Boskapsdöd    
vid Hornborgasjön

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] [ Boskapsdöd ]
[ underordnad sida ] PR slam ] mer PR slam ] ändå mer PR ]
 
[ innehåll ]


Skit i Hornborgasjön


Röd markering visar oråden som under många 10 tals år erhållit slam
från hela Västra Götaland, där Skövde kommun tagit priset.

Lst svarar

 

Sporadisk boskapsdöd runt Hornborgasjön har klingat ohörd under många år. Klagomål om döda kreatur längs stränderna har förbigåtts av myndigheter och veterinärer, bönderna skall stå för det själva.

Men sedan tre månader har det nu varit känt att en bakterie ingående i Clostridium släkten, en grupp bakterier med ett sällsynt dåligt rykte. Drabbade är spridda besättningar vid sjöns vattenupptagningsområde. Nu har en observant veterinärer noterat ett dödsfall på en kalv, som obducerades, där detta svartfots gangrän (Krassjuka kallad) varit orsaken. Smittan sprids och vidmakthålles sannolikt via en av denna grupps välkända sporer, som överlever i marken under flera år på samma lömska sätt, som mjältbrandssjukan gjorde och dödade en soldat från Segerstadsfalan för över hundra år sedan. Den aktuella bakterien Clostridium chauvoei, och sjukan kallas blackleg på engelska, har bara i ett fåtal fall världen över angripit människan och ger ett dödande gangrän.

De angrepp som nu drabbat gårdar runt Hornborgasjön har medfört stora avgångar på boskap bland vissa besättningar. Efter en okänd inkubationstid drabbas djuren av hälta och häftig feber, svullnad med angrepp på större  muskulatur. Inom dygn leder den till dramatisk död. Vaccination av hotade besättningar lär kunna förebygga större utbrott av sjukdomen. I ett tidigt skede av sjukdomen verkar penicillinbehandling kanske stoppa sjukdomen. Har dominerande symptom som hälta eller svullnad utvecklats finns ingen räddning. Självklart har ryktet spridit sig i bygden runt Hornborga, som förbryllar lantbrukare och en berättigad oro sprider sig runt sjön bland ägare av små som stora besättningar. RLF har tagit initiativ till en informationskampanj. Sjukdomen är anmälningspliktigt men är inte en direkt smittsam sjukdom, utan sjukdomen sprids via betet och betesmarken.

Som en rimlig orsak till det hela finns anledning att tillskriva den ohemula distributionen av slam från i stort sett hela Västra Götaland, som varit under debatt runt sjön sedan tiotalet år. Det mest intressanta är att debatten och orsaken av de nu stora förlusterna bland boskapen tydligen har ålagts den sedvanlig tidnings- och informationstystnad, som är legio när det gäller allt som rör Hornborgasjön med omnejd.

Men den svenska smittskyddslagen och dess ovanligt användbara regelverk och dess motsvarighet inom djurhälsovården kan komma att förändra situationen. Ansvarig myndighet på länsstyrelsen i Skara har varit fåordig och hänvisar till att utbrottet är produktionsberoende, vilket inte skulle hindrat den humana smittskyddslagen att framtvinga ett snabbare agerande. Snarare har myndigheterna velat lägga locket på och hänvisat till djurhälsovården på distriktet.

Återkommande anklagelser mot slamhanteringen runt sjön, har klingat ohörda hos länsstyrelsen och Miljöförvaltningen i Östra Skaraborg, som har blivit Skaraborgs egenmäktiga myndighet, när det gäller miljöfrågor. Rättsväsendet har också visat sig avvisande och hänvisar till en tandlös miljöbalk och lagt ner ärendet.

Det går att följa drabbade marker kopplade till otida slamöverdränkta betesmarker. Att dessa sedan dräneras till Hornborgasjön utgör naturligtvis en källa till oro då sjön sedan avvattnas mot Vänern och bidrager till Göteborgarnas dricksvatten. Att då länsstyrelsen låter deponera överblivet foder, som i år skördas på sura marker vid Hornborga till slamdepåer i Falköping väcker förundran. Här komposteras de till "Skaraborgsmylla" och kommer sedan att i handeln förse hugade hemmaodlare med inplastad kontaminerad kompostjord.

Infektionen är en akut febersjukdom med hög dödlighet inom bara något dygn för drabbade djur som kreatur och får. Bakterien och sporen passerar mag- tarmkanalen och deponeras via blodbanorna till stora muskelgrupper som drabbas av en emfysem liknande svullnad. Sporerna finns i marken under år och förekommer på översvämningsdrabbade marker.
Tranan och gässen har också tillskrivits som spridare av sporer och bakterier.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket borde snarast ta ansvar för utredningen och därmed öppna ögonen för bieffekter av samhällets smutsiga avfalls sida.

Svar på skrivelse

Länsstyrelsen har den 9 oktober 2015 mottagit en skrivelse rubricerad "Skit i Hornborgasjön" från er. Er sjukdomsbeskrivning av frasbrand orsakad av C. chauvoei är helt korrekt utifrån vad som i dagsläget är känt om sjukdomen.

Länsstyrelsen kan konstatera att det är kommunen (MÖS) som är tillsynsmyndighet för hanteringen av slam och spridningen av densamma, och vill här kort klargöra Länsstyrelsens roll i sammanhanget.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar i landet. Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad vilken typ av sjukdom det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner. Frasbrand är en anmälningspliktig sjukdom och indexfall ska anmälas till aktuell länsstyrelse. Indexfall av en sjukdom är det första misstänkta eller konstaterade fallet av en anmälningspliktig djursjukdom under en sammanhängande smittperiod hos en art i en till exempel en djurbesättning.
Hittills i år har Länsstyrelsen fått in 10 anmälningar om frasbrand i området mellan Falköping och Skara.

Det är riktigt att Gård- och Djurhälsan engagerat sig i detta utbrott av frasbrand. Till kvällsmötet den 6 oktober 2015 var tyvärr inte Länsstyrelsen inbjuden. Råd har utgått från Gård- och djurhälsan och andra praktiserande veterinärer till oroliga lantbrukare i området om hur de ska agera vid misstanke om att deras djur/djurgrupper blivit smittade.
Länsstyrelsen har varit i kontakt med Gård- och djurhälsan, andra praktiserande veterinärer, Jordbruksverket, LRF och MÖS i denna fråga. Utökad provtagning på misstänkta marker kommer att ske under vecka 43.
Till kommande betessäsong kommer Länsstyrelsen i samarbete med LRF och praktiserande veterinärer bilda ett informationscentrum om frasbrand i området dit lantbrukare och veterinärer kan vända sig för att få information om aktuella fall, utbredning o.s.v. Den exakta utformningen av detta informationscentrum är inte klart än.

Utifrån tidigare diskussioner med markägare runt sjön har det framkommit viss oro för att sjön har dålig vattenkvalitet och att vattnet inte övervakas. Detta har inte tagits upp i den inkomna skrivelsen, men vi vill från Länsstyrelsens sida ändå svara på denna oro i detta svar. Vattnet provtes sex gånger per år (sjöns utlopp) med avseende på en rad parametrar. Sjön har också provfiskets. Hornborgasjön är en naturligt näringsrik sjö, men senaste klassningen av vattnet visar på att den också är något övergödd. Detta baseras på fosforhalter och provfiske, men bedömningen är osäker på grund av att bedömningsgrunderna inte är utarbetade för naturligt näringsrike vatten. Djur och växtlivet är också negativt påverkat av morfologiska förändringar, som vandringshinder i Flian och fysiska förändringar längs vattendragen i området. För mer information, besök gärna www.viss.lansstyrelsen.se/ .

De som deltagit i denna skrivelse
Denna skrivelse har i huvudsak författats av länsveterinär. I ärendets handläggning har även tf enhetschef och vattenvårdshandläggare deltagit.
Denna skrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

 

Länsstyrelsen svarar

Länsstyrelsen har den 9 oktober 2015 mottagit en skrivelse rubricerad "Skit i Hornborgasjön" från er.
Er sjukdomsbeskrivning av frasbrand orsakad av C chauvoei är helt korrekt utifrån vad som i dagsläget är känt om sjukdomen.
Länsstyrelsen kan konstatera att det är kommunen (MÖS) som är tillsynsmyndighet för hanteringen av slam och spridningen av densamma, och vill här kort klargöra Länsstyrelsens roll i sammanhanget.
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar i landet.
Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtungs samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).
Beroende på vad vilken typ av sjukdom det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.
Frasbrand är en anmälningspliktig sjukdom och indexfall ska anmälas till aktuell länsstyrelse. Indexfall av en sjukdom är det första misstänkta eller konstaterade fallet av en anmälningspliktig djursjukdom under en sammanhängande smittperiod hos en art i en till exempel en djurbesättning.
Hittills i år har Länsstyrelsen fått in 10 anmälningar om frasbrand i området mellan Falköping och Skara.
Det är riktigt att Gård- och Djurhälsan engagerat sig i detta utbrott av frasbrand. Till kvällsmötet den 6 oktober 2015 var tyvärr inte Länsstyrelsen inbjuden.
Råd har utgått från Gård- och djurhälsan och andra praktiserande veterinärer till oroliga lantbrukare i området om hur de ska agera vid misstanke om att deras djur/djurgrupper blivit smittade.
Länsstyrelsen har varit i kontakt med Gård- och djurhälsan, andra praktiserande veterinärer, Jordbruksverket, LRF och MÖS i denna fråga. Utökad provtagning på misstänkta marker kommer att ske under vecka 43.
Till kommande betessäsong kommer Länsstyrelsen i samarbete med LRF och praktiserande veterinärer bilda ett informationscentrum om frasbrand i området dit lantbrukare och veterinärer kan vända sig för att få information om aktuella fall, utbredning osv. Den exakta utformningen av detta informationscentrum är inte klart än.
Utifrån tidigare diskussioner med markägare runt sjön har det framkommit viss oro för att sjön har dålig vattenkvalitet och att vattnet inte övervakas. Detta har inte tagits upp i den inkomna skrivelsen, men vi vill från Länsstyrelsens sida ändå svara på denna oro i detta svar. Vattnet provtes sex gånger per år (sjöns utlopp) med avseende på en rad parametrar. Sjön har också provfiskets. Hornborgasjön är en naturligt näringsrik sjö, men senaste klassningen av vattnet visar på att den också är något övergödd. Detta baseras på fosforhalter och provfiske, men bedömningen är osäker på grund av att bedömningsgrunderna inte är utarbetade för naturligt näringsrike vatten. Djur och växtlivet är också negativt påverkat av morfologiska
förändringar, som vandringshindrande ian och fysiska förändringar längs vattendragen i området. För mer information, besök gärna www.viss.lansstyrelsen.se/.