Trestena


Uppåt ] Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] [ Trestena vill sälja jordförbättring ]

 

  Karta över Trestena och dess lagun, låt musen visa vägen. 

1999 Trestena erhölls ett till 2007 gällande tillstånd till täkt av 100 000 ton matjord enligt naturvårdslagen längs Flian och diken, som utgör rensningsmassor från tidigare utdikning. Krav på efterbehandling av täktområden med krav på slänter i diken och längs Flian. Uppkom vattenskador skulle de åtgärdas och skadorna undanröjas. Ursprunglig markyta skall lämnas orörd, och någon brytning i jordlager får ej ske. Inom täktområdet får inte finnas upplag, som inte hör till verksamheten. Okontrollerad tippning av fyllnadsmassor och avfall får inte ske förekomma inom täktområdet.

2001 mars ansöktes om att "förädla" 10 000 ton reningsverksslam genom inblandning av matjord från egen täkt, mellanlagra 5000 ton slam, mellanlagra hönsgödsel från egna stallar, sprida på egna marker. Lst föreslog att ansökan skulle avslås.

2003 mars återkallas ansökan om verksamheten ovan.

2003 aug Tillverkning av ekologiska gödselmedel 2003 av hönsgödsel och matjord, varav 2000 ton från egen produktion i övrigt upp till 10000 ton som till 10% uppblandas med matjord fram till april 2007. Matjorden kommer från egen täkt enligt ovan. Samarbete skedde med Hasselfors Garden, som sköter kontakter med Jordbruksveket. Blandningen skall täckas med plast. 

Huruvida reglerna har följts se nedan. 

Reningsverksslam levereras kommer att levereras i containrar direkt till anläggningen. Där tappas slammet på en mottagningsplatta under tak och täcks omedelbart med matjord, halm, gräs torv eller liknande. Slammet skall sedan blandas upp med ytterligare matjord, halm gräs torv eller liknande i de proportioner som krävs för att den efterföljande nedbrytningen av slammet skallfungera på ett bra sätt (anges i komplettering till 30 % slam, 60 % jord och 10 % stödmateriel d.v.s. hönsgödsel, halm, gräs e.t.c.) Viss tillsats av vatten kommer troligen att bli aktuell. Inget lakvatten skall normalt uppstå (se efterföljande bilder), men anläggningen kommer trots detta att vara försedd med kanaler för uppsamling av eventuellt överskottsvatten. (läs Flian).

Blandningen sker i satser om 500 ton slam och matjord. För blandningen används en tvångsblandare med bottenskruvar som producerar en homogen massa. Denna massa sprids sedan ut på anläggningens produktionsyta till ca 1 meters höjd i 10 m breda sektioner som kan genomluftas var för sig . Produktionsutrymmet 5000 m2 , och utrymme för blandning och lagring av reningsverksslam , 22 500 m2 , är försedda med tak. Anläggningen omfattar en lagringsplatta (2 st. 500 m2) utomhus för förädlad matjord. I golvet på produktionsutrymmet finns luftkanaler som medger inblåsning av luft under nedbrytningsprocessen. 

Nedbrytningstiden för slammet i den färdiga blandningen beräknas till 3.5 - 4.5 månader. Under nedbrytningstiden kan luftning, vattentillsättning och ytterligare omblandning ske vid behov. Hygieniseringen av produkten kommer att ske genom att det tillförs tillsatsvärme i form av ånga via luftningskanalerna så att produkten uppnår en temperatur på 70 grader under minst en timma. När nedbrytningen är klar flyttas den förädlade matjorden till slutlagring på en lagringsplatta utan tak där slutförvaring sker under 5-8 månader. 

Besök på Trestena från 2005 och framåt har annat att berätta 

Tillverkning av hönsgödsel och matjord i cementlaguner norr om vägen till Hornborgasjöns utlopp.

Okontrollerad dränering av sagda arbetsområde, som leder sitt näringsrika vatten till övre delen av Flian. Bilden tagen på försommaren 2005.

Arbetsområdet vid mellanlagringsstationen vid Trestena, sommaren 2005.

Några klipp från september 2006, där ingen större aktivitet noteras, mer än att mer slamblandad jord lagras framför lagunerna, som dräneras till Flian och Vänern. 

Blott detta ser besökaren vid Hornborgasjön, när de lämnar utskovet. Bakom detta döljer sig avskalade mossmarker som sammanfogats i högar, 

Destruktion av madmarker till ingen större glädje för någon. Bakom skogen ligger Hornborgasjön med utfallet och marker som SNV har ersatt minst två gånger till markägaren. Vad kostar inte naturvården. 

Året 2006

Vad som tillkommit det senaste året är en slam - jordvall, som dränerar sitt lakvatten till Flian sept 2006.


Året 2007

Stor trafik med container lastbilar svänger in söderifrån till Trestenas lagun, som sanktionerats av länsstyrelsen. Under lokala protester skall här blandas jord från tidigare dräneringar av Hornborgasjön men rötslam för försäljning till trädgårdar och växthus.

Besök vid Trestena den regniga sommaren 2007 förmedlar följande bilder.

Nytt slam som läggs upp vid lagunerna och hittransporterat under augusti 2007.

Den norra delen av den stora lagunen som är uppdelad i olika fack. I dess främre kant finns en provisorisk jordvall som samlar lakvatten till dess vänstra kan där en brunn möter, som ganska snart blev överfull.

Från brunnen ett grävt dike som mynnar med sitt slam och lakvatten i ett dike, som sedan förs till Flian. 

En närmare titt på detta dike visar i bildens vänstra kan hur slamdiket mynnar i det större diket. Rent illaluktande obränt slam rinner in i diket och vi ser hur det missfärgar det husmusfärgade vattnet som sedan mynnar rakt i Flian.

Påpekanden föranleder att en vit slamsugningsbil återfinnes på platsen och att bevakning av området utsattes, som kontrollerar människors rörelse.


Ett luciabesök vid anläggningen 2007

Vi noterar en febril aktivitet med stor omsättning av jordmassor och slam. Som synes i decembermörkret fortfarande illaluktande slam som en om än mindre rännil från brunnen. 

Som synes stor omsättning av jordmassor i området.

Den 19 april 2008  

gör vi ett nytt besök för att se vad som bönderna erbjuds gratis enligt vidstående bild.

Jo tack !

När tranans land har skitats ner
nu gratis mulljord lastas ut
till ingen kostnad utan mut. 
och Lôen ej belastas mer.

I Gudhem finns ej mer lagun 
att dölja stadens skit 
nu sås ej mera någon split 
när lagen krävt tribun 

med varor som nu säljes vitt
vi kanske nu kan lämna fritt 
när gratis vi kan oss förse.

Kommunfullmäktig gnuggar hand
med vårat slam vi går i land 
Vi tar't till Skara en gång te.

Det är kanske dags för RLF att sanera bland sina medlemmar och att myndigheter och slamlevererande kommuner börjar fundera på hur slammet skall hanteras.

En vacker aprilkväll när kanadagåsen och skogssnäppan drillar över de ännu orörda myrmarkerna öster om lagunen möter oss förklaringen till att det går an att leverera gratis slam till oseriösa brukare, där SLU och lantbruksskolan i Skara inte varit overksamma. 

Här ser vi dräneringen från ovan som efter en vecka av torka. Nya slamblandade mulljordar ligger nu och väntar på hugade användare, där vi redan vet några av användarna. 

I solnedgången ser vi brunnen omgiven av lakvatten och högar med ny blandad slammylla ligger vräkt över området och följande bilder visar lakvatten som letar sig ner i de diken där bävern redan börjat att bygga.

 

Överfyllda lager vid lagunen i Trestena, där dräneringsrännan inte rimligen kan ta emot mer lakvatten utan det rinner ut! Hade en stackars bonde råkat ut för en malör vars skadeverkningar varit blott 1/100 del hade länsstyrelsen varit framme med detsamma.


aug 2008 

Vi gör ett nytt besök på Trestena och ser vad som står att finna augusti 2008.Det är oss bekant att en brukare på fredag eftermiddag och under storhelger transproterat slam från Trestena till sin egen brunn, blandat ut med eget slam och sedan påfört sin egen jord och betesmarker som enligt uppgift påstås vara ekologiskt.

Så här ser lagunen ut idag med hönsgödsel längst bort och en dräneringsränna som är igentäppt, brunnen som vi kan ana i bakgrunden överfull och kan inte ta emot mer utan dräneringsvattnet finner nya vägar ner till Flian. 

Dräneringsvattnet rinner över lagunen och vi kan nedan följa att vätskan så småningom hamnar i Flian. Det berättas om att vattenblomningen i Flian inte är obetydlig. 

Brunnen skäligen isolerad och sedan sist har man blandat ut slammet med mulljord från den norr om anläggningen frilagd mossmark. 

Lyfter vi på brunnslocket ser vi att den är överfylld, men dräneringsvattnet tar annan väg. Det lär vara en sluten tank, men var tar överskottsvattnet vägen, jo det söker sig ner till Flian. 

Den gamla dräneringen kom från vänster men nu har man preparerat annan avrinning från högra sidan om aggregatet.

Här ser vi mynningen av dräneringen nere vid diket som sedan tömmer sig i Flian. Jämför med tidigare bild, som vi visar nedan från förra året, där slammet kom från vänster ner i diket.

Få se om myndigheterna vågar ignorera detta en gång till. 

Besök 12 sept 2008

Läckage och omsättning av massor går att konstatera. Rännan vid lagunen delvis röjd men brunnen är full och vart tar lakvattnet vägen. Jordmassorna över myrmarken ger stora fula sår i den fina gamla mossmarkerna. 

 

Besök 26 sept 2008

 

Vi noterar en viss aktivitet sedan föregående besök. Det av Husgärdet levererade slammet är inkapslat med jordmassor från bilden till vänster. Problemet är att det regnar och att det inte finns något tak som tar hand om vattnet utan att det rinner över, brunnen orkar inte ta emot vätskan då den lär vara sluten, men kanalerna är rensade så att nu finns kontakt med rännan och brunnen.

 

Den norra lagundelen är tömd på vad som uppges jord och den är nu upplagd i skogskanten väster om Trestena X684Y638.

Vi gjorde ett uppehåll i publiceringen i avvaktan på åtgärder


2014 i mars

gör jag ett återbesök för att se hur läget är. och finner följande bilder.


Bassängerna är återfyllda men skall snart tömmas.

Närbild på slammet.

De stora högarna med slamblandad jord är nu efter 5 år borta.

Diket som kommer från lagunerna rinner som vanligt ner i diket som för slammet ut till Flian.

närbild på avförande slamdiket till Flian

Tömning av lagunen skedde, men vi misstänker att slammet plötsligen hamnade i Gudhem.