Från toa till tallrik

Hornborga Tribunalen

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
[ Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] Boskapsdöd ]
[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]

Petter Hernqvist presenterar

hernqvist_p.jpg (352433 byte) Klicka här en sista gång för att se en kopia av tavlan, som finns på Veterinärmuseet i Skara, som Du med fördel kan besöka när Du ändå är i Skara.

Ingenmans Land

En av Sveriges första skolade veterinärer Peter Hernqvist, Linnés favoritlärjunge, startade Veterinärinrättningen i Skara, numera delar av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Förutom detta bekrigade han det första sjösänkningsföretaget av Hornborgasjön (egentligen ett strömrensningsföretag) signerat 1802. Storgodsägarna inspirerades till detta av Pehr Tham på Dagsnäs, och det drabbade Petters Qvarn Forssen i Flians övre lopp. Med humor och en smula ironi över myntdignitärerna pågår striden till 1828, mot bl.a. en tvingande förordning, som Tham lyckades genomdriva, att strandägare måste deltaga i sjösänkningsföretag. Och då är att veta att vi hade byggt upp en imponerande byråkrati och insikt i hantering av vatten och vattenavledning med en tydlig strömrensningsförordning redan under mitten av 1700 talet.

Nya försök till sänkning genomföres, båda misslyckade, resulterande i en dikningslag och en senare vattenlag signerade av Hornborgasjöns öden. 1900 talets sänkningsföretag behagade naturligtvis strunta i dem. Hornborgasjön har därmed betalat ett högt pris för att forma vårt regelverk i umgänget med vatten.

1900 talets tre sjösänkningar bjuder på intressanta juridiska och administrativa övertramp, som kan tjäna som lärobok för kommande generationer. Den viktigaste lärdomen är att människan glömmer så lätt ! Efter en generation är allt borta och man måste bygga nya sjöförsvar igen. Knappt har man genomfört ett restaureringsförsök efter femtio år av trätor förrän nya hot sätts i verket. Att det rör sig om en ny generation godsägare, som står för fiolerna synes inte förvåna, om man kan sin sjös historia.

Sjön utgör nu ett instabilt system, som lätt kan tippa sjön över ända. Den svaga punkten är känsligheten för övergödning. Man skulle kunna tala om en fosfatsjuka. Detta hindrar inte att godsägarna under täckmantel av viltåkrar eller energiskog kan göra stora pengar på ohanterbart kommunalt slam. Samhället bjuder stora pengar för att bli kvitt rötslammet, vars viktiga ingrediens är just fosfor. Lakvatten från deponierna rinner rakt ut i sjön. Att rensa kommunala avlopp från slam och fosfor för att sedan hälla ut det i sjösystemen igen förefaller föga genomtänkt. Att det drabbar Natura 2000 och naturskyddsområden bekymrar inte åklagare i miljömål. Härtill uppdagas oegentligheter vid hantering slaktdjur utanför intresseorganisationers kontrollmöjligheter, som spär på skandalerna med just koppling till slam.

Professor Peter Hernqvist har därför utan dekanus medgivande lovat att vara fadder för Hornborga - Tribunalen i livsmedelsstaden Skara för att bringa ljus över vad som sker i gränsområdet vattenvård, naturskydd, foderhygien och livsmedelshygien. Här behövs en skyddande Lex Hornborga för att förhindra framtida oegentligheter. Peter Hernqvist vädjar till myndigheter och organisationer att medverka för att omsätta de nya EU-direktiv, som Sverige är sent ute för att tillämpa. EU:s vattendirektiv t.ex., som nu skall omsättas ställer vittgående krav på vårt samhälle. Kravet på att skriva om vår tandlösa miljöbalk är därmed uppenbara. Vår rättsapparat i egenskap av miljöåklagare och miljödomstol får anledning att byta fot om inte EU kommissionen skall behöva ingripa till Gudhems sockens och Skara kommuns försvar. Om Hernqvist kan du läsa mer här. (juli 2006).


Fosfatsjukan

Förslammad, Försummad och Förslummad

Stillheten och friden råder vid Hornborgasjön. Sommarens högtryck har lagt ett lock på sjön och i stråk mellan uppskjutande undervattensväxter simmar rader av svanar, dykänder och numera sjöns karaktärsfågel sothönan. När vattnet krusas ser man bättre sammanhängande klarvattenstråk, där fåglarna tar sig fram. Betet är gott och sjön kan producera rikligt med fågel, men fiskeproduktionen har de senaste åren minskat av ännu oklar anledning. Tillresande sportfiskare klagar på att det inte längre nappar någon fisk. Hornborgasjön är paradoxernas sjö, förr övervuxen med vass. Nu sedan grågåsen  invaderat sjön för några år sedan finns snart ingen vass kvar. Där förr vassbältena bredde ut sig ser man avbetade vasstubbar av sjöns forna övervattensväxt vassen, Phragmites. Vad detta kommer att betyda för sjöns framtid är ännu osäkert.

Under ytan utbreder sig undervattensväxter och bottnen, de forna starrängarna utgör nu en sammanhängande rotfilt av Carex, som sakta lyfts av underliggande gasmassor, som den syrefria botten genererar. Under ytan omsätts näringsämnen, som vi helst sett stannat kvar på sjöbottnen. Men så blir det inte när nedbrytningsprocesserna störs av att bottnen mer liknar en kompost än en frisk sjöbotten. Sjön var förr med sitt kalkhaltiga vatten en utmärkt fosfatfälla, men ehuru fosfathalterna är lägre än nedströms finns tillräckligt mycket för att skapa en oroande instabilitet. Vid minsta störning kan undervattensvegetationen under olyckliga omständigheter konkurreras ut av alger, som helt kan ta över sjön. Algerna formar då en alggröt, som förhindrar ljuset att nå bottnen och därmed förhindra bottenfloran att fritt växa och syrsätta sjön. Sjöns nuvarande bristande förmåga som näringssaltfälla innebär att närsalterna sprids till Lidan, Vänern och Göta Älv, ett vattensystem som med nuvarande belastning inte heller orkar binda upp näringsämnena.

För att säkra fosfattillförseln och därmed bidraga till en oroande instabilitet har västsvenska kommuner under åren levererat rötslam till en entreprenör, som generöst har levererat till storgodsen på västra sidan av Hornborgasjön. Så har Dagsnäs i skydd av miljöåklagaren deponerat 70 årsgivor på mossjordar, som dräneras rakt ut i sjön. Gårdsägaren begär nu av miljödomstolen att få odla Salix och därmed fylla på mer mot naturvårdsenhetens nyvaknade nej. Det rör sig ju faktiskt om störningar på Natura 2000 områden och Naturreservat med fågelskyddsområden, vilket måhända fått länsstyrelsen i Göteborg att vakna.

Vid Gudhema Vallar har entreprenören skapat en lagun för mellanlagring av slam. Backarnas rika källflöden tar hand om lakvattnet och för dem lydigt ner till Hornborgasjön. Övermaga deponering av åkrarna i och kring Gudhem tillförsäkrar sjön det överskott av näringsämnen, som på kortare tid än planerat kommer att döda sjön. Gudhems socken kring det gamla klostret utgör nu ett katastrofområde ur markanvändningssynpunkt. En kampanjskylt om "Kraftkälla" med Gudhems kloster i bakgrunden markerar på hampaodlingar var deponierna ägt rum och får ses som ett olycksfall i arbetet. EU direktiven om tvärvillkoren, som det heter, ger åker och betesmarker ett framtida skydd, ett direktiv som naturligtvis inte har tillämpats.

Hur följsamheten mot EU:s ganska tydliga regelverk om vatten, naturmiljö, foder och djurhållning följs upp finns det i dag ingen myndighet, som vill ta ansvar för. Alla hänvisar till alla. I detta gränsområde, mellan slam, vatten, natur och livsmedelsproduktion finns ingen som tar ansvar! Tre år gamla direktiv om samordning av regelverken för detta Ingenmansland är ännu inte påbörjade. Följden blir att sjön utsättas för övergrepp utan påföljd och oegentligheter frodas. Så kan foder, fodersäd och betesdjur hanteras hur som helst utan insyn från vare sig konsument eller myndigheter. Nyligen uppdagas svart handel med slaktdjur, där vi har anledning att antaga att djuren betat på slamgödslade åkrar, en händelse som alvarligt rubbar förtroendet för svenskt kött.

Ännu finns dock marker vid västra Hornborgasjön, som är fria från slamdeponering, men även denna gård hotas av slamavfall, då den nyvunne ägaren, entreprenören, förmått arrendenämnden att avhysa arrendatorn från den slamfria men ännu genererar mjölk och eget kött via en gårdsbutik. Hoten är överhängande och vi får hoppas att EU:s översyn av hur Sverige hanterar Hornborgasjön med omland hinner bli klar innan katastrofen är ett faktum.

Men det bryr sig inte fåglarna om. De senaste årtiondet har gässen blivit en plåga för lantbrukaren, trots att man gör framgångsrika försök att odla för att locka fåglarna att beta på specialdukade fält. De få tranor som stannade kvar under sommaren kommer snart att få sällskap av fler artfränder, som nu med ungfåglar kommer att gästa sjön och dess omgivande åkrar. I år kommer troligen brukarna i tid att hinna skörda årets magra skörd och tranan får nöja sig med den spillsäd, som de tidigare höstar bunkrar upp med innan avresan till Europa.

Hela Nordens, Europas myndigheter på alla nivåer och fågelentusiaster världen över håller andan inför vad Svenska myndigheter bara låter vara. Sothönsen och brunänderna är lika bekymmersfria som Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening och söker lugnt vidare mellan stråken av tätnande undervattensvegetation ute i sjön medan ropen från de första tranorna ekar mot Billingen. Med spretande ben söker de mark efter en inledande avflyttning till sydliga nejder. Sommaren åldras så ock sjön.

En Hornborga Tribunal kommer att hållas vid livsmedelsstaden Skara i tid före valet. (aug 2006).


Hornborga - Tribunalen 2006

Hornborga - Tribunalen vid Biblioteket i Skara torsdagen den 7 september kl. 1300 2006, övervakad av Petter Hernqvist, en av Linnés favoritlärjungar, som skapade veterinärinrättningen i Skara. Han var för övrigt lika besviken på storgodsägarna, som någon annan kan vara idag över de övergrepp som sker. Tribunalens syfte är att peka på alla de förordningar som finnes och som ligger i detta Ingenmans Land och därför har svårt att verka i en tid då pengar styr mer än förnuft.

Läs mer om vad som skett och sker 

Bakgrunden till detta seminarium är de slam- och skamgrepp, som tas på storgodsen väster och norr om Hornborgasjön och som just denna och parallella sidor tar upp. Klicka på någon av rubrikerna nedan så får du läsa mer.

[ Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] Boskapsdöd ]

Här är den senaste annonsen, men den kommer säkert att förändras. Texten är författad och granskad av den generation, som kommer att ta över efter köttberget.

Under ett par år har överdoser av slam deponerats på godsen och när det visar sig att en av förövarna dessutom levererar svarta kor, som betar på slamåkrar, så bör vi noggrannare studera vad om det är frågan. Här finns en tingsrättsdom, som antyder i vilken omfattning detta fusk med hygieniska och etiska regler utgör.

Uppdagade ekonomiska brott

Nötdjur har under åren 2000-2004 sålts till ett slakteri i Skaraborg av annan person än den, som djuret var registrerat på. Handlingar på slakteriet hade ändrats för detta syfte. Försäljningen har inte tagits upp hos respektive ägare vid deklarationer. Här föreligger rubricering som trolöshet mot huvudman och medhjälp till grovt skattebrott. Svart ersättning utan moms på basis av falska avräkningsnotor har utbetalas. Leverantörerna brott rubriceras som försvårande av skattebrott och grov oaktsamhet i bokföringsskyldighet. Försvaret talar om kaffepengar och hobbyverksamhet hos någon av leverantörerna. 

Domen överklagades och ärade hovrätten mildrade straffen. En härva nystades upp vid ett slakteri i Skaraborg utan att köpen redovisats. Slakteriet lär inte ha tagit skada av hanteringen och de svarta affärerna och företaget kände inte till affärerna, varför de två huvudansvariga får en lägre  straffskala än vad tingsrätten ansåg berättar en initierad tidning.


Inbjudan till Hornborga - Tribunalen

Hej igen. Jag Petter Hernqvist född i Härlunda 1726 och var faktiskt den förste som protesterade mot övergreppen av Hornborgasjön, men uppenbarligen inte den siste....

Sändlista:

Riksdagens Miljö och Jordbruksutskott, Riksdagens Lagutskott, Riksdagens EU nämnd
Jordbruksministern, Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och Skogsvårdsstyrelsen
Miljöministern, Statens Naturvårdsverk SNV
Länsstyrelsen Västra Götaland, Lantbruksenheten Skara
Statens Livsmedelsverk SLV; Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala och Skara 
Miljöåklagaren i Göteborg, Miljödomstolen i Vänersborg
Arrendenämnden Jönköping;
Politiska Ungdomsförbunden;
Ansvariga Västsvenska kommuner, som levererat slam till Hornborgasjöområdet.
Sveriges Vattenförening. Nossan Lidans Vattenvårdsförbund. 
LRF centralt, regionalt.

Lokala myndigheter:

Miljökontoret Skara, Miljökontoret Falköping, Miljökontoret Skövde.

Parter:

Fastighetsansvarig Husgärdet och St. Bjurum
Fastighetsansvarig Dagsnäs Skara kommun
Fastighetsansvarig Kungsgården Gudhem Falköpings kommun

För kännedom 

Svenska Naturskyddsförening, Sveriges Ornitologiska Förening, Politiska Partierna, Ramsar, CW.


Inbjudan
Hornborga-Tribunalen

Gamla Biblioteket i Skara torsdagen den 7 september kl. 1300 2006

Härmed inbjudes respektive myndighet, politiker och parter, att med en eller flera personer deltaga i debatten om denna vår generations övergrepp på vår naturmiljö, som skall överlämnas till nästa generation.

I gränslandet till flertal lagområden förkommer övergrepp på vår natur, som man hoppades inte var möjlig. Miljöförstöring i form av slamdeponeringar, mellanlagring och slamspridning har ruinerat och för generationer framåt skadat våra jordar. Nonchalansen för våra regler vad gäller sedan foder, djurhantering äventyrar livsmedelssäkerheten, vilket alvarligt rubbar förtroendet för svenskt kött. 

EU förordningarna är entydiga och måste tillämpas i svensk lag. Kraven på samordning måste uppfyllas inom myndigheterna och på sådant sätt att de samordnat skall få ingripa även om oegentligheterna sker under angränsande lagrum. Andan och kraven från EU måste snabbare än nu implementeras.

Som läget är har jordbruksmarker för generationer framåt ruinerats och oskattbara naturvärden i och vid instabila Hornborgasjön hotas att gå till spillo, vilket skett vid Husgärdet, Trestena, Dagsnäs och Kungsgården i Västra Götaland.
EU direktiven är tillräckliga för att stoppa dess övergrepp och kraven på restaurering av skadad mark och vatten kommer att medföra stora kostnader för vårt samhälle. Det är dags att tydliggöra Miljöbalkens tandlöshet för det svenska folket inför Riksdagsvalet i september för att därmed få en värdigare svensk lagstiftning.

Krav på skatterevision i samband med slamhantering, djurförbud vid oegentlig kohandel och utfodring, tillämpningen av EU:s tvärvillkor vid missbruk av jordbruksfastigheter är några av de punkter, som kommer att diskuteras.

De inbjudna äger att sammanfatta inom respektive fackområde egna författningars direktiv inom det aktuella området. Önskemål om föranmälan föreligger, då tillgänglig lokal har begränsad kapacitet. 

Anmälan och kvittens sker till  

Önskemål om en avslutande exkursion föreligger. Detta för att erbjuda deltagarna att beskåda de verkningar, som miljöbalken hittills tillåtit på svensk natur. Du kan webbgå denna exkursion genom att besöka det stråk som avses här.

Välkomna till livsmedelsstaden Skara 10 dagar före valet. Tribunalen är naturligtvis gratis. Moderator Professor Petter Hernqvist.

Naturvårdsmyndigheter och naturvårdsorganisationer i Europa och Nordens kommuner och Fylken, fågelintresserade världen över är sedan tidigare orienterade om vad som sker vid Hornborgasjön

Hornborga Tribunalen

äger rum på gamla ärevördiga Stifts och Landsbiblioteket i Skara tio dagar före valet 2006 med gamle Petter Hernqvist som moderator kommer att kräva.

Yrkesförbud för denna typ av s.k. miljöföretag i såväl Västergötland som i Skåne.

Skatterevision av markägarna av de stora gårdarna väster om Hornborgasjön: Husgärdet, Trestena, Dagsnäs, Stora Bjurum och Kungsgården i Gudhem.

Djurförbud införas för ansvarig djurhållare på Husgärdet med omedelbar verkan och djuren slaktas för minkföda. 

EU:s skärptare tvärvillkor tillämpas på företag som inte följer regler.

Utredning om förhållandena vid Gullspång.

Utredning av levererande kommuner i Västsverige och deras slamhandel.

Efterhöra EU kommissionens syn på hur Sverige sköter sina åtaganden på miljöområdet, svensk slamhantering, livsmedelsområdet och jordbruksområdet med foderhantering.

Kvalitetskontroll av slakthusens val av nöt, som går till människoföda. Godeman deklaration där det framgår var djuren har betat. Denna kontroll skall vara av minst samma kvalitet som den vi ställer på mjölkproducenterna. Självdeklaration utan kontroll av plasten inte acceptabel.

Skärpt kontroll av primärproducenter inom spannmålshanteringen vid avyttring.

Husgärdet skall öppnas för friluftslivet och besökande skall inte behöva gå omvägar eller föranmäla för att besöka denna bl.a. Axvalla Hus. 

Svensk lag och sanktionsmöjligheter skall gälla även på Husgärdet.


Salmonella i Rötslam

En doktorand i Uppsala vid SVA har konstaterat Salmonella i alltför många prover från reningsverk, där bakterien kan finnas kvar i upp till två år. Det gör slammet som inte är tillräckligt rötat olämpligt i jordbruket. Eventuellt att bakterien kan öka i slammet. Sista ordet är inte sagt, men Uppsala tycks hantera sitt slam något bättre än de västsvenska kommunerna.

Amerikanarna kräver att mark skall skyltas där slamdeponeringar sker för att varna om de hot om smittspridning som kan ske. Är det något som Sverige skulle ta efter. I så fall skulle i transkådande gäster inte ha möjlighet att längre besöka Hornborgasjön.


Eftersnack 2006-12-08

EU bidrag till miljöbrott.

Kontinuerligt har miljöbrott under många år fått fortgå vid Hornborgasjön från norr till söder på västra sidan av den berömda fågelsjön.
Trots påtalan fortgår verksamheten som vinner stöd i västsvenska kommuner som levererar sitt slam till Hornborgasjöområdet, länsstyrelsens naturvårdsenhet som utnyttjar affischeringsförbud för att stoppa informationen till allmänheten om verksamheten och som grädde på moset ger EU närmare en miljon i bidrag till denna kriminella verksamhet. Efter att ett gammalt anrikt medeltida slottshus, Husgärdet totalförstörts, har Kungsgården i lika medeltida Gudhem för all framtid gjorts obrukbar för mänsklig och djurlig födoproduktion så kommer nu ytterligare en av de stora fastigheterna, St Bjurum, enligt fastighetsdomstolens fastställande att kunna utnyttjas för deponi av västsvenska, norska och tyska soopor. Hela västra sidan av Hornborgasjön är därmed intecknad. Svenska skyddsregler är inte tillämpliga och EU:s strängare direktiv är ännu inte implementerade i vårt medvetande. Kommunala myndigheter är inte kapabla att hantera miljööverträdarens ständigt nya affärsidéer. Okänsligheten för obetydliga straffsanktioner retar bara till nya övergrepp.
Hornborgasjön ligger försvarslös, naken och trogen sin historia på över 200 år av missgrepp och får ta emot slam och lakrester från de forna strandängarna. Stockholmarna bjuds dessutom på köttslamsor av slamkontaminerat kött, som svart levererats från Skaraborgska slakterier och låter sig väl smaka.
Vart tog naturvården vägen, varför vågar ingen införa yrkesförbud och djurförbud och kontrollera ekonomierna på dessa gårdar som under 200 år bevisligen varit motorn i de skador som drabbat Hornborgasjön. Vad kommer tranorna att säga när de återkommer i april?

Åter till slamsidan.


Uppåt ] [ Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] Boskapsdöd ] [ Innehåll ]