Gudhema Vallar

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] [ Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] Trestena vill sälja jordförbättring ]
[ underordnad sida ] Gudhems Lagun går rätta vägen ] Forentorpabäcken ]
 
[ innehåll ]


Gudhema Vallar en sista resa 

Besök 2008 och
skrivelse till KB om kvarstående misskötsel 2009

Gudhem Kungsgård skriver på sin hemsida. Vår målsättning är att ta tillvara gårdens resurser på bästa sätt och att utveckla samt förnya lantbruksproduktionen. drivs sedan 1986. Produktionen idag består av hampodling samt nötköttsproduktion. Gården har 240 ha åker, ca 85 ha beten och 100 ha skog. En kobesättning är under uppbyggnad och idag finns kor och kvigor av renrasiga Limousin från , samt avelstjuren Tristan av Svälte och stamtjuren Amigo av Oderup. Vi har sedan flera år tillbaka odlat energigrödor på trädan såsom etanolvete, energihavre, salix samt från 2003 även industrihampa. Som lantbrukare möter vi ökade miljökrav genom att ha fånggröda och vårbearbetning på så stor areal som möjligt. Vi har också anlagt skyddszoner utmed alla vattendrag, som går genom åkermark.


Låt oss se hur mycket av detta som stämmer, här har Du några rubriker.

Drottning Katarina gråter.
Lagunen.
Orabäcken och korna.
Mellanlagring 2006.
Året 2007 börjar Falköpings kommun reagera.
Besök 2008.
Skrivelse till Landshövdingen om bristande sanering vid Gudhema Vallar.

Drottning Katarina gråter

Miljön kring kyrkan i Gudhem och Klostret har förstörts och förfulats. Läs mer varför. Peringskiöld ritade för länge sedan. 

Wästgötha lagen berättade om Kungsgården i Gudhem vid Hornborgasjön som Uppsala Öd. Vi vet att den kom att ingå under Klostret efter att Knut Eriksson i hopp om att blidka sina motståndare skänkt gården till nunnorna. 

Gustaf drog in denna för klostret viktiga jord till Kronan. Västgöra Regemente disponerade sedan gården som löneboställe och under första hälften av 1900 talet var gården en välrenommerad remonterdepå, därtill lämpad för sina vidsträckta betesmarker. 

Gården är sedan i privat ägo och år 2000 anmäler gårdens ägarinna att gården skall omsätta slam från västsvenska kommuner och därmed tillfälligt rädda gården från konkurs. Recycling Husgärdet AB står som beställare av en mellanlagringslagun och under kommande år kan miljontals kronor omsättas på gårdens och omgivande gårdars marker, då Husgärdet i Skara och andra gårdar i Falköpingsområdet redan är överfyllda med slam. Ett tioårigt avtal bringar inkomst till gården efter årlig fullgjord nedplöjning. Falköpings kommuns tveksamt underbyggda tillstånd hänvisar till överenskommelse mellan staten, lantbruket och vattenverksföreningens överenskommelse, samt tror sig inte ha anledning att misstänka att vare sig ytvatten eller grundvattnet skall komma till skada. Om luktproblem skulle uppstå så skulle de genast åtgärdas. Och ger sitt tillstånd. Inom kommunens ledning finns redan en tolerans för slamgödsling, i strid med vad LRF senare finner lämpligt.

Här saknas uppgifter om mängd och årtal för området mellan Lyckorna i norr och Gudhems Kloster. Som framgår av bilden, så är Gudhems villaområde helt omgärdat av slam, tillskyndat av miljödomstolen/ tingsrätten i Vänersborg kommunen och länsstyrelsen. 

Under kommande år sker mellanlagring och deposition av 7 årsgivor, som inte alltid genast nedbrukades utan skjuvas ner i marken. Bland levererande kommuner kan vi nämna 

Skövde, Tidaholm, Töreboda, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Munkedal, Karlskoga Lysekil.

Det dröjer inte länge förrän luktproblem dominerar över Gudhems socken och opposition mot övergreppen tar sin början. Länsstyrelsen tillfrågas men ställer sig på kommunens sida. Krav på enskilda avlopp längs källflödena och dräneringsvägen ner till Hornborgasjön framtvingas, medan lakvattnet från lagunen tillåts flöda obehindrat ner till sjön. Gränsfall till myndighetsövergrepp kan tyckas, eller var det för att döva ett dåligt samvete.

Vrålen från Gudhems innevånare ekar över Hornborgasjön. Men 300 röster klingar ohörda. Kommunen försvarar sitt tillstånd med att kraven på de enskilda avloppen låg för nära grundvattnet medan slammet minsann skulle tas om hand av ett biologiskt aktivt jordlager. Klostret skulle heller inte lida men, då brukningen var klar till turistsäsongen.

Länsstyrelsen biträder sin kommun med att de fornminnen som finns i det aktiva källområdet får en dispens på 200 meter. Ej heller de klagande berörs då avståndet är så stort, och det dåliga rykte som lukten skapar får Klostret och Kyrkan utstå. Länsstyrelsen anför vidare att Gudhems samhällsförening inte har med saken att göra. 

Miljödomstolen, som får ärendet på bordet, går på kommunens och länsstyrelsens linje och anför att risken för miljöstörningar. Med de försiktighetsmått som anförts kommer störningarna att bli ytterst små. Det saknas helt enkelt skäl att förbjuda gödsellagunen menar man. Ett dylikt besked kan man blott komma fram till om man inte gjort syn på platsen kan senare besökande expertis konstatera. (Se mer om Orabäcken på hornborga.nu). Miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd !

Följden blir att hela den ärevördiga Uppsala Öd, som varit del av konungars ekonomiska ryggrad har blivit för generationer framåt förödd. Ett besök vid kyrkan och klostret ger en deprimerade eftersmak. De förr så vackra markerna är så förfulade att ett återbesök inte längre lockar.

Respekten för vår kulturmiljö och vår natur står sig slätt mot kortsiktiga vinster inom Falköpings kommun. Det politiska systemets oförmåga att hantera nya och uppkomna problem är uppenbara, men som medlem i EU kommer vittgående krav att kunna ställas på våra myndigheters hantering av jord och vatten.

Men inte bara Gudhem har drabbats av denna slamsjuka. 
Ända från Husgärdet i norr över Trestena, Dagsnäs, och snart Bjurum och hit ner till Gudhem har miljontals kronor omsatts, på ytterst tveksamma grunder och lika tveksamma metoder. En Tribunal i Skara Livsmedelsstaden skall bringa reda i denna slamsoppa.
Men det handlar också om mänsklig dumhet, vilket Hornborgasjöns historia visar fler exempel på. Så till exempel hyllar av de organisationer som protesterade mest mot övergreppen tillsammans med Gudhems Hembygdsförening den verklige förövaren av förödelsen vid vårbrasor och med hedersomnämnande. Det mänskliga minnet är kort, men skadan på Gudhems kyrka och Kloster kommer att överleva flera generationer.
Drottning Katarina gråter.

Drottning Katarina, som vilar i Gudhems Klosterruin, gråter. Teckning av Peringskiöld någon gång på 1600 talet.

Gudhemsborna kommer att få avnjuta denna doft ytterligare ett antal år då avtal finns som sträcker sig över 2010.


I maj 2005 försäkrade ansvarige gårdsägaren att när lagret var fullt skulle slammet täckas med halm och ej flyta över randen, men den 5 aug 2005 har slam flutit ut från lagret inte minst på grund av för hög vattenhalt och regn. Delegationsbeslut 2005-09-07 om miljösanktionsavgift om 5000 kr.


Besök på Lagunen 

Här följer ett antal olika bilder från skilda år och årstider. Bygget lär ha påbörjats september 2002. Men vi vet inte för några dokument om slutinspektion finns inte.

Utsikt över Gudhema Vallar från vägen Skara - Falköping med mellanlagringsplatsen i centrum 2005. Några anteckningar om tillsynen på lagunen under dess uppförande går inte att finna i Falköpings arkiv. 

Närbild av Gudhema Vallar (ej att förväxla med Klostervallen) med ett välnärt vetefält i förgrunden. I vänstra kanten den dominerande vindtäkten och de övergödda sluttningarna som dräneras till Orabäcken som för sitt vatten till Hornborgasjön. 2005.

Vårt system för mottagande av reningsverksslam för energiodling sluter kretsloppet säger ansvarigt företag. Den enda som borde inneslutas vore företaget menar den drabbade bygden.

Slamhantering vid Gudhema vallar med fritt utflöde längs sluttningen mot Ugglum och Orabäcken och dess källflöden. I bakgrunden kan vi ana Gudhems kyrka med klosterruinen. 2005

Slamåkrar med den nya populära hampan. Även här ser i kyrkan i fonden. Vart tar skördarna vägen? Gudhems samhälle är omgiven av åkrar 7 års givor på åkrarna. Protester från samhället har varit verkningslösa. 2005

Påfyllning av lagret 21 feb 2006.

En sensommarkväll vid Gudhema vallar juli 2006. I bakgrunden Klosterkyrkan.

En annan vy av samma lagun, som inte är någon lagun. Vi skall tala mer om det på Tribunalen i höst 2006.

Vid stackars omringade Gudhems kloster prisar LRF initiativet att odla hampa med sin skylt. Om jag vore LRF skulle jag be att de tar bort den. Otroligt att LRF vill stå bakom detta. Frågan är om inte behandlingen av Gudhems socken tar priset från Dagsnäs, ehuru båda godsen med råge överstigit vad som kan anses acceptabelt.

Foderodling på slamåkrar där det kan röra sig om givor på mer än blott 7 år.

Här till vänster ligger en foderhög med ärter och havre, som odlats på en åker gödslad med över 20 årsgivor. I bakgrunden Billingen. Huruvida detta är förenligt med EU direktiv och överenskommelser får Tribunalen avgöra. Sommaren 2006.

Orda om Ora och kora.

augusti 2006.

Valdemar Atterdags dotter, "vår drottning och husfru" Margareta vattnade sina hästar i Orabäcken (Stalltarekällorna) i Gudhems socken inför slaget vid Åsle 1389. Det friska källvattnet gav måhända krafter till den kommande segern, som dessvärre startade ett närmare 200 årigt inbördeskrig mellan rivaliserande kungahus. Namnet kan härröra efter den backstuga, som man ännu kan skönja resterna av vid sagda källflöde. Här bodde på 40 talet en ensam enbent man, som tjänt som ladugårdsförman i Kungsgården i Gudhem.
Bäckens friska och strida vatten förmådde herrarna i Gudhem att skapa en badbassäng inne bland dungarna under 1940 talet. Först en vall, som brast, men senare en större badbassäng. Här drevs på sent 50 tal en simskola, men skötselsvårigheter och glassplitter efter ungdomsfester gjorde att man lade ner det hela. Resterna av denna damm finns fortfarande kvar som ett kulturminne från en tid då vår tilltro till naturens naturliga resurser fortfarande var orubbad.

Bild En sentida badare provdyker i den tomma bassängen. 

Följer man nu den lilla bäckens spår mot källorna går man genom en ravin upp mot sluttningen och Gudhema Vallar, och ser härifrån Klostret och i fjärran Hornborgasjön. Ovan alunskiffern sipprar källflöden, samlar sig nu till Orabäcken och Forentorpsbäcken. De båda bäckarna gör sällskap ner till Bjurumsån och vidare ner till Hornborgasjön. En frisk grön strimma visar var källorna bryter fram, och här går ungdjur och betar hänvisade till gammalt stödfoder och tillgängligt lakvatten.

Bild Källflöden till Orabäcken i kanten av slamlagunen, som vattnar djuren på sin väg mot Hornborgasjön. Lagunens slamhögar ses i bildens vänstra kant. 

Från en dåligt dold lagun sköljs lakvatten ner. Västsvenska kommuner har med nattliga långtradare försett lagunen för vidare omsättning på gårdar i Gudhem. Storvuxna nässlor döljer dåligt lagunen, som de senaste åren omsatt oanade mängder slam, sedan förbudet att ytterligare misshandla Husgärdet utanför Axvall. Lukten från denna anläggningen har stört omgivningen och vrålen från Gudhems samhälle har fått klinga ohörda. Miljödomstolen i Vänersborg hade aldrig kunnat tillåta denna hantering om man följt de vattendirektiv, som EU presenterar idag, än mindre om de gjort syn på platsen. Med domstolens välsignelse har man för tid och evighet förstört ett medeltida kungligt gods inklusive den närmaste omgivningen till Gudhems klostermiljö. En katastrof för en hembygd, vars hembygdsförening och församlingsbor årligen hyllar den ansvarige entreprenören och till och med tilldelat honom ett hedersomnämnande i sitt protokoll.

Slamlagun med Hornborgasjön och Billingen i bakgrunden

Lagunen töms och slammet läggs ut utanför densamma, så att höstregnen kan föra ner lakvattnet till gårdens ungdjur. 

Lagunen töms ut mot vallen. Skall den fyllas på på nytt. 

Schaktning på lagunen, där blandjorden skjuvas ut över vallkanten. Närmast ser man själva lagunen, med en öppen kant ner mot sluttningen. Slam placeras utanför lagunen.

Orabäcken har blivit symbolen för den vattenvård, som vi lämnar till nästa generation. Källflöden som nu för århundraden framåt är kontaminerade men för 50 år sedan ansågs så förnämligt att man tillvaratog det för badmöjligheter och simskola till kommande generationer. Hur denna badande generation sedan förvaltade detta kapital har vi nu sett exempel på. Vattenvård skall börja på land ! Och vem vill äta det kött från ungdjuren, som betar nedanför lagunen och vars lakvatten de är hänvisade till.

Ungdjuren är hänvisade till kontaminerat källvatten från lagunens sluttning. Skattegårdens vindtäkt i bakgrunden. I bildens vänstra kant lagunen. Vem vill äta köttslamsor, som serveras på Stockholmsrestauranger. 

En bild som togs i slutet av augusti 2006 efter en period av ymnigt regn. I bakgrunden slamlagunen med slamjordmassor som ligger utanför lagunen. .

Vårt system för mottagande av reningsverksslam för energiodling sluter kretsloppet säger ansvarigt företag. Det enda som borde slutas vore företaget menar den drabbade bygden.

Året är 2006

Anmälan om mellan lagring av rötslam 061212 avslutat 070228.
15 nov 2006 har åter slammet runnit ut på grund av regn och för hög vattenhalt. 

Under 2006 omsätts slammet enligt följande 

Månad Inleveranser Utleveranser Lager
Ingående lager 1526
Jan  180 1706
Feb 108 1814
Mars 72 1888
April 0 1886
Maj 0 1886
Juni 0 1886
Juli 0 1886
Aug 0 476 till Rödjorna 1410
Sept 0 1410
Okt 283 1693
Nov t.o.m. 11-15 228 1921
Dec
Totalt 871 476

Formelle ägaren av Kungsgården anser sig nov 2006 inte längre bedriva jordbruket på fastigheten utan vill överföra tillståndet till Recycling Husgärdet AB (som defakto drivit mellanlagringen sedan start) Mellanlagringen skall minska till 1500 ton per år, för att minimera översvämningsrisk. Egenkontroll programmet skall förstärkas från en gång per år i tre olika rör till 3 ggr per år från ett rör. 

Miljönämnden dec 2006 

noterar att i slutet av maj 2005 när lagret var fullt lovade gården att lagret skulle vara täckt med halm och torvströ, men vid kontroll augusti månad visar sig att slammet flutit ut. Delar av slammet forslades då bort. Nämnden enades om en miljösanktionsavgift då denna störning icke rapporterats. Samma problem noterades i nov 2006 vid en oanmäld inspektion. 

Förvaltningen anser att juridisk ägare brustit i tillsynen och att slam och lakvatten därmed kunnat rinna över med risk för yt- och grundvatten samt att smittämnen sprids i naturen.
Nämnden hotar då med en miljösanktionsavgift om 50,000 om slam inte lagras inom lagunen eller om skötseln brister så att lak - och nederbördsvatten rinner ut.

13 dec 2006 kräver nämnden en miljösanktionsavgift om 10 000 på grund av ej rapporterad upprepade driftsstörningar, som kan leda till olägenhet för människors hälsa och miljö. I samband med detta beslut föreligger då uppgifter om att naturlig avsättning inte finns för slammet och att den verklige utövaren av verksamheten som då tillsammans med levererande västsvenska kommuner bär ansvaret för lagunen. Lagringen av slam skall minskas från nuvarande 2000 till 1500 ton per år. Avgiften skall betalas oavsett om överträdelsen skett av oaktsamhet eller uppsåt. 

Vad alla i ärendet införstådda är att myndigheterna skjuter på pianisten istället för den som bär det yttersta ansvaret för de störningar som drabbat Gudhems socken och i slutändan Hornborgasjön.


Året är 2007

I samband med att NV Skånes kommuner nu vågar protestera mot det som sker ner i vår södra landsända, fanns anledning att göra en ny inspektion av lagunen i Gudhem. 

I februariskymningen framtonar utanför lagunen högen till höger. 

Vi närmar oss lagunen och kan se hur man lagt ut slam i en stor hög utanför lagunen, som ligger bakom brevlådan till vänster i bild.

Här övre kanten på lagunen med meromtalade högen bortom. I bakgrunden Hornborgasjön som får ta emot vad kommunerna inte vill ta hand om. 

Infarten till lagunen är bevakad. Risk för ofredande om Du söker dig dit!


Mars 2007 sprids 35 ton x 23ha på fälten mellan vägen och klosterruinen bland betande tranor, som flyr från Gudhem. I annan handling medges 1900 ton på 34 ha.

Leverans av slam till hampaåkrarna vid Gudhem mars 2007, som klassas som ekologiska. 

Tranorna flyr Gudhems omgivningar och området vid kyrkan våren 2007. 

Under mars 2007 mellanlagras 

Mellanlagring Skövde Strömstad  Tidaholm Munkedal totalt
2005 576 198 564 270 1608
2006 444 66 300 60 870
ut 2006 -283 -100 -100 -40 -523
totalt 2007 737 164 764 290 1955

Trot den som vill. Det finns alltså ingen trovärdighet i den rapportering och i den självkontroll som bedrivs på gården. Återigen ställs frågan vad gör SLU och RLF, för studiebesök vid gården. Avser man att bidraga till att andra platser drabbas av denna slamsjuka på andra ställen. 

Stora mängder slam deponeras även SO framfartsvägen men de är inte redovisade. 


Sommaren 2007

På nytt har vidlyftig aktivitet pågått vid lagunen. Jordblandande vallar har lagts ut utanför lagunen, som erbjudits återfyllning. Den regniga sommaren gör att flödet utför sluttningen torde vara riklig och närer de köttdjur, som går och betar nedanför lagunen längs Orabäcken. Kommunen vidtalas och förslag till åtgärder för att kommunen skall ta sitt ansvar förbereds.

Falköpings Kommun

Under många år har slamhantering bedrivits vid Kungsgården i Gudhem. Sedan det blivit obehagligt att hantera slam vid Husgärdet har fokus riktats mot det, som i folkmun kallas Slamhem. Västsvenska kommuner har mellan skål och vägg riktat ett varmt tack till Falköping för deras bredvillighet att ta emot deras rötslam. Kommunen har sedan 2000 tillåtit en slamlagun på en plats, som inte stämmer med ansökan. Under lika många år har lakvatten från lagunen runnit ner i Orabäcken till de djur som går där och betar. Var sedan dessa djurkroppar hamnar har inte gått att ta reda på, men förmodade konsumenter torde inte låta saken bero. Förutom störande luktproblem, som fått ortsborna att agera, har inte fått Falköpings kommun att handla i innevånarnas intresse. Övergödningen av markerna vid Kungsgården och angränsande marker har inte fått den politiska ledningen, att gå emot centerrörelsens intentioner med slamhantering. "Locket på" ! Men framtiden kommer inte att bli nådig mot den kommun, som nu lanserar sig som "Slow" i sin framtoning. Att det gäller även hantering av miljöfarligt avfall har vi ju redan sett bevis på. Ekologisk odling och närproduktion går inte ihop med Falköpings miljöpolicy.

Vi kräver

  • dokumentation av vad som förvaras i lagunen och varifrån det kommer.

  • dokumentation av gjorda inspektioner hur lagunen handhas.

  • Kontroll av lagunens funktion.

  • Kontroll av lakvattnet och var det tar vägen.

  • Inspektion av djurhållningen nedanför lagunen och kontroll av leverans av djuren som betade och betar i sluttningen.

Här finns en charta över var lagunen ligger, vilket inte stämmer med tillståndet. Huruvida någon slutinspektion skett av anläggningen torde vara osäkert, eftersom man inte kan presentera något dokument om densamma. Att miljödomstolen i Vänersborg kunde godkänna denna lagun är med dagens EU direktiv ofattbart, men det är inte första gången, men förhoppningsvis en av de sista övertrampen, som domstolen gjort mot Hornborgasjön. 

Charta som utvisar hur vi idag hanterar vår jordbruksmark, hur SLU och lantbruksskolan med glada tillrop tillskyndar en dylik verksamhet. Sagan om Hornborgasjön och dess sänkningar tar aldrig slut, och jag kan tänka mig att Petter Hernqvist höjer på ögonbrynen, när han ser vad hans skolor bedriver för verksamhet idag.

Falköping reagerar med ett förbud 

Miljönämnden (september 2007) finner att Gudhems Kungsgård inte efterlevt förläggandet från 2006 och vänder sig till länsrätten för att utdöma ett vite på 50 000 kr. 

Efter påpekande utifrån finner nämnden att i aug 2007 både slam och lakvatten rinner ut från lagunen. Miljönämnden förbjuder därför Kungsgården enligt miljöbalken att lagra slam eller annat avfall. Vid brott mot detta förbud vite 100,000 kr. Som försvar hävdar gården att de inte är verksamhetsutövare, då gården tidigare föreslagit att Recycling Husgärdet AB skulle få ta över driften (något de redan gjort sedan 2000), men någon formell ansökan har inte inkommit. Något återkallande av beslutet om lagring är inte möjlig förrän verksamheten upphört.

Under sommaren 2007 informerades om att gården fortsatt skulle ta emot slam vilket miljöförvaltningen inte kunde motsätta sig. 
Verksamhetsutövarens uppenbara ointresse med slamlagrets utformning, är motiv nog för att förbjuda fortsatt lagring av rötslam på fastigheten. 

Under 7 år har distribution av slam från diverse kommuner mellanlagrats på gården, vars ägare lydigt ställt upp på beställarens villkor. Var och en i trakten välinformerad innevånare vet vad om det handlar, men Falköpings kommun med  grannkommuner envisas med att blunda för vad om det är frågan. Vad är det för krafter, som gör att verksamheten får fortsätta. Statens Naturvårdsverk och Svenska Naturskyddsföreningen är skäligen ointresserade av att i sista hand Hornborgasjön hotas. 

Falköpings kommun kommer att få tilltagande problem med slam och soophantering inom sina gränser, 

  • nu när gården i Gudhem lovat att lägga ner sin verksamheten, lik förbannat återkommer med begäran om fortsatt omsättning.

  • granngården Burums nye ägare tillträder, som jordbrukare med stordrift av köttdjur. 

Förslag är att kommunen genomför striktare journalföring och bättre dokumenterar inspektioner och tillstånd framgent, som i nuläget kan bli nödvändiga för att kunna bedriva en trovärdig myndighetsutövning.

Vad har blivit effekten av förbudet. Låt oss se! Datum 2007-10-25. 

I höstsolen lyser vid det nedlagda fortet en uppsjö av maskiner på ett sätt som antyder att här kommer det att få stanna. Går vi ytterligare 30 meter västerut kommer vi till lagunen 2007. 

Från bortre kanten av lagunen med klosterkyrkan i bakgrunden ser vi att slam fortfarande finns på plats. Täckt nä. Från lokalpressen hämtas att Husgärdet fortfarande ser lagunen som den plats som företaget kan deponera sina inkomster från kommuner. 

Lagunen ligger nu framför oss och datum är 2007-10-25. Uppenbarligen fylls lagunen på och slam är som synes deponerat utanför kanten. Följsamheten mot kommunens direktiv är därför inte imponerande. Det finns alltså skäl för kommunen att samarbeta med Skara för att vi inte skall få ett nytt Husgärdet på denna sida kommungränsen. Det finns skäl för myndigheter överhuvud att lyss till de åtgärder som föreslagits i tribunalen i Skara 2006. 

Fortfarande figurerar Skövde, Tidaholm, Strömstad och Munkedal som leverantörer av slam till Gudhem.


Vi gör ett besök vid lagunen i december strax efter Lucia 2007

Vi möts nu av en ny avfallsanläggning, som jag inte tror kommunen gett sitt tillstånd till 

I bakgrunden kyrkan 

Något längre in vid platsen för gamla luftvärnstornet känner vi igen skrotupplagt från i höstas 

Ett litet annat perspektiv på den nya avfallsanläggningen. 

Lagunen är delvis tömd återigen har vi kyrkan i fonden.

I södra kanten av lagunen med Orabäcken till vänster och förstärkta jordmassor nedanför lagunen.

Följden av ovanstående annons är att Kungsgården fyller på förråden av slamblandad jord till betande nötkreaturens fromma under våren 2008. Myndigheter har tydligen ingen förmåga att styra hanteringen av vårt avfall. 

När tranans land har skitats ner
nu gratis mulljord lastas ut
till ingen kostnad utan mut. 
och Lôen ej belastas mer.

I Gudhem finns ej mer lagun 
att dölja stadens skit 
nu sås ej mera någon split 
när lagen krävt tribun 

med varor som nu säljes vitt
vi kanske nu kan lämna fritt 
när gratis vi kan oss förse.

Kommunfullmäktig gnuggar hand
med vårat slam vi går i land 
Vi tar't till Skara en gång te.


Besök juli 2008

Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar idag svensk myndighetsutövning. Det gäller Skara, Falköping och den lokala länsstyrelsen. Vi kompletterar bilden genom ett nytt besök på västra sidan av Hornborgasjön. Disktriktveterinären gör frekventa besök vid Gudhem. 

 

Detta är den vall, som nu skördats under juli och som fått rikligt med ovangivna slamblandning. Åkern är klassad som ekologisk.

Andra åkrar som är aktuell för ekologisk vallodling är de som ligger i sluttningen öster om väg 184. Se här går djuren augusti 2008. Där stod tidigare under året containers, som svarade för slammet. Men nu slutet av juli är åkrarna skördade. 

För att dölja eländet vill man nu slå samman miljömyndigheterna mellan Falköping och Skövde och eventuellt någon ytterligare kommun. Omorganisationen har ännu inte trätt i kraft och förväntas väl inte fungera förrän om några år.


Kontroll av lagunen juli 2008 

Lagunen är nu formellt tömd men innehållet är flyttat till till en vall nedanför lagunen, med lakvatten som har fritt tillträde till betande djur nedanför och längre ut Hornborgasjön.

Mellan lagunen och telemasten så finns metall depositionen enligt tidigare. 

Under augusti går ett antal nöt och betar på marker som tidigare använts för s.k. hampaodling och över rötgödsling.

Så här såg det ut förra våren 2007 nu augusti 2008 med kossor. Vem vill äta sådant kött och vem distribuerar sådant kött? 

Fortfarande problem vid Gudhem aug 2009 Läs mer 

Miljöförvaltningen i Falköping har gett upp och lämnar fältet fritt för slam och mark och vattenhantering hur som helst. En tandlös bot rabatt från 150 till 50 tusen hjälper inte.

aug 2009

Första anblicken av det gamla hemvärnsnästet ger vid handen en växande sopstation, med skrotbilar och jordbruksredskap. Miljöförvaltningen har fått påpekanden men som de flytt till östra Skaraborg så lär intet hända.

aug 2009

Lagunen skulle vara tömd, men det finns fortfarande slam och lakvatten och växande slamhögar i lagunen. Vad som borde intressera länsstyrelsen är om de avser att göra en tillsyn av lagunen och dess avveckling. Ett annat krav är att få veta vad som ligger i de tre högarna nedanför lagunen och vart dess lakvatten hamnar. I kornas fyra magar eller i Orabäcken, som passerar ett antal gårdar med djur och som så småningom mynnar i Hornborgasjön.

aug 2009

En slutbesiktning är på plats och ett slutord från länsstyrelsen kan vara värdefull för att kunna ge en luttrad allmänhet i Gudhem tillbaka förtroendet för svensk myndighetsutövning.

Landshövdingen, länsstyrelsens miljöenhet och Västerhavets vattendistrikt samt Jordbruksverket tillskrives.


Uppåt ] Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] [ Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] Trestena vill sälja jordförbättring ]