Kampbacken

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Skiftena ] Jansas ättlingar ] [ Kampbacken ] Grönhultshöjden ] Ängsmossåsen ] Malmletarens bo ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

 

Häradskartan ger en lite oklar bild av hur det såg ut på västra delen av Grönhults by. Att lantmätaren och kyrkboken inte är helt överens är ägnat att försvåra vår beskrivning av människorna här uppe.

Kampbacken 1/32

skrevs under Bredsjö bruk 1861

Bergsman Petter Jansson Grönlund

f1797 kom 1830 och dör här på platsen 1855. Han är son till Jan Grönlund, som var gruffogde och likaledes född här på Grönhult. Om honom vet vi blott att han var gift tre gånger och producerade tretton barn varav få går att spåra. Sista enka Anna Cajsa Andersdotter f1815 från Gröndal tar över stället och troligt är att äldste sonen brukar. Makarna är vittne 1853 till Jan Olsson på Småland. Ur domboken 1856 saxar jag att sedan maken dött försäljer enkan en förseglad brännvinstillverkningsredskap till Erik Jansson i N Ekeberg. Som hon inte anmält detta blev hon instämd till tinget och fick enligt gällande förordning välja att straffarbeta en mån eller böta 13 Rd, varaf åklagaren rådmannen Widén i Nora fick 2/3 och resten skulle gå till de fattiga i socknen. Snacka om rättsövergrepp.

Fredrik Andersson f1833 är nog bara dräng här under fyra år under slutet av 1850 talet, men vi återfinner honom sedan i Skåln.

Johannes Jansson

f1841 Sandåskärret finns skriven på detta mantal fram till 1873, då han flyttar till Ekebergshyttan. Han hinner passera flera torpställen på sitt liv för att avsluta sin karriär som arbetare vid Sikfors boende i Nyttorp. Han kom hit våren 69 har jag en anteckning om, men han kan ha tagit ErikAnnersa senare.

1870-1900 änkan -1922  torp Anders Runqvist Jonsson.

f1825 kom som rallare och var här som dr från 1861, men etablerar sig våren 1870 och står som lb och stannar till sin död 1900. Han finns nämnd som lb här i Olle på Sirsjöns bouppteckning 1874.  Han var gift med Karolina Rosendahl från Löfåsen. På ålderns höst får Anders hjälp av sina söner att driva stället, tillsammans med tjenstefolk. Enkan får bo i sonens bröd till sin död 1922.

 • Karolina f1861 gifter sig med grannpojken Carl Gustaf och paret återfinnes på Kyndelsmesstorp, Ösjöhöjden och Broberget.
 • Julius skogsarbetare tar över och ser mer nedan.
 • Anders dör späd.
 • Axel Emil f1875 finns här något år in på 1900 talet men flyttar sedan till Bredsjö med sin familj. 
 • Hyttarbetaren Ferdinand flyttar efter giftet till Hanfallet Jönshyttan och till Detlofs på Ängsmossåsen.

Slutet av 1800 talet återfinner jag många arma och utstötta här, såsom lösa fattighjonet Augusta Fredrika med sin son 1891, pig Anna Greta från Ekebergsdal med sina två barn. Emma Kristina med sin dotter.

1895- Julius Runqvist

f1871 finns här på Kampbacken från 1895 och var gift med Johanna Skröder och hade många vackra töser, som vi kan spåra in i nutiden. Från en anteckning om hur en familj levde runt sekelskiftet saxar vi följande. DSC_1704 och 1705.

Under tiden så berättar vi vad vi vet

 1. Hanna gifte sig med Knut Helmer från Gåsborn, sonen Gillis går bort ½ år efter sitt giftermål med ännu okänd kvinna.
 2. Astrid gifter sig med Henning Larsson, som vi återfinner på Skråmkullen vid Gloppsjön.
 3. Albert gifter sig med torpardottern Ester Linnea från Bränntorp
 4. Betty saknar vi uppgifter om
 5. Nina fann Enar från Skåln ? Hällefors
 6. Haga gifte sig med Ernst
 7. Verna gift med Gustaf Stabbe från Bladtorp
 8. Evald återfinner vi gift i Hällefors.

Den enda bild jag har är på Astrid och hennes man Henning Larsson

Einar Brick med fru Edit Ingeborg bodde här ett tag 1940 sedan de varit i Silbodal!, där undertecknad vistades sina 10 första år.

1930-tal grufarbetaren Carl Gustaf Grönlund

f1874 bodde här på 30 talet och sedan fadern dött så flyttade sönerna till en nybyggd villa vid Jönshyttan på krönet. När han kom och flyttade vet jag ej, men Arne minns familjen och de flyttar troligen någon gång på 30 talet.

 • Allan var ogift och
 • Gustaf Artur dog späd
 • Carl Einar f1902 i Grängesberg.
 • Ingrid Sofia
 • Astrid gifte sig med en från Småland
 • Artur f1910
 • Axel f1911

Carl Vilhelm Jansson

f1894 från Rishöjden eller Hasselberg fanns här från 1941-44+ hade fru och fyra barn med sig. en av bröderna från Frövi bodde här, men de flyttade till Fällinge. Kom och flyttade. Viktor Jansson bodde i Småland. 

Kampbacken som det ters sig idag. 

Ladugården vid Kampbacken. 

Stod öde några år

1946-1974 Sune Carlsson

f1902 från Linde gift med Ebba fanns här hösten 46 och lämnar över till sonen till hösten 74.

Bengtsbo 

låg uppe på åsen ca 100 meter. Åkrar fanns kvar men inga hus. Stället låg mellan Kampbacken och Bränntomten enligt kartan.

Pingeltorpet 

ett par hundra meter ner. Åkrar fanns kvar, men inga hus.


Kyndelsmesstorp  = Michelsmesstorp !

GPS x35464 y35820 men punkten 100 m NO längs vägen från stugan då bättre mottagning. 

Dessa båda torp kom efter 1870 att skrivas under Jan Erik Jansson, och studerar man skifteskartan ser man att det mycket väl kan vara två stycken torp, varaf det ena kom att kallas Michelsmesstorp. Varför torpställena kom att få bibliska namn här i skuggan av Haggrufvan är en intressant frågeställning. Det antyds sedan av brev från 1897 att stället var under Olle i Sirsjön sterbhus, senast från 1879 då Häradsdomaren gick bort.

Kyndelsmesstorp ! 

Erik Nilsson

f1749 i Jönshyttan skrivs under Grönhult per 1784-1825 har 12 barn. En ofärdig dotter få två pojkar bland annat sonen nedan. Men vi vet inget om dem. Hans placering här är ju blott en gissning.

p 25-33 torp Jan Ersson

f1802. Här föds många oäkta barn från Hällefors. Jag har tidigare noterat honom som torpare här.

1833-67 Nils Nilsson

f1793 masmästare son från Jönshyttan och Bredsjö kom redan 1833 och finns fram till sin död 1867. Han gifte sig med Anna Cajsa, som stannar på plats till sin död 1874.  Av hans fem barn kan jag

 1. Anna Greta dör nog späd
 2. Johanna Karolina, som gifter sig med skräddaren Gustaf Ekman, som brukar Jogafallet i Skåln, men de har inga barn.
 3. Anna Katarina f1826 kommer hem med en dotter, men gifter sig ändå med Anders Persson d:ä på Luciefallet. Se där!
 4. Jan Erik Nilsson f1828 folkfotografen, som vi sen hittar på Grönhultshöjden som brukare.
 5. Anders Nilsson som flyttar till Hällefors på 50 talet

Här finns inhys Nils Nilsson f.d. torpare hans företrädare 67/5280 delar står något som kom efter skiftet att tillhöra Jan Erik Jansson, Jansas son och den på andra ställen meromtalade häradshövdingen.

Två stigar leder in till stället. Skiftet går rakt igenom stället och avskiljer några åkerlappar till nedom ägda Bredsjö Bruks marker.

Jan Johan Henriksson

f1828 var son till nybyggaren Henrik Paulsson på Mosserud gift med Regina Mattsdotter finns hittills registrerad här i samband med barns tillblivelse finns noterad som vittne 1858 och 59, men drog vidare till Björkhöjden.

torp, gruffogden Per Fredrik Andersson

f1815 67/1320 kom 1861 och finns här fram till sin död 1884. Han var torparson från Jönshyttan och träffade Anna Lisa, som var bm dotter från Grönhultshöjden. Av deras sju barn här kan vi bara berätta om

 • Stina Lisa som gifte sig med en smältare Kilström.
 • Per Gustaf Thunberg som vi återfinner i Långblå i Ludvika.
 • Karolina gifte sig med Bast, som passerade Wargberget och slår sig ner i Nora.

Enkan Anna Lisa finns här som ensamt fattighjon under Grönhult och dör först 1899. Nm och kyrkvärden Jan Erik Jansson Jönshyttan efterhör hos Olle på Sirsjöns barn som ger en bild av hur man såg på fattigvården 1897. Brevet är av sådant intresse att vi publicerar det här.

Som Rotestämma hölls sistledne lördag med Grönhult och Jönshytte Rotars fattigvårdsdistrikt, fick jag i uppdrag att vidare efterfråga med Herr Söderqvist och fröken Bernhardina Jansson huru meningen egentligen är med enkan efter gruffogden Per Fredrik Andersson, om hon har löfte om Husrum i den kammaren hon brukar, som hon påstår sig hafva fått af Sirsjö sterbhus eller ej. Nu har och är fortfarande så, genom öfverenskommelse och stämmobeslut för några år sedan, då Bredsjö Bruk upprättade flera arbetarebostäder inom distriktet, att Egaren till den gård som den understödjande bebott och i hvars arbets eller tjenst, den varit skole hålla dem husrum och vedbrand hvar på sin del utan att dermed betunga de öfvriga skattskyldiga, mera än till deras uppehälle och möjliga vård, kläder m.m. också har under tiden fortgått, och för närvarande har Bredsjö Bruk 3ne gamla män, som åtnjuter samma förmån, skall denna öfverenskommelse brytas för en enda person, som deraf är i behof af husrum men ej begärt annat helst som Sirsjö Sterbhus förut i många år, åtnjutit denna förmån, ansågs mindre välbetänkt; och är väl ej meningen, då det blir kändt hur förhållandet är. Och som nu förhållandet är att Bredsjö bruk har en mängd arbetarefamiljer och flera gamla, som man kan anse som kandidater, utom de omnämnda så kommer med säkerhet fattigvården o skatterna inom Roten att genast så ansenligt höjas att Ni drager ingen nytta deraf för närvarande, och framdeles stor skada ty den som får nytta af att denna öfverenskommelse brytes, det blir Bredsjö Bruk, och det ej obetydligt, som är störste delägaren. Derför låt enkan bo kvar eller också annorstädes. Hon kan väl ej lefva så länge helst som hon säger sig fått löfte dertill som väl ej anses ogrundat.
Och hvad arrendatorns kontrakt beträffar har väl egäntligen icke hit det är mellan arrändatorn och princepalen personligen. För att nu få saken klar har jag på vederbörandes uppdrag skrifvit, och underrättadt, och fordras både Herr Söderqvist och fröken Bernhardina Janssons underskrift på det beslut som fattas.
Högaktningsfullt J E Jansson [Jönhyttans Gård].

Per Fredrik borde vi veta mer om, men han gifte sig med Anna Lisa från Grönhultshöjden. Det enda jag har är att han har att tillgodoräkna sig 125 kronor av Olle på Sirsjöns dödsbo 1874. Av deras barn kan jag blott berätta om: Stina Lisa som jag spårar till Edvalla Bruk där hon kan ha gift sig med en smältare Kilström, som vi kan spåra. Per Gustaf Thunberg f1853 flyttar till Långblå i Ludvika övriga fyra barn är mig okänt. Sonen August drunknar i Högsjön då isen brast och han blev inte mer än 15 år. Per Fredrik får hjälp av lb

1874-79 Jan Erik Jansson

f1845 som kom 74 kom 74, men flyttar nog i samband med sitt enkeskap 79 och återfinnes i Gloppsjön.

67/5280

1886-88 Lb Per Gustaf Jansson

 f1855 finns här 86-88 med noteringen att det ägdes av Viktor Jansson i Sirsjön kom från sid 29  till 380.

1888-1916 Johan Axel Jansson, Stopp Johan

(vill inte heta Stopp) f1861 kom 1888 och stannar över 96-, efter att ha bott på Helgomesstorp sen per början 86 - 88, han identifieras boende på 67/5280.

 1. Anna född på Bränntorp gift med August Gustafsson från Gröndal flyttar sedan till Nora, deras livsfrukt kan vi följa till Stockholm.
 2. gruvarb Henning f1892 stannar här på torpet till 1918
 3. Sonen Carl Viktor gifter sig här och stannar till 1918, då vi återfinner honom i Haggrufvan. Stopp Johan betalade i arrende 112 kr 1888. Efter Hustruns död flyttar Johan till Norrbärke och lämnar plats för

1916-1918 Johan Henning Johansson

sonen f1892 bor samman med broder som gifter sig och flyttar alla 1918.

1919-28 Erik Pettersson

hyttarbetare f1877 som kom 1919 och flyttar med sin familj 28 till Hemmanet. Han var kommen från Sjöhagen i Hjulsjö.

 1. Erik Vilhelm Lindek järnvägsarbetare som bor med sin fru här ½ år 1925
 2. Tor Viktor Pettersson f1903 gruf arb.
 3. Carl August handelsbiträde.
 4. Oskar Edvin f1909.

1928 - 1957 Hugo Åström

kom med ett lass från Södra Hyttan omkring 1925 och arbetade i Bredsjö hytta. Han dör här på platsen 1957. Han är änkeman sedan 1923, när han kommer med sitt flyttlass och kan fostra sina fyra barn i denna lilla stuga. Han var gift med Anna Maria Hellqvist från Björksjön. Hon dog i Södra Hyttan 1923 och flyttlasset kom 1925.

 • Artur f1907
 • Linnea f1912
 • Sigrid
 • Agda
 • Allan
 • Herman som flyttade till Gotland.

Han gick varje morgon ner till hyttkransen vid hyttan, där han hade sitt arbete och arbetade i skift. Hugo tillhör de människor här uppe som jag hyser den djupaste respekt för, men nu är det ingen som längre minns hans insatser, då även hans barn gått ur tiden. f1887 bodde här och arbetade i Hyttan i Bredsjö och gick dagligen fram och åter. Sonen jobbade i gruvan och sen till Gotland. Allan och en broder som flyttade till Fårö, en dotter  

Sönerna Herman och Allan Åström och grannen Arne Eriksson. 

Efter Åström finns ingen som bor här, men fortfarande kan man ana ett strävsamt torparliv bland igenväxande åkrar och betesmarker.

Det kan ha varit någon finne som arbetade i skogen, som den siste. Nu finns ingenting, men rester av människors möda går inte att ta fel på.


Helgomesstorp

Helgomesstorp har inga boende p27-44, Skrevs först under Fredrik Jansson och per 86-91 till Viktor Jansson

(Lilla Fallet?) p 71-77

Jan Erik Ersson Julin f1838 kom 1866- men vi finner honom senare på Bredsjöåsen.

Johan Axel Jansson Stopp

f1861 kom 84--88, då sid 352 = Kyndelsmess. Se mer om fadern som kommer strax nedan.

1884-1898 Alfred Edberg

torp och skomakare f1862, som följdriktigt kom 84 -86-88 , då sidan 353  visade det sig, men flyttar 1896 till Jernboås där han återfinns 1900. År 1888 betalade han 75 kr. Han gift sig med Maria Josefina f1860 Kockelbo vid Ekeberg. Alfred passerar Jernboås till Grythyttan. 

 1. Gustaf Alfred f1886 här på Helgomesstorp. Återfinner vi i Lindesberg
 2. Elin Maria förblir ogift i Hällefors
 3. Signe Viktoria likaledes ogift i Hällefors
 4. Viktor Edvin f1893 flyttar till Hällefors

1898 Per Erik Johansson

f1876 Ljusnarsberg kom 1898

Johan Runqvist
sonen från Kampbacken finns här 00.

Jan Petter Stopp Jansson Holmqvist

f1834  kom 1902-22 efter att ha bott på Björntorp, Skåln och Amerika. Han flyttar sedan ner till Gröndal 1822. Hans Stina Lisa lämnar honom på denna lilla täppa 1914. Han själv passera Gröndal men får avsluta sitt liv på ålderdomshemmet i Gränshyttan 1933. Han blev nästan 100 år. Jag tycker vi kan sammanfatta familjens öden enligt följande

 1. Johan Axel f1861 föddes på Bobäckstorp Ekebergshyttan bodde här på Helgomess 84-88, flyttar upp till Kyndelsmess 88, där hans hustru Stina Lisa avlider 1916.
  1. Anna Alvina född på Bränntorp 1883 gifte sig med torparsonen August Gustafsson f1882 i Gröndal. Vi kan följa dem in i nutiden.
  2. Johan Henning f1892 stannar här på stället till 18 och var då gruf arbetare Am?
  3. Carl Viktor vet vi bodde i trähuset nere vid Haggruvan. Han gifte sig med Dina som gav
   1. Karin Elisabet född här uppe men dog efter två år
   2. Karin Elisabet f1822 nere vid gruvan återfinner vi i Hällefors och in i nutiden.
   3. Lissy Maria också född nere vid gruvan och vi återfinner familjen i Hällefors.
 2. Carl August Stopp Jansson föddes på Björnkullen vid Ekebergshyttan 1864. Han gifte sig med Emilia Kristina dotter till Israel Ersson vid Grönhultshöjden (nere vid vägen).
  1. Emma Kristina förblir ogift passerar Luciefallet och flyttar till Jernboås.
  2. Signe Viktoria föds på Luciefallet gift med Oskar Vilhelm (jag skulle ge mycket för att få veta från vilken av Ekebergs ställena det var) och vi återfinner henne sedan i Hällefors
  3. Carl Henrik Luciefallet följer vi till Hällefors.
  4. Erik Gustaf likaså.
 3. Augusta Kristina likaledes Björnkullen Ekebergshyttan men jag kan inte spåra henne
 4. Viktor likaså
 5. Gustaf blev blott året.

Erik Grönlund Ersson

f1812 finns i alla fall här på 1870 talet, gifte sig med Stina Andersdotter från Löfåsen. paret dör slutet av 90 talet. finns nog i sonens bröd 1891-5

 1. Stina Lisa f1833 återfinner vi i Norrelgen och Klampåsen
 2. Jan Erik gifte sig med Karolina från Långåsen
 3. Johanna gifter sig med Israel Hammarbäck passerar Skåln till Lindesberg
 4. Per Gustaf blir den som tar över Helgomesstorp

-1907 Per Gustaf Grönlund

f1849 fanns här kan ha kommit från Erik Annersa ställe vid denna tidpunkt, där vi berättade mer om hans familj. Han flyttar till Rombohöjden där restaurerade äktenskapet avslutade livet. Rimligt att han upplåter lägenheten åt sin svärson.

1907- 1915 Carl Hedberg

f1875 kom 07- gift med olyckliga Anna Sofia Söder f1873 och hans familj utökas till 3 barn, och ersätts 1915 av 

1915-1920 Erik Arvid Persson

f1884 kan vara här 1915 - 20 gift med Elin Boström hade tre barn födda i Hjulsjö och kommer sedan till Hällefors.

1920-1927+ Fredrik Fredriksson

Församl. bok Alfred Edberg f1862 96+

samma bok anger måhända även detta Per Gustaf Grönlund Församl bok 67/5840 här bor Per Gustaf Grönlund f1849 om det nu är samma. Grönlund tycks flytta 99 och 1901 kommer Erik Andersson f1863
Erik Grönlund f1812 fanns här 

Helgomesstorp ligger strax norr om Kyndelsmesstorp, och människor har vandrat mellan dessa ställen på ett inte alltför kontrollerat sätt.

Erik Ersson Grönlund

f1812 kan ha funnits på denna plats från tidigt.

Traditionen berättar att han satt vid åkerröset på sin ålders höst och betraktade de arbetande.

+1916-22 Jan Petter Holmqvist Stopp

f1834 fanns här från 1902-22 då de flyttar till Gröndal. Hans hustru dog 1914 och jag tror inte han överlevde denna period  Josefina Jansson / Pettersson står efter honom som hushållerska och kom 20 

1917-19 Carl Emil Einar 

f1871 gruf arbetare från Björkö (F) som fanns här någonstans på Grönhult gård och från Helgomesstorp Kasern ?  09-10, flyttar någonstans 17-19. Gift med Sofia från Länghem f1784. De hade sex barn här uppe 1909-19;

Efterföljes 1910 av stora fam Nils August Ersson f1877 Cecilias stora familj.

Per Erik Johansson

f1876 kom 98-

August Hellqvist

f1871 finns här kring 00 

Erik Andersson f1863 är det Erik Anners.


Lilla Fallet  Valbergsmessotorp

x35464 y 35820 skall ligga par 100 m NV om denna punkt, men ligger nog närmaren Ljuskärn och längs en vägslinga närmare Ljuskärn. Backen här kallas Lilla Fallsbacken (Frågan är om det är det man kallar Valborgsmesstorp kan vara kopplat till Bränntorp). Nu går vägen rakt men förr gjorde den en krok ner i en 90 graders vinkel. Det fanns uthus på 40 talet. (kom att tillhöra Viktor).

1888-90 Johan Henriksson Lindqvist

f1857 Grönhult där fadern Henrik Ersson  hade varit dräng hos Jansa. Han kommer hit 1888-90, för att vara i Linde två år , kommer sedan hem till Nyhammar vid Bredsjö och slutar sina dagar i Skraggatorp. Han tog smedhalvan Hellsings dotter Maria Lovisa. De får fem barn varav vi kan följa tre av dem in mot 1970 talet.

1890- Erik Johan Nilsson

f1859 Han återfinnes 1880 som dr hos nm Anders Jansson i Lilla Hällsjön Grythyttan och kom som lös dräng 90- skrivs här som torp och skomakare och stannar över 91+
Han gifte sig med Johanna Johansdotter Grythyttan

 1. Anna Lovisa f1881
 2. Carl Johan f1884
 3. Elin Bernhardina
 4. Hilda Sofia
 5. Erik Emanuel 1890 Valborgsmess

Han blir sedan gruf smed i Segerfors Ljusnarsberg från 1893 och vi kan med dagens teknik följa familjen och dess spridning till Stockholm

delar med Per Erik Johansson

f1876 som kan vara en Gärlström som var FS till Kristiansson på Grönhult Gård men finns här kring 90.  Kan ha följts av Carl Emil Andersson f1858. Vi får se.

1892-1906+ Carl Emil Andersson

f1858 Grönhults gård Helgomesstorp 1892-06+, gift med Vilhelmina f1860, lite oklart var de fanns.

 1. Viktor f1885 kan jag inte följa
 2. Ellen Viktoria 1888 Hittar vi i Borlänge

På samma sida som Carl Emil står

August Hellqvist

står på Grönhult gård / Valborgsmesstorp f1871 kom  92 från Gästgivaregården i Hjulsjö där han varit dräng. Dömd 1892-0-19 av Nora Häradsrätt för störande av gudstjänst. Ledig för äktenskap 1894. stannar över 1896. Gift med Otilia Pettersdotter f1873. Paret får Elna Serafia som dör inom ett par månader.


Bondfallet, Bondkammaren Bonfallet

Avtagsvägen ligger på GPS x36767 y35520 och stället ligger i norra delen av C, som då tilldelades Jan Erik Jansson. Dit kan man måhända nå om man åker in vid Kampbacken och fortsätter mot Gladhöjden och platsen på gröna kartan kallas måhända Linåker. Eftersom detta ställe bestående av två små vinkelställda backstuge hyttor, blir det nog svårt att kunna placera några boende där. Det intressanta är emellertid att traditionen om deras existens är levande 140 år senare. Det finns ett älgpass alldeles jämte. 

Det ligger öster om St. Högsjön och öster om Fulberget och då norr om Vintervägsmossen. Uppgifterna om detta ställe finns i 1870 års skifte, samt att stället ehuru naturligtvis borta fortfarande finns levande i bygden. Det fanns små stigar som passerar stället och möjligen stängslade leder som leder ner till Grönhult.

Bonfallsgubben

Stället brann och Erik Anners åkte med en släpa och hämtade dem och de övernattade hos Erik Anners för att sedan placeras vid en stuga vid Gröndals gruvan. Branden kan ha inträffat omkring år 1923. De hade en ko och han höll en gång på att skrämma ihjäl kon genom att ha tänt på näver och lagt på ryggen på kon i syfte att få hem kon för mjölkning. Bonfalls Gubben och Bonnfalls käringen hade alltid ett fat med karameller, som de bjöd besökande barn.

Paret bodde i en liten backstuga till vänster om Gröndal, bland många gruvor med vatten i Gröndalshagen. Här blev man bjuden på kaffe och karameller. Frun dör och Johan bor kvar, men på grund av misär omplaceras med tvång till Ålderdomshemmet under hans vildaste protester. Efter denna känslostorm, som man fortfarande talar om i byn, så går han bort.

Bonnfalls Johan

Johan August Johansson f1855-09-26 och som dör på Jernboås 1949 och som blev enkman 1943 är nog det hetaste tipset sen finns en namne även till året men som bor åt Hjulsjö By. De tog honom därifrån med tvång. Uppgifter om barn saknas. Det berättas att man åkte dit upp och köpte mjärdar, som han tillverkade.

Erik kan berätta om en Bonnfalls Johan enligt följande, han lär vara fader till uttrycket "mer gärdesgård". Händelsen inträffade när han var full en kväll och stödde sig på gärdesgården, och när den plötsligen tog slut utropade han just mer gärdesgård. Han var släkt med Eklund och Bergstenarna och var med på ett bröllop. Han bodde åt Hällefors. Gustafs mamma Sandberg var släkt med Bonfalls Johan.

Stina Eklund vid Södra Hyttan skulle gifta sig 1945, Bonfalls Johan gav 5 kr till Erik för det spel som Erik förmedlade. Bonfalls Johan var i 60 års åldern då.

Glahöjden

här bodde en ensam jägare med hund på 1920 talet.

Inhyses Fattiga på Roten 71-78

Elisabet Ersdotter

f1801 finns genom 70 talet

Får Johannes Jansson

f17971112 Får Johannes varit illa känd höll sig med afl Erika Grönlund i Hjulsjö fattigstuga hade med henne flera barn

Carl Jansson

f1806 kom från Grafva 43- till en drängplats på Ängsmossåsen. Gifte sig 44 med Greta Maja Olsdotter f1814 med barn på arm. de finns 80 ensamma. Av deras fem barn kan jag blott berätta om hyttarbetaren och smedmästaren Gustaf Bredberg. Han gifte sig med skogvaktare Norströms dotter från Olstorp i Sikfors f1842. Deras 6 barn kan vi följa in i nutiden.

 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013