Författningar

[ överordnad ] Start ] Farsorter ] Skolor ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Undervisning

S S P den 14.12. 1828:
I stöd av Kungl Maj:ts nådiga skrivelse av den 4 februari 1824 angående nödiga åtgärders vidtagande till barnaundervisningens förbättring inom landsförsamlingarna, hade högvördiga domkapitlet anmodat undertecknad pastor, att vid allmän sockenstämma inhämta Broddetorps församlings tanke och utlåtande, huruvida, då samtliga kyrkorna härstädes numera äro sammanbyggda, komministersysslan vid nuvarande innehavares avgång skulle kunna indragas och lägenheten användas till skollärares avlöning.
För församlingens ledamöter, som efter skedd pålysning i dag enhälligt sammanträtt, upplästes såväl det hithörande av högstbemälde Kungl Maj:ts nådiga skrivelse, som även höga domkapitlets, till underdånigt följe därav pastor meddelade uppdrag, varefter vederbörande
anmodades, att taga detta angelägna ärende i behörigt och moget övervägande.
Härvid förekom väl å ena sidan det onekliga behovet av en förbättrad läroanstalt i detta pastorat, varest, oaktat flera redan före detta därom förehavda överläggningar, hittills icke någon utväg till en ordentlig skolinrättning kunnat utfinnas. Å andra sidan däremot kunde man icke dölja för sig oumbärligheten av en komminister härstädes, såväl hädanefter som hittills, hälst folkmängden här är tämligen betydig och prästerskapets göromål, särdeles vid vissa årstider och vid inträffande större sjuklighet, flera än att de av pastor ensam bestridas. Då emellertid härvarande komministers tjänstgöring, genom kyrkornas sammanbyggnad, blivit i någon mån lättad, trodde man honom numera kunna medhinna att även i egenskap av skollärare gå församlingens ungdom tillhanda, såvida hans undervisningsskyldighet ej utsträcktes till själva innanläsningen utan endast hade avseende på ungdomens handledning i kristendomskunskap, skrivande, räknande m m. I anledning härav och efter någon stunds ytterligare överläggning, stannade församlingens ledamöter enhälligt i den önskan, att höga domkapitlet täcktes så begå denna angelägenhet, att vid nuvarande komministers avgång, dess efterträdare måtte förbunden att, på sätt nämnt är, jämte komministersbeställningen även taga befattning med ungdomens undervisning; i vilket fall den blivande läraren utom den vanliga komministerslönen, skulle hava att påräkna särskilt arvode för sin möda, efter skeende billig överenskommelse emellan honom och barnens föräldrar, därest han med flit och noggrannhet fullgjorde sina åligganden. De fattiga skulle, utan särskild vedergällning, njuta hans handledning.
I samband med detta ärende framställdes av flera församlingsbor den svårighet, som, i händelse en ordentlig skolinrättning här skulle beslutas, komme att förete sig, i avseende på en därtill erforderlig byggnad, i synnerhet som å denna ort alldeles ingen tillgång på virke finnes, och tidernas tryckande beskaffenhet gjorde det omöjligt, åtminstone för största delen av församlingens invånare att deltaga i de betydliga kostnader, som till en dylik byggnad torde åtgå. I anledning härav hemställde bruksinspektoren herr Bergmark på Båltorp, huruvida det kunde anses tjänligt, att hos höga domkapitlet anhålla om dess gynnande underdåniga förord hos Kungl Maj:t till erhållande av något understöd av allmänna medel, till det blivande skolhusets uppförande; vilket efter nämnde bruksinspektors tanke borde bliva någorlunda rymligt och så inrättat, att växelundervisningsmetoden, såsom numera tämligen allmänt vedertagen, och förmodligen den bästa, måtte kunna begagnas. Och som församlingens ledamöter föranledde av den mer och mer ibland dem medellösheten och svårigheten att bestrida även de oundvikligaste utgifter, instämde i nyss berörde herr Bergmarks andragande, så beslutades att detsamma skulle högv domkapitlets beprövande underställas och ödmjukast anhållas om den åtgärd, som i anledning därav kunde tjänlig finnas.
In fidem
G Bratt
Uppläst och vidkänt med den anmärkning att vad nämnes om särskilt arvode för en tillkommande komminister såsom tillika skollärare, icke har avseende på kristendomskunskapen, vars bibringande åt ungdomen honom i alla fall åligger, utan endast på undervisning i skrivande, räknande m m som av honom kunde erfordras.
Jonas Andersson Anders Svensson, sockenmän

B V P den 18.8.1833:
§ 2 På biskopens fråga, hur med barnundervisningen förhöll sig, svarades : att för närvarande ingen ordentlig och avlönad barnalärare härfunnes; men att barnen erhölle försvarlig undervisning i läsning och förberedande kristendomskunskap, dels av föräldrarna själva, dels av några inhyses gummor, som i sådant avseende både ägde förtjänade förtroende. Biskopen förklarade härvid, att detta visserligen vore, nödfallsvis betraktat, gott och väl; men föreställde nödvändigheten av en ordentlig och bestående skolinrättning för församlingens barn och erinrade tillika om klockarens i höga författningar stadgade skyldighet, att mot särskilt löneanslag eller arvode förestå barnalärarebefattningen. Härtill svarade församlingens kyrkoherde, att man visserligen vore betänkt på inrättandet av en ständig skola, så snart församlingens av kyrkobyggnaden medtagna tillgångar sådant medgåve, och att man hade utsikt till beredande av boställe för en blivande skollärare, därigenom att nuvarande klockaren ämnar att snart utrymma sitt innehavande boställe och avflytta till en honom själv tillhörig lägenhet. Sven Lundblad

S S P den 25.5.1834:
§ 12 Slutligen och i anledning av det beklagliga förhållandet, att någon gång barn i församlingen om 14 á 15 år och däröver, knappt kunna rätt stava och läsa innantill, långt mindre lärt särdeles med utanlexor, när de anmäla sig för att bliva till sin första nattvardsgång beredda, gjordes en öm och allvarlig föreställning till alla föräldrar, om deras ovillkorliga skyldighet, att antingen själva med oförtruten flit arbeta på sina barns undervisning eller ock bereda dem tillfälle att lära av andra skickliga personer, vilka hos oss icke saknas, blivande det till en stor del på föräldrarnas eget dyra ansvar, om ungdomen uppväxer i en oförlåtlig och vådlig okunnighet.
S Lundblad

S S P den 30.10.1842:
§ 1 Med anledning av Kungl Maj:ts nådiga stadga angående folkundervisningen i riket av den 18 juni detta år, voro Broddetorps församlings i sockenstämma röstägande ledamöter, genom pålysning från predikostolen 14 dagar förut, kallade att denna dag rådgöra och överenskomma omsättet och medlen att bringa ovan berörda stadga i verkställighet, till vilken ända pastor föreslog och alla närvarande gåvo sitt enhälliga bifall till följande beslut och förberedande åtgärder:

 • a, Då detta gäll varken räknar så stor folkmängd eller upptager så vidsträckt areal, att flera
  skolor äro av något trängande behov påkallade, förena sig de fyra socknarna, Broddetorp,
  Bolum, Hornborga och Sätuna, alla om en enda fast skola; dock enär alla inom pastoratet
  Boende böra till skolverket bidraga och rättvisa och billighet fordra, att alla därav åtnjuta
  lika förmån, skall vid skolreglementets framtida uppgörande synnerligt avseende fästas
  därå, att de längst borta boende barnens skolgång kommer att utsättas till den vackraste
  årstiden och deras undervisning då förnämligast sysselsätta läraren.
 • b, Skolhuset skall få sin plats nära intill själva kyrkan. Skyldigheten att bygga och underhålla
  skolhuset skall utgöras efter förmedlade hemmantalet, såsom den billigaste
  beräkningsgrunden; och skall ett behövligt antal skrädda timmerstockar tillsläppas efter
  gårdtalet såframt icke församlingen överenskommer att uppköpa någon till skolhus
  lämplig, redan färdig byggning. Till bildande av skolkassa, varav skolhusets inredning,
  även som nödiga inventariers uppköp kommer att bestridas, beslöt församlingen, att i fem
  års tid, räknat från och med innevarande år 1842, en avgift av sex (6) skillingar b:o skall
  erläggas årligen av varje inom församlingen mantals och skattskriven man och kvinna,
  vilken avgift uppbäres av sexmännen, var och en inom sin rote.
 • c, Till ledamöter i skolstyrelsen, vars ständige ordförande är pastor, utsågos och valdes för
  obestämd tid, herr vice komminister Fr Vennersten, herr Per Mauritz Bergmark på
  Båltorp, kyrkovärden Jonas Andersson i Stommen, Bolum och hem äg Sven Nilsson i
  Deragården, Hornborga.
 • d, Slutligen och då uppförandet av skolbyggnad och tjänlig bostads beredande åt skolläraren
  kommer att medföra kännbar kostnad för invånare på denna skoglösa ort, stannade
  församlingen i det enhälliga beslut, att underdånig ansökan borde ingivas till Kgl M:t om
  bidrag till skollärarens avlöning av därtill anslagna medel allmänna medel; yttrande
  församlingsborna den ödmjuka förhoppning, att, då de sakna fördelen av ett allmänt
  spannmålsmagasin, varutur skollärare annorstädes kunna avlönas och då Broddetorps
  församling dessutom i år nödgats sätta sig i betydlig skuld för en oundgänglig
  kyrkoreparation, - länets hövding och stiftets biskop täcktes finna skäligt, att giva deras
  gynnande förord åt denna underdåniga ansökan. S Lundblad

S S P den 9.4.1843:
§ 1 Efter tillkännagivande av pastor, att Vångstedt, som nu bevistar det i Skara inrättade folklärareseminariet, vore hindrad att längre tid än de tre månaderna juni, juli och augusti, bestrida barnaundervisningen i församlingen detta år, beslöts, att hans arvode för den tiden skulle nedsättas från vad det föregående åren varit till 8 rdr b:o ur vinsädeskassan och 16 sk för varje barn, som förmår skolpengar erlägga. S Lundblad

S S P den 2.6.1844:
§ 6 Församlingen beslöt med anledning av från stiftets biskop infordrad uppgift, rörande beloppet av de skolpengar, skolbarnen böra erlägga till läraren, sedan folkskoleinrättningen kommit i full verksamhet och skicklig lärare vid den blivit tillsatt, att bestämma dessa skolpengar olika, så att självägande bönders barn betala 16 sk men däremot hemmansbrukares, torpares och soldaters barn 8 sk banko.
S Lundblad

S S P den 29.6.1845:
§ 8 Herr Bergmark i egenskap av skolkassans förvaltare, redovisade vid detta tillfälle för den upplupna årsräntan å lånen utur nämnda kassa, men upplyste därjämte, att personliga avgiften till skolkassan för 1844 icke influtit, emedan församlingens ledamöter vägrat betala densamma. Pastor påminde församlingen ej mindre om den ovillkorliga föreskriven i Kongl Maj:ts stadga om folkundervisningen, att en sådan personlig avgift skall erläggas av varje mantals- och skattskriven person, än om församlingens å sockenstämman den 30 okt 1842 eget enhälligt fattade beslut, att denna personliga avgift skall i fem års tid, från 1842 räknat, skal utgå med sex skillingar av varje mantalsskriven man och kvinna samt att husbönder hava vid samma sockenstämma iklätt sig betalningsskyldigheten för sina tjänstehjon. Pastor väntade av ett för laglydnad känt samhälle, att det skulle ställa sig gällande lag och sitt eget sockenstämmobeslut till obrottslig efterrättelse och tillkännagav, att sexmännen skulle med det första erhålla uppdrag att ofördröjligen inkräva och till skolkassans föreståndare avlämna denna avgift för förra året.
§ 9 Då det arvode Vångstedt de senare åren utav vinsädeskassan uppburet för läsning med församlingens barn de tre sommarmånaderna, onekligen varit alltför litet, föreslog pastor församlingen, med anledning av Vångstedts egen begäran, att hans lön ur vinsädeskassan måtte höjas till tolv rdr banko för tre månaders läsning, varförutan å sätt förut varit vanligt 16 sk b:o böra erläggas av varje skolbarn, som förmår betala avgiften, och skulle skolan hållas öppen från den 2 juli till den 2 oktober.
S Lundblad

S S P den 15.2.1846:
§ 1 På grund av nådiga stadgan om folkundervisningen av den 18 juni 1842, som bjuder att folkskolan skall vara i full gång 5 år därefter eller sommaren 1847, föredrog pastor för församlingens invånare nödvändigheten av att innevarande år gå i författning om skolbyggnad.
Pastor framställde i sådan avsikt för församlingen tvenne förslag. Det första var, att aptera församlingens intill kyrkan närbelägna hus, som hittills varit vid barnaundervisningen begagnat till ett ordentligt skolrum och att av timmer, som borde tillsläppas av församlingens hemmansägare, tillbygga boningsrum åt den blivande skolläraren. Det andra förslaget åter var, att sälja berörda något gamla och bofälliga hus och av köpeskillingen härför jämte tillgångarna i skolkassan, vars utestående fordringar böra oförtövat indrivas, bekosta ett alldeles nytt skolhus, som efter de underrättelser pastor förskaffat sig från Daretorps församling där kunde bekommas för 200 rdr riksgälds och då skulle hålla 26 alnar i längd, 14 i bredd och 6 i höjd.
Efter en stunds överläggning ingick församlingen på det senare av dessa två förslag och åtog sig hr komminister Bredberg, att uppgöra ritning över huset, vilken ritning skall av skolstyrelsen prövas ävensom bemälte hr komminister och kyrkovärden Jonas Andersson i Bolum samtyckte till de närvarandes önskan, att de gemensamt ville företaga en resa till Daretorp, för att å församlingens vägnar upprätta och underskriva ett kontrakt med säljaren av nämnda skolhusbyggnad.
I sammanhang härmed beslutade församlingen, att å öppen auktion föryttra det gamla skolhuset och stadgades, att det icke får säljas under 50 rdr riksgälds.
§ 2 Som i skolstyrelsen hittills icke funnits någon ledamot av bondeståndet för Broddetorps och Sätuna socknar och som dessutom ledamöterna äro alltför fåtaliga i förhållande till de uppdrag och besvär, som framdeles kunna åläggas dem, så föreslog pastor, att antalet ledamöter skulle förökas med en hemmansägare från varje socken, och utsågs därtill : nämndemannen Jöns Jansson i Frimansgården, Fjällåkra, Håkan Larsson i Bisgården, Bjellum, Erik Johansson i Arvidsgården, Hornborga samt Magnus Andersson på Stommen, Sätuna.
S Lundblad

S S P den 22.3.1846:
Sedan handel blivit avslutad och köpekontrakt upprättat om en så beskaffad skolhusbyggnad, som i sista sockenstämmoprotokollet är omnämnd och till samma pris, ävensom församlingens gamla skolhus blivit bortauktionerat för 112 rdr rgs, var ämnet för överläggningen vid detta tillfälle de förberedande åtgärder, som skolhusbyggnaden gjorde erforderliga. Då denna byggnad ej bliver till avhämtning färdig förrän vid midsommartiden detta år, var församlingens tanke den, att med platsens avrödjande och stenfots läggande kan havas anstånd till dess vårarbetet bleve förrättat, ävensom att, då byggnaden behövde tid att sjunka och husets inredning ej kan företagas förrän nästa år, man i god tid måste beställa de plank och bräder, som därtill äro behövliga, på det att virket må hinna att torka till nästa sommar. Nödvändigt ansågs emellertid, att innevarande år hava byggnaden under tak, till vilken ända det uppdrogs skolstyrelsen, att med det första gå i författning om uppköpande av 30 á 40 tolfter bräder till taktäckningsämne. För övrigt beslöt församlingen, att använda så mycket som tarvas av kyrkans övriga, oaktat tvenne hållna auktioner ännu alltid osålda skiffer och det utan någon ersättning till kyrkokassan, hälst församlingen till en betydlig del av sammanskjutna medel bekostat kyrkans nya tak, mot vilket beslut likväl pastor anförde betänkligheter i anseende till den stora tyngd, väggarna komma att uppbära, om huset täckes med skiffer.
S Lundblad

 

[ överordnad ] Start ] Farsorter ] Skolor ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]