Kontrakt

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Stensviken ] Fastrarna ] Folket på Gården ] [ Kontrakt ] Bergsten Falun ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

På denna sida finner vi kontrakt som kan vara trevligt att ha tillgång till och som ger oss möjlighet att beskriva Ekebergs Rote med Sirsjö och Gloppsjön alla torp och människor.

1888 i juni var Victor ute och visat ut milfälla så att de kunde börja hugga berättar hans syster Amanda i ett brev.

1876-04-08 Kontrakt Henrik Larsson Lilla Sirsjön.

Härmedelst bortarrenderar å Sirsjö sterbhus wägnar 1/8 hemman L Sirsjön med tillträdesrätt räknadt från den 1 sistl maj till hemmansbrukaren Henrik Larsson.

Följande förmoner eger således Hemmansegaren:

 1. Att bruka och begagna de egor som förut brukats och warit inhägnade till ifrågavarande egendom.
 2. Att begagna de till egendomen hörande hus.
 3. Att å sterbhusets Skogsmark erhålla mulbete för de kreatur, som på egendomen winterfödas; hwadan inga sådana får från främmande intagas.
 4. Att efter utsyning å Sterbhuset mark taga wedbrand, hvartill dock först och främst skall upphemtas vindfällen och annat på marken liggande oskadligt virke.
 5. Att tillträda all gödsel som nu vid egendomen befinnes samt om något rågutsäde är skedt även tillträda det, med skyldighet att aflemna rågen eller ersätta utsädet och arbetskostnaden.

Mot föregående förmoner skall Hemmansbrukaren Henrik Larsson ovillkorligen åligga, vid äfventyr af kontraktets förlust och genast skedde afflyttning årligen utgöra:

 1. Att efter utsyning å sterbhusets egendom fälla upphugga, inköra milved samt werkställa för öfvrigt allt arbete som erfordras för ingörande af 36 stigar kol efter hyttmått räknat, samt fritt levererade antingen vid Bredsjö eller Ekebergshyttan, allt efter jordegarens befallning, samt dessutom utgöra 20 kördagar om koln lemnas vid Ekebergshyttan; Om koln lemnas vid Bredsjö göres endast 15 kördagar. I fråga af brist eller öfverarbete betalas för stig eller 24 tunnor kol 5 kr och för kördagsverke tre kronor.
 2. att allt milarbete verkställes med största noggrannhet af hemmansbrukaren, så, att ingen fälld skog blir efterliggande wit kolbotten utan allt tillrättataget och användt samt att kolningen är werkställd sist den 20 dec varje år.
 3. att när jordegaren så påkallar hemmansbrukaren mot gångbart pris werkställer kördag och andra arbeten af hvad slag som helst.
 4. Att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt skick samt sköta och bruka sjelfva jordegendomen så äfven efter lag.
 5. Att ansvara för alla egendomens onera undantagandes kommunalutskulder och till pastorn.
 6. att på stället uppstilla allt på egendomen wäxande foder samt wid afträdesdagen lemna all gödsel som blifvit efter inköpt och uppstilladt på stället; Ingen gödsel får, vid kontraktets förlust, från egendomen under arrende åren försäljas eller afflyttas.
 7. att hålla den föreskrifvna brandredskapen så, att den gillas af Brandsyningsmannen.
 8. att icke hos sig skattskriva eller hysa främmande personer utan tillåtelse samt att noga tillse att hvarken hemmansbrukaren sjelf eller hans husfolk tillfoga jordegaren eller hans folk någon skada af hvad namn och beskaffenhet som helst
 9. Att hemmansbrukaren är skyldig att lemna all möjlige blifvande näfver i hans milfällen mot ersättning af 25 öre för hvarje 20 skålpund.
 10. Att arrendetiden skall fortfara så länge till dess å någondera sidan uppsäges; dock skall denna uppsägning ske före Thomas dag, då afflyttning sker den 14 derpå följande Mars. Uppfylles icke detta kontrakt sker som ofwan sagdt är, afflyttning genast utan att någon slags ersättning kommer i fråga till hemmasbrukaren.
 11. att om jordegaren önskar eller befaller något annat arbete eller kontant ersättning för milarbetet hemmansbrukaren äfven är skyldig ställa sig det till efterrättelse; dock om denna ändring sker skall hemmansbrukaren derom blifva underrättad före mars månads utgång.

Till ömsesidiga efterrättelse har af detta kontarkt blifvit utfärdat twenne exemplar.
Stora Sirsjö den 8 April 1876 å Sirsjö sterbhus wägnar Maria Catharina Jansson (Olle på Sirsjöns enka)
Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig dess noggranna fullföljande
St. Sirsjö som ofwan Henrik HL Larsson Wittnen Joh Jansson Grönhult Jan Fredrik Willig L Sirsjön.

Omstående kontrakt är denne dag af mig uppsagdt erkänner L Sirsjön den 19 juli 1877 Hindrik Larsson.

Åter till Lilla Sirsjö.


1877-02-20 Otto Kjellberg Lilla Sirsjö

Hermedelst bortarrenderas torplägenheten till torparen Otto Kjellberg derstädes med tillträdestid den 1 sistl Maj
Följande formåner eger således torparen:

 1. att bruka och begagna de egor, som förut varit vanligt och inhägnat till ifrågavarande torplägenhet.
 2. att begagna de till torplägenheten hörande hus
 3. att å sterbhusets skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som på lägenheten kunna vinterfödas hvadan inga från främmande personer får intagas utan egendomsägarens tillstånd.
 4. att efter utsyningen å sterbhusets mark taga vedbrand hvartill dock först och främst skall upphämtas vindfällen och annat på marken liggande oskadligt bränslevirke.
 5. att tillträda all gödsel som vid torpet befinnes samt om något rågutsäde är skedt äfven tillträda det, med skyldighet att dels vid afträdet lemna gödseln och dels rågsäde motsvarande hvad vid tillträdet war.

Mot föregående förmåner skall torparen Otto Källberg ovillkorligen ålägga vid äfventyr af kontraktets förlust och genast skedde afflyttning årligen utgöra:

 1. 80 dagsverken deraf tolf utgöres i höanden allt efter budning. (dagsverken i stället för kol).
 2. att för öfvrigt när som påkallas verkställa annat arbete mot den ersättning som i orten gäller.
 3. att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt skick dock får efter utsyning torparen taga nödigt virke dertill utan ersättning på jordegarens mark.
 4. att sköta och vårda torpet, som lag föreskriver samt att icke bortfrakta foder eller gödsel från lägenheten.
 5. Att icke låta hos sig skattskriva eller inhysa främmande personer utan egendomsegarens tillåtelse.
 6. att bibehålla torpet så länge till någondera sidan uppsäges hvilken uppsägning bör ske före Thomes dag, då afflyttning sker den 14 derifrån påföljande mars.
 7. att vara skyldig att lemna penningar i stället för arrendedagsverken efter ortens pris i händelse jordegaren så skulle önska eller begära hvilket dock bör af jordegaren tillsägas sist i April månad. Att torparen skall hafva arrendet utgjort emellan den 1 maj och förste nov varje år.
 8. Till framtida säkerhet är 2ne exemplar af detta kontrakt utfärdat försäkras af
 9. att på torpet nu boende enkan efter G Magnusson skall hafva husrum af torparen. (Hon är Henrik Larssons svägerska, vilket förklarar att hon inte finns nämnd i hans kontrakt).

St. Sirsjö den 20 feb 1877 Maria Katarina Jansson
Föregående kontrakt förbinder jag mig till alla delar uppfylla och ovillkorligen fullgöra
Som ovan Otto Kjellberg arr Bewittnas M Ekström Sirsjöberg.

Åter Lilla Sirsjö


Kontraktet med Johan Stabbe 1892 Lilla Sirsjön

Härmedelst bortarrenderas å Sirsjö Sterbhus vägnar deras egendom Lilla Sirsjön Norra till torparen Henrik Larsson Johan Stabbe att tillträda den 14 nästkommande mars 1892.
Följande förmoner eger arrendatorn
1 att bruka och begagna de egor som förut brukats och varit begagnade till ifrågavarande egendom med undantaga av den s.k. Bengtsängen.
2 Att begagna de till egendomen hörande hus.
3 Att å sterbhusets skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som på egendomen kunna vinterfödas.
4 Att efter utsyning å Sterbhusets mark erhålla nödig vedbrand.
5 Att tillträda all gödsel, som vid egendomen befinnes, samt om något rågutsäde är skedt äfven tillträda det; med skyldighet att aflemna rågen eller ersätta utsädet och arbetskostnaden.
Mot föregående förmoner skall det arrendatorn Henrik Larsson ovillkorligen åligga, vid äventyr af kontraktets förlust och genast skeende afflyttning, att ställa sig efter följande bestämmelser.
1 Att för varje år efter utsyning å Sterbhusets mark fälla, upphugga inköra milved samt verkställa för övrigt allt arbete, som erfordras för inkörandet av trettiosex (36) stigar kol efter 24 tunnor i stigen samt fritt levererade antingen till Bredsjö eller Sikfors hytta; samt dessutom 15 kördagar. I fråga om brist eller överkol betalas för kol som levereras vid någon af ofvannämnda hyttor tre kr och femtio öre per stig om kolen gäller 12 kronor stigen och för kol som ej levereras 2 kr stigen. /Arbetskostnaden per kolstig stiger i förhållande till kolpriset !/
2 Önskar egaren kolen levererad på någon annan plats än de ofvan nämnda är arrendatorn skyldig att detta verkställa och betalas då för förlängd väg i frakt fyratio /40/ öre per stig och fjerdingsväg.
3 Att allt milarbete verkställes med största omsorg, så att ved ej blifver efter liggande , ej heller skadade träd och enbuskar blifva i häfderna qvarstående, samt att kolningen är verkställd den 20 november hvarje år.
4 att när egaren så påkallar arrendatorn är skyldig verkställa kördagar till ett pris av 2 kr dag. Arbetstiden för kördagsverken beräknas från och med den 15 de april till och med den 30 september från kl 6fm till kl 8 em med vanlig rasttimma samt under öfvriga delar af året från daggryningen till skymningen.
5 att verkställa mindre reparationer å de till egendomen befintliga hus såsom dropptäckning etc samt underhålla gärdesgårdar i giltigt skick och sköta sjelva jordegendomen efter lag.
6 att osv se 96
St Sirsjö Viktor Jansson 1892-01-02
Johan Stabbe
Åter till Stabbe

Kontraktet med Johan Stabbe 1896 Lilla Sirsjön

Härmed bortarrendera undertecknad vårt egande i Lilla Sirsjön såsom af föregående brukats till Johan Stabbe med till träde den 14 mars 1896.

Följande förmåner eger arrendatorn

 1. Att bruka och begagna de till egendomen tillhörande hus.
 2. Att bruka de egor som förut brukats och varit begagnade till den ifrågavarande egendomen.
 3. Att å undertecknades skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som å egendomen vinterfödas.
 4. Att å undertecknades mark efter utsyning erhålla nödig vedbrand.
 5. Att tillträda all gödsel som vid egendomen befinnes, samt om någon rågutsäde är skedt, äfven tillträda det, med skyldighet att vid afträdet lemna rågen, eller ersätta utsädet och arbetskostnaderna, motsvarande hvad vid tillträdet var.

Mot föregående förmånen skall det arrendatorn Johan Stabbe ovillkorligen åligga att vid äfventyr af kontraktets förlust och genast skeende afflyttning fullgöra följande bestämmelser.

 1. Att för hvarje år efter utsyning å undertecknades mark fälla, upphugga och inköra milved, samt verkställa för öfvrigt allt arbete som erfordras för ingörandet af trettiosex (36) stigor kol efter 40 hektoliter per stig, fritt levererande, antingen vid Bredsjö eller Sikfors hyttor, samt dessutom femton (15) kördagar årligen, eller om markegarne så önska, kontant valuta härför efter ortens pris per kördagsvirke. För överkol betalas efter ofvanstående 5 kr per stig då kolen gälla 18 kr och 4 kr då kolpriset är derunder. Will egaren hafva mer milarbete, är arrendator skyldig verkställa detta, förså visst han blir härom före Mars månads utgång underrättad. Fälles skog utan utsyning, straffas efter lag och som för åverkan.
 2. Önskar egaren kolen levererade till någon annan plats än de sagde är arrendatorn skyldig detta verkställa och betalas för förlängd väg i frakt 40 öre per stig och fjerdingsväg.
 3. Att allt milarbete verkställes med omsorg så att ej ved blifver efterliggande, ej heller skadade träd och enbuskar blifva i häfderna qvarstående samt att kolningen är verkställd den 20 november hvarje år.
 4. Att när egaren så påkallar, arrendatorn är skyldig verkställa kördagen till ett pris af 2 Kronor per dag. Arbetstiden för kördagsverken beräknas från och med den 15 April till och med den 30 september från kl. 6 fm. till 8 em. med vanliga rasttimmar, samt under öfriga delar af året från dagningen till skymningen.
 5. Att verkställa mindre reparationer å de till egendomen befintliga hus. såsom dropptäckning m.m. samt underhålla gärdesgårdar i giltigt skick och sköta sjelva jordegendomen efter lag.
 6. Att noggrant och med yttersta försiktighet handhafva elden så att eldfara ej uppstår genom vårdslöshet samt tillser att bristfälligheter å murar och eldstäder genast afhjelpas.
 7. Att svara för egendomens alla utskylder med undantag af de kommunala dock till egendomen hörande vägunderhåll.
 8. Att på stället uppställa allt på egendomen växande foder, samt vid afträdesdagen lemna all gödsel som blifvit efter fodret, samt äfven det foder som blifvit inköpt och uppstallat på stället.
 9. Att om olofligen foder eller gödsel från egendomen bortföres, ersätte detsamma dess dubbla belopp, samt ej årligen hafva mer än 1/6 del öppen jord.
 10. Att icke utan utsyning kullfälla träd å undertecknades marker, ware sig till vedbrand eller löftägt m.m. samt att till bränsle och främst upptaga allt å marken liggande, såsom vindfällen qvist och dylikt.
 11. Att icke hos sig låta skattskrifva eller innebo främmande personer.
 12. Jagt får ej idkas å vår mark och vare arrendator skyldig anmäla de personer som han ser eller vet idka jagt å sagde mark.
 13. Att då ej hinder möter inställa sig på bestämd tid, efter skedd budning vid arbetet; sker annorlunda böte en tredjedel af dagpenningen.
 14. Arrendetiden skall fortfara så länge till den å någondera sidan uppsäges, dock skall denna uppsägning ske före Thomas dag då afflyttningen skall ske den 14 de derpå följande Mars.

Till ömsesidig efterrättelse är tvenne exemplar af detta kontarkt utfärdade och hafva vi tagit kvar sitt,

Stora Sirsjö den 4 Maj 1896 Med kontraktet förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att detsamma fullgöra Johan Stabb;
Bevittnas Otto Kjellberg Hjalmar Andersson

Åter till Lilla Sirsjön


1877 Erik Andersson Skogalund Gloppsjön

Härmed bortarrenderas torplägenheten Skogalund att tillträdas den 14 mars instundande Mars. Följande förmoner eger således torparen.

 1. att bruka och begagna de egor, som förut varit vanligt och inhägnat till frågavarande torplägenheten.
 2. att begagna det till torplägenheten hörande hus.
 3. att å sterbhuset skogsmarker hålla mulbete för de kreatur som på som på lägenheten kunna vinterfödas hvadan inga andra får från fremmande intagas utan egendomsägarens tillåtelse.
 4. Att å sterbhusets skogsmark taga vedbrand hvartill dock först och fremst skall upphemtas vindfellen och annat på marken till annat än bränsle odugligt virke.
 5. att tillträda all gödsel som vid torpet befinnes samt om något rågutsäde är skedd äfven tillträda det med skyldighet att dels vid afträdet lemna gödslen och dels rågutsädet motswarande hvad, som vid tillträdet var.

Mot föregående förmoner skall torparen Erik Andersson ovillkorligen årligen vid äfventyr af kontraktets förlust och genast skedde afflyttningårligen ##

 1. 80 dagsverken deraf 12 i höanden allt efter ## på egen kost
 2. arrendet skall utgjöras mellan 1 maj 1 nov hvarje år.
 3. att för övrigt när som påkallas verkställa arbete mot den ersättning som i orten gäller.
 4. att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt skick dock får efter utsyning torparen taga nödigt virke dertill utan ersättning på jordegarens mark.
 5. att sköta och vårda torpet, som lag föreskrifver samt att icke bortfrakta foder eller gödsel från lägenheten.
 6. att icke hos sig skattskrifva eller inhysa fremmande personer utan egendomsegarens tillstånd.
 7. att bibehålla torpet så länge tills någondera sidan uppsäges hvilken uppsägning skall ske Thome dag då afflyttning skall ske den 14 derpå följande Mars.
 8. att den på torpet boende enkan efter Anders Olsson skall hafva husrum av torparen
 9. att om jordegaren vill ha kolningsarbete verkställt istället för arrendedagsverken Torparen är skyldig det också fullgöra dock skall jordegaren derom tillsäga sist i Maj månad.
 10. att lemna penningar i stället för arrendedagsverken efter ortens pris i hendelse jordegaren så skulle önska eller begära dock skall jordegaren derom tillsäga sist i April Månad.
 11. Till framtida säkerhet är tvenne exemplar utfärdat, som försäkras av

St Sirsjö Maria Jansson 11 maj 1877
Föregående Kontrakt förbinder jag mig till alla delar # fullgöra Erik Andersson arr bewittnas Erik Wall vittnade

åter till Skogalund


Gustaf Nordmark Masbo Gloppsjön

Härmedelst bortarrenderar å Sirsjö Sterbhus vägnar dess egande torp Masbo till Gustaf Nordmark att tillträda den första maj 1883. (åttiotre) Följande förmoner eger torparen

 1. Att bruka och begagna de egor, som förut brukats och varit inhägnade till ifrågavarande torp.
 2. Att begagna de till torpet hörande hus.
 3. Att å sterbhuset skogsmark erhålla mulbete för de kreatur, som på tarfvet vinterfödas hvadan inga sådan får främmande intagas.
 4. Att efter utsyning å Sterbhusets mark taga nödig vedbrand, hvartill dock först skall upphemtas allt å marken liggande efter vindfällen och dylikt.
 5. Att tillträda all gödsel som nu befinnes vid torpet samt om något rågutsäde är skedt äfven tillträda det, med skyldighet att aflemna rågen eller att ersätt utsädet och arbetskostnaden.

Mot föregående förmåner skall det torparen Gustaf Nordmark ovillkorligen åligga vid äfventyr af kontrakter förlust och genast skeende afflyttning årligen utgöra.

 1. Åttio dagsverken deraf tolf utgöres i höanden och de öfriga emellan 1sta Maj och 1sta Nov hvarje år och på egen kost.
 2. Att om jordegaren så önskar arrendet utgjort i kol så skall äfven torparen ställa sig härefter och verkställa allt arbete som fordras för ingörning af aderton (18) stor stigar kol med undantag af vedens inkörning till milan.
  Att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt stånd samt sköta och vårda torpet efter lag.
 3. Att icke hos sig låta skattskriva eller inhysa fremmande personer.
 4. Intet foder eller gödsel får från torpet bortföras eller försäljas.
 5. Att Behålla torpet så länge till dess det å någondera sidan uppsäges dock skall denna uppsägning ske före Thome dagg då afflyttning skall ske den 1ste derpå följande Maj.
 6. Häraf tvenne exemplar växlade.

Stora Sirsjö d 16 februari 1883 Å Sterbhus vägnar Maria Jansson
Ofvanstående kontrakt antages och förbinder jag mig att detsamma till alla delar fullgjöra.
Som ofvan Gustaf Nordmark arrendator

Åter Masbo


Kontrakt med Erik Gustaf Sundberg Bladtorp Gloppsjön

Härmedelst bortarrenderas å Sirsjö sterbhus vägnar torplägenheten Bladtorp till torparen torparen Anders Ersson Erik Gustaf Lundberg tillträde 1 maj 1893 (nittiotre)

Följande förmoner eger torparen

 1. att bruka och begagna den åker och hagmark som förut brukats och varit inhägnadt till ifrågavarande lägenhet.
 2. att begagna de till torplägenheten tillhörande hus.
 3. att å sterbhusets skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som å torpet kunna vinterfödas.
 4. att efter utsyning å sterbhusets mark erhålla nödig vedbrand.
 5. att tillträda all gödsel som vid torpet befinnes, samt om något rågutsäde är skedt äfven tillträda det.

Mot föregående förmoner skall det torparen Anders Ersson Gustaf Sundberg ovillkorligen åligga vid äfventyr af kontraaktets förlust och genast skeende afflyttning att årligen utgöra

 1. Åttio dagsverken deraf tolf utgöres i höanden. Allt på egen kost och efter skedd budning.
 2. Att för övrigt när som helst verkställa annat arbete mot den ersättning som i orten gäller för fullgodt dagsverke.
 3. Att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt skick, samt sköta och vårda åkerjorden enligt lag.
 4. Att ej från torpet bortföra foder eller gödsel, sker det böte med dubbla värdet.
 5. Att på bestämd tid efter skedd budning infinna sig vid arbetet; sker annorlunda böte med en tredjedel af dagspenningen.
 6. Att till vedbrand först taga allt på marken liggande vindfällen qvist och dylikt till annat än vedbrand oskadligt virke
 7. Att behålla torpet så länge tills det å någondera sidan uppsäges; dock skall denna uppsägning ske före Tome dag då afflyttning skall ske den 1ste derpå följande Maj. Till framtida säkerhet är 2ne exemplar af detta kontrakt utfärdat och växlade

Stora Sirsjö 27 mars 1893 29 dec 1888;
För Sirsjö sterbhus Victor Jansson
Med kontraktet förklarar jag mig nöjd och förbinder mig dess fullgörande E G Sundberg arrendator

åter till Bladtorp

Per August Mattsson i Gloppsjön kontrakt 1887

Härmed bortarrenderar å Sirsjö Sterbhus vägnar deras egendom i Gloppsjön till August Mattsson från Bredsjöåsen med tillträde den 14 mars 1887.

Följande förmoner eger arrendatorn

 1. Att bruka och begagna de till egendomen hörande hus.
 2. Att bruka de egor som förut brukats och varit begagnade till den ifrågavarande egendomen
 3. Att å sterbhusets skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som å egendomen winterfödas.
 4. Att å sterbhusets mark efter utsyning erhålla nödig vedbrand.
 5. Att i två år räknat från tillträdesåret ss hjelp erhålla tio dagsverken per år till egendomens förbättring.
 6. Att tillträda all gödsel som vid egendomen befinnes samt om någon rågsäde är skedt äfven tillträda det med skyldighet att vid afträdet lämna rågen eller ersätta utsädet och arbetskostnaden motsvarande hvad vid tillträdet var.

Mot föregående förmoner skall det arrendatorn August Mattsson ovillkorligen åligga vid äfventyr av kontraktets förlust och genast skeende afflyttning, att fullgöra följande bestämmelser.

 1. Att för varje år efter uttagning å sterbhuset fälla upphugga och införa milved samt verkställa för öfvrigt allt arbete som erfordras för ingörandet af trettiosex 36 stigor kol efter (tunnor) 40 hektoliter i stigor och fritt levererade antingen vid Bredsjö eller Sikfors hytta samt dessutom sex (6) kördagar de två första åren årligen
 2. Önskar egaren kolen levererade till någon annan plats än de sagde är arrendatorn skyldig att detta verkställa och betalas då för förlängd väg i frakt 40 öre för stig och fjeringsväg.
 3. Att allt milarbete verkställes med omsorg så att ej ved blifver efter liggande, ej heller skadade träd och enbuskar blifver i hufdennen qvarstående den 20 november hvarje år.
 4. att enär egaren så påkallar arrendatorn är skyldig verkställa kördagar till ett pris af 2 kr per dag. Arbetstiden för kördagsverken beräknas från och med den 15 april tom den 30 sept från kl. 6 fm till kl. 8 em med vanliga rasttimmar samt under öfvriga delar af året från dagning till skymningen.
 5. att verkställa mindre reparationer å de till egendomen befintliga hus såsom dropptäckning etc samt underhålla gärdesgårdar i giltigt skick och sköta sielva jordegendom efter lag.
 6. och noggrant och med yttersta försiktighet handhafva elden så att eldfara ej uppstår genom vårdslöshet, samt tillse att bristfälligheter å murar och eldstäder genast avhjälpes.
 7. Att svara för egendomens alla utskylder, med undantag av de kommunala, samt till egendomen hörande vägunderhåll.
 8. Att på stället uppstilla allt på stället växande foder, samt vid afträdesdagen lemna all gödsel som blifvit efter fodret samt äfven efter det foder som blifvit inköpt och uppstillat på stället.
 9. att om olofligen foder eller gödsel från egendomen bortföres ersätta detsamma med dess dubbla värde.
 10. Att icke utan utsyning kullfälla träd å sterbhusets mark hvare sig till sin vedbrand eller löftäkt mm samt att till bränsle först och främst upptaga allt å marken liggande såsom vindfällen qvist och dylikt.
 11. att icke hos sig låta skattskrifven eller innebo främmande personer.
 12. Jakt får ej idkas å sterbhusets mark och vare arrendator skyldig anmäla de personer som kan ses eller vet idkar jakt å sagde mark.
 13. att då ej laga hinder mötes inställa sig på bestämd tid efter skedd budning vid arbetet sker annorlunda böte en tredjedel av dagpenningen.
 14. Arrendetiden skall fortfara så länge till den å någondera sidan uppsäges dock skall denna uppsägning ske före Thome dag då afflyttning ske före 14 derpå följande mars, Till ömsesidig efterrättelse är tvenne exemplar af detta kontarkt utfärdat och hafver vi tagit var sitt

St Sirsjö 9 nov 1886 Victor Jansson
Med kontraktet förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att detsamma fullgöra Per August Mattson arr
Wittnen A Ersson, Nils Jansson Stopp

Omstående kontarkt är denna dag uppsagd erkännes St Sirsjön 3 jan 1891 Per Aug Mattsson

Åter till Gloppsjön


Kontrakt med Anders Ersson Stolpberget 1884 Gloppsjön

Å Sirsjö Sterbhus vägnar bortarrenderar torplägenheten Stolpberget till fd brukaren Anders Ersson från Gloppsjön den 1 Maj 1884.

Följande förmåner erhåller torparen

 1. 1 att bruka och begagna de till torplägenheten hörande hus
 2. 2 att bruka och begagna de egor som af förre torparen brukats och begagnats
 3. 3 Att å sterbhusets skogsmark erhålla mulbete för de kreatur, som på torpet vinterfödas.
 4. 4 att å sterbhusets skogsmark taga nödig vedbrand, hvartill skall upphämtas förut allt på marken liggande efter nedfallen och dylikt till annat än vedbrand odugligt virke.
 5. 5 Att tillträda all gödsel som vid torpet befinnes mot skyldighet att vid afträdet frånlemna motsvarande hvad som vid tillträdet nås.

Mot föregående förmon åligger det torparen vid kontraktets förlust och genast skeende afflyttning årligen utgöra i arrende

 1. 1 Femtio /50/ kr som antingen utgöres i pengar eller motsvarande arbete.
 2. 2 Att hålla hus och gärdesgårdar i lagligt skick samt sköta och bruka åkerjorden efter lag, samt icke hos sig låta mantalskrifva eller inhysa främmande personer utan jordegrens tillåtelse.
 3. 3 Att icke från torpet bortföra foder eller gödsel.
 4. 4 Att i händelse jordegaren skulle vilja hafva dagsverken gjorda torparen är skyldig att mot i orten gällande pris härå äfven ställa sig härefter.
 5. 5 Att den å torpet boende enkan efter Abraham Olsson erhålla nödigt husrum.
 6. 6 Att belåna torpet så länge tills det å någondera sidan uppsäges, dock skall denna uppsägning före Thomasdagen då afflyttning sker den första därpå följande maj.

Till framtida säkerhet är tvenne exemplar af detta kontrakt utfärdat.
Stora Sirsjön 8 maj 1884 Maria Jansson gm Victor Jansson
Med ofvanstående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att det samma till alla delar fullgöra som ofvan Anders Ersson.

Åter Stolpberget


August Rosenberg och J E Brick Grönhult 1878

(inte fullständigt formulerat troligen August Rosendahl f1850)

Hermedelst bortarrenderas å Sirsjö Sterbhus vägnar dess egande hemman Grönhult till ____

Följande förmoner eger således Arrendatorerna

 1. att bruka de egor och begagna, som förut brukats och varit inhägnade till ifrågavarande egendom.
 2. att begagna de till egendomen hörande hus.
 3. Att å sterbhuset skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som på egendomens vinterfödas hvadan inga sådana får från främmande intagas.
 4. Att efter utsynen å sterbhusets skogsmark taga vedbrand hvartill dock först och främst skall upphemtas vindfällen och annat på marken liggande oskadligt virke.
 5. att tillträda all gödsel som nu vid egendomen befinnes.

Mot föregående förmoner skall arrendatorerna ovillkorligen åligga, vid äfventyr af kontraktets förlust och genast skeende afflyttning årligen tillsammans utgöra

 1. Tvåhundratjugofem /225/ Kronor i arrende.
 2. Att ansvara för all egendomens utskylder,
 3. att hålla hus och gärdesgårda i lagligt skick samt sköta och bruka jordegendomen äfven efter lag.
 4. Att hålla den föreskrifvna brandredskapen så att den gillas af brandsynsmännen.
 5. att på stället uppstilla allt på egendomen växande foder samt vid afträdesdagen lemna gödsel som blivit efter fodret samt äfven efter det foder som möjligen blifvit inköpt och uppstillat på stället. Ingen gödsel får vid kontraktets förlust från egendomen; ej heller under arrendeåren försäljas eller afflyttas.
 6. att icke hos sig låta skattskriva eller inhysa fremmande personer af hvad namn det vara må.
 7. en del af penningarrendet skall lemnas ___. den andra.___ den tredje.___ den fjerde.___
 8. Att arrendetiden skall fortfara så länge tills den å någondera sidan uppsäges dock skall denna uppsägning ske före Thomas dag då afflyttning sker den fjortonde derpå följande Mars.
  Uppfylles ej detta kontrakt sker som ofvan är afflyttning genast utan att någon dagersättning kommer till i fråga till arrendatorerna.
 9. Om den ena af arrendator uppsäger kontraktet så är den andre skyldig att göra sammanledes.

Till ömsesidig efterrättelse så har tvenne exemplar af detta kontrakt utfärdats.
Stora Sirsjö 1878 För Sirsjö Sterbhus Maria Jansson
Aug Rosendahl J E Brick f1843 Med föregående kontrakt förklarar vi oss till delar nöjda och förbinder oss att detsamma noggrant fullgöra Wittnar Joh Andersson.

August Rosendahl Grönhult 1882

Härmedelst bortarrenderar å Sirsjö Sterbhus vägnar deras egande 1/16 mantal Grönhult i Hjulsjö socken till hemmansbrukaren August Rosendahl att den tillträda den 14 mars 1882.

Följande förmoner eger således hemmansbrukaren

 1. att bruka och begagna de egor som förut brukats och varit inhägnade till frågavarande egendom.
 2. att begagna de till egendomen hörande hus och boningsrum med undantag af en kammare i södra gafveln av boningshuset.
 3. Att å sterbhusets skogs - och betesmark på egendomen valla sina kreatur, som på egendomen vinterfödas, men främmande sådana får ej intagas utan egarens tillåtelse.
 4. Att efter uttagning å sterbhusets mark taga främst upptagas allt å marken samt i vindfällen och dylikt liggande till annat än bränsle än bränsle odugligt virke.
 5. Att tillträda all gödsel, som vid egendomen befinnes samt om någon rågutsäde är skedt äfven tillträda detta med skyldighet att aflemna rågen eller ersätta utsädet och arbetskostnaden.

Mot föregående förmoner skall hemmansbrukaren August Rosendahl ovillkorligen åligga, vid äventyr af kontraktes förlust och genast skeende afflyttning årligen utgjöra

 1. Arrendet med 225 kr per år.
 2. att sköta och vårda egendomen efter lag samt hålla mindre reparationer å husen såsom dropptäckning och dylikt och äfven gärdesgårda till egendomen i lagligt stånd.
 3. Att ansvara för alla egendomens onera.
 4. Att på stället uppstilla allt på egendomen växande foder samt vid afträdesdagen lemna all gödsel, som blifvit efter detsamma och äfven efter det foder, som möjligen blifvit inköpt och uppstillnadt på stället. Ingen gödsel får vid kontraktets förlust från egendomen under arrendeåren försäljas eller bortflyttas.
 5. Att icke hos sig låta skattskrifva eller inhysa främmande personer utan egarens tillåtelse.
 6. Att arrendetiden skall fortfara till den å någondera sidan uppsäger dock skall denna uppsägning ske före Thome dag då afflyttning sker den fjortonde derpå följande mars.
 7. Arrendet utgöres qvartalsvis räknat från den 14 mars 2007. Uppfylles ej detta kontrakt sker som ofvan sagt är afflyttning genast utan att någon slags ersättning till brukaren.

Till ömsesidig efterrättelse är tvenne exemplar af detta kontrakt utfärdadt.
Stora Sirsjö den 12 Mars 1882 för Sirsjö sterbhus Maria Jansson
Med ofvanstående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och lofvar att det till alla delar fullgöra försäkrar Sirsjö som ofvan Aug Rosendahl  Wittne J E Jansson

Åter till Grönhult gård


Gustaf Eriksson Grönhult 1896

Härmed bortarrenderar undertecknade vår egande hemman Grönhult till Gustaf Eriksson Sandåskärr med tillträde den 14de mars 1896.

Följande förmoner äger arrendatorn.

 1. Att bruka och begagnade till egendomen hörande hus.
 2. att bruka de egor som förut brukat och varit begagnade till den ifrågavarande egendom.
 3. Att å undertecknade skogsmark erhålla mulbete för de kreatur som å egendomen vinterfödas.
 4. att å undertecknades mark efter utsyning erhålla nödig vedbrand.
 5. Att tillträda all gödsel som nu vid egendomen befinnes.

Mot föregående förmoner skall det arrendatorn Gustaf Eriksson ovillkorligen vid äventyr af kontraktets förlust och genast skeende afflyttning, att fullgöra följande bestämmelser.

 1. Att för varje år efter utsyning å undertecknades mark fälla upphugga och inköra milor samt verkställa för övrigt allt arbete som erfordras för ingörande av tretiosex /36/ stigor kol efter 40 hektoliter i stigen och fritt levererade antingen vid Bredsjö eller Sikfors hytta, samt dessutom 15 kördagsverken årligen. Skulle jordegaren deremot anse skogen ej tåla afverkning av 36 stigor årligen åligger det arrendatorn betala penningarrende med 250 kr för år.
 2. Önskar ägarn kolen levererad till någon annan plats än den sagda är arrendatorn skyldig att detta verkställa och betala då förlängd frakt 40 öre per stig och fjerdingsväg.
 3. att allt milarbete verkställes med omsorg så att ved ej blifver efter liggande ej heller skadade träd och enbuskar blifver i häfderna qvarstående samt att kolningen är verkställd den 20 nov hvarje år.
 4. Att när ägaren så påkallar arrendatorn är skyldig verkställa kördagsverken till ett pris av två kr per dag. Arbetstiden för kördagsverken beräknas från och med den 15 april t.o.m. den 30 sept. från kl. 6 fm. till 8 em. med vanliga rasttimmar samt under öfvriga delar af året från dagningen till skymningen.
 5. Att verkställa mindre reparationer å de till egendomen befintliga hus såsom droppteckning etc. samt underhålla gärdesgården i giltigt skick och sköte jordegendomen efter lag samt vägunderhåll.
 6. Att noggrant och med yttersta försiktighet handhafva elden, så att eldfara ej uppstår genom vårdslöshet samt tillse att bristfälligheter å myrar och eldstäder genast afhjelpes.
 7. Att svara för egendomens alla utskylder äfvensom då kommunala
 8. Att på stället uppställa allt på egendomen växande foder, samt vid avträdesdagen lemna all gödsel som blifvit efter fodret samt äfven efter det foder som blifvit inköpt och uppstillat på stället.
 9. att om loflig foder eller gödsel från egendomen bortföres ersätta det samma med dess dubbla värde.
 10. Att icke utan utsyning kullfälla träd å marken hvare sig till vedbrand eller löftäkt m.m. samt att till bränsle först och främst upptaga allt å marken liggande såsom vindfällen qvist och dylikt
 11. Att icke hos sig låta skattskrifva eller inneha främmande personer.
 12. Jagt får ej idkas å undertecknads mark och vara arrendatorn skyldig anmäla de personer som han ser eller vet idkar jagt å sagde mark.
 13. Att då ej laga hinder möter inställa sig på bestämd tid efter skedd budning vid arbetet sker annorlunda bota en tredjedel av dagpenning.
 14. Arrendetiden skall fortfara så länge tills den till den å någondera sidan uppsäges dock skall denna uppsägning ske före Thome dag då afflyttning skall ske den 14 de derpå följande mars
 15. Skulle det blifva öfverkol så betalar undertecknade derför 4 kronor 80 öre per stig.

Till ömsesidig efterrättelse är tvenne exemplar af detta krontrakt utfärdadt och hafva vi tagit hvar sitt.
Strömbacken den 4 jan 1896, A Söderqvist Bernhardina Jansson
Med kontrakten förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att densamma fullgöra Wittnar Gustaf Eriksson
Johan Andersson Gustaf Hjalmar Andersson

Åter Grönhults gård


Hytteblecket

Överlantmätare Bertil Lindqvist Örebro rörande utredning angående Norra Ekebergshyttans hyttebacke i Hällefors socken Örebro län.

Åren 1791-1794 förrättades storskifte å Norra Ekebergs hyttelags ägor, omfattande hemmanen Lilla Sirsjön, Stora Sirsjön, Gloppsjön och Norra Ekeberg (akt nr 9 i Hällefors socken). Storskiftet fastställdes den 2 oktober 1795.

Vid förrättningens början uppkom tvist angående delningsgrunden vid skiftet. Hyttelagets skog hade sedan 1600-talet varit uppdelad hyttintressenterna emellan efter vars och ens andel i hyttan, vilka andelar emellertid numera icke överensstämde med de mantal, respektive hyttedelägares hemman blivit åsatta. Sex av de elva delägarna i hyttelaget yrkade, att till grund för skiftet skulle antagas delaktigheten i hyttan, "then the för 3 år sedan ånyo med stor kostnad upbygdt". De övriga fem delägarna, vilka tillsammans innehade hälften av byns mantal men endast voro ägare till en tredjedel av hyttan, yrkade att hemmantalet skulle utgöra delningsgrund. Delägarna hänvisades att inför allmän domstol slita tvisten. Vid sammanträde den 8 augusti 1794 upplästes "urtima häradstingsrättens" utslag av den 21 maj 1793 och lagmansrättens dom den 9 september samma år av innehåll, att hemmantalet skulle utgöra delningsgrund. Sistnämnda dom hade överklagats och målet var vid tiden för sammanträdet ännu anhängigt i hovrätten. Med hänsyn till den skogsskövling, som tydligen igångsatts å de lotter, som enligt lagmansrättens utslag skulle komma att minskas, beslöt emellertid förrättningsmannens med stöd av 26 kap. 2 rättegångsbalken att fullfölja skiftet oberoende av att hovrättens utslag ännu icke meddelats. Så skedde även, varvid hemmantalet lades till grund för skiftet. I skifteshandlingarna finns ingen upplysning om hovrättens dom, men då skiftet fastställts, torde kunna förutsättas, att denna icke inneburit ändring i lagmansrättens dom.

I protokollet för sistnämnda förrättningssammanträde har rörande undantag av hyttebacken m.m. från skiftet antecknats följande:

Omkring Masugnen till Kolhus, Tackjärns och Malmbodplatser öfverenskommo Hyttedelägarne att till gemensam plats aftaga 120 alnar rundt omkring Masugnspipan och hvarigenom then å södra sidan Hyttan och Elfen blifvande platsen hvarest icke kolhus och Järnbodar behöfvas, för en samfällighet till Hyttans flere behofver, såsom granars tagande med thet mera aftogs. Sinnerplats blef även utsedt och medgiven å samma ställe som tillförene på Litt:a B teg och invid Hytteälfven och härwarande mossen under № 38 a

Den sålunda från skiftet undantagna hyttebacken har å storskifteskartan utmärkts med särskild färgbeteckning och avgränsats i enlighet med de träffade bestämmelserna. Vid skiftet har den tydligen behandlats såsom en samfällighet för skifteslaget och icke såsom en hyttedelägarnas enskilda tillhörighet.

På ansökan av delägare i hyttan och efter förordnande av Kungl. Maj:ts befallningshavande förrättade kommissionslantmätaren Eric Em. Öman år 1845 en delning av "Norra Ekebergs hyttebacke", (akt nr 25). Protokollet rörande delningen är mycket summariskt, och någon särskild delningsbeskrivning har icke upprättats. Av handlingarna och kartan framgår emellertid, att inom hyttebacken utlagts ett antal tomtplatser för de olika delägarna i hyttan, medan återstoden bibehållits såsom en samfällighet. Delningen synes ha skett efter andelarna i hyttan. Vid förrättningen träffades bestämmelser angående flyttning av byggnader, väganläggning och hytteplatsens ordnande i övrigt. Förrättningen avslutades med besvärshänvisning till bergmästaren. Andelarna i hyttan synas vid denna tid icke ha uteslutande innehafts av delägare i skifteslaget (Norra Ekeberg, Lilla och Stora Sirsjön samt Gloppsjön).

Huruvida 1845 års delning endast avsett en nyttjanderätt för hyttedelägarna eller avser äganderätten och sålunda förutsätter en hyttelagets - till skillnad från "skifteslagets" - äganderätt till hyttebacken framgår icke av de i lantmäterikontorets arkiv förvarade akterna. I jordregistret är hyttebacken icke upptagen såsom särskild fastighet. Den torde sålunda vid jordregistrets uppläggande ha betraktats såsom en samfällighet för skifteslaget.

Örebro den 7 april 1945 Överlantmätare.

Åter Hytteblecket

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013