Hjilmer i Bolum

[ överordnad ] Start ] Saga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hjilmer i Bolum ] Lyktgubbar och Vättar ] Drag och Mjölkaharen ]
[underordnad]

 

Helvetesmossen.

Om Helvetesmossen berättas även, att man där i forna tider skulle begravet självspillingar och barn, som icke kommit till dop, d.v.s. dödfödda sådana och missfoster, vilka icke fingo nedgrävas på kyrkogården.
Denna uppgift jämte vad förut sagts och det förhållandet att platsen var belägen norr om byn antyder namnets härledning av de osynligas och djävlars förvisningsort – Helvetet.

Bresmarebacken.

Invid gränsen mellan hemmanen Tomten och Kärragården i Bolums socken ligge strax nedanför den s.k. Bjärkaliden, en omkring 200 meter lång höjdsträckning, vanligen kallad Bresmarebacken, om vilken berättas att traktens ungdom dit brukade gå samman bl.a. till majbål och midsommarfirande.
Anledningen till att man här valt en samlingsplats, torde – bortsett från att här växte ek och hassel och att man ju på någon plats måste samlas – ha varit någon vid den på backens krön resta stenen eller vid den i sluttningen mittemot dennas sydspets upprinnande källan förknippad sedvänja, som traditionen ej kunnat bevara från glömska.
Utom plägseden att besöka platsen under sommarens festdagar var därvid sammanlänkad även en annan rätt märklig sed, varom en gammal ortsbo berättat :
”På dänn tia bun lå ihop, då va dä vanlit här i Bulum, när li väl hade fått in höt å sulle släppa sina kreatur på bete i Nolänga, att di ledde upp dum där på backen å ga dum, å senn sa di te dum :
”Hit sa I gå, när vi ropar: Hem-å, hem-å!”

Kostenen.

Där står en sten på tôppen å backen, di kalla Kosten, å di sum ente hade så monga kor, en älle två älle så, di bruka le kora änna te sten, när li ga brö å senn ledde di var ko runtene sten mä di sa:
”Hit sa du gå, när-a ropar : Hem-å, hem-å!”
va dä nu sulle tjäna te – dä va le fôr å sleppa leta ätter lum i busska när li sulle hem um kvälla, ett häx.
 

Bolumsvärdet av brons hittades på Uddagården men spetsen saknades och återfanns 1931

[ överordnad ] Start ] Saga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hjilmer i Bolum ] Lyktgubbar och Vättar ] Drag och Mjölkaharen ]
[underordnad] [ Innehåll ]