Namn i Sätuna

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] [ Namn i Sätuna ] Sägen ]
[underordnad]

 

Här kan Du finna länkar till olika fastigheter i Sätuna

Byägorna.

Majsesten, se namn och sägen

Markesten, se n.o.s.

Lunnen: Lunna Ekebacke, se n.o.s.; Lunna Floge, Lunnastuva, Lunnajaert,

Hackåsen, Hackåsajaert, även m. enkelt k-ljud.

Onsänga, se n.o.s.

Saksåsa, se n.o.s.

Isaks Åsa,

Isaksjaert,

Storegårsjaert,

Storegårsväjen,

Kroken, Åkroken,

Å-Vättnet,

Vitamôsa,

Vitamôsen,

Vitamôsänga,

Vitamôsalet,

Vitamôsatejen,

Bårtôrpaväjen,

Körgårn,

Åvret, = Afret = avrösningsjord.

Åvrejaert,

Åvrelet,

Honbôrje Hôlme.

Å-Hôlmen,

Bjärka,

Bjärkera,

Bjärkelet,

Backalia,

Stendärda,

Grutingen,

Hästerhula, marksänka å Frälsegården, stenig, vilken ej ansågs kunna köras m. oxar u. br. m. häst.

Klenekôel, kulle med klibbig jord å Hälsingsg.

Broväjen,

Snikaväjen,

Kvarnaväjen,

Sätunabrona,

Bugata,

Körkeväjen,

Brôttôrpaväjen,

Vekaväjen,

Stôms Brunn,

Stårs Källa,

Hôrssavattnet,

Buvattnet,

Veka Floje,

Lôdda, se n.o.s.

Lôddaskanka,

Lôddatåna,

Lôddahärn,

Akerlôdda,

Gräslôdda,

Lôddajaert,

Lôddahajen,

Bårtôrpabäcken, elr.

Långemôsabäcken,

Sokälla, källa å Hälsingsg., vari en sugga drunknat.

Barsängshula, se n.o.s.

Höje li,

Höje Ren,

Rönäs,

Rönäs Udde,

Rönäsvika,

Stôms Haje,

Vekajart,

Åkroksbacken,

Sjölet,

Veken, vekagärdesåsen.

Lekehajen, se n.o.s.

Hulabäcken,

Russ Li,

Russli Backe,

Russli Kulli,

Kullen elr. Kôel,

Tômtalia,

Almeli,

Bäckalöckera,

Millasten,

Grustajet,

Knallebärsbacken,

Spåpila, ett numera borttaget pilträd å L:a Veka.

Körnetômta,

Russlunnalöcka,

Hulabäckshajen,

Lunnsväjslöcka,

Långevallsänga,

Långevallstejen,

lmuskärret,

Parisa Le,

Messunna,

Klåckareranna, se n.o.s.

Balkalöckera,

Haktornsjaert,

Ingatôrpamôsa,

Hångermôsen,

Frammôsa,

Utmôsa,

Sjömôsa,

Mara,

Körkejart,

Bärs äng,

Bärs haje,

Nämndemans lögetråg, se n.o.s.

Löjetrujet,

Fädreven,

Almeöväjen,

Båltorp.

Harrgårn.

Helgårn.

Jaert.

Björkebacken.

Luen.

Nästegårn.

Mällangårn.

Gamleträgårn.

Rudedamma.

Bårtôrpa jale.

Lunna Donge.

Björkebackaja’rt.

Enåsaja’rt.

Mällomja’rt.

Isaksgårsjärt.

Åvrejala.

Källareträgårn.

Ulvakaret.

Ståckakällera.

Enåsen.

Enåsakälla.

Enåsatôrpet.

Hackaretôrp.

Dikaretôrp.

Källebärstôrpet.

Källebärj.

Källebärsträgårn.

Källebärsbacken.

Källebärskälla.

Falkalöcka.

Falkatôrpet.

Falkaträgårn.

Hurt.

Vråna.

Haralöckera.

Enåsahajen.

Brännerihajen.

Hästhajen.

Hackåsatôrpa.

Intaja.

Smes Hacke.

Enehajen.

Liajaert.

Långalöcka.

Falelöckera = Falkalyckorna.

Enåsa Löcka.

Helgårs Hacke o. Helgårs Haje.

Hôrssamon.

Stora Veka.

Skarpås.

Vekabärj.

Örnakula, ett stenröse.

Haralöcka.

Töershôlmen, en obetydlig markförhöjning i

Vekamôsen.

Hultekaret.

Sjöänga.

Sjösjeftet.

Sjöbacken.

Tubbacksja’rt.

Hulabäckstôrpet.

Drängasten, elr

Löftesten.

Utmarken.

Ingatôrpaväjen.

Dongalet.

Veka Donge.

Spänarsgubbes löcka.

Gubbalöcka.

Käringalöckera.

Tjurs Backe.

Tjursbackakälla.

Ingatôrpa Va.

Ingatôrpabrona.

Hälle.

Hälledarn.

Jupadarn.

Hällebäcken.

Bränsla = marken söder om Hälledalen.

Höje Hall.

Skams Hallakleppe.

Store Ma.

Gröne Ma.

Varjama.

Hättebrunn.

Galjen. dessa båda se Hornborga.

Galjaslätta.

Långemôsen.

Sjernasdiket, beläget i den förra, utgörande gräns mot Hornborga socken.

Hökensås.

Stutastången.

Kôrvalången.

Vipesången, fyra skämtnamn.

Vipekaret.

Brekaret.

Vipebro, väg över kärret.

Vipelet.

Hacket.

Backa

Marka.

Intajera.

Oensmarka, se n.o.s.

Käringasten, se n.o.s. (Veka dunge).

Planterhajen.

Jon i Vinns Intaja.

Intagehajen.

Brekärskälla.

Namn på ägorna på Tån.

Storetån,

Lelletån,

Mellantån,

Stackaretån,

Rackaretån,

Lövalöcka,

Stårssalöcka,

Stårs löcka,

Lassalöcka,

Trojarslöcka,

Kloarslöcka,

Smealöcka,

Feskarslöcka,

Larsa Hacke,

Tåarslöcka,

Tåbärj,

Fatistuvelöcka,

Fatistuveplassen,

Spänarelöcka,

Spänarehajen,

Spänars kålgål,

Flinkalöcka,

Käckes Intaja,

Tjursbackatôrpet,

Takålgåla,

Knecktatejen,

Knecktänga,

Knecktalöcka,

Lelle-Jonasa löcka,

Lelle-Jonasa kålgål,

Lelle-Jonasa trägål,

Olles trägål,

Olles gata,

Olles fôrpantning,

Närvarande tids bebyggelsenamn.

Smedjebacken, f.d. Hälsingsg:s soldattorp, av avst.-äg., smeden V. Boman uppkallad efter hans yrke.

Kristinedal, f.d. Storeg:s soldattorp, av avst.-äg. K. Dalberg uppkallat efter hustruns förnamn, Kristin.

Marieberg, f.d. Frälseg:s soldattorp, av avst.-äg. K. Johansson uppkallat efter hustruns förnamn, Maria.

Vekaberg,f.d. St. Veka soldattorp, av avst.-äg. uppkallat efter stamhemmanet.

Hälledal, stuga på ofri, av kommunen ägd mark av f.d. åbon A. Rask, som ägde jord vid Hälle.

Smedjetomten, f.d. Troges stugutomt, där nu bysmeden K. J. Främberg, åt sig uppfört bostad.

Fridhem, f.d. bysmeden Hällmans bostadstomt, uppk. av avst.-äg. O. Göte som här njuter ungkarlsfrid.

Annelund, f.d. "feskarns" stugutomt av avst.-äg. E. H. Nilsson uppkallats efter sin

Ålderdomshemmet, socknens gamla fattigstuga, benämnd med ett mera modernt namn.

Broholm, f.d. "Jonivinns" stugutomt, av avst.-äg. handl. J. F. Persson uppk. efter sitt läge invid den s.k. Brovägen.

Enåsen, f.d. torp under Båltorp, undantaget försäljning av stamhemmanet, med bibehållandet av det gamla torpnamnet.

Tre lägenheter utan namn: Bomans, Molitors, Källmans.

Namn i Sätuna By

Mossen, Hångermossen, Bäckelyckorna, Frammossarne

Källelyckorna Maderna

Källeberg Evetemossarne

Knallareberget Grytingen

Kroksgärdet ? Utmossarne

Låddesbacken Sjömossen

Bjerkarne Rörlingslyckan ?

Jon i Vins Intag Balkalyckorna

Tjursbacke Intagorna

Spännarelycka Roligheta

Flinkalyckan Tåhagarne

Ingatorpamossarne Klockareranden

Planterhagen Missunna

Vipamossen Falcketorpet

Bjärkeled Källeberg

Björkbacken Fahl Lyckorna

Hacktornsgärdet Herralyckan


Springarebacken, att ersättning skulle tilldelas Frälsegården Sätuna för dess holme, Springarebacken kallad

 

Rösen i Sätuna

1        Ungefär 75 meter N N O om 1/4 mantal Frälsegården., ägd av Karl Johansson, finnes ett röse av ung 10 meter i diameter och 1 meters höjd, vilket håller på att avrödjas. Röset består av s k ”knapersten” men i kanten åt norr synes ett par något större stenar, vilka kunna vara efter kantkedjan Oviss.

2        C:a 100 meter N V härom finnes ett röse av 11 meter i diameter och 1 ½ meters höjd. Kan vara grav. Sten har nyligen avförts från rösets kanter.

3        På Karl Svenssons 1/4 av samma gård, finnes c:a 40 meter norr om trädgårdsmuren ett ovalt röse av c:a 8 x 10 meter och 3/4 meter höjd. Ovanpå avröjt

4        C:a 50 meter Ö om föreg på nordspetsen av den ås, ”Knalleberget”, varpå dessa gårdar ligga finnes ett ävenledes ovalt röse av c:a 10 x 12 meter. Rätt över röset går en stenmur, som utgör gräns mot Storeg, ägd av H Rehn. Kantkedja av små stenar.

5        C:a 100 meter Ö om ladugården finnes på krönet av en backe ett c:a 8 meter vitt röse med spår av kantkedja

 Cirka 300 meter öster om Berg är en höjd, hörande till gården, varå är ett gravfält – Backen kallat ”åvret”  // S E Persson 1931  / Hjilmer Johansson

Forngrav vid Ingatorp

Vid L:a Ingatorp, ägare Fredriksson, en väg förbi ladugården öster ut mot Laggareboden. Väster om denna väg c:a 100 meter från ladugården en rund stensättning av sandstensblock 10 meter i diameter. Röret är avröjt. Inuti några större stenar, varav några av granit.

Söder och öster om graven finnes några mindre rösen ytan kännetecken. Terrängen är mycket stenbunden och beväxt med enbuskar.  // 19/9 1926

Forngrav i Sätuna

Öster om landsvägen söder genom Sätuna, ligger c:a 100 meter från denna strax innan man passerar den djupa dälden vid Ingatorp, alltså norr om dälden, ett till större delen avröjt röse, mätande 22 steg i diameter. Fotkedjan är i söder och väster fullt tydlig och har stenar upp till 3/4 meters storlek. Mitt emot på andra sidan vägen ett ljusmålat ställe med veranda. Marken tillhör Stora Veka. // 19/9 1926

J V Engström, Tomten, Sätuna

äger en flintyxa, som anträffats vid grävning efter vatten till kreaturen i en källåder (”kållsuj”) vid ägogränsen söder mot Veka, c:a 100 meter väster om stora landsvägen.

Yxans längd 42,4 cm, bredd på mitten 8,6 cm, ägg i båda ändar, ena äggen 8,4 cm bred, andra äggen 6,3 cm bred, tjock på mitten 3 cm, vikt 1 ½ kg.

// H J 16 sept 1927

Flintyxa pris 100 kr

Åt St Paris ägor, i gränsvinkeln mot Berg och Bålltorp uppskjuta några sandstenshällar, lämningar av en gånggrift eller hällkista. Flera hällar äro uppbrutna och inlagda i gränsmurarne.

På andra sidan stenmuren mot Bålltorp, å denna gårds gärde, finnes ett avröjt röse med delvis kvarvarande fotkedja.

Bjälkalia

Den branta lia på Tômta heter Bjärkalia. (Håkes O)

Kantkedje grav å Hälsingsg 3 st norr mot Paris Arvidsg

Stenyxa, hittades våren 1927 å Toltan Kaplansbostället i Broddetorp c:a 10 meter söder om bäcken mitt för stugan.

21 cm lång, 4 cm hög ungefär, 7 cm bred, ägare Gilbert Gustavsson, arr å stället.

Runshall

Inskriften enligt sägen :

- Här vilar jag kung Rune och längre bort i backen ligger min sônasône.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] [ Namn i Sätuna ] Sägen ]
[underordnad] [ Innehåll ]