Skattegården

[ överordnad ] Start ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] Hakåsen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Galjars ] Aspelund ] MånsSvensgården ] Deragården ] [ Skattegården ] ArvidMikaelsgården ] Hwassagården ] Stommens och Bosgårdens Vallskifte ]
[underordnad]

 

Öfvre Skattegårdens Vallskifte 

Rappes Mossebo Môsabo u Ö Skattegården 1'17

Jonas Rapp

Under slutet av sin anställning som soldat för Frälsegården i Sätuna ordnade åt sig Jonas Rapp ett nybygge, som han kallade Mossebo, å Övre Skattegårdens vallskift nere i Långemossa dälden, dit han efter avskedet och sin första hustrus död 1863 flyttade och snart nog förde sin andra maka och så att säga började på ny kula.

Jonas Rapps son Alfred inköpte sedermera av den s.k. Skattegårdsgubben, som vid gårdens försäljning till mågen Frans Johansson undantagit utmarken, faderns och vidliggande del därav samt uppförde nya åbyggnader uppe på krönet av sluttningen mot mossen. Anledningen till övergivandet av den förutvarande boplatsen var dennas obekväma läge nedanför den sagda backsluttningen. Rörande åbyggnaderna på det av Jonas Rapp uppodlade och bebyggda torp angivas dessa i bouppteckningen efter första hustrun den 4 maj 1863 till manbyggnad innehållande stuga (bostadsrum), kök, förstuga och förstugukammare av trä. Ladugård inrymmande loge och två lador av trä samt fähus och vagnskjul av sten under samma tak, samt En vedbod av trä.

Jonas Pettersson Rapp först soldat under Frälsegården i Sätuna och sedan torpare här på Mossebo under Övre Skattegården Hornborga. Han var född 1808 på Stommen i Håkentorp och gift med Maria från Häggum, som gav honom sju barn:

 1. Per Johan f 1833,
 2. soldaten Lars Gustaf Moell, som efterträdde honom på Roten.
 3. Anna Cajsa,
 4. Anders Peter,
 5. Charlotta dödförklarades 1911,
 6. Maria Stina,
 7. och Eva.
 8. Stina Mårtensdotter
 9. Kristina blir bara tio år
 10. Alfred Rapp f1867 gifter sig med Elin Sjödahl, är mjölnare Snikens Qvarn och slutar som brukare i Båltorp. Han är med om skiftesklyvningen av ¼ Övre Skattegården 1891, varvid han tillser att han får troligen ofvanomnämnde fastighet.
 11. August Rapp f1869 gifter sig till LarsSvensgården
 12. Amalia f1870

Efter hustrus död och förflyttning till den nya bostaden börjar han på ny kula med Stina som bara hinner med fyra barn.

Här framträder Alfred f1867. Först innehavare av faderns torp och annan jord å samma gård, sedan mjölnare i Norra Snikens kvarn och sist hemmansägare å Båltorp. August blir hemmansägare i LarsSvensgården gift med Anna Karolina.
Ordstäv: "Dä stöter på grunn, sa Rapp’en, när sleva to i bôtten på grötafatt". // Jon i Pek. 1948.

Karl Johan Larsson, Johan på Vallen

Rapps närmaste efterträdare blev 1895 den från Stenums socken bördige men eljest från Bolum utsläktade Karl Johan Larsson f1856, alltid benämnd vid förnamn, ibland med epiteten "på Mon" eller "på Vall", men ej häller för honom blev här någon varaktig stad, enär han i sin tur sålde stället till den förut omtalade "Stenstugens" dotterson Karl Karlsson och flyttade 1928 till så kallade Skattegubbens av dennes arvingar sålda erhållna undantag.

Arleman tecknar    Johan på Vall.

Karl Johan Larsson inköpte 1895 Rappabons av Alfred J:son Rapp och hans hustru Elin Johansdotter Sjödal och 1916 av Frans Johansson i Skattegården och dennes syskon den av Johannes Eriksson behållna delen av utmarken. (utom 4-5 tunnland kring stugan). Han inhandlar av Silver Frans marken som stugan står på 1915. Han köper 1919 den nedre av de lägenheter som finns här för 2000 om han låter änkan leva här till döddagar. 1944 köper han ytterligare mark av Övre Skattegården. 

Karl Karlsson Longna Karl

f1884 hade förut varit torpare i Lugnet under Bosgården i och benämndes därefter för "Longna Kal". Denne stannade där till döddar och efterträddes av sonen Gillis Karlsson. Nuvarande ägaren Gillis Karlsson far "Stenstuges Tildes Karl" – alias Karl Karlsson, som i 14 år varit torpare i Lugnet under Bosgården inköpte 1927 stället och dog 1936.

Gillis Karlsson

väljer Greta f1917 som sin livskamrat. De fostrar tre ynglingar varav en systerson. Gillis och Greta utökar efterhand sin fastighet med Parislund och det som numera kallas Vallbodal. Gretas intresse för bräkande får resulterar i att Ekornavallens får hörde hemma här. Sönerna tar över och driver fastigheten som månskensbönder. Men barnbarnen vill inte ta över. Under tre generationer har dessa marker burit bärgning åt stora familjer men numera ingen. Vår jordbrukspolitik i blixtbelysning !


Skattegårdsgubbes Päten Björkvallen

Med undantag för ett område nere vid Långemossen, som mot avgäld i form av arbete med uppodling av den övriga utmarken, bortlämnats såsom torp till Jonas Rapp innehades Övre Skattegårdens utmark av gårdsägaren, som vid överlåtelsen av den s.k. hemjorden till mågen tog undan utmarken för egen del, i en också fullföljd avsikt, att där bosätta sig.

Päten Johannes Eriksson

f1822 i Bjerka är hemmansägare i Övre Skattegården och skaffar sig i och med andra hustrun en plats ute på Vallen. Med andra hustrun följer så öknamnet efter svärfar. Till belysande av en i orten ännu gängse sed att giva och använda smädenamn kan omtalas, att Skattegårdsgubben bar på ett sådan – Snoppen, av mera hyfsat folk uttalat med Päten. Detta smädenamn skulle enligt vad man vill veta ha tillförts i och med andra hustrun, vars far burit det som ett arv från sin härstamning från ett ställe i Häggum benämnt med det synonyma Slinkes. Gifte och barn

 • Stina Andersdotter f1826 Stommen Mårby.
  • August for till Am.
  • Alfred likaså.
  • Silver Frans tar över Skattegården och är morfar till Stommens.
  • Ernst återfinner vi gift i Pilagården V Kleva.
  • Ada återfinnes gift i Amerika.
  • Matilda Amerika.
  • Johan dör späd.
 • kusinen Johanna Persdotter f1833 Korsgården, bortacorderades med barnen till Fredrik Sjödahl i Hånger.

Alfred Rapp

Det av Alfred Rapp å Skattegårds Vallskiften inköpta området, omslutande även faderns torp, varå han uppförde åbyggnader och bildade eget hem, är en ännu bestående skapelse, som bär samma namn som faderns nybyggartorp, (se nästa nr), ehuru det av honom snart nog såldes.
Mannen hade haft stort intresse för uppodlandet av sin andel i utmarken och tyckte, att ett nybyggarliv därute skulle bli lämpligt som "hobby" på ålderdomen. När det nu kom därhän räckte krafterna dock icke till och han fann sig nödsakad att sälja huvudparten av marken, som köptes av en son till hans gamla odlingstorpare Alfred Johansson Rapp, själv nöjande sig med en mindre del, vilken senare av arvingarna såldes till grannen.

Karl på Vall

tar över. Han är född i Stenum 1856 och gifter sig med Greta Cajsa från Valtorp. Karl hade innehaft del av marken innan tillträdet som han köpte redan 1919, mot löfte att låta enkan leva livet ut. Han innehar det till sin död då det ärvdes av fosterdottern Vanda Ekstrand, gift Tejman som sålde det till

Erik Valdemar Jansson

f1893 Slöta från 1950 hemmansägare och han moderniserade stället efter tillträdet. Gift med Elsa Viktoria från Håkentorp med dottern Anna Lisa född 1921.

Arne Fransson.


Avstyckning N Skattegården 

Då detta skifte ligger med Stommen och Bosgårdens Vallskifte finns texten där. 

Dansåsars.

Torp å den s.k. Dansåsen å Nedre Skattegårdens vallskift, alldeles intill ett dominerande stenröse, där det sades brinna ljus och att lyktgubbarna voro flitigt i danstagen. Torpet uppfördes för eller av en karl, åt vilken uppdragits att hava tillsyn över gårdens betesdjur, men närmare upplysningar ha icke erhållits. Stod dock omkring 1880.

Rättars, Ljungstorp

å Nedre Skattegårdens vallskift, ett par hundra meter söder om Ekornavallen. 

Valltorpet 

ägs nu av vitterhetsakademin och förefaller att vårdas väl. Platsen förr mer känd som Kållsmens


Nu har vi två sommarstugor som ligger på Ö Skattegårdens skiftet och som ligger nere vid ån. En läkare Nyblom och andra släktingar.

[ överordnad ] Start ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] Hakåsen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Galjars ] Aspelund ] MånsSvensgården ] Deragården ] [ Skattegården ] ArvidMikaelsgården ] Hwassagården ] Stommens och Bosgårdens Vallskifte ]
[underordnad] [ Innehåll ]