Stentorp

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] [ Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Södra Kyrketorp ] Brunnhem ] Ranstad ]

Johan Fagrell (Falbygden nr 12)

Gäld i Gudhems härad bestående av 39 och 7/8 hela Hemman och indelt i trenne små Kyrke Soknar. Alla församlingens Innevånare  nära kyrkan boende 1/4 mil, utom ½ Hemman med 2:ne Ryttare och Soldatboställen, som ligga ½ mil ifrån. Ock alla tre kyrkorna som äro ganska små och obeqwäma ej längre från hwarannan än från Moderkyrkan Stenstorp till Annexen Brunnhem 1350 al:r, från Dito till andra Annexen Kyrketorp 3700 al:r, och imellan Annexenerne Kyrketorp och Brunnhem, linea recta 3400 steg skrev Johan Fagrell komminister därstädes och född 1735.

Om Allmogens Humeur och Sinnelag, samt Hushållning i Hemmen

I allmänhet enfaldige, hållande inom sig det de weta, och göra ingen kloka på det lilla de tänka eller weta, af fruktan, at grannen deraf skall draga någon båtnad; Jamen, som alltid bejaka till goda råd och föreställningar, men af enwishet och gammal wahna blifwa alltid vid sitt; trälande och arbetsamme, men ofta så förvänt efter förfädernas gamal vana, som drygar arbetet och mindre lönar.

 

Fredrik Kjellander

prästen i Torbjörntorp som sedan flyttade till Stenstorp. Han var född i Våmb under små omständigheter och när det var vackert väder fick han gå från Våmb till Skara för att spara pengar. När han blev äldre så gick han gärna i enkla kläder. Han var ogift och hade en hushållerska.

Han trivdes inte i Torbjörntorp utan sökte sig till Stenstorp, med den påföljden att Torbjörntôrpeborna ville ha honom tillbaka. Man uppvaktar honom sägandes att nu har vi bytt mattor i prästegården och målat fönstren och så var det en sak till men Lars hade glömt. Prästgård har Ni gjort bättre men böndera är di samme, varför sockenborna fick återvända med oförrättat ärende.

Biskopen var på visit och påpekade att Kjellander var ogifter, varför prosten svarade att det kan inte vara fel för biskopen att ha en makalöser präst.

En bonde får bryderi med ett brunt kuvert från myndigheten och söker i sin förtvivlan Kjellander som gärna hjälper till. Efter uträttat ärende utlovar bonden att han gärna gjorde honom en gentjänst. Det går bra nu på söndag, jag skall predika i Slöta och där är de inte så noga.

Prästen är ute och går en vardag klädd på vardagsvis, möter en luffare som tror att prästen är i samma syfte. Luffaren beklagar sin hunger och prästen säger att då skall vi gå till prästgården. Väl inne beordrar han sin hushållerska att ta fram mat. Då inser luffaren vem han har haft sällskap med och försöker smita, men prästen sa att Du får inte gå förrän du ätit dig ordentligt mätt.

Soldater

Norra Bossgården, Kyrketorp Stenstorp 

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Livdragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.
Soldater vid detta nu rivna torp.

ANDERSSON Erik 0 17110000 0 17080000
BLOMÉN 0 0 0 0
DAMM 0 0 0 0
SVENSSON Sven 16760000 0 17000000 17160000
BERG Ambjörn 16810000 0 17160000 17250000
LÖFBERG Lars 16960000 17420910 17250000 17420910
ALLARD Jonas 17230000 0 17430000 17440000
ÖJVALL Lars 17240000 0 17470000 0
FLINK Gabriel 17190000 17580000 17480000 17580000
ÖJEDAHL Erik 17420000 0 17630000 0
ÖJDAHL Jonas 17480000 0 17690000 17740000
ÖJDAHL Jonas 17560000 0 17730000 0
BOBERG Wilhelm 17620518 18261009 17880000 18070000
SETTERLÖV Lars 17790000 0 18080627 18121202
SKÖLD Lars 17900000 0 18130212 18170000
AHL Per 17951124 0 18170000 18460000
MOELL Johannes 18230711 18841004 18460000 0
BLOMÉN Karl Ivar 18791111 0 19000507 19070912

Vg 98  Abrahamsgården, S Kyrketorp Stenstorp

Soldater vid detta torp

ÖJVALL Anders E 17631211 18390209 0 0
PERSSON Lars 16720000 0 17000000 0
ERIKSSON Nils 16940000 0 17170000 17290000
BLOMSTEDT Karl 17070000 17420908 17290000 17420908
ÖRN Lars 17210000 0 17430000 17440000
ÖJVALL Lars 17240000 17570000 17470000 17570000
ÖJVALL Nils 17290000 0 17580000 17850000
ÖJVALL Nils 17640000 0 17850000 0
SIGVARD Karl Johan 17910000 0 18090614 18111018
WARD Anders 17920000 0 18120204 18360000
FLODIN Anders 18190430 0 18380000 18720000
FLODIN Anders Gustaf 18521218 18860411 18720000 0
BJÖRK Anders Wilhelm 18540602 0 18860924 19040906

 

Sk 52 Skattegården i Stenstorp

Noteringar: Enligt stamrulla utfördes torpinventering år 1860. Bra torp. Egare af 1/8 mtl. i Hornborga, skötes aav sönerna. På torpet 2 kor, 4 får, 6 barn (4 pojkar 2 flickor) - Enkling. Ladugården bör nybyggas - stugan repareras o alltsammans rödmålas
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
SK-00-0052- SKATT Anders 17690918 0 0 18020706
SK-00-0052- STENBERG Jonas 16960000 0 0 0
SK-00-0052- STENBERG P 17370000 0 0 0
SK-00-0052- VIBERG Anders 17340000 17910519 0 0
SK-00-0052-1802 BODHOLM Anders 17800000 18050804 18021007 18050804
SK-00-0052-1805 BJÖRN Anders 17820000 18090215 18050000 0
SK-00-0052-1840 VIKTOR Johannes 18190525 0 18401106 18720622
SK-00-0052-1872 TOR Johan August 18500505 0 18720924 19021021
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052- SKATT Anders 17690918 0 18020706
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052- STENBERG Jonas 16960000 0 0
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052- STENBERG P 17370000 0 0
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052- VIBERG Anders 17340000 0 0
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052-1802 BODHOLM Anders 17800000 18021007 18050804
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052-1805 BJÖRN Anders 17820000 18050000 0
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052-1840 VIKTOR Johannes 18190525 18401106 18720622
Antal poster: 1
Sida 1
Soldater antagningstid
Aktnummer Namn Född Antagen Avsked
SK-00-0052-1872 TOR Johan August 18500505 18720924 19021021
Antal poster: 1
Sida 1

Högstena

Men detta skedde icke utan motstånd från statskyrkliga och sådana, som funnit behag i det förut förda livet. Ett av dessa antagligen gemensamt motdrag mot läseriet emanerade i den anförda s.k. Högstenavisan, vars yttranden om samma rörelses förkämpar etc, endast voro uppkonstruerade samt avsedda att reta och löjliggöra – men på ett för lejda och självmanta förmedlare, vilka sutto i möteslokalen och åbäkade sig och sedan utanför och på vägarna skrålade och sjöngo den berörda ”slagdängan”, mindre hedrande sätt.

Den i visan omnämnde ”Hönsa-Lars” var en respredikant, som hade ett ”kacklande” framförande och därför givits detta binamn, och när den versen sjöngs utbyttes den till melodien använda trallen av ett fasligt kacklande och tuppgalande.

Författare till visan var – skam till omnämnandes – en skräddaregesäll vid namn sandkvist, som då vistades i socknen.

 

Sagesmän.

1.      Arb. Veno Gustafsson, Dala Herrgård.

2.      Mål. Gustaf Johansson, Segerstads skola.

3.      Lbr Oskar Johansson, Stommen, Högstena. ?

4.      Fru Valborg Eriksson, Pickag., Segerstad.

5.      Skrädd. Palm, Borgunda.

6.      En bror i Pickag.

7.      Lbr Axel Hermansson, Hovmansg., ibm.

8.      Nuv. mjölnaren Erik Johansson, Lekare kvarn, Högstena.

9.      Lbr Valter Pilström, Botvidsg. 18, Falköping.

10.  Lbr Martin Balder, Olof- Ingemarsg., Högstena (Tittekullen).

 

En annan kvarn i Högstena kallades Kervela- eller Mellomg. kvarn.

 

Resumé.
Den frikyrkliga rörelsen i Högstena, såsom på många andra ställen i bygderna, mottogs av
somliga med avoghet och förföljelse, varpå visan för ortens del var ett uttryck.
En av de första av väckelsen berörda var mjölnaren i en av byns eller socknens kvarnar,
den
s.k. Lekaremjölnarn, även rätt o slätt benämnd Lekarn. Efraim Andersson var hans namn.
Kvarnarna liksom andra platser, där folk kommo samman, voro på den tiden härdar för
superi,
kortspel, slagsmål och allsköns odygder och här var i det fallet inget undantag till det bättre
-
snarare tvärtom, ty Efraim ansågs av mera ordentligt folk - det fanns även då människor av
det
slaget - såsom en av de värsta "syndarna".
Det väckte därför mycken uppmärksamhet, när han en dag efter hemkomsten från en resa,
varunder han blivit, som det heter, omvänd, i stället för kortleken och brännvinet tog fram
en
bibel och meddelade saken för det därvarande mäldalaget. Efter den dagen var det sedan
slut
med det förut i kvarnen bedrivna levernet och snart kom i stället en och annan predikant
dit.
En mjölnarns döttrar uppvaktande kavaljer, Oskar Pilström (Pillen), blev genom dennes
övertalning förd på den "rätta vägen" och vid ett möte i kvarnen blev en av socknens
bönder,
Johan i Torkelsg., vad man kallar gripen samt kastade sin medförda brännvinsflaska i
kvarngolvet så att den gick i tusen stycken, givande ett heligt löfte om att aldrig mera supa
och
synda. Han upplät sitt hus till sammankomsterna.
Sedan drogs en efter annan med i den allt mer kring sig gripande väckelsen - men på ett för
lejda och självmanta förmedlare, vilka sutto i möteslokalen och åbäkade sig och sedan
utanför
och på vägarna skrålade och sjöngo den berörda "slagdängan", mindre hedrande sätt.
Den i visan omnämnde "Hönsa-Lars" var en respredikant, som hade ett "kacklande"
framförande och därför givits detta binamn, och när den versen sjöngs utbyttes den till
melodien
använda trallen av ett fasligt kacklande och tuppgalande,
Författare till visan var - skam till sägandes - en skräddaregesäll med namn Sandkvist, som

vistades i socknen.
Men detta skedde icke utan motstånd från statskyrkliga och sådana, som funnit behag i det
förut levda livet. Ett av dessa antagligen gemensamt motdrag mot läseriet emanerade i den
anförda s.k. Högstenavisan, vars yttranden om samma rörelses förkämpar, etc, endast
voro
uppkonstruerade samt avsedda att reta och löjliggöra.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] [ Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Södra Kyrketorp ] Brunnhem ] Ranstad ] [ Innehåll ]