Fattiga

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] [ Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ]
[underordnad] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ]

 

Hagen ligger under Stora Paris

Ett gammalt ordspråk säger: ”Har lu ont i majen, gå te Lars på Hajen, så slôr han en spik i majen”.
Vem Lars på Hagen var vet numera ingen, men då undertecknad 1945 gick igenom de gamla sockenstämmoprotokollen för Broddetorps pastorat så fanns detta namn på ett fattighjon i Sätuna, som 1833 tilldelades understöd.

Vipesången,
Kôrvalången,
Stutagången,
å Hökensås
fyra ställen på Sätuna utmark.

Sätuna uppdelades av socknens inbyggare i olika områden och menade man sig ha fem – tåar.
Storetån, området ute vid vägen st. 19, 30 – 32.
Rackaretån, utmed Snikavägen st. 20 – 23.
Mällumtån, st. 5 – 12.
Stackaretån, st. 13 – 17, syd Vekavägen, och
Lelletån, Lille-Jonas tomt.
Båltorps Tå st. 20 – 27.
I övr. utmarksbebyggelse.

P.M.
Av de på den kvarvarande Tån och på Veka mark belägna stugorna omnämnas inga i den vid skiftet gjorda förteckningen, cirka 10 ställen. Häri upptages ej heller soldattorpen, som voro fem till antalet.
Några stugor, som innehades av undantagsfolk, som förpantning eller av mera fast anställda s.k. arbetstorpare och tillhörde gårdsägare, räknades ej heller med.
En uppgift om att i Sätuna by skulle funnits 32 småställen torde vara riktig.
Å Båltorp m. Nästegården lågo åtta ställen.
Vid Hulabäcken lågo fem ställen.
Och å Weka ute vid TjursBacke vidare fem dylika.
Nuvarande lägenhets antal utgör c:a 14 varav sju inneha från bytiden härrörande lägen.

Laga Skiftet

Småstugebebyggelsen i Sätuna kom icke att nämnvärt beröras av byns laga skifte och skiftesdelägarna äro värda beröm för sitt förhållande i fråga härom. För det första lämnades Tån, det huvudsakliga området för denna bebyggelse oskiftad och bibehölls som samfälld mark och för det andra fattades rörande de utanför belägna torpen och backstugorna ett beslut, som möjlig gjorde för dessas innehavare att få sitta i orubbat bo. Vid sammanträde med skiftesdelägarna den 28 april 1859, framställde jordägarna till förrättningsmännen att nu innan den provisionella planläggningen för dem utvisades få överenskomma om de avgälder, som åtskilliga inom skifteslaget bosatta fattiga och ålderstigna personer böra utgiva till blivande markägare för att deras hus skulle få kvarstå å sina nuvarande platser. Antalet sådana ställen utanför Tån angivas i protokollet för detta sammanträde till sju och fattades beträffande vart och ett av dem beslut om vad innehavarna i dagsverken räknat skulle utgöra till den blivande markägaren för kvarboende.

Inhysesmannen Stål, som bodde vid Bygatan, d.v.s. vägen eller dreven fram till nuvarande Hälsingsgården skulle med sin hustru i deras livstid få kvarbo och begagna sin nuvarande husplats och gata mot ett årligt utgörande av åtta dagsverken på jordägarens kost.

Inhysesmannen Börling fick likaledes i sin och sin hustrus livstid kvarbo vid Milstenen samt begagna platsen mellan sin stuga och ladugård mot en årlig avgift av 12 dagar på jordägarens kost.

Änkan Kajsa Tomasdotter skulle i sin livstid få kvarbo och begagna platsen mitt för sin stuga ut till Bygatan emot 4 dagsverken på jordägarens kost.

Lars Fahlgren, bosatt alldeles invid, skulle likaledes få kvarbo och begagna platsen mitt för stugan ut till Bygatan mot 6 dagsverken på jordägarens kost.

Torparen Fredrik i Hulabäcken, som var bosatt ett stycke söder om byn, skulle i sin livstid få kvarbo och begagna så mycket av den av honom innehavda jorden som mitt för stugan och ut till landsvägen, med kvarståenderätt för alla dess hus, emot utgörande av 16 årliga dagsverken på jordägarens kost.

Andreas Karlssons änka fick kvarboenderätt under sin livstid mot utgörande av 4 dagsverken om året på jordägarens kost och erhöll tillåtelse att använda stig från stuguplatsen ut till den allmänna tåplatsen.

Lille Jonas, som bodde å sedermera Hälsingsgårdens mark, erhöll slutligen kvarboenderätt samt tillåtelse till fri utgång till Stora Veka utfartsväg mot utgörande av 6 dagsverken på jordägarens kost.

De skiftesdelägare, som erhöllo en dylik till kvarboende berättigad persons stuguplats å sina nya ägoskiften voro enligt överenskommelsen förpliktigade ställa sig denna till efterrättelse, men ägde att om så önskades fordra dagsverken lösande med 18 skr rgs eller 37 1/2 öre rmt per dagsverke. Överenskommelsen förklaras i protokollet ha träffats, på det att ålderstigna och orkeslösa personer icke skulle kunna tvingas att flytta sina hus eller erlägga en oskäligt hög ersättning för dessas kvarstående. Men som ej alla de personer, varom beslutet rörde sig, närvarit vid överenskommelsen, lämnades de frånvarande för sin del rätt att välja mellan utgörandet av förenämnda ersättningar eller flyttande av sina hus, vartill de eljest äro pliktiga. Impulsen till nämnda förslag och beslut gavs vid sammanträde med skifteslaget den 15 föregående oktober, då man enats om att en dylik stugu- och förpantningshavare vid namn Olof Johansson, boende under Paris givits rätt att under sin återstående livstid få kvarbo samt inneha och begagna "gård och gata" mot en årlig ersättning av 6 dagsverken, värderade till 75 öre stycket.

Hacken

Ett flertal – om icke alla – av dessa småstugebebyggare voro innehavare av mindre s.k. "hacken", d.v.s. av dem själva eller någon företrädare uppodlade täppor eller lyckor, vilka de av bönderna mot fullgörande av vissa dagsverken fått rätt att nyttja. En del sådana hacken förekom även i utmarken, där det synes som ett par mindre områden blivit avsatta enkom för sådant ändamål. Benämningen hacken å dessa odlingar var den inom socknen vanliga, men förekomma icke omnämnda därunder i skifteshandlingarna utan betecknas där såsom intagor och lyckor e.t.c. Av sådana om den nämnda bebyggelsen vid denna tid påminnande namn må här anföras:

 • Olles trädgård, - gata, - förpantning.
 • Spännare – lyckan, - hagen.
 • Spännars kålgård.
 • Lille Jonasa lycka, - kålgård, - trädgård.
 • Jonivins intägt.
 • Fredrikalyckan.
 • Kjäckens intaga.
 • Smealyckan.
 • Larsa Hacke.
 • Källebergslyckan.
 • Tjursbacketorpet.
 • Hulabäckstorpet.
 • Flinkalyckan.
 • Intagelyckorna.
 • Käringlyckorna.
 • Tåkålgårdarna.
 • Tåhagarna.
 • Soldattegen.
 • Soldatängen.
 • Soldatlyckan.

Det i samband med skiftet i Sätuna upprättade husvärderingsinstrumentet berörde icke på det hela taget småstugebebyggelsen och man kan därför icke därur erhålla några allmännare uppgifter om dessa åbyggnaders beskaffenhet vid denna tid. Ex se Lille Jonas

Soldatboställena

Angående åbyggnaderna på soldatboställena, som väl också får räknas – om än halvt om halvt – till småstuge bebyggarna, så skilde sig dessa endast obetydligt från den övriga bebyggelsen. Här hade dock de militära myndigheterna – i en del fall – infört en del nymodigheter. Man- och uthusen voro t.ex. där skilda åt och ett extra litet rum eller ett s.k. kontor fanns där i regel och var soldaten, som ofta var fallet en rejäl och ordningsam karl, hade han utom de i lag föreskrivna åbyggnaderna även en del egna sådana. Stugubyggnaden å Hälsingsgårdens soldattorp var, för att nu nämna ett av byns fem, 14 alnar lång, 9 bred och 3 1/2 hög och innehöll förstuga, stuga, förstugukammare, kontor, eldstad och bakugn, den var till en del – ovanligt även å gårdarna – brädfodrad. Ladugården var av trä och sten, 19 alnar lång, 9 bred, 3 1/4 hög, indelad i fähus, loge och lador. Svinhus av sten var intillbyggt ladugården. Här hade soldaten inga egna byggnader men detta var fallet å Isaksgårdens och Tomtens gemensamma sådant, som dock beträffande i synnerhet uthuset var något sämre. Soldatens egna åbyggnader bestodo här av:

 • Bodbyggnad, 8 aln. lång, 5 bred och 3 1/4 hög,
 • Källare, välvd och stensatt i Balkalyckorna,
 • Svinhus av sten, byggt intill stugubyggnaden,
 • En lada, intillbyggd ladugården.

Utom de å Tån berördes icke de å Båltorp och St. Weka mark belägna stugorna av skiftet.


Tåarna inom Sätuna socken

Båltorps Tå st. 20 – 27. (inkl. Nästegården) åtta ställen
Rackaretån utmed Snikavägen 20-23
Vid Hulabäcken låg fem ställen.
Å Weka vid TjursBacken låg 5 stugor.

Fem Tåar i Sätuna By

Sätuna uppdelades av socknens inbyggare i olika områden och menade man sig ha fem – tåar.

Stommen 1-4 Stoms Hage eller Bygatan 

Spänars
Lövesas
Lasses Gretes
Stårsses

Mällumtån st. 5-12

Lilletån Lille Jonas tomt

En uppgift om att Sätuna skulle ha 32 små ställen torde vara riktig. (O Göte.)

Storetån, området ute vid vägen st. 19, 30 – 32.

Rackaretån, utmed Snikavägen st. 20 – 23.

Stackaretån, st. 13 – 17, syd Wekavägen,

Sätuna sockens Torpbebyggelse.

Troges. B. m. kölna (betyd. som tillhörde byn.) 1891.
Raskes. B. 2 st. 1. 1903. 2. 59 år.
Vallrotes. B. 1922.
Andreasa Kala. B.
Varmes. B. m. smedja. Rans. T. Står.
Gamlesmes. B. 1890.
Feskars B.
Lelle Jonasa. T.
Stora Majes. B. 1880.
Sjödalsas. B. 1880.

Tåars B.

Sejerblas. B. 1880.
Svenna Inges. B.
Lunnars. T.
Tulpans. T.
Källebärs. T. 1880.
Falkes. T. 1880. Falkatorp är de identiska 
Vasses. B. 1870.
Enåsars. T. Står.
Lars Andersson f1750 , Anders Jonsson f1777 Segerstad 
Rappesas. B.
Dikars. T.
Hackars. T
Hackars Larsa.
Marka Larsa. T.
Stomnars. B.
Olles. T.
Börlings. T.
Nukvestes. S. Står.
Kôllars. B.
Blumbärs. S.
Moells. S. Står.
Hulabäckars. T. Står.
Fredrika. T.
Liars. B.
Gamle Käckes. T.
Pära ve Dongalet. B.
Brôsses. (Markars) T. Står.
Stutes. T.
Rans. T.
Runsars Johanna.
Backagubbes. T.
Spänaregubbes. T.
Alins. S.
Tjurs. T.
Tjurs Brittes.
Käckes. T. Står.
Sälles. B.
Bäckmans. B. Står.
Molitors. T. Står.
Knekta Käckes. S.
Stårs Vallrotes. S.
Ströms.
Feskars Alfris.
Sjödars’a Marka.
Vipes. 


Hagen under Stora Paris enl hfl

Kerstin 1778? Broddetorp dör 1808, hon kan vara bror till saltpeter sjudaren Lars Hagergren. Änkan Ingegerd Svensdotter f1759 med döttrarna Maria o Brita.

Utmarken.

Ingatôrpaväjen.
Dongalet.
Veka Donge.
Spänarsgubbes löcka.
Gubbalöcka.
Käringalöckera.
Tjurs Backe.
Tjursbackakälla.
Ingatôrpa Va.
Ingatôrpabrona.
Hälle.
Hälledarn.
Jupadarn.
Hällebäcken.
Bränsla = marken söder om Hälledalen.
Höje Hall.
Skams Hallakleppe.
Store Ma.
Gröne Ma.
Varjama.
Hättebrunn.
Galjen. dessa båda se Hornborga.
Galjaslätta.
Långemôsen.
Sjernasdiket, beläget i den förra, utgörande gräns mot Hornborga socken.
Hökensås.
Stutastången.
Kôrvalången.
Vipesången, fyra skämtnamn.
Vipekaret.
Brekaret.
Vipebro, väg över kärret.
Vipelet.
Hacket.
Backa
Marka.
Intajera.
Oensmarka, se n.o.s.
Käringasten, se n.o.s. (Veka dunge).
Planterhajen.
Jon i Vinns Intaja.
Intagehajen.
Brekärskälla.
Karlebacken finns och Jon Anderson bor här 1817
Hagen nämns ofta i Sätuna runt 1800 
Hallerna där Mikael Larsson dör om det nu ligger i Hba el Sä kan det vara utåt Ekornavallen det jag kallat amerikatorpet. 


1885 planterar på initiativ av A G Svensson i Båltorp en stor mängd lönn och askträd på socknens fattiggård. Om något tiotal år kan man här få se en rik och vacker plantering af löfträd.

Fattigstugan

Sätuna Fattigstuga nämns första gången 1824 i db. Johan August Ljung Andersson f1840 var gift med Anna Elisabet Ljung f1888; Lotta Larsdotter F1841; Inga Andersdotter f 1826; Kajsa Andersdotter f1822; Eva Karolina f1853; 

Smedjan 

ligger i hörnet. På östra sidan av denna väg kan vi säkert finna många torprester i den lätt kuperade betesmarken. 

Första stugan på höger sida är Fränbergs som nu en Löfving har. 
Lille Rasken kommer därefter och det är alltså brodern till Store Rasken med dottern Hilda Rask. Den stenlagda uthuset vid vägen tillhör Lelle Raskens.

Tåars är nuvarande Bygdegården är det gamla fattighuset.

Hellmans som bor snett emot Fattigstugan han var smed här innan Fränberg. De sista på Gattorp hamnar här hos Hellmans som utfattiga och gamla ev. före Hellmans?

Väster om Hellmans vid muren ser man resterna av den gamla smedjan. 

Skogen som vi ser där är planterad av Oskar f1900. 

Annelund här bodde Feskars innan Nilsson slog sig ner här.

Mitt emot på gravfältet har vi flera småstugor med bland annat Store Maja. Hon ville inte ha några gardiner, varför barnens nöje på kvällarna var att se på när hon klädde av sig. 

Gamla kyrkvägen passeras innan vi kommer fram till Annelund

Lôddaskånken är en vik av Hornborgasjön här fanns Lôddetån, Lôddehaln = Weka Floge.

Här mitt emot St. Weka bodde Lille Jonas på Lilltån.

I det gula huset bortom St. Weka bodde Nanna och Ellen hon spela orgel och vävde mattor. Här kan huvudbyggnaden till St. Weka en gång ha legat. 

Här kan ha legat ett mejeri i det som tidigare var en förbindelse med flogen och sjön men rester av detta kan vi inte se. 

Åsen ut från byn sen kallas Weken som sedan är upphov till de båda gårdsnamnen. 


Namn på ägorna på Tån.

Storetån,
Lelletån,
Mellantån,
Stackaretån,
Rackaretån,
Lôvalôcka,
Stårssalôcka, Stårs lôcka,
Lassalôcka,
Trojarslôcka,
Kloarslôcka,
Smealôcka,
Feskarslôcka,
Larsa Hacke,
Tåarslôcka,
Tåbärj,
Fatistuvelôcka,
Fatistuveplassen,
Spänarelôcka,
Spänarehajen,
Spänars kålgål,
Flinkalôcka,
Käckes Intaja,
Tjursbackatôrpet,
Takålgåla,
Knecktatejen,
Knecktänga,
Knecktalôcka,
Lelle Jonasa lôcka, Lelle Jonasa kålgål, Lelle Jonasa trägål,
Olles trägål, Olles gata, Olles förpantning,
Lôddes eller Weka flodes är den del av sjön som vi ännu har kvar märken av.


Närvarande tids bebyggelsenamn

Smedjebacken, Hälsingsgårdens soldattorp, av avstyckning ägare smeden V. Boman uppkallad efter hans yrke.

Kristinedal, Storegårdens soldattorp, av avstyckning ägare Karl Dalberg uppkallat efter hustruns förnamn, Kristin.

Marieberg, f.d. Frälsegårdens soldattorp, av avstyckning ägare  K. Johansson uppkallat efter hustruns förnamn, Maria.

Wekaberg, f.d. St. Veka soldattorp, avstyckning ägare  uppkallat efter stamhemmanet.

Hälledal, stuga på ofri, av kommunen ägd mark av f.d. åbon A. Rask, som ägde jord vid Hälle.

Smedjetomten, f.d. Troges stugutomt, där nu bysmeden K. J. Främberg, åt sig uppfört bostad.

Fridhem, f.d. bysmeden Hällmans bostadstomt, uppkallad av avstycknings ägare  O. Göte som här njuter ungkarlsfrid.

Annelund, f.d. ”feskarns” stugutomt av avstyckningsägare  E. H. Nilsson uppkallats efter sin 

Ålderdomshemmet, socknens gamla fattigstuga, benämnd med ett mera modernt namn.

Broholm, f.d. ”Jonivinns” stugutomt, av avstyckningsägare  handl. J. F. Persson uppk. efter sitt läge invid den s.k. Brovägen.

Enåsen, torp under Båltorp, undantaget försäljning av stamhemmanet, med bibehållandet av det gamla torpnamnet.

Tre lägenheter utan namn på Tjurs backe: Bomans, Molitors, Källmans.

Stugorna 13 – 17 lågo på den del av forna Tån, som vid skiftet tilldelades St. Weka (definitivt) med undantag för fattigstugutomten, som bibehölls och som benämndes för ”stackaretån”.  

 

Sätunasocknens Torpbebyggelse.

Register över ställena.
B = Bostadshus.
T = Torpställe.
S = Soldattorp.

1. Spänars. B.
2. Lövesas. B.
3. Stårsses. B.
4. Lasses Gretes. B.
5. Troges. B. m. kölna (betyd. som tillhörde byn.) 1891.
6. Raskes. B. 2 st. 1. 1903. 2. 59 år.
7. Vallrotes. B. 1922.
8. Kala-Andreasa-Kala. B.
9. Varmes. B. m. smedja. Rans. T. Står.
10. Gamlesmes. B. 1890.
11. Feskars B.
12. Lelle- Jonasa. T.
13. Stora-Majes. B. 1880.
14. Sjödalsas. B. 1880.
15. Tåars B.
16. Sejerblas. B. 1880.
17. Svenna Inges. B.
18. Lunnars. T.
19. Tulpans. T.
20. Källebärs. T. 1880.
21. Falkes. T. 1880.
22. Hurses. B. 1905.
23. Vasses. B. 1870.
24. Enåsars. T. Står.
25. Rappesas. B.
26. Dikars. T.
27. Hackars. T
28. Hackars-Larsa.
29. Marka-Larsa. T.
30. Stomnars. B.
31. Olles. T.
32. Börlings. T.
33. Nukvestes. S. Står.
34. Kôllars. B.
35. Blumbärs. S.
36. Moells. S. Står.
37. Hulabäckars. T. Står.
38. Fredrika. T.
39. Liars. B.
40. Gamle-Käckes. T.
41. Pära ve Dongalet. B.
42. Brôsses. (Markars) T. Står.
43. Stutes. T.
44. Rans. T.
45. Runsars-Johanna.
46. Backagubbes. T.
47. Spänaregubbes. T.
48. Alins. S.
49. Tjurs. T.
50. Tjurs-Brittes.
51. Käckes. T. Står.
52. Sälles. B.
53. Bäckmans. B. Står.
54. Molitors. T. Står.
55. Knekta-Käckes. S.
56. Stårs-Vallrotes. S.
57. Ströms.

Feskars-Alfris.
Sjödars’a Marka.
Vipes.
Vipes.

 

1848-05-01 Fattigredovisning
Fattigföreståndaren Magnus Andersson på Stommen Sätuna, Redovisning från 1 maj 1847 till den 1 maj 1848.
Emottagit
1 maj 1847 kontant 32.-.3
på begrafvning Anders på Kjelleberg -.14.-
På Bröllop hos Strand –20.-
I begrafning And Björling .22.-
D:o hos Maria Jacobsdotter -.29.-
För handklädenas begagnande 4ggr-.5.4
Försålt på Auction efter Anders Andersson Lilla Paris 3.37.4
Kontant av Berggren –.44.1
Bco 38.28.-

Utbetalt
Foster Lact till Anders Swensson och Enka Joha -.37,4
En skjorta till Andr Swensson 1.16.-
Kontant Lass En till Anders -.12.-
En Haga don till Enkan Inga .42.-
1 Lass Bränsle till Anders Swensson .32.-
Plosten till dito -.1.4
Inköpt i par handkläden 21.4
1 lass Bränsle till Enkan Inga -.32.-
1 d:o till Anders Swensson -.32.-
1 d:o till Enkan Inga -.32.-
Berggren bekommit för Anders Anderssons begravning 4,28,-
P H Settergren lantmät revers 12.-.-
Omköp att omhän efter Anders i Paris 1.-.-
Jonas Pehrsson i Skarpest för Anders Anderssons barn 1.16.-
Johanna på Stommen för Skor till Settergren ½ år fosterson 8.-.-
Kjörta 1/3 dels fosterlön för flickan Inga 4.21.4
2 aln Wäf till Anders Swensson -.18.8
3 grarerät Skon till d:o man -.21.4
En ABC bok till Anders Andersson -.4.-
Sylön för Par byxor till Andreas kapa –.5.4
Denna räkning erkännes af mig Sätuna den 12 maj 1848
Magnus Andersson

1848-05-01 Redovisning Fattigkassan
Redovisning för Sätuna Fattigkassa från den 1 maj 1847 till den 1 maj 1848.
1847 maj 19
Utbetalning av Magnus Andersson på Stommen Banco
Begrafningskostnad för inhyses Anders Andersson i Paris Enka 5.2.8
1/8 del Lass till Anders Swensson och Enkan Inga .37.4
En skjorta till Anders Swensson 1,16.-
Hemkört ett lass ene från Marka till d:o man -.12.-
En ny stugudörr till enkan Inga 42.8
2 lass bränsle under vintern till Anders Swensson 1.16.-
Ploster till d:o man -.1.4
Inköpt ett par hasidkläden som mot betalning begagnas -.21.4
2 lass bränsle till enkan Inga under Vintern 1,16,-
P G Settergren lånt enligt Revers den 30 April 1847 12.-.-
Omkostnaden vid auction efter Anders i Paris 1.-.-
Jonas Persson i Skarpär för vård af Anders Andersson Barn i Paris några wickor 1.16.-
Johannes på Stommen för skor till Gust Anders
Joh Settergren ½ års fosterlön för gossen Anders 8,-.
Joh Käck 1/3 dels år retro för flickan Inga 4.21.4
2 aln wäf till Andreas Swensson -.18.8
Reparation å skor till samma man sommaren 1847 -.21.-4
En ABC bok till Gossen Anders -.4.-
Sylön för 1 par byxor till Andreas Swensson -.5.4

Maj 1 utlånt enligt motstående reverser 123,16
Innestående hos Socknens ordförande i Fattig wården denna dag 22.37.4
Summa Banco 190.30.8
Emottagit av Magnus Andersson på Stommen Banco
Maj 1 Kontant av Prosten Lundbald 32.-.3
På begrafning hos Anders på Kjelleberg -.14.-
Bröllop hos Soldat Storm -.20.-
Begrafning hos And Björling i Enåsen -.22.-
D:o efter Maria Jacobsdotter på Tåen -.29.-
För handkläder begagnade 4 aln -.5.4
Försålt qvarlåten skapen efter Anders Andersson i Lilla Paris 3.37.4 37.31.11

Berggren mottagit
Maj 19 På Bröllop hos Holmqvist i Snikens qvarn 1.-.-
November 3 Kontant af Prosten Lundblad -.31.8
Nov 28 På begrafning hos sold Sälle -.28.-
Fattighuset efter Sälles auction -.5.9
Jan 19 På Bouppteckning hos Johannes Sjödal på Tjursbacke -.32.-
Jan 30 Swen Johansson fd på Bltorp inbokat på Reversen .6.32
D:o den 30 april resten å reversen 6.32 13,16
Mars 19 Barndop Christian Larsson Hellsingeg -.32.-
April 1 Fattigprocent efter Lars Andersson i Grefvag för ½ mantal Bålltorp 3,16
April 2 På begrafning efter Joh Sjödal hustru på Tjursbacke -.22.-
Fattigprocent efter d:o -.34.6 21, 25,113

Utestående fordringar enligt Revers
No1 Anders Larsson Sätuna Tomten 11.5.4 rta -.32.-
No2 Olof Johansson på Sätuna Tå för Bålltorp 11.5.4 rta 32
No3 Johannes Persson på Stomme Hornborga 11.5.4 rta 32
No4 Lars Johannes Johannesson Sätuna 11.5.4 rta 32
Anders Andersson Herr Lages Gård Hornborga 11.5.4 rta 32
Johannes Larsson på Sätuna Tå 2.-.- rta -.5.9
Nils Björling Sätuna 11.5.4 rta 32
Anders Larsson Hulebäcken 6.33.- rta -.19.2
Anders Swensson Hwassag Hornborga 12.-.- rta -.34.7
Johannes Samuelsson d:o do 16.-.- rta -.46.1
Johannes Persson på Skogen med Bålltorp 8.-.- rta 23.-
P H Settergren i Isaksg Sätuna 12.- rta 34.7 123 .16
Tillkommer rta dör Swen Johansson fd på Bålltorp inbetalte 13 Rd 16 sk. Bco enligt afarne .33.8 8.4,10

Summa Banco 190.30.8
Vid lagligen utlyst Valborgsmässo Sockenstämma den 21 maj 1848 blef denna räkning upplsät och godkänd intygar på församlingens vägnar
Sven Larsson Settergren

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] [ Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ]
[underordnad] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ Innehåll ]