöda djur nergrävda. Jag minns att jag undrade, hur de på berget, som jag då hade för mig bestod av enbart sten, skulle kunna gräva några gravar åt djuren. När djuren grävdes ner beströddes de med kalk, innan graven skottades igen. Nu minns jag inte om det var många gårdar i min hemtrakt, som smittades av den hemska sjukdomen, men alla bönder gingo förstås i en ständig oro att deras djurbesättningar skulle drabbas av farsoten. Då även människor kunde angripas av mjältbrand, så var ängslan och oron allmän. Jag var förstås för liten för att hysa några sådana bekymmer; snarare tyckte jag kanske att det var spännande med en del försiktighetsåtgärder som myndigheterna lät vidtaga för att förhindra sjukdomens spridning. Så t.ex. fanns det vid varje vägskäl en postering av ett par tre knektar (det var socknens knektar, som kommenderades ut i sin hemtrakt) och jag förmodar att de hade sina bestämda skift, så att bevakningen upprätthölls dygnet om. Knektarna hade till uppgift att kontrollera alla förbipasserande och med stora viskor, som doppades i hinkar med lysol, svabba över vagnar och fordon samt fötterna på hästar och människor. Det sistnämnda utfördes alldeles extra omsorgsfullt, när det gällde s.k. skvallerkäringar eller personer som knektarna hade ett horn i sidan till. Då blöttes svabbarna mer än behövligt och desinfektionen inskränkte sig inte som i föreskrifterna till enbart skodonen utan kunde sträcka sig över hövan högt uppåt benen. Inte var det nog heller lönt att protestera mot behandlingen, ty då blev den säkerligen ännu effektivare. De gamla knektarna voro ofta ena riktiga filurer och dessutom hade allmogen en viss respekt för dem. Nu hade de ju polismans befogenhet och det glömde de nog inte att framhålla. Lysol har ju en stark och länge ihängande lukt, så det luktade lysol vart man än kom. Också färdades det inte mer än absolut nödvändigt på vägarna den sommaren.
Som regel fanns det vid vägskälen någon stuga och där höllo knektarna till, då inga vägfarande syntes till. Brännvin hade de nästan lika gott om som lysol, kaffe kokades så gott som ständigt och så dracks det ”kaffegök” kanske litet mer än nyttigt var. Ja, de vågade förstås inte berusa sig i någon högre grad, ty officerarna kommo då och då på inspektion, och det var ju inte gott att veta, när dessa döko upp. Det sjöngs ”knektavisor” och berättades historier, så knektarna hade det ganska trevligt under denna tjänsteutövning. För att komma till handelsboden eller järnvägsstationen måste vi passera åtminstone en
sådan där postering. Eftersom far kände knektarna hände det att han ibland gick in till dem för en pratstund och då jag var med fick jag förstås också följa med in. Vilka knektarna voro vid posteringen kommer jag inte ihåg, men de sjöng en visa, som fastnat i mitt minne. Antagligen hade jag visat så stort intresse för visan att de sjöngo den flera gånger, eftersom jag ännu kommer ihåg orden. Den lydde:
”Mor satt vid spisen och stekte rover,
flôt (flott) hade hon att doppa dem i.
Hem kommer far med tommer krove (= kräva),
skrôv hade han å lägga dem i.”
Visan var ju inte så snillrik och inte exempel på någon större skaldekonst, men den är ett minne från mjältbrandsåret 1899.
 


 
Kreaturssjukdomar.

Botemedel.
För att hästarna ej skulle få lamslag gav man dem en smula arsenik.
/ Augt i Bält. 1945.

Strålsvamp.
Häremot användes gammalt svinister, varmed de smörjdes. Sådant invirades i isterhinnan till en s.k. ”ula” och förvarades hängande på vinden att användas vid förekommande behov.

Kolik.
Som botemedel användes hår av man kön (som klippts från könsdelarna), tillsammans med bröd ingivet häst och svin.

Skogssjukan.
Blåsten och kärnmjölk blandades och ingavs.

Floget.
Hästar och nötkreatur ingavs nymjölk och aloe.

Okaröta.
Till botandet av ”vått brone” och ”okaröta” (sår i okstan) användes sinksalva.

Dålig mage.
”knofipulver” ansågs nyttigt att ta in för dålig mage.

Rödsot.
Ett kvarter ’ättika, två lod alun och litet svärta sammanblandades och intogs.

Floget.
Häremot användes att ge hästar in :
1. en strut av sitt egna (skit) samt brännvin.
2. eller om man kan få s.k. Rening, som blandas i brännvin.


 

 

Julslaktet
Det förr i tiden förekommande julslaktet var ett bland allmogen viktigt förehavande och utgjorde när det i slutet av oktober eller början av november gick av stapeln ett förspel till den stundande högtiden.
Hos den f d sätunasoldaten Stål i Kleva, där nästan allt skulle utföras enligt gammal hävdvunna regler, slaktades därvid alltid utom svin ett nöt och två eller flera får.
Som slaktare anlitades under de båda första åren av Karl Häggs vistelse hos sin nämnda morfader en gammal f d rättare benämnd Anders i Hagen och huru vederstyggligt denne utförde sitt värv etsade sig för alla tider fast i Karls minne.
Då slaktet skulle ske voro utom de nämnda en granne Anders Skårman med som hjälp. Grisen upplämpades på en s k håvhäck, fastbands vid denna och stacks utan någon som hälst bedövning samt lämnades att förblöda, medan männen gingo in och fingo slaktsupen.
Karl, som till följd av sjukdom skulle undvika att bli upprörd, fick sedan grisen bundits fast, avträda men när karlarna kommo ut infinna sig för att vara med vid skållningen. Han gick då också fram, hjälpte till att lägga grisen i skållhon och slå varmt vatten över denna, som dock då reste sig upp och röt.
”Har du inte fått nog, din …….” Ropade då Anders samt grep sin storakniv och gav djuret dödsstöten.
Sedan Anders gått uppmanade hustrun och Karl Stål, att ej mera anlita denne, utan i stället be Skårman, som då börjat slakta och fått ord om sig att göra det bra.
Det blev dock ingen ändring utan densamme kom nästa år igen, och bar sig då ännu sämre åt, så att då männen gått in ett förfärligt oväsen hördes från svinhuset. Karl skyndade dit att se efter, vad där var på faror – och fick se grisen gå omkring med håvan på ryggen.
Karl skyndade då in och omtalade, att grisen höll på att springa sin väg med håvan, varvid Anders hux flux måste ut igen.
Detta blev då äntligen sista gången Anders i Hagen fick slakta åt Stål, som sade till honom detta och att han sedan skulle be Skårman. Härtill invände Anders då endast :
”Ja, han har så ofta sett mej slakta, så han skall nog kunna nu!”
”Skulle jag slakta så uselt som Anders gör, så skulle jag inte alls bry mig om det !” utlät sig sedermera den ifrågavarande Skårman, som av Stål förut tillfrågad varit grannlaga nog att ej vilja uttränga den på stället äldre konkurrenten och sen insåg att denne – förtjänt – gjort ifrån sig.
Skårman blev sedan slaktare icke blott här utan åt hela socknen och var mycket omtyckt, så att bönderna köpte och gav honom en slaktmask i present – och när han slaktade kunde även Karl utan obehag vara med.
• Den nämnde slaktaren August Skårman, som var son till Ståls närmaste granne Anders
Skårman, född år 1823 och bosatt i en därvarande ryggåsstuga tillsammans med sin hustru och svägerska samt identisk med den vid slaktet närvarande hjälparen, var soldat för Anfastorp och en mycket dugande karl, som åtnjöt allmän aktning. Få dugde som att sköta sin lie på de steniga och finstråiga hårdvalls- eller naturängarna och detsamma gällde även slagan eller prägeln. Vad han företog sig gjorde han i alla avseenden väl och riktigt, såsom i fråga om slakten, varmed han ej förrän på äldre dagar sysslat men ändå uppnådde en som ovan nämnt beaktad skicklighet. Genom honom kommo bönderna till insikt om de för djuren plågsamma äldre avlivningssätten, som de, om bättre funnits att tillgå, i många fall ej underkastat dem.
Son och far Skårman arbetade mycket tillsammans vid slotter och tröskning och man såg på talangerna att äpplet fallit under trädet, fast åldern tog ut sin rätt. Skårman d ä sysslade eljest mycket medkvastmakeri och hanksvedjning och hans produkter voro alltid upptingade långt i förväg.

 
Diverse botemedel.

Hästarne.

Katter som snatta.
Om man klipper av ”murrehåra” på en katt, snattar han ej vidare men tager ej häller några råttor. / Ond. 1929.

Klippningen.
När man hade skuret svansmanen av en ko eller en häst lät man djuret lukta därpå under man sade : ”Se, se, vi har inget tatt fôr läk”. – Att man så gjorde, motiverade sagesmannen med, att man inte skulle ta’ något från djuren, emedan de då ”miste modet”. / A. P. 1927.

Kastrering.
När någon ”jällde” (kastrerade) ett hingstföl, en galtgris eller en tjurkalv, skulle den som gjorde detta, lägga kniven tvärs över såret och säga, för respektive djur:
”Så, så hästen lelle!”
”Så, så fläsket lella!”
”Så, så åcksen lelle!”
annars utföll operationen illa.

”Lella Lena Bäck” – Lena Andersdotter Bäck på Korsbacken i Bolum, var i orten ofta anlitad vid kastrering av kalvar och grisar. Hon använde sig alltid av ovanskrivna regler och hennes operationer utföllo aldrig illa. / An P. 1927. / Sten 1929.

Hårväxt.
Att få håret att växa ut på genom någon skada skalligt djur, tillgick så, att man blandade samman ettdera kopparsot eller sprängkrut och grädde samt smörjade på därav på det ställe där det behövdes. Härmed höll man på tills hårväxten återkom. / Dal 1928.

Trivsel.
En nyinköpt häst skulle vid hemkomsten ledas fram till stugudörren och givas bröd genom öglan i förstugunyckeln. Sedan troddes han komma att trivas väl på gården. / Ond 1927.

Då man köpt en häst ledde man genast vid hemkomsten med densamma in i stugan – eller om detta ej lät sig göra fram till dörren – där han undfägnades med bröd, varpå man gav honom tre slag med grimskaftet över ryggen. Därefter förde man honom till stallet, där en krubba, väl fylld med foder väntade honom. Med denna procedur, troddes hästen komma att trivas.
Grimma skulle alltid medfölja vid hästköp, då som nu. Utan sin egen grimma, kom hästen ej att trivas. / A n P 1926.

Ont mot.
Om när man var ute och åkte, hästen ”isstrade” sig och ej kunde förmås att fortsätta, trodde man, att det var ”nôket i väjen” – ”ont mot”, tog man av hästen betslet, spottade tre gånger därigenom och slog honom i änden därmed. Sedan var allt ”gängse” puts veg.

Maran.
Då en häst på morgonen stod svettig i sin spilta och såg modstulen ut, trodde man att han under natten varit ” riden av maran”, och för att förebygga att detta vidare hände satte man en gammal lie över spiltan.


Maran.
När hästarne redos av maran, skulle man hänga ”marvasar”, ett slags i gamla ”marvuxna” björkar växande större eller mindre risknyte, över ladugårds- eller stalldörren, varav maran skydde husen. Då man hämtade dessa marvasar, fick man emellertid ej gå en förut trampad väg, ej samma väg sta’ och hem och ej över något vattendrag, för då hjälpte ej medlet.
/Rehn 1926.

Om en person åkte förbi en annan och i detsamma först slog till hans häst och därpå sin egen, så troddes därmed makten ha fråntagits den förbikördes häst. / Vall 1927.

Det hade sin betydelse från vilket håll man fick se den första fölungen på året. Om man fick se honom i huvudet betydde det otur, fick man se honom i motsatt ända, tur.

Om man tog bort och brände upp de långa ögonhåren på en häst, blev han aldrig ”modstulen”, ty det var genom dem illasinnade personer kunde förgöra honom, troddes det.

Om häst frustade under bortresa, betydde detta, att man blev välkommen dit man ämnade sig.


Fåren.

Parningen.
När en sö (tacka) hade bråats (blivit betäckt) tog man av gumsen en ullatapp (litet av ullen), som stacks in i en kluven brödbit och gavs tackan att äta, därunder sägande :
”Kåm ijenn te nästa år, mä sôn å dôtter ve dett lår!” / A n P 1925.


Klippningen.
Då man klippt ett får skulle man taga litet av ullen och sticka in i munnen på fåret och säga :
”Se, se fåret lella; vi har inget tatt fôr läk!”
Detta troddes skola befordra ullens återväxt. / A. P. 1927.

Kringgången.
En stundom bland fåren uppträdande sjukdom kallades kringgången. Den yttrade sig så att djuren gingo runt och blevo yra i huvudet, föllo och dogo. Sjukdomen botades på så sätt, att man tog en syl eller spetsig kniv och stack det sjuka djuret i öronen och svansen så att det blödde, varpå man satte litet nyserot i såren. Då gick ”öra” över. / Ond 1927.

Igel.
Om fåren under hösten fingo gå på bete på sådana (sidlänta) marker där det växte s.k. ”igglagräs” fingo de igel – ett slags platta, igelliknande maskar i levern. Häremot kände man inga medel utan måste nedslakta djuren. / Far 1928.


Svinen.
Parningen.
Då en so ville ”ränna” och man ej önskade att låta henne få detta, skulle man skära henne i ”snet”. / A. P. 1927.

Då en sugga ”velle bôrt” och man ej önskade låta henne få detta, så skulle man taga av hjulen på så många åkdon man hade och bära in hjulen i stian, där son var. Hon ”jeck då ôver”.
/ A. P. 1926.

När de var hos en orne med en sugga och denna ”sto”, bruka’ de lägga nysläckt kalk i ”snet”, då blev hon ”gristidd”. / A. P. 1927.

Hävde en so av sig det hon ”fått” av ornen, skulle man samla ”slemmet” på ett brödstycke och ge henne in. Hon blev då ändå gristidd. / A. P. 1926.

Grisköp.
Man bör inte knyta för den säck vari man stoppar en köpt gris, för då blir denne ”knyten” i växten.

Gresatur.
När man köpte en gris sökte man att samla med sig lite halm från lägeln, varigenom man trodde sig få bättre tur med densamma, som då också kom att trivas hos sin nye husbonde. Detta gick emellertid icke alltid för sig, utan någon betalning emedan man trodde, att man annars kunde fråntagas sin ”gresatur”, vilken i så fall kom att övergå till grisens nye ägare.
/ A. P. 1926.

Mjölkkastning.
När en sugga fick mjölkkastning brukade man först ge henne : en fjärndel socker, en fjärndel smör, tre äggulor, sedan efter ungefär en halv timma : ett halvt stop avkok av salvierot.
/ Bill 1927.

Oret, ”Röa ort”.
var en svinsjukdom, som var mycket vanlig bland djuren. Omnämnes av C. von Linnè i hans Vg-resa. Sjukdomen yttrade sig i röda utslag å kroppen och ofta dog djuren.


Kreaturen.

Kalvning.
Då en ko skulle kalva ställdes hon in, ty detta fick på inga villkor ske ute i det fria, emedan hon då lätt kunde bli fördärvad av något trolltyg. Hon hölls sedan inne i minst tre dagar och släpptes ut därpå följande söndag, då klockorna förkunnade gudstjänstens slut.

Då en ko hade kalvat skulle man hålla tyst därmed och ej tillåta någon främmande att komma in i ladugården förrän tre dagar förflutit, för då kunde man få densamma förgjord så att man ej fick något smör efter henne.

Man gav kon bröd och malt, kummin och salt, för att hon fortare skulle bli ”ren” efter kalvningen.

När en ko mjölkade första gången sedan hon kalvat, skulle man lägga ett eldstål i mjölkhinken, annars kunde hon bliva förtrollad.

En sa ente mala i sä i kalvosten fôr se då pessar kona när en mjôlkar-na. / Far 1927.

Djurens trivsel.
Ett nyförvärvat kreatur skulle före innan det ställdes i sin bås eller spilta föras fram till stugudörren, eller om detta lät sig göra in i stugan, samt där undfägnas med bröd av moran huset. Brödet skulle givas genom förstugunyckeln. Hästen eller kon skulle sen trivas. / G. i V.

Kalvens trivsel.
Då man bar en nyfödd kalv till kätten skulle man inte tala, för kalvens trivsel.

Kons betäckning.
När en ko ”lupet”, skulle man leda henne tre gånger ”ansols” omkring en jordfast sten, så blev hon i kalv.

Förgjorda kreatur.
När korna mjölkade blod trodde man, att de voro förgjorda.

Kalvens kön.
Detta förutsades så att det om man först mötte ett fruntimmer på vägen hem från tjuren blev en kvigkalv och om man mötte en karlperson, en motsatt. / A. P.

Djurens jul.
Av det dricka som om julaftonen blev över vid julbordet, dänkte man juldagen något över vart och ett av husdjuren.
Andra tyckte synd, att förstöra drickat och slog det i stället i det vatten, djuren då fick att dricka.

För att nötkreaturen skulle bli motståndskraftiga mot sjukdomar gav man dem varje vår arsenik av ungefär halvärtas storlek till medelstort djur. / Far 1929.

Framkall av brunstighet.
För att kreaturen skulle ta sig ”ox” brukade man giva dessa en eller flera s.k. ”jorttnötter” en knölformig svampväxt som påträffas omkring stubbarne i gamla granhyggen.
Efter att ha givits dylika nötter dröjde det ej länge förrän korna eller suggorna blevo brunstiga. / Bill 1927.

Utsot.
Mot diarré gav man kon en hel röksvamp. Det hjälpte. / Jan 1927.

Foderleda.
För att en ko skulle återfå förlorad foderlust gav man henne in en junfru ättika i lika stor kvantitet dricka. / Bill 1927.

”Lasatagen”
Emot ”lasatagen” eller mångfälleförstoppning gav man såsom botemedel ”sex stöcken tôrkata gåsalortta” till var ko, vilket sades göra god verkan. / F. i F. 1927.

Man botade denna åkomma med en junfru linolja och två lod glaubersalt, vilket kokades i ett halvt stop vatten och gavs kon in. Kokningen pågick tills saltet smält. Såvida kon ej var ikalvig tillsattes efter kokningen något rå linolja. / Bill 1927.

När kon tappat dröpen.
gav man henne spindelväv och ister, lika mycket av vart till en volym motsvarande ett hönsägg. / Bill 1927.

När korna ej ville sig
Om kreaturen inte ville sig eller sågo modstulna ut, hängdes en död uggla över fähusdörren, och detta utestängde det onda, trodde man.
Små runda hankar av nöt- eller hästtagel, ”marhanka”, gjorde samma nytta. / Rek

När ena ko ente velle säk, sulle en sjära-na i rumpen å ta utte blon på ett bröstöcke å je-na tesammans mä nõra hårstrå frå vennstre bojen å jumsken, sum en sulle ta mä höjre näven unner vennstre armbujen.

Kornas sining.
Korna fingo ej sinas på vad dag som hälst, detta hade en viss betydelse på tiden för kalvningen, ansågs det ”en sa sina kona på en fredda, så kalvar ho på en medda”, sade man. Därvid borde emellertid kon stå över den så kallade ”håmmståcken” eller ”flostocken” (d.v.s. med bakbenen i rännan). Lotta Faster.

Kreaturens ”kyrkegång”
När en kalvko släpptes ut på bete skedde detta alltid på en söndag tre dagar efter kalvningen medan kyrkklockorna ringde. Framför ladugårdströskeln breddes då ett ärvt lakan, på vilket kon skulle gå.
Kon kunde även få gå över en yxa tre gånger: ut, in, ut.

Rödsjukan.
Mot skogs- eller rödsjukan begagnades följande medel :
1. Man tjärade en sill och gav kon in.
2. Eller också gavs kon en fingerborg terpentin varje timma till dess att hon började idissla.
/ Bill 1927.

I den källaren, där mjölken förvarades, borde man aldrig gå in barfota för då surnade mjölken.
/ Vall 1927.

De tordes aldrig ge bort någon mjölk, utan att först kasta i ett saltkorn eller en brödsmula i krukan, för att hindra att korna skulle bli förgjorda.
/ Vall 1927.

Innan man gav ifrån sig mjölk eller smör, skulle man korsa däri med ett äggstål för att förebygga förtrollning. / Fru Bil 1925.

Innan man lämnade ifrån sig mjölk till annan person, som köpte eller fick sådan av en, brukade man först korsa i densamma, för att kon inte skulle bli förgjord eller smörlyckan fråntagen en. / G. i V. 1927.


Smörlycka.
För att få smörlycka skulle man under kärningen binda ”vättaljus” vid ”töel”. (Fanns på apotek). Troll 1927.

”I har lånat bôrt era kärna så dä ä ente å undra på”, sa Göta-Lena till en gumma, som sökte henne för det inte ville bli smör när hon kärnade. / Blom 1947.


Slakt.
För att underlätta dödskampen hos det djur man slaktade, skulle man viska det i örat : ”Dä sjer fôr mat, ente fôr hat”. / A. P. 1927.

Man skulle ej ”ömka” sig över ett djur, som fördes till slaktbänken, för då fick detta en svår dödskamp, trodde man. / Far 1927.

Slakt borde alltid ske i nytännet, emedan köttet eller fläsket då menades skola bli drygare. Ej förrän på tredje dagen efter slakten, troddes det duga att anrätta. / Ond. 1927.

När man vid slaktomtalade, att det vatten, som skulle användas till skållningen, kokade, fick man inte säga ”Nu kokar vattent”, utan ”Nu leker vattent” – ”fôr annars feck en ente lôa å gresen”.
Härav har uppkommit ett så lydande ordstäv :” Nu leker vattent, sa pija te slaktarn”.
/ Vall 1927.

Vid slakt bör ej någon vara närvarande som ej har med arbetet att göra, ty då få djuren svårt att dö. / Far 1927.När man ledde en ko till marknan, gav man akt på om denna gödslade sig på fägården. Gjorde hon detta, betydde det, att man fick sålt henne. / Fast 1930.

Enligt folktron fick man ej riva ned några skatbon. Då ”velle” sig inte husdjuren.
/ Hört av Evald 1930.

Om en katt sprang över vägen, kunde detta varsla om både tur och otur: tur, om han sprang från höger till vänster sida, otur, om det skedde i motsatt riktning av vägen.
När man fick se en svart katt skulle man spotta. / Fast 1930.

Skrock.
När de satte för en häst skulle de spotta över tränsen, annars kunde det bära illa till.
När de satte för skaklarna, skulle de sätta för först vid höger sida, annars kunde hästen bli förgjord. / Sten 1930.
Vården om djuren.
Även om man förr i tiden över huvud taget saknade något riktigt begrepp om husdjurens behov av ljus och frisk luft eller deras skötsel i en del fall, så skänkte man dem dock en god och kärleksfull omvårdnad. Alt vad man kunde och ansåg sig böra göra för deras trivsel och bästa, det gjorde man. Det räknades för en stor skam att behandla de ”osjälie” (själlösa) djuren på något sätt illa och en person, som det gjorde, var ej mycket värd i folks ögon. Flera talesätt påminna om detta, såsom t.ex. ”Dänn sum ä snäll ve kor, blir sum make gor”.
- ”En sa ente seja ”as” tell kreatura, fôr då kan dä bli dä å dum”.
- ”En sa ente fôrbanna jura, då blir lä ingen vällsingnelse mä dum”, o.s.v.
Tjänare som behandlade de djur, de sattes att vårda illa eller slog dem, fingo inget gott anseende hos husbondefolket och upprepades saken efter tillsägelse, blev de ej gamla i gården.


Nötkreaturen.
När man kom hem med en köpt ko, skulle man leda in denna i stugan, ge henne bröd att äta och därunder säga :
”Hit sa du gå å mat sa du få. Trå ente dit du ä kåmmen frå,
där ä gårn bränd å karn hängd, å kvenna legger i barnsäng”
Detta medförde att kon kom att trivas väl i gården. Men hon fick ej häller ställas in på tom bås.

När li kåm hem ifrå stan mä ena ko älle aent kritter, sum di hade köppt, to di å sä hallsduken å bredde framfôr lagårströsskel å lätte kona kliva ôver, när ho feck gå in. Senn sulle dä bli tur mä-na, trodde di. / Sagesman F. i F.

När far kåm hem ifrå en marken älle en acksjon mä ena nuköppter ko , ledde –n allti in i stuva älle teminstingen fram te dôra mä-na - fôr att mor å vi barn sulle få se på-na å je-na lite brö te välkåmne. Senar ledde-n-a te lagårn. Å när han hade buent-a i hänna bås, sa-an-a i örat:
”Här sa du stå, hit sa du gå
å här sa du dett foder få”.
Dä va fôr kona sulle hetta i sin bås å få triffsjel. Å så kôrssa-n-a tre gånger ôver röggen mä näven å ga-na en hövånndel å togga på. Senn ble dä tur mä-na.
Somliga brukade att efter korsningen eller i stället för densamma, strö en handfull jord, tagen ur ett färskt ”surkaskut” (mullvadshög) över den nyinköpta kon eller nötkreaturet, varav det kom att trivas till döddagar. / Sagesmän A. P. och Bil.

När man köpt en ko och kom hem med densamma, skulle man leda henne tre gånger kring en jordfast sten ute på gården och därunder yttra :
”Hit sa du trå, här sa du bo,
här sa du få det foder, ko”.
varpå man ledde in henne, vilket dock icke fick ske ”fôr tommer bås”.
På samma sätt som här omtalts skulle man förfara, då man släppte ut korna på bete, då med alla korna.


När en ko kalvat gav man henne ”barnsängsmat”, bestående av ett ägg, något träkol och ett par ”nävar” rågmjöl i en ”jummen vasstår”, ”för att hon skulle bli frisk i rappet”.


Då en ko första gången efter kalvningen mjölkades, brukade manlägga något stål (vanligen en stoppnål) eller vigselringen i mjölkämbaret, och då man sedan bar in mjölken från ladugården, bredde man till yttermera visso något tyg (exempelvis förklädet) över ämbaret – för att skydda innehållet mot det ”onna i värt” och från att spillas ut. Trollen behövde nämligen bara en enda droppe av mjölken för att få makt över kon och hennes kalv, trodde man. Så nog fick man lov att vara försiktig.

När en ko första gången efter det hon kalvat gavs vatten, brukade man lägga stål i ämbaret. Härigenom ansåg man sig förekomma förgöring. Vattnet skulle vara ljummet.

När en ko kalvat betraktades hon som ”heen”, alldeles som sådana kvinnor, vilka fått barn och ännu ej ”gått i körke”.
När sedan kon efter tredje dagen efter kalvningen släpptes ut på betet, skulle detta ske på en söndag medan gudstjänsten i kyrkan varade och skulle hon då gå över en i en linnelapp invirad eldglöd, som lagts under en yxa på ladugårdströskeln, detsamma iakttogs även under vintern, då kon släpptes ut för att vattnas. – Sedan hade det ”onda” ingen makt med henne.

Efter kalvningen skulle kon tagas i kyrke’. Detta tillgick så, att man under det tjänsten i kyrkan pågick samlade några eldglöder i en linnelapp och lade detta på tröskeln. Sedan leddes kon ut på tröskeln, där man korsade henne tre gånger över ryggen med yxan. Detta hade till mål att skydda kon mot förgöring, mjölkharar och annat trolltyg.

När kreaturen första gången på våren släpptes ut på betet lade man en yxa på tröskeln och bredvid denna en av en linneklut omvirad eldglöd, över vilka trollerifördrivande medel korna då skulle gå ut.

När en låsste lagårsdôra um kväll, enar en jeck å la säk, sulle en kôrssa mä nökel frammafôre låsen älle dôra å seja ”Gu vällsingne ere nu kriatur i natt!”
Dä va fôr ennte nô otuj sulle kunna få mackt mä dum å så, dä sjudda mot fôrjäring. Å um en befallde dä en hade i Guss hånn, ble dä inget falit mä-t.
Män dä va ennte skadelit häller å hänga upp döa oggler å höka å sånnt ôver dôra. Di bruka jära dä u iblann.

När korna inte ”ville” sig, som man sade, skulle man hugga ett fyrkantigt hål genom ladugårdströskeln, varunder grävdes en håla i jorden. Genom hålet nedsläpptes sedan en huggorm och hålet i tröskeln tilltäpptes åter.
På detta sätt förfor man även i nybyggda ladugårdar, där kreaturen ej syntes vilja trivas riktigt.
En så insatt orm kunde leva i flera år och utfordrades stundom med mjölk.

För att kreaturen skulle ”hôlla ihop” under betesgången, borde man ej gödsla ut i ladugården under ”solvännedara”, d.v.s. julafton, juldagen och annandagen, utan lägga gödseln i en hög inne i ladugården, varifrån den sedan på tredjedagen utfördes och lades på en särskild plats i gödselstaden, för att sedan kunna användas där det bäst behövdes emedan den ansågs giva större växtkraft åt jorden än annan gödsel.
Te Töers hade di möe häx fôr sä fôr. En gång kåm dä ett sällskap å jeck fôrbi. Då jeck kora på jaert umma träggårn å beta, dä va på summarn.
”Vådelit granna kriatur!” va dä en i sällskapet sum saa. Å dä va sannt, di hade bra jur. Män då feck di höra : ”Å köss kora i räva, I!” – Dä va Töersa sum ropa. Ho hade hurtt va di saa å va rädder li messunna dum dum.
Se så sulle en seja, när nôun tala väl um ens jur, annars ble dä ingen tur, utan kriatura kunne bli fôrjola fôr en. Sagesman: Vall 1927.

Älvblåst.
”Älvabläsen” brukade man benämna en sjukdom, som uppträdde bland nötboskapen under sommaren, särskilt då den vistades på bete i skogs- och sidläntare marker. Den kännetecknades av att korna sågo ”kväsna” (modstulna, sjukliga) ut och av att de uppe vid ryggraden – i svårare fall även på andra ställen av kroppen – fingo upp till bönstora luftblåsor. Anledningen till sjukdomen antogs vara att de råkat få i sig en del s.k. älvaknoppar, d.v.s. frukterna av vissa på mark och stenar växande lavar. Så snart sjukdomen förmärktes hos ett kreatur ställdes detta in och man företog att med en stoppnål eller dylikt sticka hål på blåsorna och krama ut luften ur dessa. Man kallade detta att ”kväsa” kon. Sedan rökade man kon med s.k. älvanäver, ett slags näverliknande bladlav. / Jan – A. P. 1928.

Här fattas ett dok., nästa fortsätter så här /MA /
……. mä for. Män då sa kona, ho trodde di sulle jära dä: Dä finns säx sjäpper havvre i halmen”, sa ho. När boen hule dä, ble-n så belôten, så han sômna. Senn trasken um halmen å feck säx sjäpper. Män då do kona. / Far 1928.

 

 

SkrockOmDjuren

Folktro om vesslan
”Um ena rötevirssla (lekatt) biter en blir lä röta (var) i såret. // Far 1928

Räven låckar ut sina onga fôrste gången Kresti Hemmelsfärsda. // Bärnten 1929

Skatera lägger fôrste peen te bo’t juerdan. // Far 1929

Ormarne
Ormarne troddes visa sig ovan jord första gången Kristi Himmelfärdsdag //Ond 1927

Man bör alltid riktigt döda en orm, skadar man honom endast blir det ’ormadra’ och sådant är farligt att råka ut för. // Holmqvist 1928

 

 

Kyrknyckeln var använd mot boskapssjuka
Konsistorie protokoll av den 18 april 1694 :
”Angående M Hagmans ransakning rörande kyrkonyckeln, som några i Broddetorps församling tagit i mening att dermed förkomma boskapssjuka.
Resolution : Om detta ärende skall förfrågas vid riksdagen”.
 

 

Skrock vid slakt
”Hunnatonga” och ”fôlongafoten”, på lungan, samt ”melta, på högra sidan av bogen, togs vid slakten undan och fick ej användas. Slakten började vid 2-3-tiden på natten.
Slaktsuparne voro tre : slaktesupen, skållesupen och hängsesupen. // Lejon

Hästkött ansågs för odugligt till människoföda – men väl till svinen. Det fick ej kokas hemma i en gryta utan ute i markerna. Dugde ej för hästarna hade hovar och ej klövar, var förbjudet i bibeln. // Davids svärmor i N Lundby 1945
 

 

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] [ Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] [ Innehåll ]