Gulltorpsområdet

[ överordnad ] Start ] Brunnhemsberget ] Fjällåkra Tå ] Åkatorp Stenkrogen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Gulltorpsområdet ] Fagermans området ] Nybygget ] Mellomskogen ] Svalåsavägen ] Öster Botorp ]
[underordnad]

Bomanslyckan soldattorp 30

Botorp arrenderar en bit av Prestegården för att sätta upp sitt torp. Danjela Larsa son Anders-Petter uppförde efter sitt äktenskap en stuga väster om vägkröken vid faderns ställe och var sedan där bosatt

Anders Petter Larsson Boman

var första soldaten på detta ställe f1860 torparson i Liden under Broddetorp var 178 antas 1880 går godkänd korpralsskola och dör 1898 blott 38 år. Var gift med Margret från Broddetorp dotter till Jonas Jonsson på PerHåkansgården. Efter Anders död 1898 bor Margret kvar på torpet varefter mor och son återvänder till föräldragården. Margaretas bror Henry tar sig an den sjuke Henry och bygger ett hus år honom tydligen kallad Ljungstorp, som nu bebos av andra.

Anders Petter var soldat på lön under hemmanet Botorp samt gift med hem äg "Jonas i Brottorp" (PerHåkansgården) dotter Margret, och hade som enda barn sonen Henry, vilken genom kärleks- och religionstrubbel förlorade en del av sitt vett och måste intagas å vårdanstalt.

Efter A P Bomans död flyttade hustrun med sonen till brodern Alfrid i föräldragården där hon till sin död skötte hushållet

Karl Larsson

Prästgårdsarrendatorn bor här efter 1906


Våges

Namnet kan härröra från Anders Våge, som dog här under Broddetorps tå 1802

Stuga öster om Gullängsvägen mitt för den som allmänning till de båda Broddetorpshemmanen och Prästgården undantagna s.k. Vågabacken, mitt för där den nedan omskrivna Bjellumesa var bosatt, vilken sist beboddes av en med namnet Våg Anna benämnd änka, vars förut avlidne man troligen hetat Våg, i varje fall kallad Vågen. Anna kom från Trevattna och hade en misslyckad relation med sold Anders Berg på Afzegården och sedan en annan misslyckad relation med Sven Fast från Kappagården.

Våg Anna levde tills omkring 1890 såsom inhyses hos Danjela ute vid Stenkrogen och stugan, som fått kvarstå och var vid rivandet mycket förfallen. Innan emellertid kommunen kommit sig för med att fullt övertaga vårdnaden om gumman fick denna ärva en borta i Hellestad avliden broder, som varit urmakare "å så säker så han gjorde moraklockor". En dotter till gumman som förut ej brytt sig om denna, kom efter arvets undfående och önskade taga vården om henne, men bortvisades av sockenmännen under motivering, att när hon inte haft några plikter så hade hon inga rättigheter. Vågen skulle enligt traditionen ha varit skräddare.

Våg Anna – eller Annika Olofsdotter, i församlingsböckerna skriven under Afzegården – tillhörde jämte sin dotter Inga och dennas antagligen oäkta barn ända från kommunreformens genomförande socknens fattighjon eller understödstagare samt kunde länge räknas bland dessa.

Till belysande av dåvarande fattigvårdskostnader kan av ett upprättat sammandrag anföras att denna familj under åren 1863-1874 erhållit i avrundat tal en summa av 184 kronor. Anledningen till denna uträkning var den, att Anna sistnämnda år fick ärva en avliden broder vid namn Sven Ohlsson i Stenbacken, Floby, samt därigenom kunde betala igen vad som utlagts och vidare fick försörjning till sin död 1889. Det arv Anna erhöll uppgick till en sjättedel i kvarlåtenskapen eller kr 1036.
Rörande Våg Annas stuga säges i kommunalstämmoprotokoll den 16 nov 1863, att som hon däri icke kunde anses vara bärgad och denna icke dugde att reparera så skulle stugan för kommunens räkning försäljas och Anna få flytta in i fattigstugan.
Detta beslut verkställdes dock aldrig och först efter det Anna fått ärva vidtogs några åtgärder till förbättrande av hennes bostadsförhållanden, i det att hon då inackorderades hos Kajsa Danielsson i den s.k. Liden under Åkatorp, medan den gamla stugan med inventarier bortauktionerades för 28 kronor.
Stugans öde beseglades 1874, 15 år före dess sista bebyggares frånfälle.
Anledningen till "Våg" namnet å den här omskrivna stugan saknar alla traditioner men en förmodan om att det skulle föranletts av någon förutvarande innehavare har vunnit bestyrkande vid en företagen undersökning av kyrkböckerna, där i dödsboken uppgives, att år 1802 den 26 februari en Anders Våg här avlidit 81 år gammal, vilket även lämnar ett litet tips om dess ålder.

Inventering å Anna Olofsdotter tillhörigheter den 29 October 1875.
6 st Lintyg                     1 panna
3 par Strumpor               1 stop
1 par Kängor                  2 lerfat
5 Klädningar                  2 träfat
2 Kinkoftor                    1 Bläckkrucka
4 Förkläden                    3 st Lakan
14 Kläden                      en Wepa
2 Täcken

Bjellas Bjellumen

Låg på Afzegården mark på västra sidan om vägen mitt emot Vågbacken.

Gustaf Palm soldat

Hit hänvisas Soldaten från Afzegården född i Slöta och hans i andra giftet betydligt yngre Maja, som efter tre år lämnar henne och hon flyttar till Sätuna. 

Innan detta äktenskap har han valt en mognare kvinna Inga från SvenNilsgården i Hof, som prövat äktenskapet med en Skräck som ägde Kappagården. Av barnen kommer de flesta att gynna försvaret och barnproduktion. Maja Stina f1839 avlar barn med soldaten Blom och blir hans fjärde hustru och fyller på den digra barnaskaran med ytterligare 9 barn. Sven Johan blir soldat för Stommen i Sätuna och producerar en diger skara men åker sedan till Amerika med de flesta. Och sist har vi August, som blir Stoms Husar och vi finner honom sedan i Bolumstorp skogar,

Bjellumen 

På väg till Gullängen låg på höger sida en gammal stuga, som ev legat på Afzegården marker
1889- Hit kommer änkan Johanna Johansdotter från Häggum med sina två barn kring 1888, då hon köper stället. Bjella kallad. Barnen flyttar ur socknen och själv tar yngste sonen hand om sin mor hennes sista år. Hemmet beskrevs som mycket smutsigt och hon kokade kaffe på tuggater rostat bröd. Huset rivs 1920.

Hjilmer vet att berätta en fylligare historia.
Mitt för Vågabacken närmare Gullängsvägen och strax norr om det nedan nämnda Skattes låg ett f.d. torp, bebott av en änka kallad Bjellumesa.
Mannen, Bjellumen, hade erhållit sin benämning efter ursprungsorten. Han skulle till en början ha varit så pass besutten att han t.o.m. hade häst, men som han dessutom antagligen hade en ko eller två och torpet var av alltför ringa omfattning, så tröt fodret och djuren fick svälta, vilket medförde att hästen dog.

Vare sig nu Bjellumen inte begrep anledningen till hästens död eller ej ville låtsas om detta, så förklarade han förhållandet med, att han försökt vänja honom av med att äta – å hade-n levet", tillade han "så sulle han vängt-en å mä å drecka uj".
Detta hans yttrande blev sedan till ett ordstäv i bygden.

Bjellumesa var bördig från Päregården och ett äkta hår av hin, så att redan fadern gärna velat bli av med henne, utan att dock våga låtsas därom.
Sedan fadern genom någon den tiden sedvanlig mellanhand fått vetskap om att en man önskade henne till äkta hälvt och denne utan att tillfråga henne själv besökt sin utkorades målsman och formaliteterna i det avseendet blivit undanstökade, så fick "tösen" den följande fredagen order att kläda sig och följa med bort.
Föga anande någon argan list från sina dagars upphov iförde sig dottern sina bästa kläder och följde med, under vägen gång på gång frågande. "Vart sa vi gå, far? – Va sa vi jära bôrte?" för varje gång endast erhållande beskedet att det fick hon väl se, det fick hon väl öra!
Detta var dock en sak, som hon inte fick – den dagen. Inne i prästgården togs dottern omhänder av prästfrun, medan fadern och församlingsherden sutto för sig själva inne på expeditionen, avhandlande – ja, vad?
Hon var således på återvägen lika slug som på bortvägen och av fadern fick hon endast veta, att det fick hon väl höra, vilket hon likväl ej ändå fick förrän vid gudstjänstens slut söndagen därpå – och vad skulle hon då göra?

Dottern hade givetvis haft möjligheten, att så sent som vid vigseln ställa till bråk, men avråddes av bekanta därifrån och som hon dessutom därmed ville hämnas på fadern och mannen, så lät hon saken ha sin gång och gifte sig med den många år äldre mannen, som hon under hela livet aldrig benämnde för annat än Grålle och från första stund hatade.
När mannen var död band hon samman händer och fötter å denne så att han ej skulle kunna gå igen, vilket hon fruktade.
På äldre dagar sedan hon blivit änka, gick Bjellumesa, då alltid kallad Bjälla, omkring i stugorna och tjänstgjorde som nyhetsförmedlare, bann åt en del, spann åt en del och pratade skit om alla samt var en av många fruktad och avskydd kvinna.

Men ålderdomen nådde även henne och när kommunen med sedvanlig och i detta fall kanche särskild ovilja bringades att ingripa, så sände man bud till den nu enda kända sonen, som var bosatt i Segerstad, vilken mot förmodan tog hand om gumman samt flyttade både henne och stugan dit bort. Här synes hon emellertid icke ha trivts riktigt väl – eller om av annan orsak – ty en dag anträffades hon hängande död i spisen.
Sedan denna ödesdigra dag år 1913 har minnet av henne vessentligen bleknat och nedskrivarens härav minne bevarar om henne endast bilden av en liten mager gumma, som iklädd stubb och skalskinnskofta kom stickande landsvägen framåt.

Ordstäv

"Ja vängde å min häst mä å äta, å dä jeck bra
– hade-n levat sulle ja vängt- en å mä å drecka u", sa Bjellumen. //Far före 1942.

Bjellumen har sina rötter från Falbogården och Päregården i Bjellum är bror med Dises och bror med Annika som blir anmoder till Vassapojkarna vid Uplandsvägen, bror med Inga som gifter sig till Bengtsgården i Bolumstorp. Bjellumen väljer Inga Stina från Stenstorp som ger honom 7 barn. Han gifter sedan om sig med Johanna Spets, som var soldatdotter från Sjogerstad. Dottern Bjellumesa gifter sig med blivande kyrkvaktmästren Lindberg som efter hennes död väljer en annan livsledsagarinna. 
Änkan vistas i Öja den sista tiden och dör troligen där. Var torpet stod har jag ingen klar bild av än


Bräckan Skattes

Ett torp under Prestgården, alldeles vid den till Gullängen ledande grinden, rödmålat och omgivet av en välvårdad täppa nu sedan 1938 borta.

Anders Gustaf Hägg

soldatsonen f1843 från AndersTorstensgården. Anders tjänar på Prästgården och han fru Maja Greta var piga därstädes. De stannade här 5 år från 1866 och återfinns i Skarshult i Malmöhus län med sin son.

Jonas Skatt, Skatta Jonasa

f1842. Två generationer av samma släkt. Skatt från Hornborga bebodde detsamma, Jonas Skatt och sonen Gustaf Jonsson, den förre torpare från å kyrkoherde Kullbergs tid och den senare skräddare. I torprätt utgjordes 1 dag i veckan. På torpet föddes två kor. Revs 1937 eller 1938.

När Jonas gifte sig skedde detta en smula oförhappandes och han saknade bostad för sig och familjen.
"Tänkte du å säta däk te i Nôkarå", sade fadern, när han fick vetskap om hur det var beställt, men lovade honom att tills saken bleve ordnad få bo hemma. Vid besöket i Prästgården i den vevan skrevs dock Jonas som blivande torpare där under. Det blev alltså sedan råd.

När Jonas gifte sig skedde detta en smula oförhappandes och han saknade bostad för sig och familjen. "Tänkte du å säta däk te i Nôkarå", sade fadern, när han fick vetskap om hur det var beställt, men lovade honom att tills saken bleve ordnad få bo hemma. Vid besöket i Prästgården i den vevan skrevs dock Jonas som blivande torpare där under. Det blev alltså sedan råd.
I torprätt utgjordes 1 dag i veckan. På torpet föddes två kor. Revs 1937 eller 1938.

Hit flyttar familjen från Hornborga med sina två barn. Hustrun Lotta f1842 är från Häggum. Anna den äldsta flyttar tidigt till Småland? Frans har vi lite olika uppgifter om men han har en oäkta dotter med ena tös gifter sig med Strandell och vi återfinner dem under Skogstorpet alldeles intill som skomakare. De passerar Hornborga innan de flyttar till Häggum som hemmansägare. Carl Alfred tjänar soldat i 4 år under namn Landin. Anders Gustaf har läshuvud men efter några drängår gifter han sig med Ada Store Gustafs dotter. Ada dör i barnsäng vid deras första dotter. och Gustaf flyttar tillbaka till Bräckan som han förvärvar. 1925 flyttar fam till Stommen Bolum. Dottern Anna gifter sig med Melker Nordberg från Kungslena men uppvuxen på Gulltorpet.

Där som sädesfälten böjde sig för vinden,
och där mörkgrön granskog lyste bakom dem,
låg den lilla röda stugan invid grinden,
som i forna dagar var mitt barndomshem

avslutar Hji sin berättelse om Skatta Jonasa.

sonen Gustaf Jonsson Skatt

f1872 torpare och skräddare gifter sig, men hans fru går bort i barnsäng samma år. Anders försörjer sig som framgångsrik skräddare och han höll en bankdirektör , som kom hit och jagade varje sommar. Sedermera träffar hans dotter Melker Nordberg. Paret tar med fadern och farmor och flyttar till Stommen Bolum 1925. Senare tar de med stugan 1938, som blir tvättstuga på Stommen.

1925-29 Karl Lindström

f1900 kom 25 från Brunnstorpet gifter sig med Gerda från Kungslena. Hade lärt till slaktare. Här föds deras dotter 1927 som de efter något år tar med sig till Lundby i Göteborg 1927.


Gulltorpet 1/36 Lilla Botorp 3'1

Jonas Persson med hustru till Göteborg 1737. Torpet skattelägges 1775 men ogillas varför det göres om 1846

-1798 Anders Andersson

f1742 fam flyttar från Gulltorpet till annan plats 1798 i Hofs Rote, vilket inkluderar sonen Rike Gulle. Lena från Ullervad ger honom

 1. Katarina återfinner vi som inhyses på Skatebacken Hof.
 2. RikeGulle
 3. och Lars som vi inte vet något om

1798- Sven Jonsson

f1755 fr Sjogerstad som vi senare återfinner Trakåsen. Johannes Svensson finns men flyttar till V Kleva 1810.

1816- Jonas Dahl

Kommer kanske hit efter avskedet 1816 Härefter kommer och även i hfl 1830 tal står förpantning på 90 år afsked sold Jonas Dahl f1763.
Här finns Anders Brodd bodde även här f1798

Småbruket Lilla Botorp eller Gulltorpet har väl i vår tid upphört att bry ägandehungriga prästers och bönders hjärnor, sedan dessa misslyckats med att bevisa sin rätt därtill. Anledningen till den sistnämnda benämningen å stället, som är den mäst gängse, förklaras icke men torde härleda sig av dess åtråvärdhet.
Innehavaren av stället benämndes efter det givna namnet för Gulltorparn, familjen och det denna tillhörde Gulltorpa, vilket i folkmun förkortades till Gulle och Gulles, intill dess den nuvarande ägaresläkten för omkring 80 år sedan där nedsatte sig.
De före denna tid sista innehavarna voro Fattig Gulle (två söner till denne Gulle nämnas vid namn Gustaf och Anders. Av dessa blev den förre nattvakt i Falköping och hade det drägligt, medan den senare efter att ha varit i Amerika nedsatte sig i en stuga på Hofs mark och hade det dåligt – med sagt slut) och Rike Gulle. Den förstnämnde hade det fattigt och en son till honom slutade under början av detta århundrade som fattighjon i grannsocknen Bolum, medan den senare gifte sig med en hemmansägaredotter i Botorp, samt sålde stället och köpte en hemmansdel i samma socken, där han emellertid icke länge redade sig utan fick axla kallet till det föregående namnet och bli torpare på Bjurums godset.

Av domboken 1851 anar man att det rör sig om två lägenheter.

1872-1960 Deeren Sven Nilsson

Rike Gulles efterträdare blev f.d. hem äg från Deragården i Hornborga, vilken före och efter sin hustrus död låtit styvdöttrarna och deras män ta hand om gården samt gift sig med sin lagstadda husjungfru. Denne benämndes i orten för Deeren och detta utträngde det gamla gulle namnet, som för resten nu började bli för vanligt som skillnadsnamn.
Sven var en i orten anlitad djurdoktor med omtalad skicklighet.
Den odlade jorden å Gulltorpet var helt ringa och därå föddes endast en ko, varför innehavarna, trots det att de ägde sitt område, voro hänvisade till arbete hos bönderna eller andra förtjänster, och den som ej kunde skaffa sig sådana var dömd till tiggarstaven.
Tornblads redade sig skapligt genom att han var snickare och då annat arbete tröt gjorde skovlar och skedar e.t.c., som han sedan sålde.
Så småningom odlades dock mera av jorden upp och förbättrades så att man i senare tid där kunnat föda tre nötkreatur och häst utom smådjur.
Manbyggnaden eller stugan var liksom å de andra småställena häruppe av ryggåstyp men förbättrades av Deeren och har sedermera ombyggts, liksom uthusen, och företer nu en jämförelsevis modern anblick.

Sven Deeren Nilsson flyttar hit på ålderns höst och hans hustru sedermera känd som Tornblasa gifter om sig med just Lars Tornblad och barnakullen utökas utöver de som tillkom efter Svens bortgång. Sven var först gift med Maria Jonsdotter men efter inga överlevande barn ehuru de hade två fosterbarn. Han gifter om sig med Maja Stina sedermera kallad Tornblasa och hon får stå som centralfigur i följande rocard av ättlingar

Maria Stina Johansdotter Tornblad.

 1. Sven Deeren och paret flyttar till Gulltorpet 1874
  1. Anna Katarina f1870 åker till Amerika
  2. Hilma Charlotta f1873 träffar Drängen August Simon och senare med Gustaf Nordberg f1869
   1. får Carl Gustaf som dör samma år
   2. Carl Johan Nordberg f1893 arbetare som dör ogift på Botorp
   3. Melker Nordberg född Kungslena gift med Anna Skatt på Bräckan
  3.  
 2. Lars Johan Tornblad f1830 i V Kleva som tidigare brukat Gränsholmen och Sannabo och hade fyra barn i tidigare relation
  1. Amanda åker till Amerika el Canada
  2. Augusta flyttar till Göteborg och förökar sig i Haga med 6 barn
  3. Arvid Ferdinand lär ha varit brandman

Lars Tornblad

f1830. Efter hustru Majas Stina Tornbladsas senare man Lars Tornblads död och sedan de övriga barnen växt upp och begivit sig ut i världen övertogs Gulltorpet av dennas och Sven Nilssons yngsta dotter Hilma, som efter mannens och äldsta sonens död nu ensam bebor stället fram till hennes död 1960. 

1913 -1960 Hilma * Gustaf Alfred Nordberg

f1869 1/36 är arbetsförman på kalkbruken och gifter alltså om sig med Deerens dotter Hilma. Enkan Hilma Charlotta övertar torpet. Fostersonen Carl Johan Nordberg f1895 har förgyllt vår tillvaro med följande berättelse

Hon ville komma till det varma stället.
Dä va ena käring, sum va sjuker å lå på sett uttersta, å då kåm prästen te-na fôr å tala ve na å je na tröst te ena sali hänafal. Å han tarte ôt-a å saa:
”Nu sa du tänka på Vår Hare te dä sista, så får lu kåmma te hônum, när lu slutar. Där får lu-t så gôtt, så gôtt. Där spelar li på harper å sjonger å har-t så rolit dan i änne – män dä sa du jära, annars kåmmer lu te ett aent ställe, där lä brenner en evi ell, sum aldri slôkknar. Så ja fôrmanar lak: tänk på din änne!”
”Goe körkeharen, dä sa ja vesst jära!” sa käringa. Fôr se sång å musik å lekestuva, dä har-a ai vôrt mö fôre – män lite varme te mi räv, dä har-a ai tökkt va oävet!” sa ho.
Efter hem äg Karl Nordberg, L:a Botorp, Broddetorps socken född 1894.

Nyborg

Perhåkansgårdens soldattorp, liksom det följande eller Afzesgården angränsande Håvs bys soldatboställen.

Från omkring medio av 1800-talet för roten tjänstgörande soldater voro Yngve, som sedan bodde i en stuga på Svalåsen, Nordgren och Lejon, varav den senare rymde, samt sist Sundberg, som efter att på begäran ha fått avsked inköpte torpet, som han sammanlade med det redan förut inköpta grann- eller Afzegården torpet, varav han bildade det nu av sonen innehavda småbruket Nyborg.
Vid unionsbrottet år 1907 begärde grannsoldaten Falk sitt avsked och undslapp kommendering dit, vilket Sundberg var med om. Under Sundbergs tid som soldat eller 1892 ändrades rusthållet till rothåll och han fick i stället för vid Västgöta tjänstgöra vid Skaraborgs regemente.

Anders Gustaf Sundberg

f1865 Åsle. Torpköpen skedde vad Afzegården beträffar år 1908 och rörande det andra 1910. Det senare torpet utgör numera den enda i släkten nuvarande delen av PerHåkansgården som Sundbergs hustrus morfarsfader Johannes Jonsson år 1806 inköpte efter dåvarande f.d. majoren C G Falkenberg.
Sundberg var i sitt civila liv en trägen arbetare med moder jord och nedlade ett kolossalt arbete med stenröjning av sitt torp, vilket höll på att göra rotebönderna vansinniga men som de snällt måste foga sig i, då soldatkontraktet nogsamt föreskrev fria kördagsverken för bortskaffandet av soldaten uppodlad sten.

Gullens Smedbacken

återfinner du på annan plats då den tillhör Torstens Tåa
Hagen Skogstorpet Daniel tillhör Gulltorpet men står på annan plats


Gullängen

ur Falköpings Tidning den 30/11 1948 Folke Ekström

Denna vackra äng, som är Broddetorpsbornas promenadmål under vackra vår-, sommar- och höstsöndagar, står nu avklädd i sommarens och förhöstens fägring. Träden stå där nakna och kala. Gullängen hör till Broddetorps prästgård och är belägen mellan gården L:a Botorp och järnvägen, just där Brunnhemsbergets egentliga sluttning börjar. Den har en areal av mellan 50-60 tunnland, vilket alltsammans nu utgör ängsmark. Etta område har förr i tiden tillhört kronoparken Billingen.

När det sedan kommit att tillhöra prästgården, är det väl knappast någon som kan ge besked om. En lantmätare yttrade en gång, att det kanske varit någon präst, som klagat på dåligt bete, varför området ifråga därför blivit prästgården tillagt. När sedan gården omkring 1800 storskiftades, så fick området följa med. På den tiden var man ju inte så snål med sådana marker, ty detta område ansågs nog på den tiden vara ganska värdelöst.

Gullängen är en mycket naturskön plats, till vilken man under vackra sommarsöndagar gärna söker sig. Den öppna platsen är kantad av lövträd, som ger den ett inbjudande utseende. Av de talrika ekarna, som förr växte i ängen, finns en del ännu kvar. Där finns också en del gravrösen, varför det kan tänkas, att åtminstone en stor del av området i forna tider varit en begravningsplats. En stor del av arealen har förr varit odlad, och det kan ju tänkas, att ytterligare gravrösen då blivit förstörda. Mycket tyder på att platsen förr varit ett stort gravfält. När odlingen först påbörjades, kan man inte exakt säga, men troligen var det någon gång i början av 1800-talet. Det påstås ha skett under kyrkoherde Bratts tid. Denne tillträdde i Broddetorp 1812. En gammal man, avliden sedan många år tillbaka, har berättat, att det i hans barndom växte råg och havre i Gullängen. Det skulle ha varit i början av 1850-talet. Omkring 1870-talet fick platsen växa i vall, varefter den endast användes till bete. Hem äg Karl Larsson, Asstorp, Borgunda, som i början av 1900-talet arrenderade Prästgården, odlade då återigen upp en del av ängen, varvid den användes för olika växtslag, såsom råg, vete, havre, potatis och även sockerbetor. Jordmånen var synnerligen god och gav riklig avkastning. Efter några år blev platsen igensådd till bete, och har allt sedan dess varit använd till detta ändamål.

Enligt en sägen, skall en stor guldskatt ha blivit nedgrävd i Gullängen, vilken därav skall ha fått detta namn. Sägnen berättar också, att skatten skulle finnas under en mycket stor jordfast sten. Det har under tidernas lopp heller inte saknats skattsökare. För ett 60-tal år sedan voro några personer i farten och grävde invid en stor sten, där de trodde att skatten skulle finnas. Bytet blev i alla fall ganska klent, ty de funno inte mer än en gammal rostig järnten. Denna var i ett obevakat ögonblick dit lagd av en person, som ville skämta med skattsökarna.

Benämningen i samband med "gull", är mycket gammal för denna plats. Den intilliggande gården L:a Botorp, kallades 1777 för Gulltorpet. Denna gård upptogs då ur kronoparken Billingen.

I Gullängen finns också en källa, som naturligtvis fått namnet Gullkällan, och är belägen i områdets nordöstra del. Den har ett klart och mycket gott vatten. Den sinar ej heller. Under torkåren på 1860-talet var det endast denna källa och en vid Frimansgården, som då höllo vatten, berättas det. Förr i tiden ansågs vattnet i denna källa vara mycket hälsosamt, varför folk vid inträffade sjukdomsfall brukade dricka av detta vatten.

I slutet av 1800-talet bodde en sjuklig, äldre man i en stuga i Broddetorps samhälle. Om denne berättas, att han "drack brunn" vid Gullkällan. Huruvida han blev frisk eller ej förmäler inte historien. Personen ifråga var inte Broddetorpsbo, utan var från en annan plats, men hade under en tid hyrt in sig där. Man får väl därför antaga, att Gullkällan på den tiden hade ett ganska stadgat rykte.

Gullkällan
På kyrkoherdeboställets i Broddetorp ägor i den s k Gullängen öster om gården, finnes en numera nästan igensumpad källa, efter stället bärande namnet Gullkällan, varom berättas att vattnet fordom ansågs vara hälsobringande och bra mot sjukdomar.
Vid källan är förknippad en sägen om att broddetorpsborna en gång under ofredstid gömt sitt kyrksilver i källan och förmodligen har denna därigenom fått sitt anseende.
Om källan har en närboende sjuttioåring berättat följande .
”Far vesste um att vattent i källa sulle va hällsosamt å töckte dä kunne ente skada å fôrsöka-t. Å han jeck ätter å-t å ga bror min, när han va sjuker. Män ja kunne ente fôrstå um dä jälpte. Han do senn i alle fall – dä va longesot”.
// Edvin i Bresstorp 1926

Den gamla kyrkstigen

I Gullängen kan man ännu se en del märken efter den gamla kyrkstigen, som där gått fram. Den utgick från gården Botorp, och gick sedan genom dess marker samt snett över Gullängen längs södra och västra sidorna av den s k Kobacken, varefter den gick över Afzegårdarnas nuvarande betesmarker ut till Broddetorps gamla kyrka. Detta är den äldsta delen av kyrkstigen. Efter uppförandet av den nya kyrkan, vilket skedde 1821, lades stigen delvis över nya marker, emedan kyrkan då blev belägen på annan plats. Den nya delen av stigen kom då att utgå från den gamla, strax norr om Kobacken, varefter den sedan löpte längs nuvarande ägogränsen till den del av Afzeg., som äges av Frans Andersson. Därefter gick den utmed ägogränserna mellan å ena sidan PerHåkansgården och å andra sidan Toltan Vojtek och Knektegården, varefter den gick ut till prästgårdsvägen, några hundra meter från kyrkan.

Den äldsta delen av stigen har säkert sin uppkomst redan i urminnes tid, och generation efter generation har här vandrat sin väg till gudstjänsterna i församlingens tempel. Denna kommunikationsled, om man så skall kalla den, hade sin största användning av folket på gården Botorp samt av invånarna i de många småstugor, som då fanns på bergsluttningen. Vid järnvägens tillkomst i början av 1870-talet, upphörde den gamla kyrkstigens betydelse, ty då började folk att gå järnvägen.

En vacker söndag under den gångna hösten, gick jag denna stig eller rättare sagt på de ställen där den gått fram. Det var ju helt naturligt, att tankarna under denna promenad kretsade kring framfarna tider, och kring de människor, som då verkade, byggde och bodde i denna trakt. Om jag kunnat frammana de människor som gått denna stig, så skulle det ha varit ett myller av individer i alla åldrar, och från skilda tidsperioder. De unga med förhoppningsfull blick mot framtiden och livet, ty sådant har ju alltid hört ungdomen till. Det skulle också ha varit medelålders och gamla personer. De gamla böjda och grå – deras krokiga ryggar skulle ha vittnat om slit och tungt arbete. Deras fåriga ansikten skulle också ha talat om bekymmer och försakelse. Fast dessa i mångt och mycket skulle ha skiljt sig från nutidens människor, så voro de ändå i sin kamp för framtiden desamma. Genom sitt idoga arbete ha de givit sina efterkommande i arv ett bättre utgångsläge i deras strävan. Detta är också något som vi, senare tiders människor, med vördnad böra minnas och taga lärdom av. Fast dessa människor hade en betydligt lägre levnadsstandard än vi, så voro de nog i andligt avseende betydligt rikare än nutidens folk i allmänhet, ty de voro förnöjda med tillvaron och omfattade religionen med en allvarligare tro och förtröstan, vilket gav styrka och kraft i prövosam och svår tid.

Ja, det har nu svunnit långa tider sedan dessa människor där vandrade och utförde sin jordiska mission. Tiderna har förändrats, och spåren har utplånats. Åter igen har en höst inträtt och Gullängens träd ha än en gång fällt sina gulnade löv över de gamlas fjät. Folke Ekström signerade.

[ överordnad ] Start ] Brunnhemsberget ] Fjällåkra Tå ] Åkatorp Stenkrogen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Gulltorpsområdet ] Fagermans området ] Nybygget ] Mellomskogen ] Svalåsavägen ] Öster Botorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]